Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
M ദൈവമേ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേ വാഴ്‌ത്തുന്നു
അങ്ങേക്കായെന്നും സ്‌തോത്രങ്ങള്‍
പാരിതിന്നധിനാഥനായങ്ങേ
ഞങ്ങള്‍ എന്നും സ്‌തുതിക്കുന്നു
നിത്യ സല്‍പിതാവാകുമങ്ങയെ
ആരാധിക്കുന്നു പാരാകെ
ആരാധിക്കുന്നു പാരാകെ
F ദൈവദൂതന്മാരേവരും പിന്നെ
സ്വര്‍ഗ്ഗവാസികള്‍ സര്‍വ്വരും
സ്വര്‍ഗ്ഗവും ക്രോവേസ്രാപ്പേന്‍ വൃന്ദവും
സ്വര്‍ഗ്ഗ സംഗീതം മീട്ടുന്നു
സൈന്യാധീശനാം ദൈവം സംശുദ്ധന്‍
സംശുദ്ധന്‍ നിത്യം സംശുദ്ധന്‍
സംശുദ്ധന്‍ നിത്യം സംശുദ്ധന്‍
M ഭൂവും വാനവും തന്‍ മഹിമയാല്‍
തിങ്ങീടുന്നല്ലോ സന്തതം
ശ്രീയെഴും ദിവ്യപ്രേഷിതര്‍ ധന്യ-
ദിവ്യന്മാര്‍ വേദസാക്ഷികള്‍
നിത്യാനന്ദ പ്രതാപവാനങ്ങേ
വാഴ്‌ത്തിടുന്നു നിരന്തരം
വാഴ്‌ത്തിടുന്നു നിരന്തരം
F നിസ്‌തുലന്‍ പ്രഭാപൂരിതന്‍ താതാ
നിത്യനാം ഏക സൂനുവേ
പാവനാത്മാ, ത്രിയേക ദൈവമേ
സ്‌തോത്രമെന്നുമെന്നേക്കുമേ
ലോകമാകവേ പാവനം സഭാ
കീര്‍ത്തിക്കുന്നങ്ങേ സാദരം
കീര്‍ത്തിക്കുന്നങ്ങേ സാദരം
M പ്രാഭവമേഴും രാജനാണു നീ
ക്രിസ്‌തുനാഥാ മഹോന്നതാ
ഉന്നതനായ താതന്‍ തന്നുടെ
ദിവ്യനാം സൂനുവാണു നീ
മര്‍ത്തൃ രക്ഷയ്‌ക്കായ് കനൃകയില്‍ നി –
ന്നങ്ങുമന്നിടേ ജാതനായ്
അങ്ങുമന്നിടേ ജാതനായ്
F മൃത്യുവേ ജയിച്ചങ്ങു മക്കള്‍ക്കായ്
സ്വര്‍ഗ്ഗവാതില്‍ തുറന്നഹോ
ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തായ്
വാഴ്‌വൂ നീ ദിവ്യശോഭയില്‍
അങ്ങുതാന്‍ വിധിയാളനായ് വരൂ-
മെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നിവര്‍
എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നിവര്‍
M (– ശിരസ്സ് കുനിക്കുന്നു –)
നിന്നനര്‍ഘമാം ശോണിതത്തിനാല്‍
വീണ്ടെടുത്തൊരീ ദാസരില്‍
നിന്‍കൃപാമൃതം ചിന്തണേയെന്നും
യാചിപ്പു ഞങ്ങള്‍ സാദരം
(– ശിരസ്സ് ഉയര്‍ത്തുന്നു –)
നിത്യാനന്ദത്തിലങ്ങേ സ്നേഹിത –
രൊത്തു ചേരാന്‍ കനിയണേ
ഒത്തുചേരാന്‍ കനിയണേ
F കാത്തിടൂ നാഥാ നിന്‍ ജനങ്ങളെ
ആശിസ്സേകണേ നിതൃവും
നീ ഭരിക്കുക നിന്‍ ജനങ്ങളെ
ഉന്നതിയിവര്‍ക്കേകണേ
നിത്യവും ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്‌ത്തും നിന്‍
പാവന നാമവും സദാ
പാവന നാമവും സദാ
M ഇന്നു ഞങ്ങളില്‍ പാപമേശായ് വാന്‍
നിന്നനുഗ്രഹം നല്‍കണേ
ആശ്രയിച്ചിവര്‍ തീവ്രമായങ്ങില്‍
തിങ്ങും കാരുണ്യം പുല്‍കുവാന്‍
അര്‍പ്പിച്ചു നിന്നിലാശ സര്‍വ്വവും
ലേശം ലജ്ജിക്കയില്ല ഞാന്‍
ലേശം ലജ്ജിക്കയില്ല ഞാന്‍

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Angekkai Ennum Stothrangal | ദൈവമേ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങേക്കായെന്നും .... Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Lyrics | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Song Lyrics | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Karaoke | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Track | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Malayalam Lyrics | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Manglish Lyrics | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Christian Devotional Song Lyrics | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Christian Devotional | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu Christian Song Lyrics | Daivame Njangal Ange Vazhthunnu MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Daivame Njangal Ange Vaazhthunnu
Angekkai Ennum Stothrangal
Parithin Athi Nathanai Ange
Njangal Ennum Stuthikkunnu
Nithya Salpithavaakum Angaye
Aradhikkunnu Parake
Aradhikkunnu Parake

Daiva Doothanmaar Evarum Pinne
Swarga Vasikal Sarvarum
Swargavum Krove Srapen Vrundavum
Swarga Sangeetham Meettunnu
Sainyadheeshanaam Daivam Samshudhan
Samshudhan Nithyam Samshudhan
Samshudhan Nithyam Samshudhan

Bhoovum Vaanavum Than Mahimayaal
Thingidunnallo Santhatham
Shreeyezhum Divya Preshithar Dhanya
Nivyanmaar Veda Saakshikal
Nithyananda Prathapavaanange
Vaztheedunnu Nirantharam
Vaztheedunnu Nirantharam

Nisthulan Prabha Poorithan Thatha
Nithyanaam Ekasoonuve
Paavanathma Threeyeka Daivame
Stothramennumennekyume
Lokamaakave Pavanam Sabha
Keerthikkumange Sadaram
Keerthikkumange Sadaram

Prabhavamezhum Rajanaanu Nee
Kristhunatha Mahonnatha
Unnathanaaya Thathan Thannude
Divyanaam Soonuvaanu Nee
Marthyarakshakaay Kanyakayil Nin-
Angu Mannide Jathanaay
Angu Mannide Jathanaay

Mruthyuve Jayichangu Makkalkaay
Swarga Vathil Thuranna Ho
Daivathinte Valathubhagathaay
Vazhvu Nee Divyashobhayil
Angu Thaan Vidhiyaalanaay Varu-
Mennum Vishwasikkunnivar
Mennum Vishwasikkunnivar

Ninnanarghamaam Shonithathinaal
Veendedukkumi Daasaril
Nin Krupamrutham Chinthaneyennum
Yachipoo Njangal Saadaram
Nithyaanadathilange Snehithar-
Othucheraan Kaniyane
Othucheraan Kaniyane

Kaathidu Nadha Nin Janangale
Ashissekane Nithyavum
Nee Bharikuka Nin Janangale
Unnathiyavarkkekane
Nithyavum Njangalange Vazhthum Nin-
Paavana Namavum Thatha
Paavana Namavum Thatha

Innu Njangalil Papameshayvaan
Ninanugraham Nalkane
Ashrayichavar Theevramaayangil
Thingum Kaarunyam Pulkuvaan
Arpichu Ninnilaasha Sarvavum
Lesham Lajjikkayilla Njan
Lesham Lajjikkayilla Njan

daivame dhaivame deivame dheivame njangalange njangal ange vazhthunnu vaazhthunnu njangalange angekkai angekkaai angekkay angekkaayi


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Tremendous!
  1. Joji

    July 26, 2022 at 8:53 PM

    Very good

  2. S.Paul

    May 7, 2023 at 8:22 PM

    Thank you for sharing this. I sincerely appreciate it.

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Views 22734.  Song ID 2911


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.