Sleeva Geetham

M ​സ്ലീവാ വാനില്‍ വാഴുന്നു സ്ലീവാ പാരില്‍ വാഴുന്നു അതിനെയേറ്റു പറഞ്ഞവരെ സ്ലീവാ ജയമുടി ചൂടിക്കും F ​മാനവ ജയമീ സ്ലീവായാല്‍ വീഴ്‌ച്ചയിലുയിരിതു നല്‍കുന്നു പൂഴിയെയുന്നത സ്വര്‍ഗ്ഗമതില്‍ സ്ലീവാ നിവസിപ്പിക്കുന്നു M പറുദീസാ തന്‍ നീര്‍ച്ചാളില്‍ സ്ലീവാ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു ജ്ഞാനികളതു പാനം ചെയ്യും അജ്ഞര്‍ ജ്ഞാനികളായീടും F തിരുസഭയാകും തോട്ടത്തില്‍ സ്ലീവാ ജീവത് വൃക്ഷം താന്‍ അതു നല്‍കും ഫലമാഹാരം അതിനിലകള്‍ നല്ലൗഷധവും M ദ്യോവിലുദിക്കും പകലോനെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നീ സ്ലീവാ ഒളിച്ചിന്നിതു സകലരിലും സൃഷ്‌ടികളതിലാമോദിക്കും F വില […]

Byom Mauladekh Dhavsultha (Suriyani)

Byom Mauladekh Dhavsultha is an Aramaic (East Syriac) song of praise to Mother Mary celebrating her Birthday Please Note : The following hymn lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation.  F ​ബ്‌യോം മൗലാദേക് ദവ്‌സുല്‍ത്താ മര്‍ത്ത് മറിയം തൂവാനീസാ M ​ഏദസ് കുദ്‌ശാ മ്‌ഹയ്‌മന്‍താ […]

Akh Ethra D’ Basme (Suriyani)

Akh Ethra D’ Basme is the Aramaic (East Syriac) song version of the Dhooparppana Ganam (Mishiha Karthave Narakulapalakane) Please Note : The following hymn lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation.  S മാ ഹമ്പിവിന്‍ മശ്‌ക്‌നയ്‌ക്ക്, മര്‍യാ ഹയില്‍സാനാ 🎵🎵🎵 A അഖ് എത്രാദ് […]

Thazhmayayi Vannitha Nin Sannidhiyil

M താഴ്‌മയായ്, വന്നിതാ, നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ F പാപിയാം, എന്നെ നീ, സ്വീകരിക്കേണമേ M മനസ്സിലെ, മുറിവുകള്‍, സൗഖ്യമാക്കണേ നാഥാ F മനസ്സിലെ, മുറിവുകള്‍, സൗഖ്യമാക്കണേ നാഥാ A താഴ്‌മയായ്, വന്നിതാ, നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ പാപിയാം, എന്നെ നീ, സ്വീകരിക്കേണമേ —————————————– M കാഴ്‌ച്ചയായ്, ഏകിടുന്നെന്‍, ജീവിതം നാഥാ തിരുഹിതം, പോലെ നീ, രൂപമാക്കീടുവാന്‍ F കാഴ്‌ച്ചയായ്, ഏകിടുന്നെന്‍, ജീവിതം നാഥാ തിരുഹിതം, പോലെ നീ, രൂപമാക്കീടുവാന്‍ A താഴ്‌മയായ്, വന്നിതാ, നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ പാപിയാം, എന്നെ […]

Oh Kalvari Oh Kalvari

M ഓ കാല്‍വറി… ഓ കാല്‍വറി… ഓര്‍മ്മകള്‍ നിറയുന്ന, അന്‍പിന്‍ ഗിരി ഓര്‍മ്മകള്‍ നിറയുന്ന, അന്‍പിന്‍ ഗിരി 🎵🎵🎵 F ഓ കാല്‍വറി… ഓ കാല്‍വറി… ഓര്‍മ്മകള്‍ നിറയുന്ന, അന്‍പിന്‍ ഗിരി ഓര്‍മ്മകള്‍ നിറയുന്ന, അന്‍പിന്‍ ഗിരി A ഓ കാല്‍വറി —————————————– M അതിക്രമം നിറയും, മനുജന്റെ ഹൃദയം അറിയുന്നോരേകന്‍, യേശു നാഥന്‍ F അതിക്രമം നിറയും, മനുജന്റെ ഹൃദയം അറിയുന്നോരേകന്‍, യേശു നാഥന്‍ M അകൃത്യങ്ങള്‍ നീക്കാന്‍, പാപങ്ങള്‍ മായ്‌ക്കാന്‍ F അകൃത്യങ്ങള്‍ നീക്കാന്‍, […]

Ente Parishudha Ammayude Madithattil

M എന്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടില്‍ ഒന്നു തല ചായ്‌ച്ച് ഉറങ്ങും ഞാന്‍ എന്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ ആ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നു പാടി, കേള്‍പ്പിക്കും ഞാന്‍ F എന്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടില്‍ ഒന്നു തല ചായ്‌ച്ച് ഉറങ്ങും ഞാന്‍ എന്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ ആ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നു പാടി, കേള്‍പ്പിക്കും ഞാന്‍ A വിമലാംബികേ, വിമലാംബികേ പരിശുദ്ധ അമ്മ, മേരി അമ്മേ A വിമലാംബികേ, വിമലാംബികേ പരിശുദ്ധ അമ്മ, മേരി അമ്മേ —————————————– M കണ്ണീര്‍ പൊഴിക്കുന്ന, നിമിഷങ്ങളില്‍ […]

Agathikalude Amme Mother Therese

M അഗതികളുടെ അമ്മേ, മദര്‍ തെരേസേ ദൈവത്തിന്‍ പ്രിയ മകളേ വെള്ളരിപ്രാവുപോല്‍ നീ വന്നിറങ്ങി ഭാരതമണ്ണില്‍, കൂടുകൂട്ടി സേവന പുഷ്‌പ്പമായി F അഗതികളുടെ അമ്മേ, മദര്‍ തെരേസേ ദൈവത്തിന്‍ പ്രിയ മകളേ വെള്ളരിപ്രാവുപോല്‍ നീ വന്നിറങ്ങി ഭാരതമണ്ണില്‍, കൂടുകൂട്ടി സേവന പുഷ്‌പ്പമായി A കരുണതന്‍ അമ്മേ, സ്‌നേഹത്തിന്‍ നിറവേ വിശുദ്ധയാം പൊന്‍മലരേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമമ്മേ നിന്‍, സ്‌നേഹചൈതന്യം ഞങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞീടുവാന്‍ ഞങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞീടുവാന്‍ —————————————– M തിരുവോസ്‌തിയിലെന്നപോല്‍ , തെരുവീഥിയിലും തിരുനാഥന്റെ മുഖം കണ്ടു നീ F തിരുവോസ്‌തിയിലെന്നപോല്‍ […]

Daivathin Karunyam Lokhathil Ozhukidan

M ദൈവത്തിന്‍ കാരുണ്യം, ലോകത്തിലൊഴുകീടാന്‍ അമ്മേ തെരേസെ, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ 🎵🎵🎵 F ദൈവത്തിന്‍ കാരുണ്യം, ലോകത്തിലൊഴുകീടാന്‍ അമ്മേ തെരേസെ, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ A ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത, കാരുണ്യക്കടലാകും യേശുവിന്‍ ചാരേ, നിന്നൊരമ്മേ കാരുണ്യ തിരിനാളം, തെളിച്ചവളേ A തിരുസഭയില്‍… വിശുദ്ധയായ്… വാണിടും അമ്മേ തെരേസയെ ദൈവത്തിന്‍…തിരുമുന്‍പില്‍… മക്കള്‍ക്ക് മാദ്ധ്യസ്ഥമേകണേ —————————————– M അശരണരേയും, രോഗികളേയും യേശുവിന്‍ ഹൃത്തോട്, ചേര്‍ത്തു വെച്ച് F അശരണരേയും, രോഗികളേയും യേശുവിന്‍ ഹൃത്തോട്, ചേര്‍ത്തു വെച്ച് A സാന്ത്വനമേകി, കണ്ണീര്‍ തുടച്ചൊരു സഭയുടെ പൊന്‍ […]

Chirakukal Illathe Bhoomiyil Jeevicha

M ചിറകുകളില്ലാതെ ഭൂമിയില്‍ ജീവിച്ച മാലാഖയാര്‍ന്നോരമ്മേ നിന്‍ മുഖമിന്നീ അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ കണ്ടു വണങ്ങീടുമ്പോള്‍ മനസ്സു നിറഞ്ഞീടുന്നു F ചിറകുകളില്ലാതെ ഭൂമിയില്‍ ജീവിച്ച മാലാഖയാര്‍ന്നോരമ്മേ നിന്‍ മുഖമിന്നീ അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ കണ്ടു വണങ്ങീടുമ്പോള്‍ മനസ്സു നിറഞ്ഞീടുന്നു A വിശുദ്ധ മദര്‍ തെരേസായെ ഭാരത മണ്ണിന്‍ വെളിച്ചമേ നന്മകള്‍ ചെയ്‌തു വളര്‍ന്നിടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ A വിശുദ്ധ മദര്‍ തെരേസായെ ഭാരത മണ്ണിന്‍ വെളിച്ചമേ നന്മകള്‍ ചെയ്‌തു വളര്‍ന്നിടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ —————————————– M പുലര്‍വേളയില്‍ സക്രാരി മുന്നില്‍ […]

Athyunnathangalil Daiva Mahathwam Padum

M അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവ മഹത്വം പാടും ഒരു വെള്ളി നക്ഷത്രം, മണ്ണിനു പുണ്യമായ് കാണും F അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവ മഹത്വം പാടും ഒരു വെള്ളി നക്ഷത്രം, മണ്ണിനു പുണ്യമായ് കാണും M കരയില്‍… കടലില്‍ F ഇരവില്‍… പകലില്‍ A അവനെന്നിലും നിന്നിലും നിത്യ വെളിച്ചം A അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവ മഹത്വം പാടും ഒരു വെള്ളി നക്ഷത്രം, മണ്ണിനു പുണ്യമായ് കാണും —————————————– M ആകാശം മൊഴിഞ്ഞു, അവനൊരു പൊന്‍ വിളക്കാകും അറിവിന്‍ വഴിതെളിക്കും, ആത്മാവില്‍ F […]

Athyunnathangalil Oshana Padeedam Karthavin

M അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ഓശാന പാടിടാം കര്‍ത്താവിന്‍ നാമത്തെ വാഴ്‌ത്താം സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതരോടൊന്നുചേര്‍ന്നു പാടിടാം മോദമായ്, ഓശാന F അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ഓശാന പാടിടാം കര്‍ത്താവിന്‍ നാമത്തെ വാഴ്‌ത്താം സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതരോടൊന്നുചേര്‍ന്നു പാടിടാം മോദമായ്, ഓശാന A ഓശാനാ… ഓശാനാ… ഓശാനാ… ഓശാനാ… A ഓശാനാ… ഓശാനാ… ഓശാനാ… ഓശാനാ… A അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ഓശാനാ —————————————– M മന്നിലും വിണ്ണിലും നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതങ്ങള്‍ നിറയുന്ന സംഗീതം, ഓശാന F മന്നിലും വിണ്ണിലും നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതങ്ങള്‍ നിറയുന്ന സംഗീതം, […]

Athyunnathangalil Oshana Rajadhi Rajanoshana

A ഓശാനാ… ഓശാനാ… A ഓശാനാ… ഓശാനാ… 🎵🎵🎵 M അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ഓശാന രാജാധി രാജനോശാന F അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ഓശാന രാജാധി രാജനോശാന M മണ്ണും വിണ്ണും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും മഹേശ്വരനു ഓശാന F മണ്ണും വിണ്ണും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും മഹേശ്വരനു ഓശാന A ഓശാനാ… ഓശാനാ… A ഓശാനാ… ഓശാനാ… —————————————– M നിത്യ മഹത്വമണിഞ്ഞീടും രക്ഷകനല്ലോ കര്‍ത്താവ് F നിത്യ മഹത്വമണിഞ്ഞീടും രക്ഷകനല്ലോ കര്‍ത്താവ് M ബലവാനീശന്‍ പരിശുദ്ധന്‍ ഹല്ലേലൂയാ ഓശാന F ബലവാനീശന്‍ […]

Oshana Geethangal Uyarunnu Vanolam

M ഓശാനാ ഗീതങ്ങള്‍, ഉയരുന്നു വാനോളം ഓര്‍ശലേം നാഥാ നീ, രാജരാജന്‍ F ഓശാനാ ഗീതങ്ങള്‍, ഉയരുന്നു വാനോളം ഓര്‍ശലേം നാഥാ നീ, രാജരാജന്‍ M മാലാഖവൃന്ദവും, സര്‍വ്വലോകങ്ങളും ആനന്ദ ഗീതികള്‍, പാടീടുന്നു F മാലാഖവൃന്ദവും, സര്‍വ്വലോകങ്ങളും ആനന്ദ ഗീതികള്‍, പാടീടുന്നു A ഓശാനാ ഗീതങ്ങള്‍, ഉയരുന്നു വാനോളം ഓര്‍ശലേം നാഥാ നീ, രാജരാജന്‍ A ഓശാന ഓശാനാ, ദൈവ പുത്രന് ഓശാന ഭൂവും സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഒന്നായ് പാടും ഓശാന A ഓശാന ഓശാനാ, ദൈവ പുത്രന് […]

Nasarethin Nattile Pavane Mary Mathe

M ​​ന​സറേത്തിന്‍ നാട്ടിലെ പാവനേ മേരിമാതേ യെശയ്യാവിന്‍ മൊഴി ഭൂമിയില്‍ മാരിപൂവാ​യ് F ​വെണ്‍മാലാഖാ… നിന്‍ നാമം വാ​ഴ്‌ത്തി… കന്യാവനശാഖിയില്‍ കാലമൊരുണ്ണിപ്പൂവായ്​ ​ മന്നാകെയും കാക്കുവാന്‍ ഓമനപൈതല്‍ വന്നേ​ ​ A ​​മാര്‍ത്തേ​,​ പാരിതിന്‍ പെറ്റമ്മക്കണ്ണേ ​ഓ… പീ​ഢാനൊമ്പരം താണ്ടുന്നോളേ​,​ മറിയേ​ ​ ഓര്‍ത്തേ​,​ നിന്‍ പുകള്‍ പാടുന്നേ​,​ ഞങ്ങള്‍ ​ഓ… ഓരോ വാ​ഴ്‌വിനും വേരായോളേ​,​ മറിയേ —————————————– F ​​ന​സറേത്തിന്‍ നാട്ടിലെ പാവനേ മേരിമാതേ സീയോണി​ന്‍ നാഥനു​ ​പാതയാ​യ് മാറുന്നോളേ​ ​ M ​വെണ്‍മാലാഖാ… നിന്‍ […]

Yerusalem Nayaka

M ​യെറുശലേം നായകാ അബലര്‍ തന്‍​,​ വിമോചകാ F ​അഭയമായ് പ്രകാശമായ് ബെതലഹേം​,​ നഗരിയില്‍ M ​കുളിരു പൊഴിയുമിരവിലായ് വെറുമൊരു പുല്ലിന്‍ വിരിയിലായ് F ​ഇരുളില്‍ തെളിയും, മെഴുകുതിരിപോല്‍ ജാതനായൊരന്‍ A ​യേശുവേ… യേശുവേ… A ​യേശുവേ… യേശുവേ… M ​യെറുശലേം നായകാ അബലര്‍ തന്‍​,​ വിമോചകാ F ​അഭയമായ് പ്രകാശമായ് ബെതലഹേം​,​ നഗരിയില്‍ —————————————– M ​സ്‌നേഹമാം ദീപമേ നേര്‍വഴി കാട്ടണേ F ​കുരിശേറിയ കനിവേ തിരുവാമൊഴി തരണേ M ​ഗാഗുല്‍ത്തായില്‍​,​ ഇടറി നീങ്ങവേ F […]

Omana Kayyil Oleevila Kombumayi

M ഓമനക്കയ്യിലൊലീവിലക്കൊമ്പുമായ് ഓശാനപ്പെരുന്നാള് വന്നു ഓശാനപ്പെരുന്നാള് വന്നു F ഓമനക്കയ്യിലൊലീവിലക്കൊമ്പുമായ് ഓശാനപ്പെരുന്നാള് വന്നു ഓശാനപ്പെരുന്നാള് വന്നു —————————————– M കുരിശു വരയ്‌ക്കുമ്പോള്‍, കുമ്പസാരിക്കുമ്പോള്‍ കുര്‍ബാന കൈക്കൊള്ളുമ്പോള്‍ F കുരിശു വരയ്‌ക്കുമ്പോള്‍, കുമ്പസാരിക്കുമ്പോള്‍ കുര്‍ബാന കൈക്കൊള്ളുമ്പോള്‍ M കരളില്‍ കനലിരുന്നെരിയുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ കരയാതിരുന്നീടും ഞാന്‍ എങ്ങനെ കരയാതിരുന്നീടും ഞാന്‍ A ഓമനക്കയ്യിലൊലീവിലക്കൊമ്പുമായ് ഓശാനപ്പെരുന്നാള് വന്നു ഓശാനപ്പെരുന്നാള് വന്നു —————————————– F പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങള്‍, ഒരു കുടക്കീഴിലെ പള്ളിയില്‍ പോകാറുള്ളു M പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങള്‍, ഒരു കുടക്കീഴിലെ പള്ളിയില്‍ പോകാറുള്ളു […]

Baliyalla Enikku Vendathu Baliyalla

M ബലിയല്ലാ, എനിക്കു വേണ്ടത്‌ ബലിയല്ലാ കാസയേന്തും കൈകളില്‍ വേണ്ടത് കരുണയാണല്ലോ… കരുണയാണല്ലോ… A ബലിയല്ലാ —————————————– M എനിക്കു ദാഹിച്ചപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ വെള്ളം തന്നില്ലാ F അന്നു വിശന്നു തളര്‍ന്നപ്പോള്‍ അപ്പം തന്നില്ല നിങ്ങള്‍ അപ്പം തന്നില്ലാ A ബലിയല്ലാ, എനിക്കു വേണ്ടത്‌ ബലിയല്ലാ കാസയേന്തും കൈകളില്‍ വേണ്ടത് കരുണയാണല്ലോ… കരുണയാണല്ലോ… A ബലിയല്ലാ —————————————– F നഗ്നനായ് ഞാന്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഉടുതുണി തന്നില്ലാ M നഗ്നനായ് ഞാന്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഉടുതുണി തന്നില്ലാ F എനിക്കൊരിത്തിരി […]

Aadhaminte Santhathikal Kayenum Abelum

M ആദാമിന്റെ സന്തതികള്‍, കായേനും ആബേലും 🎵🎵🎵 M അവരല്ലോ, ഭൂമിയിലെ, ആദ്യ സോദരന്മാര്‍ F ആദാമിന്റെ സന്തതികള്‍, കായേനും ആബേലും അവരല്ലോ, ഭൂമിയിലെ, ആദ്യ സോദരന്മാര്‍ —————————————– M കായേനൊരു കര്‍ഷകനായ്, ആബേലോ ഇടയനുമായ് M അവരൊരുനാള്‍, ദൈവത്തിന്നു, ബലി നല്‍കാന്‍ പോയി M അവരൊരുനാള്‍, ദൈവത്തിന്നു, ബലി നല്‍കാന്‍ പോയി A ആദാമിന്റെ സന്തതികള്‍, കായേനും ആബേലും അവരല്ലോ, ഭൂമിയിലെ, ആദ്യ സോദരന്മാര്‍ —————————————– F ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഫലമൂലങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്നു ബലി നല്‍കി 🎵🎵🎵 […]

Daiva Puthranu Veedhi Orukkuvan

M ​ദൈവപുത്രനു വീഥിയൊരുക്കുവാന്‍ ​സ്‌നാപകയോഹന്നാന്‍ വന്നൂ M ആയിരമായിരമാലംബഹീനരെ ജ്ഞാന​സ്‌നാനം ചെയ്യിച്ചു F ​ദൈവപുത്രനു വീഥിയൊരുക്കുവാന്‍ ​സ്‌നാപകയോഹന്നാന്‍ വന്നൂ —————————————– M ​ആ ​സ്‌നാപകന്റെ​,​ സ്വരം കേട്ടുണര്‍ന്നു യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയുടെ തീരം F ​ആ ​സ്‌നാപകന്റെ​,​ സ്വരം കേട്ടുണര്‍ന്നു യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയുടെ തീരം M ​ചക്രവാളംതൊട്ടു ചക്രവാളം വരെ ​ശബ്‌ദ​ക്കൊടുങ്കാറ്റുയര്‍ന്നു​ അന്ന് ​ ​​ശബ്‌ദ​ക്കൊടുങ്കാറ്റുയര്‍ന്നു​ A ​ദൈവപുത്രനു വീഥിയൊരുക്കുവാന്‍ ​സ്‌നാപകയോഹന്നാന്‍ വന്നൂ —————————————– F ​ആ ​കൊടുംകാറ്റിന്‍ ചിറകടിയേല്‍ക്കാത്ത ചക്രവര്‍ത്തീ​ ​പദമില്ല M ​​ആ ​കൊടുംകാറ്റില്‍ ഇളകിത്തെറിക്കാത്ത […]

Yerusalemin Nayakane Ennu Kanum

M യേരുശലേമിന്‍ നായകനെ എന്നു​ ​കാണും ആത്മാവിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ എന്നു​ ​കാണും ഞാന്‍ എന്നു കാണും? F യേരുശലേമിന്‍ നായകനെ എന്നു​ ​കാണും ആത്മാവിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ എന്നു​ ​കാണും ഞാന്‍ എന്നു കാണും? —————————————– M ​കല്ലിലും മുള്ളിലുമുള്ള കന്യാജീവിതമോ കതിരായി കനിചൂടും കുടുംബ ജീവിതമോ F ​തിരഞ്ഞെടുക്കൂ നീ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ 🎵🎵🎵 M ​തിരഞ്ഞെടുക്കൂ നീ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ M ​ആ… ആ… A യേരുശലേമിന്‍ നായകനെ എന്നു​ ​കാണും ആത്മാവിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ എന്നു​ ​കാണും ഞാന്‍ […]

Divyamam Snehame Anayumo Arike Nee

M ​ദിവ്യമാം​ സ്‌നേഹമേ, അണയുമോ അരികേ നീ പ്രാണന്‍ പിടയും, നേരത്തും F ​ദിവ്യമാം​ സ്‌നേഹമേ, അണയുമോ അരികേ നീ പ്രാണന്‍ പിടയും, നേരത്തും M കനിവോടെ നില്‍ക്കുമോ? കാവലായ് കൂടെ നീ സ്‌നേഹമേ നീയെന്നില്‍, നിറഞ്ഞീടുമോ? A ​ദിവ്യമാം​ സ്‌നേഹമേ, അണയുമോ അരികേ നീ പ്രാണന്‍ പിടയും, നേരത്തും A പോവരുതേ നീ, അകലരുതേ പുലരും വേളയില്‍, വന്നിടണേ കാരുണ്യ മഴയായ്, പെയ്‌തീടണേ തേങ്ങും ഹൃദയത്തില്‍, വന്നിടണേ —————————————– M സഹനങ്ങളെല്ലാം നിന്‍, കുരിശോടു ചേര്‍ക്കുവാന്‍ […]

Divyamam Snehame Karunyame

M ദിവ്യമാം ​സ്‌നേഹമേ കാരുണ്യമേ തിരുവോ​സ്‌തിരൂപനാമെന്‍ ഈശോയെ F ദിവ്യമാം ​സ്‌നേഹമേ കാരുണ്യമേ തിരുവോ​സ്‌തിരൂപനാമെന്‍ ഈശോയെ M ​കനിവാര്‍ന്നു നീയെന്നെ നോക്കണേ കനിവോടെ എന്നെ, ഉയര്‍ത്തണമേ F ​കനിവാര്‍ന്നു നീയെന്നെ നോക്കണേ കനിവോടെ എന്നെ, ഉയര്‍ത്തണമേ A ​പാടിപ്പുക​ഴ്‌ത്തിടാം​,​ നല്‍സ്നേഹം നുകര്‍ന്നിടാം ആരാധിക്കാം നാഥനേ A ​പാടിപ്പുക​ഴ്‌ത്തിടാം​,​ നല്‍സ്നേഹം നുകര്‍ന്നിടാം ആരാധിക്കാം നാഥനേ A ദിവ്യമാം ​സ്‌നേഹമേ കാരുണ്യമേ തിരുവോ​സ്‌തിരൂപനാമെന്‍ ഈശോയെ —————————————– M ​എനിക്കായി മുറിഞ്ഞവന്‍ നീ എനിക്കായി പീ​ഢകള്‍ ഏറ്റവന്‍ നീ F ​എനിക്കായി […]

Kanivolum Kamaneeya Hridayam

M കനിവോലും കമനീയ ഹൃദയം 🎵🎵🎵 M കനിവോലും കമനീയ ഹൃദയം യേശു മിശിഹാ തന്‍ തിരുവുള്ളം അതുപോലെ വേറുണ്ടോ? F കനിവോലും കമനീയ ഹൃദയം യേശു മിശിഹാ തന്‍ തിരുവുള്ളം അതുപോലെ വേറുണ്ടോ? A കനിവോലും കമനീയ ഹൃദയം —————————————– M ചുടുചോരചോരുമ്പോഴും, വേദനയാല്‍ തിരുനെഞ്ചം നീറുമ്പോഴും ആ… F ചുടുചോരചോരുമ്പോഴും, വേദനയാല്‍ തിരുനെഞ്ചം നീറുമ്പോഴും M അപരാധം ചെയ്‌തവനില്‍ പ്രേമാര്‍ദ്രനായ് F അപരാധം ചെയ്‌തവനില്‍ പ്രേമാര്‍ദ്രനായ് A മാപ്പരുളാനായ് തിരുവായാല്‍ മൊഴിയുന്നല്ലോ A കനിവോലും […]

Mathave Mathave Manushya Puthrane

M ​മാതാവേ മാതാവേ മനുഷ്യപുത്രനെ ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയ മാതാവേ നിന്‍ പാദപീഠം തേടിവരുന്നൊരു നിരപരാധിനി ഞാന്‍ F ​മാതാവേ മാതാവേ മനുഷ്യപുത്രനെ ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയ മാതാവേ നിന്‍ പാദപീഠം തേടിവരുന്നൊരു നിരപരാധിനി ഞാന്‍ A മാതാവേ ദേവമാതാവേ —————————————– M ​ഭൂമിയില്‍ സ്‌ത്രീകളായ് ജനിച്ചവരെല്ലാം പാപം ചെയ്‌തവരാണോ ഇത്രമേല്‍, പാപം ചെയ്‌തവരാണോ F ​ഭൂമിയില്‍ സ്‌ത്രീകളായ് ജനിച്ചവരെല്ലാം പാപം ചെയ്‌തവരാണോ ഇത്രമേല്‍, പാപം ചെയ്‌തവരാണോ M ​അല്ലെങ്കിലെന്തിനീ പാനപാത്രം കയ്‌പ്പുവെള്ളം നിറച്ചു നീ തന്നു നീ തന്നു […]

Snehathin Idayanam Yeshuve

M സ്‌നേഹത്തിന്‍ ഇടയനാം യേശുവേ വഴിയും സത്യവും നീ മാത്രമേ നിത്യമാം ജീവനും ദൈവപുത്രാ നീയല്ലാതാരുമില്ലാ A യേശൂ.. നാഥാ.. ഞങ്ങള്‍ക്കു നീയല്ലാതാരുമില്ലാ യേശൂ.. നാഥാ.. നീയല്ലാതാരുമില്ലാ —————————————– F പാപികള്‍ക്കായ് വലഞ്ഞലഞ്ഞതും ആടുകള്‍ക്കായ് ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞതും പാടുകള്‍ പെട്ടതും ആര്‍ നായകാ നീയല്ലാതാരുമില്ലാ A യേശൂ.. നാഥാ.. ഞങ്ങള്‍ക്കു നീയല്ലാതാരുമില്ലാ യേശൂ.. നാഥാ.. നീയല്ലാതാരുമില്ലാ —————————————– M നീക്കീടുവാന്‍ എല്ലാ പാപത്തേയും പോക്കീടുവാന്‍ സര്‍വ്വ ശാപത്തേയും കോപാഗ്നിയും, കെടുത്തീടാന്‍ കര്‍ത്താ നീയല്ലാതാരുമില്ലാ A യേശൂ.. നാഥാ.. […]

Kanya Mariyame Thaye Enikkennalum

M ​കന്യാമറിയമേ തായേ എനിക്കെന്നാളും ആശ്രയം നീയേ F ​കന്യാമറിയമേ തായേ എനിക്കെന്നാളും ആശ്രയം നീയേ M ​കഴള്‍ കൂപ്പിടും എന്‍, അഴല്‍ നീക്കുക നീ ജഗതീശ്വരിയേ കരുണാകരിയേ A ​കന്യാമറിയമേ തായേ എനിക്കെന്നാളും ആശ്രയം നീയേ —————————————– M ​ഇരുള്‍ ചൂഴ്‌ന്നിടും ആത്മാവിന്‍ മണിമംഗള ദീപ്‌തികയായ് F ​ഇരുള്‍ ചൂഴ്‌ന്നിടും ആത്മാവിന്‍ മണിമംഗള ദീപ്‌തികയായ് M ​ഒളി തൂകണമമ്മേ നീയെന്നുമേ F ​ഒളി തൂകണമമ്മേ നീയെന്നുമേ A ​സുഖദായകിയേ സുര നായകിയേ A ​കന്യാമറിയമേ തായേ […]

Yeshu Namam Ente Ashrayam (Bethsaidha Kulakkarayile)

M യേശുനാമം എന്റെ ആശ്രയം ആശയറ്റ നേരമെന്റെ ആശ്വാസം നിന്‍ വചനമാരി തൂകി നീ എന്റെ വേദനകള്‍ സൗഖ്യമാക്കണേ F യേശുനാമം എന്റെ ആശ്രയം ആശയറ്റ നേരമെന്റെ ആശ്വാസം നിന്‍ വചനമാരി തൂകി നീ എന്റെ വേദനകള്‍ സൗഖ്യമാക്കണേ A ബെത്‌സെയ്‌ദാ, കുളക്കരയിലെ രോഗിപോല്‍ ഞാന്‍ തളര്‍ന്നവനാകുന്നു നിന്റെ കരുണ തേടുന്നു, വൈകല്ലേ…. എന്റെ മോചകാ A ബെത്‌സെയ്‌ദാ, കുളക്കരയിലെ രോഗിപോല്‍ ഞാന്‍ തളര്‍ന്നവനാകുന്നു നിന്റെ കരുണ തേടുന്നു, വൈകല്ലേ…. എന്റെ മോചകാ —————————————– M എന്നെ […]

Amme Mathave Ennu Njan Ee Mannil

M അമ്മേ മാതാവേ, എന്നു ഞാന്‍ ഈ മന്നില്‍ എത്ര വിളിച്ചെന്നറിയാന്‍ ഹൃദയമിടിപ്പുകള്‍ എണ്ണിയാല്‍ മതിയമ്മേ അത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിച്ചു നിന്നെ ഞാന്‍ അത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിച്ചു നിന്നെ F അമ്മേ മാതാവേ, എന്നു ഞാന്‍ ഈ മന്നില്‍ എത്ര വിളിച്ചെന്നറിയാന്‍ ഹൃദയമിടിപ്പുകള്‍ എണ്ണിയാല്‍ മതിയമ്മേ അത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിച്ചു നിന്നെ ഞാന്‍ അത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിച്ചു നിന്നെ —————————————– M കരയുന്നതാരുമേ കാണാതിരിക്കുവാന്‍ കൈത്തലം കൊണ്ടു മറയ്‌ക്കവേ F കരയുന്നതാരുമേ കാണാതിരിക്കുവാന്‍ കൈത്തലം കൊണ്ടു മറയ്‌ക്കവേ M കുരിശിന്റെ പൂഞ്ചിറകേറി വന്നമ്മ […]

Altharayil Ninnum Akatharilekku

M ആ.ആ.ആ…… 🎵🎵🎵 M അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും, അകതാരിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സ്‌നേഹമാണെന്റെ ഈശോ F അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും, അകതാരിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സ്‌നേഹമാണെന്റെ ഈശോ M എന്നിലെ എന്നിലേക്കൊഴുകിയിറങ്ങുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമാണെന്റെ ദൈവം F മുറിയപ്പെടാന്‍, മുറിച്ചു നല്‍കാന്‍ മുറിവുണക്കീടുന്ന തൈലമാകാന്‍ M മുറിയപ്പെടാന്‍, മുറിച്ചു നല്‍കാന്‍ മുറിവുണക്കീടുന്ന തൈലമാകാന്‍ A അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും, അകതാരിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സ്‌നേഹമാണെന്റെ ഈശോ —————————————– M പാ പാ പാ, മാ പ മാ ഗാ പാ പാ പാ, സാ നി […]

Nee Thirichu Varu Makane

M നീ തിരിച്ചു വരൂ മകനേ നീ തിരികേ വരൂ മകളെ M നിനക്കുവേണ്ടി അല്ലേ രക്തം വിയര്‍ത്തതും, പീഢകള്‍ ഏറ്റതും നിനക്കുവേണ്ടി അല്ലേ M എന്റെ ഹൃദയം കുത്തിത്തുറന്നതും നിനക്കായ് ഒഴുക്കി തിരു രക്തവും നിനക്കായ് ഒഴുക്കി തിരു ജലവും M നിനക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമേകുവാനായ് A നീ തിരിച്ചു വരൂ മകനേ നീ തിരികേ വരൂ മകളെ —————————————– M നിന്‍ പാപങ്ങളെല്ലാം, ഏറ്റെടുത്തു ഞാന്‍ രോഗങ്ങളെല്ലാം, സൗഖ്യമാക്കി F നിന്‍ പാപങ്ങളെല്ലാം, ഏറ്റെടുത്തു ഞാന്‍ […]

Altharayil Ninnum Aathmavilekkoru

A ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… A ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… 🎵🎵🎵 M അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും ആത്മാവിലേക്കൊരു തീര്‍ത്ഥയാത്രയായ് F അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും ആത്മാവിലേക്കൊരു തീര്‍ത്ഥയാത്രയായ് M അത്യുന്നതന്‍ ദൈവം, അപ്പമായെന്നെ തേടി തേടുന്നിതാ F അത്യുന്നതന്‍ ദൈവം, അപ്പമായെന്നെ തേടി തേടുന്നിതാ A ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… A ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… —————————————– M അന്ധനെ സുന്ദര ഭൂമിയെ കാണുവാന്‍ കണ്ണു തുറന്നേകിയോന്‍ 🎵🎵🎵 F അന്ധനെ സുന്ദര […]

Altharayil Ninnum Thiruvosthiyayi

M അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും തിരുവോസ്‌തിയായി ഈശോ എഴുന്നള്ളും നിമിഷമിതാ F അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും തിരുവോസ്‌തിയായി ഈശോ എഴുന്നള്ളും നിമിഷമിതാ M സ്വീകാര്യ യോഗ്യമാം ഹൃദയങ്ങളില്‍ വാഴാന്‍ ഈശോ കൊതിക്കുന്നീ കൂദാശയില്‍ F സ്വീകാര്യ യോഗ്യമാം ഹൃദയങ്ങളില്‍ വാഴാന്‍ ഈശോ കൊതിക്കുന്നീ കൂദാശയില്‍ A അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും തിരുവോസ്‌തിയായി ഈശോ എഴുന്നള്ളും നിമിഷമിതാ A ബലിയോടു ചേരാം, ബലിയായി മാറാം ഈ പുണ്യയാഗത്തില്‍ പങ്കുചേരാം ആത്മാര്‍പ്പണത്തിന്‍, കാഴ്‌ച്ചകളേകാം ആരാധനാ ഗീതം പാടി വാഴ്‌ത്താം —————————————– M ഹൃദയം തുളുമ്പുന്ന […]

Altharayil Ninnirangi Adiyante Hrudhayathil

M അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നിറങ്ങി അടിയന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ വാഴാന്‍ അപ്പത്തിന്‍ രൂപത്തില്‍, വൈദികന്‍ കരങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നിതാ ദിവ്യനാഥന്‍ എന്നില്‍ അണയുന്നു കരുണാമയന്‍ F അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നിറങ്ങി അടിയന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ വാഴാന്‍ അപ്പത്തിന്‍ രൂപത്തില്‍, വൈദികന്‍ കരങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നിതാ ദിവ്യനാഥന്‍ എന്നില്‍ അണയുന്നു കരുണാമയന്‍ A ആരാധനാരാധനാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ആരാധനാ A ആരാധനാരാധനാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ആരാധനാ —————————————– M യേശുവിന്‍ മാംസവും രക്തവും നിന്നുടെ പാപം ഹനിക്കുമാറായിടട്ടെ 🎵🎵🎵 F യേശുവിന്‍ മാംസവും രക്തവും നിന്നുടെ പാപം ഹനിക്കുമാറായിടട്ടെ M […]

Altharayil Muriyappedum Swargeeyamam Snehame

M അള്‍ത്താരയില്‍, മുറിയപ്പെടും സ്വര്‍ഗീയമാം സ്‌നേഹമേ അകതാരിന്നുള്ളില്‍ വാഴേണമേ അലിവുള്ളോരെന്നേശുവേ എന്നെ അറിയുന്നോരെന്‍ ദൈവമേ F അള്‍ത്താരയില്‍, മുറിയപ്പെടും സ്വര്‍ഗീയമാം സ്‌നേഹമേ അകതാരിന്നുള്ളില്‍ വാഴേണമേ അലിവുള്ളോരെന്നേശുവേ എന്നെ അറിയുന്നോരെന്‍ ദൈവമേ A ഈശോ നാഥാ, നീയെന്റെ സ്വന്തം ഒരു നാളുപോലും, പിരിയാത്ത ബന്ധം ഈശോ നാഥാ, നീയെന്റെ ഭാഗ്യം ആത്മാവിന്നുള്ളില്‍, അണയുന്ന നേരം —————————————– M ഈ യാത്രയില്‍, ബലമേകീടും പാഥേയമാകുന്നു നീ F ഈ യാത്രയില്‍, ബലമേകീടും പാഥേയമാകുന്നു നീ M തളരാതെ എന്നെ താങ്ങിടുന്ന […]

Aathmavile Altharayil Nee Vannu Vazhumo

M ആത്മാവിലെ, അള്‍ത്താരയില്‍ നീ വന്നു വാഴുമോ യേശു നാഥാ F ആത്മാവിലെ, അള്‍ത്താരയില്‍ നീ വന്നു വാഴുമോ യേശു നാഥാ M നിന്നെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍, കൈകള്‍ കൂപ്പി അള്‍ത്താര മുമ്പില്‍, നില്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ F നിന്നെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍, കൈകള്‍ കൂപ്പി അള്‍ത്താര മുമ്പില്‍, നില്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ A സ്‌നേഹത്തിന്‍ രാജാവിതാ എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍ വാ നീ വന്നീടുമ്പോള്‍, ഉള്ളം നിറഞ്ഞീടുന്നു നിന്നോടൊന്നാകുവാന്‍, ആത്മം ദാഹിക്കുന്നു ഈശോയേ എന്നുള്ളില്‍ വാ ഈശോയേ എന്നുള്ളില്‍ വാ —————————————– M […]

Altharayil Ninnum Ezhunnalum Eesho

M അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും എഴുന്നള്ളും ഈശോ തിരുവോസ്‌തിയായ് എന്നില്‍ നിറയും F അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും എഴുന്നള്ളും ഈശോ തിരുവോസ്‌തിയായ് എന്നില്‍ നിറയും M അലിയുന്ന സ്‌നേഹമേ, കൃപയായെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ ആനന്ദമേകുന്ന തിരുഃഭോജ്യമേ F അലിയുന്ന സ്‌നേഹമേ, കൃപയായെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ ആനന്ദമേകുന്ന തിരുഃഭോജ്യമേ A സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മന്നയെ… കാരുണ്യമേ A അതിരറ്റ കാരുണ്യമേ… തിരുമാംസ രക്തമാം തിരുവോസ്‌തിയേ A അതിരറ്റ കാരുണ്യമേ… തിരുമാംസ രക്തമാം തിരുവോസ്‌തിയേ —————————————– M ശാന്തിയേ, സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ശാന്തിയേ സ്‌നേഹമേ, വറ്റാത്ത സ്‌നേഹമേ F […]

Krupayude Nirakudame

M കൃപയുടെ നിറകുടമേ മേരി മാതാവേ F കൃപയുടെ നിറകുടമേ മേരി മാതാവേ M അശരണരായോര്‍ക്കഭയം നീയേ കന്മഷമെല്ലാം, കഴുകണമേ A മേരി മാതാവേ… മേരി മാതാവേ A മാതാവേ, പ്രിയ മാതാവേ കന്യാ മാതാവേ A മാതാവേ, പ്രിയ മാതാവേ കന്യാ മാതാവേ —————————————– M മിന്നലില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം, ചാലിച്ചപോലെ മഹിമയണിഞ്ഞവളേ F മിന്നലില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം, ചാലിച്ചപോലെ മഹിമയണിഞ്ഞവളേ M ഉദാരമതി നിന്‍, കരുണാര്‍ത്ഥനമതില്‍ കര്‍ത്താവെന്നെ കഴുകാനായ് A മാതാവേ, പ്രിയ മാതാവേ കന്യാ മാതാവേ […]

Ee Jeevitham Kazhchayayi Nalkam

M ഈ ജീവിതം, കാഴ്‌ച്ചയായ് നല്‍കാം യേശുവിന്‍ കൈകളില്‍ നല്‍കാം F ഈ ജീവിതം, കാഴ്‌ച്ചയായ് നല്‍കാം യേശുവിന്‍ കൈകളില്‍ നല്‍കാം M ജീവന്റെ ജീവനായ് കരുതിയതെല്ലാം F ജീവനു തുല്യം സ്‌നേഹിച്ചതെല്ലാം A സ്‌നേഹ സമ്മാനമായ് നല്‍കാം ഒരു സ്‌നേഹ സമ്മാനമായ് നല്‍കാം A ഒരു യാഗമായ്, നല്‍കീടാം നമ്മെ കാഴ്‌ച്ചയായ് ഏകീടാം എല്ലാം A ഒരു യാഗമായ്, നല്‍കീടാം നമ്മെ കാഴ്‌ച്ചയായ് ഏകീടാം എല്ലാം —————————————– M ആബേലിന്‍ ബലിയില്‍, അനുഗ്രഹിച്ചതുപോല്‍ അനുഗ്രഹിക്കേണേ ഞങ്ങളെ […]

Ullurukumbol Enne Cherthu Pidichaval Amma

M ഉള്ളുരുകുമ്പോള്‍, എന്നെ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചവളമ്മ A മറിയം, എന്‍ അമ്മ മറിയം F കുരിശോളം മൗനസാനിധ്യമായീ സുതനോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു നടന്നവളമ്മ A മറിയം, എന്‍ അമ്മ മറിയം F ഉള്ളുരുകുമ്പോള്‍, എന്നെ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചവളമ്മ A മറിയം, എന്‍ അമ്മ മറിയം M കുരിശോളം മൗനസാനിധ്യമായീ സുതനോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു നടന്നവളമ്മ A മറിയം, എന്‍ അമ്മ മറിയം A സ്വസ്‌തി നന്മ നിറഞ്ഞവളെ കര്‍ത്താവു നിന്നോട് കൂടെ അനുഗ്രഹീത നിന്‍ ഉദര ഫലമാം ഈശോ അനുഗ്രഹീതന്‍ […]

Kshamikkuvan Snehikkan Padippikane Nadha

M ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ നാഥാ ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ F ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ നാഥാ ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ —————————————– M സ്‌നേഹിതരെന്നെ, തിരസ്‌കരിക്കുമ്പോള്‍ നൊമ്പരമെന്നുള്ളിലെറിടുമ്പോള്‍ F സ്‌നേഹിതരെന്നെ, തിരസ്‌കരിക്കുമ്പോള്‍ നൊമ്പരമെന്നുള്ളിലെറിടുമ്പോള്‍ A ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ നാഥാ ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ A ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ നാഥാ ക്ഷമിക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കണേ —————————————– F കോപമേറുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പാപം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സോദര ഹൃദയത്തെ നോവിക്കുമ്പോള്‍ M കോപമേറുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പാപം ചെയ്യുമ്പോള്‍ […]

Snehathin Altharayil Oru Yaga Dhravyamakan

M സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ ഒരു യാഗ ദ്രവ്യമാകാന്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു ഞങ്ങളേയും സ്വീകരിക്കേണമേ നീ സദയം A കാഴ്‌ച്ചയായ് ഉയരുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും നിന്‍ മെയ്യും, നിണവുമായ് തീരും പോലെ ഒരു നീര്‍ക്കണം വീഞ്ഞില്‍ അലിയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ നിന്റേതായ് മാറ്റിടണേ —————————————– M സൗരഭ്യമേറുന്ന ധൂപ്പത്തോടൊപ്പമായ് സൗഭാഗ്യമെല്ലാമേ, ഏകിടുന്നു F സൗരഭ്യമേറുന്ന ധൂപ്പത്തോടൊപ്പമായ് സൗഭാഗ്യമെല്ലാമേ, ഏകിടുന്നു M ദാനമായ് തന്നയീ ജീവിതവും എന്നില്‍ നിക്ഷേപിച്ച താലന്തതും F ദാനമായ് തന്നയീ ജീവിതവും എന്നില്‍ നിക്ഷേപിച്ച താലന്തതും A […]

Snehathin Altharayil Snehathin Baliyarppikkan

M സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ ബലിവസ്‌തുവായ് നമ്മെ സമര്‍പ്പിച്ചീടാം ജീവിതം ബലിയാക്കി മാറ്റാം F സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ ബലിവസ്‌തുവായ് നമ്മെ സമര്‍പ്പിച്ചീടാം ജീവിതം ബലിയാക്കി മാറ്റാം A അണയാം ഇന്നണയാം, ഒരു ജനമായി തിരുസന്നിധി അണയാമിന്ന് ഒരു മനമായി A അണയാം ഇന്നണയാം, ഒരു ജനമായി തിരുസന്നിധി അണയാമിന്ന് ഒരു മനമായി —————————————– M മനസ്സിലെ പകയെല്ലാം ദൂരെ നീക്കാം പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കാം, നന്മ ചെയ്യാം 🎵🎵🎵 F മനസ്സിലെ പകയെല്ലാം ദൂരെ […]

Snehathin Altharayil Yagamayi

M സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ യാഗമായി കാല്‍വരിക്കുന്നില്‍ സ്‌നേഹമാം ബലിവേദിയില്‍ ഒരു മനമായ് തീരാം F സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ യാഗമായി കാല്‍വരിക്കുന്നില്‍ സ്‌നേഹമാം ബലിവേദിയില്‍ ഒരു മനമായ് തീരാം M മൃദുവായ നിന്‍ ശരീരം തിരുബലിയായി തീരും ഭോജ്യമായി നല്‍കി F മൃദുവായ നിന്‍ ശരീരം തിരുബലിയായി തീരും ഭോജ്യമായി നല്‍കി A സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ യാഗമായി കാല്‍വരിക്കുന്നില്‍ സ്‌നേഹമാം ബലിവേദിയില്‍ ഒരു മനമായ് തീരാം —————————————– M നിന്റെ ചുടു നിണമൊഴുക്കി മാനവ പാപത്തിന്‍ പരിഹാരമായി 🎵🎵🎵 […]

Kazhchayekanitha Njan Varunnu

M കാഴ്‌ച്ചയേകാനിതാ ഞാന്‍ വരുന്നു എന്‍ ജീവിതം, ഇന്നു യാഗമേകാന്‍ അള്‍ത്താര മുന്നിലായേകിടുന്നു എന്‍ ജീവനെ, എന്‍ ജീവ നാഥാ F കാഴ്‌ച്ചയേകാനിതാ ഞാന്‍ വരുന്നു എന്‍ ജീവിതം, ഇന്നു യാഗമേകാന്‍ അള്‍ത്താര മുന്നിലായേകിടുന്നു എന്‍ ജീവനെ, എന്‍ ജീവ നാഥാ —————————————– M ദാനമായ് നീയേകും നന്മകളെല്ലാം ഞാന്‍ തിരുമുമ്പിലേകുന്നു കാണിക്കയായ് F ദാനമായ് നീയേകും നന്മകളെല്ലാം ഞാന്‍ തിരുമുമ്പിലേകുന്നു കാണിക്കയായ് M നിന്‍ സ്‌നേഹ ബലിയോടു ചേര്‍ക്കേണമേ എന്നെ നീ സ്വന്തമാക്കേണമേ F നിന്‍ […]

Swargeeya Shilpiye Neril Kanum

M ​സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ശില്‍പിയെ​,​ നേരില്‍ കാണും അല്ലലില്ലാ നാട്ടില്‍ ഞാന്‍​,​ എത്തിടുമ്പോള്‍ F ​സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ശില്‍പിയെ​,​ നേരില്‍ കാണും അല്ലലില്ലാ നാട്ടില്‍ ഞാന്‍​,​ എത്തിടുമ്പോള്‍ A ​വിണ്‍മയമാകും ശരീരം​,​ ആ വിണ്‍രൂപി നല്‍കുമ്പോള്‍ എന്‍ അല്ലലെല്ലാം മാറീടുമേ A ​വിണ്‍മയമാകും ശരീരം​,​ ആ വിണ്‍രൂപി നല്‍കുമ്പോള്‍ എന്‍ അല്ലലെല്ലാം മാറീടുമേ —————————————– M ​കുരുട​നു കാ​ഴ്‌ച്ചയും​,​ ചെകിട​നു കേള്‍വിയും ഊമരും മുടന്തരും കുതിച്ചുയരും F ​കുരുട​നു കാ​ഴ്‌ച്ചയും​,​ ചെകിട​നു കേള്‍വിയും ഊമരും മുടന്തരും കുതിച്ചുയരും A ​വിണ്‍മയമാകും […]

Oru Kunju Mannayayi

M ഒരു കുഞ്ഞു മന്നയായ് അകതാരില്‍ നിറയാന്‍ നീ വാ വാ, പൊന്നീശോയേ F ഒരു കുഞ്ഞു മന്നയായ് അകതാരില്‍ നിറയാന്‍ നീ വാ വാ വാ എന്നീശോയേ M തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയില്‍ നറുവീഞ്ഞിന്‍ തുള്ളിയില്‍ അലിയുന്ന സ്‌നേഹമായ് വാ… ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ A നാവിലലിയും കാരുണ്യമായി ഈശോ നീ വരണേ ഹൃത്തിനുളളില്‍ വാഴുവാന്‍ എന്‍ ഈശോ നീ വരണേ A നാവിലലിയും കാരുണ്യമായി ഈശോ നീ വരണേ ഹൃത്തിനുളളില്‍ വാഴുവാന്‍ എന്‍ ഈശോ നീ വരണേ […]

Akatharil Ennum Aliyunnavan

M അകതാരിലെന്നും അലിയുന്നവന്‍ അപ്പമായ് തീര്‍ന്നവന്‍ ആത്മനാഥന്‍ F അകതാരിലെന്നും അലിയുന്നവന്‍ അപ്പമായ് തീര്‍ന്നവന്‍ ആത്മനാഥന്‍ M ആകുല മാനസമറിയുന്നൊരെന്‍ ആത്മാവില്‍ നിറയും, അഖിലേശ്വരാ F അരികില്‍ നീ, എന്നും അനുബിംബമായ് അകലാതെ നില്‍ക്കു ആശ്വാസമായ് A പരിപാലകനെ പരനെ പരമോന്നതനെ വരണേ പരിപൂജിതനെ വരണേ വരമേകിടുവാന്‍ വരണേ —————————————– M നാവില്‍ അലിയും നിമിഷം സിരയില്‍ നിറയും സ്‌നേഹം F കദനം കഴുകി കരുതും മനസ്സില്‍ പതിയും രൂപം M അഴലിന്‍ ഇരുള്‍ വഴിയില്‍ തിരയും […]

Karthavin Thirumunbil Vannathi

M കര്‍ത്താവിന്‍ തിരുമുമ്പില്‍ വന്നതി- ഭക്തി വിശ്വാസ പൂര്‍വ്വകം ഞങ്ങള്‍ കൈക്കൊണ്ടോരീ രഹസ്യങ്ങള്‍ പാപമോചനമേകട്ടെ F ഉന്നതന്‍ യുഗ രാജാവായിടും കന്യകാസുതനേശുവേ, ദാസന്റേതുപോല്‍ സ്രഷ്‌ടാവിന്റെയും സാദൃശ്യം നീ നിനയ്‌ക്കുകില്‍ M നിന്നില്‍ വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചവര്‍ നിന്റെ സങ്കേതം തേടിയോര്‍ നിന്റെ മാംസ നിണങ്ങളാല്‍ – പാപ മോചനം നേടി ധന്യരായ് F വാനമേഘത്തില്‍ നീയിനിവരും നാളില്‍ നിന്നെതിരേല്‍പിനായ് നിന്റെ മുമ്പില്‍ വരാനും വാനവ- വൃന്ദമൊത്തു നിരന്തരം M നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതമാലപിക്കാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണേ F നിന്‍ സ്‌തുതി […]

Aathmavil Sneha Sugandham

M ആത്മാവില്‍, സ്‌നേഹ സുഗന്ധം അമ്മേ, നീ കൂടെയുള്ളപ്പോള്‍ F ആത്മാവില്‍, സ്‌നേഹ സുഗന്ധം അമ്മേ, നീ കൂടെയുള്ളപ്പോള്‍ M പെയ്‌തു തോരാത്തൊരാനന്ദമുള്ളില്‍ അമ്മേ നീ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ F പെയ്‌തു തോരാത്തൊരാനന്ദമുള്ളില്‍ അമ്മേ നീ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ A എനിക്കോടി ഓടി അരികിലെത്താന്‍ എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കാന്‍ A എനിക്കോടി ഓടി അരികിലെത്താന്‍ എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കാന്‍ A ആ ക്രൂശിന്റെ ചോട്ടിലൊരമ്മ ഈശോ സ്‌നേഹമോടേകിയൊരമ്മ A ആ ക്രൂശിന്റെ ചോട്ടിലൊരമ്മ ഈശോ സ്‌നേഹമോടേകിയൊരമ്മ —————————————– M മഞ്ഞും […]

Oru Kunjosthiyayi En Kaivellayil

M ഒരു കുഞ്ഞോസ്‌തിയായ്, എന്‍ കൈവെള്ളയില്‍ അണയും.. സ്‌നേഹമേ F ഒരു കുഞ്ഞോസ്‌തിയായ്, എന്‍ കൈവെള്ളയില്‍ അണയും.. സ്‌നേഹമേ M ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞാന്‍ നിന്നിലലിയാന്‍ ആത്മാവിന്‍ ഭോജ്യമേ, നീയെന്നില്‍ വരുമോ? F ഉള്ളുരുകി പാടണ പാട്ടല്ലേ, ഈശോയേ നിന്നുള്ളിലെന്നെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തില്ലേ M ഉള്ളുരുകി പാടും പാട്ടല്ലേ, ഈശോയേ നിന്നുള്ളിലെന്നെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തില്ലേ A ഈശോയേ… വാ വാ വാ വാ എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍.. വാ വാ —————————————– M പരംപൊരുളേ നിന്നെ, അകക്കണ്ണില്‍ കാണാനായ് ഒരു […]

Pavana Roopa Paripalakane

M പാവനരൂപാ, പരിപാലകനേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ F പരംപൊരുളാകൂ, പാരിതിലെന്നും അകംപൊരുളേകൂ, മനസ്സിനെന്നും M പരംപൊരുളാകൂ, പാരിതിലെന്നും അകംപൊരുളേകൂ, മനസ്സിനെന്നും A പാവനരൂപാ, പരിപാലകനേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ —————————————– M പാപവിമോചനം, നരനിവനേകൂ പരിശുദ്ധ സ്‌നേഹത്തിന്‍, കൃപയാലേ F പാപവിമോചനം, നരനിവനേകൂ പരിശുദ്ധ സ്‌നേഹത്തിന്‍, കൃപയാലേ M പരസ്‌നേഹ പുണ്യം, പാരിതില്‍ പകരൂ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്‍, പ്രഭയാലേ F പരസ്‌നേഹ പുണ്യം, പാരിതില്‍ പകരൂ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്‍, പ്രഭയാലേ A പാവനരൂപാ, പരിപാലകനേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ —————————————– F ആത്മാവിന്‍ അറിവെന്‍, […]

Yeshuve En Yeshuve Nee Theeratha Snehamalle

M യേശുവേ, എന്നേശുവേ നീ തീരാത്ത സ്‌നേഹമല്ലേ F യേശുവേ, എന്‍ ദൈവമേ നീ നിറയുന്നെന്‍ പ്രാണനല്ലേ 🎵🎵🎵 M യേശുവേ, എന്നേശുവേ നീ തീരാത്ത സ്‌നേഹമല്ലേ F യേശുവേ, എന്‍ ദൈവമേ നീ നിറയുന്നെന്‍ പ്രാണനല്ലേ M ഉണരുന്നു, എന്‍ മാനസം നീയെന്നില്‍ ഉണര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍ F നിറയുന്നു, എന്‍ ജീവിതം നീ പകരുന്നൊരാത്മാവിനാല്‍ A അറിയാതെ പോയൊരാ സ്‌നേഹമേ അലിവുള്ള ദൈവത്തിന്‍ ദാനമേ ഇനിയില്ല ജീവിതം നീയില്ലാതെ A യേശുവേ, എന്നേശുവേ നീ തീരാത്ത സ്‌നേഹമല്ലേ […]

Valarenam Njan Eeshoyolam

M വളരേണം, ഞാന്‍ ഈശോയോളം എന്റെ അമ്മയെ അറിയാന്‍ ചെറുതാകണം, ഞാന്‍ അമ്മയോളം എന്റെ ഈശോയെ അറിയാന്‍ F വളരേണം, ഞാന്‍ ഈശോയോളം എന്റെ അമ്മയെ അറിയാന്‍ ചെറുതാകണം, ഞാന്‍ അമ്മയോളം എന്റെ ഈശോയെ അറിയാന്‍ —————————————– M കാല്‍വരിയില്‍, എന്റെ ഈശോയുണ്ടേ കുരിശിനെ പുല്‍കിയോരീശോയുണ്ടേ F കാല്‍വരിയില്‍, എന്റെ അമ്മയുണ്ടേ കുരിശിനെ സ്‌നേഹിച്ചോരമ്മയുണ്ടേ M എന്റെ ജീവിത വഴിയില്‍, കരുതലേകാന്‍ ദൈവം നല്‍കിയ കാരുണ്യമേ F എന്റെ ജീവിത വഴിയില്‍, കരുതലേകാന്‍ ദൈവം നല്‍കിയ കാരുണ്യമേ […]

Altharayil Thiri Thelinju Nin Sannidhiyil

M അള്‍ത്താരയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ നിരന്നു അനുതാപമോടെ, അനുരഞ്‌ജിതരായ് നിനക്കായ് ബലിയേകുവാന്‍ ഞങ്ങളിതാ വന്നണഞ്ഞു F അള്‍ത്താരയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ നിരന്നു അനുതാപമോടെ, അനുരഞ്‌ജിതരായ് നിനക്കായ് ബലിയേകുവാന്‍ ഞങ്ങളിതാ വന്നണഞ്ഞു —————————————– M കരുണ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് കരുതേണമേ അനുഗ്രഹത്താല്‍, നിറക്കേണമേ F കരുണ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് കരുതേണമേ അനുഗ്രഹത്താല്‍, നിറക്കേണമേ M കനിവിന്റെ നാഥാ, കനിയേണമെന്നില്‍ പാപങ്ങള്‍ പൊറുക്കേണമേ A പാപങ്ങള്‍ പൊറുക്കേണമേ —————————————– F മനസ്സിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ നിസ്സഹായരായവര്‍, ഞങ്ങള്‍ […]

Altharayil Thiri Thelinju Appathin Mesha

M അള്‍ത്താരയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു അപ്പത്തിന്‍ മേശയൊരുങ്ങി വരിക, വരിക ദൈവജനമേ പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ F അള്‍ത്താരയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു അപ്പത്തിന്‍ മേശയൊരുങ്ങി വരിക, വരിക ദൈവജനമേ പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ A വരിക, വരിക ദൈവജനമേ പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ —————————————– M ഹൃദയം, പാവനമാക്കീടാം ഹൃത്തടം ദൈവത്തിലുയര്‍ത്തിടാം M ജീവിത കാഴ്‌ച്ചകളേകി നമുക്ക് ഒന്നുചേരാം അണിചേരാം A വരിക, വരിക ദൈവജനമേ പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ A വരിക, വരിക ദൈവജനമേ പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ —————————————– F വൈരാഗ്യബുദ്ധി വെടിഞ്ഞീടാം ശത്രുത […]

Sarva Characharavum Daiva Mahathwathe (Pallikkoodasha Kaalam)

R സര്‍വ്വ ചരാചരവും ദൈവമഹത്ത്വത്തെ വാഴ്‌ത്തിപ്പാടുന്നു. R സീയോനില്‍ തന്‍ സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചവനാം കര്‍ത്താവേ സഭയില്‍ നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ആനന്ദത്തിന്‍ ഗീതികളാല്‍ മഹിമയെഴും, സഭയെ ഓര്‍മ്മിക്കാം 🎵🎵🎵 M തന്‍ മഹിമാവല്ലോ വാനിലുമൂഴിയിലും തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നു. A സീയോനില്‍ തന്‍ സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചവനാം കര്‍ത്താവേ സഭയില്‍ നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ആനന്ദത്തിന്‍ ഗീതികളാല്‍ മഹിമയെഴും, സഭയെ ഓര്‍മ്മിക്കാം F ജനതകളവിടുത്തെ മഹിമകള്‍ പാടുന്നു താണുവണങ്ങുന്നു. A സീയോനില്‍ തന്‍ സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചവനാം കര്‍ത്താവേ സഭയില്‍ നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ആനന്ദത്തിന്‍ ഗീതികളാല്‍ […]

Sarva Characharavum Daiva Mahathwathe (Eliya Sleeva Kaalam)

R സര്‍വ്വ ചരാചരവും ദൈവമഹത്ത്വത്തെ വാഴ്‌ത്തിപ്പാടുന്നു. R ആകാശവുമീ ഭൂതലവും നാഥാ, താവകമാണല്ലോ സൃഷ്‌ടികളെല്ലാം അവിടുത്തെ മഹിമകളല്ലോ പാടുന്നു സ്ലീവായെ, നിത്യം വാഴ്‌ത്തീടാം 🎵🎵🎵 M തന്‍ മഹിമാവല്ലോ വാനിലുമൂഴിയിലും തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നു. A ആകാശവുമീ ഭൂതലവും നാഥാ, താവകമാണല്ലോ സൃഷ്‌ടികളെല്ലാം അവിടുത്തെ മഹിമകളല്ലോ പാടുന്നു സ്ലീവായെ, നിത്യം വാഴ്‌ത്തീടാം F ജനതകളവിടുത്തെ മഹിമകള്‍ പാടുന്നു താണുവണങ്ങുന്നു. A ആകാശവുമീ ഭൂതലവും നാഥാ, താവകമാണല്ലോ സൃഷ്‌ടികളെല്ലാം അവിടുത്തെ മഹിമകളല്ലോ പാടുന്നു സ്ലീവായെ, നിത്യം വാഴ്‌ത്തീടാം R നിത്യ പിതാവിനും […]

Altharayil Thiri Thelinju Swargeeyamamee Vedhiyil

M അള്‍ത്താരയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു സ്വര്‍ഗ്ഗീയമാമീ വേദിയില്‍ അണയാം നമുക്കണയാം ഈ ബലിയില്‍, പങ്കുചേരാം F അള്‍ത്താരയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു സ്വര്‍ഗ്ഗീയമാമീ വേദിയില്‍ അണയാം നമുക്കണയാം ഈ ബലിയില്‍, പങ്കുചേരാം A ദൈവജനമേ വരൂ ബലിയോടു ചേര്‍ന്നിടൂ A ദൈവജനമേ വരൂ ബലിയോടു ചേര്‍ന്നിടൂ —————————————– M കാല്‍വരി കുന്നിലെ, ദിവ്യയാഗം പിന്‍ഗമിച്ചീടാം, ഒരുമയോടെ F കാല്‍വരി കുന്നിലെ, ദിവ്യയാഗം പിന്‍ഗമിച്ചീടാം, ഒരുമയോടെ M വിദ്വേഷമെല്ലാം മറന്നിടാം വിശ്വാസത്തോടണിചേരാം… A അള്‍ത്താരയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു സ്വര്‍ഗ്ഗീയമാമീ വേദിയില്‍ അണയാം നമുക്കണയാം ഈ […]

Karthav Arulunna Vachanam

M കര്‍ത്താവരുളുന്ന വചനം ഇന്നു കേള്‍ക്കാന്‍ മനം തുറക്കൂ F മനസ്സാകും വയലേലകളില്‍ നിന്നും കളകള്‍ പിഴതു മാറ്റൂ M നല്ല നിലങ്ങളില്‍ വീണൊരു വിത്തു പോല്‍ നിങ്ങള്‍ ഫലമേകിടു F വിളവിന്റെ നാഥന്റെ തിരുമുമ്പിലായിന്നു സ്‌തുതി ഗീതമാലപിക്കൂ A മാംസമായ് മന്നിതില്‍ അവതാരം ചെയ്‌തൊരു വചനം… തിരുവചനം ജീവനും മാര്‍ഗ്ഗവും സത്യവുമാകുന്ന വചനം… തിരുവചനം A ഹാല്ലേലൂയ്യാ! ഹാല്ലേലൂയ്യാ, ഹാല്ലേലൂയ്യാ, ഹാല്ലേലൂയ്യാ A ഹാല്ലേലൂയ്യാ! ഹാല്ലേലൂയ്യാ, ഹാല്ലേലൂയ്യാ, ഹാല്ലേലൂയ്യാ A ഹാല്ലേലൂയ്യാ! ഹാല്ലേലൂയ്യാ, ഹാല്ലേലൂയ്യാ, ഹാല്ലേലൂയ്യാ […]

Pavanamakum Sannidhiyil

M പാവനമാകും സന്നിധിയില്‍ ഒന്നു ചേര്‍ന്നീടാം ദൈവഭയത്തോടീ ബലിയില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നീടാം F പാവനമാകും സന്നിധിയില്‍ ഒന്നു ചേര്‍ന്നീടാം ദൈവഭയത്തോടീ ബലിയില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നീടാം M നിര്‍മ്മല മാനസരായ് അനുതാപത്തോടെ അണയാമീ ബലിയില്‍ ഈ തിരുബലിയില്‍ A ജീവിത ഭാരങ്ങള്‍ ഇറക്കിവെക്കാം ജീവന്റെ നാഥനെ സ്വീകരിക്കാം ജീവിത യാത്രയില്‍ ബലമേകും ജീവന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാം A ജീവിത ഭാരങ്ങള്‍ ഇറക്കിവെക്കാം ജീവന്റെ നാഥനെ സ്വീകരിക്കാം ജീവിത യാത്രയില്‍ ബലമേകും ജീവന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാം —————————————– M നിന്റെ പാപങ്ങള്‍ കടും […]

Janame Daiva Janame

M ജനമേ ദൈവജനമേ രാജപുരോഹിത ഗണമേ ജയഘോഷമാര്‍ത്തു വരുവിന്‍ യാഗവേദിയില്‍ F ജനമേ ദൈവജനമേ രാജപുരോഹിത ഗണമേ ജയഘോഷമാര്‍ത്തു വരുവിന്‍ യാഗവേദിയില്‍ A ജയ ജയാരവം മുഴക്കാം സ്‌തുതി ഗീതകങ്ങള്‍ പാടാം കരഘോഷത്താല്‍ അതിമോദം തിരുനാമമേറ്റു വാഴ്‌ത്താം A ജയ ജയാരവം മുഴക്കാം സ്‌തുതി ഗീതകങ്ങള്‍ പാടാം കരഘോഷത്താല്‍ അതിമോദം തിരുനാമമേറ്റു വാഴ്‌ത്താം —————————————– M മെല്‍ക്കി സദേക്കിന്‍ ക്രമപ്രകാരം നിത്യ പുരോഹിതനാം ക്രിസ്‌തുവാല്‍, വിമുക്തരായ് ഒരു നവ ജനമായ്‌ തീര്‍ന്നവരായ് F മെല്‍ക്കി സദേക്കിന്‍ ക്രമപ്രകാരം […]

Ente Eeshoye Ninne Kananayi

M എന്റെ ഈശോയെ, നിന്നെ കാണാനായ് ഞാന്‍ കാത്തു കാത്തു നില്‍പ്പു ഓ നാഥാ നിന്‍, സ്‌നേഹ വാത്സല്യം എന്നെ ചേര്‍ത്തു ചേര്‍ത്തു പുല്‍കുന്നു F എന്റെ ഈശോയെ, നിന്നെ കാണാനായ് ഞാന്‍ കാത്തു കാത്തു നില്‍പ്പു ഓ നാഥാ നിന്‍, സ്‌നേഹ വാത്സല്യം എന്നെ ചേര്‍ത്തു ചേര്‍ത്തു പുല്‍കുന്നു M ഞാന്‍ നിന്നില്‍ നിന്നുമേ വന്നു ഇനി നിന്നിലേക്കു മടങ്ങുന്നു F നിന്റെ മടിയില്‍ തലചായ്‌ച്ചുറങ്ങാന്‍ തിരുമാറില്‍ നിത്യം മറഞ്ഞിരിക്കാന്‍ A എന്റെ ഈശോയെ, നിന്നെ […]

Ente Eeshoye Enikkenthorishttam

M എന്റെ ഈശോയെ, എനിക്കെന്തൊരിഷ്‌ട്ടം എന്റെ ജീവനായ് തോന്നുന്നൊരിഷ്‌ട്ടം F എന്റെ ഈശോയെ, എനിക്കെന്തൊരിഷ്‌ട്ടം എന്റെ ജീവനായ് തോന്നുന്നൊരിഷ്‌ട്ടം M ആരും കാണാതെ എന്നുള്ളം കാണുന്നു നീ ആരുമറിയാത്ത എന്‍ ദുഃഖം അറിയുന്നു നീ F എന്‍ കണ്ണുനീര്‍ മായ്‌ക്കുന്നു നീ എന്നെ അധികമായ് കരുതുന്നു നീ M എന്‍ കണ്ണുനീര്‍ മായ്‌ക്കുന്നു നീ എന്നെ അധികമായ് കരുതുന്നു നീ A എന്റെ ഈശോയെ, എനിക്കെന്തൊരിഷ്‌ട്ടം എന്റെ ജീവനായ് തോന്നുന്നൊരിഷ്‌ട്ടം —————————————– M നിന്‍ സ്‌നേഹമെല്ലാം അറിയുന്നു […]

Amme Mariye Mary Mathe

M അമ്മേ മരിയേ മേരിമാതേ ആശ്രിതരാമീ ദാസരെ നീ F കൃപയോടെ നോക്കുന്നൊരമ്മേ അലിവോടെ കാക്കുന്നൊരമ്മേ A ആവേ മരിയ, മേരിമാതേ ആവേ മരിയ, ദൈവമാതേ —————————————– M കാല്‍വരി മലയിലെ മാതൃത്വമേ കുരിശിന്റെ വഴികളില്‍ തുണയാകണേ F ആലംബഹീനരാം മക്കളിതാ നിന്‍ പാദാരവിന്ദത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിടുന്നു M ചിറകുവിടര്‍ത്തിയെന്‍ ചാരെയണഞ്ഞ് വാത്സല്യത്തോടമ്മ ചേര്‍ത്തണച്ചു F അരികിലണഞ്ഞെന്റെ കുറവുകള്‍ നീക്കാന്‍ ഈശോയോടെന്നെന്നും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ A ആവേ മരിയ, മേരിമാതേ ആവേ മരിയ, ദൈവമാതേ —————————————– F രോഗികള്‍ പീഡിതര്‍ […]

Amme Mary Mathave En Ashrayame

M അമ്മേ മേരി മാതാവേ എന്‍ ആശ്രയമേ ധന്യേ F വാത്സല്യ നിധിയാം മാതാവേ കരുണാസാഗരമേ M അമ്മേ മേരി മാതാവേ എന്‍ ആശ്രയമേ ധന്യേ F അമ്മേ മേരി മാതാവേ എന്‍ ആശ്രയമേ ധന്യേ —————————————– M ജീവിത ഭാരങ്ങള്‍ ഏറിടുമ്പോള്‍ കരുത്തും തണലും നീയല്ലോ F ജീവിത ഭാരങ്ങള്‍ ഏറിടുമ്പോള്‍ കരുത്തും തണലും നീയല്ലോ M ജപമാല രഹസ്യങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുമ്പോള്‍ ശക്തിയേകി നീ നയിച്ചീടണേ F ജപമാല രഹസ്യങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുമ്പോള്‍ ശക്തിയേകി നീ നയിച്ചീടണേ […]

Amme Mary Mathave Sthreekalil

M അമ്മേ മേരി മാതാവേ സ്‌ത്രീകളില്‍ വാഴുന്ന പുണ്യവതി F അമ്മേ മേരി മാതാവേ സ്‌ത്രീകളില്‍ വാഴുന്ന പുണ്യവതി M യേശുവിന്‍ അമ്മയായി, തീരുവാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചൊരാ നിറക്കുടമേ F യേശുവിന്‍ അമ്മയായി, തീരുവാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചൊരാ നിറക്കുടമേ A ആവേ മരിയ, ആവേ, ആവേ മരിയാ ആവേ മരിയ, ആവേ, ആവേ മരിയാ A ആവേ മരിയ, ആവേ, ആവേ മരിയാ ആവേ മരിയ, ആവേ, ആവേ മരിയാ —————————————– M പാപികളായൊരു, മക്കള്‍ക്കു നീയെന്നും […]

Sakalarum Pirinjalum

M സകലരും പിരിഞ്ഞാലും പ്രിയ ജനം മറന്നാലും കദനമെന്തിനു, നാഥനുണ്ടേ കനലിലും തണലായി F സകലരും പിരിഞ്ഞാലും പ്രിയ ജനം മറന്നാലും കദനമെന്തിനു, നാഥനുണ്ടേ കനലിലും തണലായി —————————————– M കണ്‍പീലികള്‍ തന്‍ നനവിനെ കരുണയാലെ ഉണക്കിയവന്‍ F മണ്‍ചാലിലെ തേനുറവപോല്‍ ത്യാഗമെന്നില്‍ ഉര്‍ണര്‍ത്തിയവന്‍ M അടിയനിന്നൊരു ഭാഗ്യവാനായ് ഇടയനെന്നുടെ രക്ഷകനായ് F അഗതികള്‍ക്കിതു നേടിടാനായ് അവനെയോര്‍ക്കുക രാപ്പകലും A അവനെയോര്‍ക്കുക രാപ്പകലും A സകലരും പിരിഞ്ഞാലും പ്രിയ ജനം മറന്നാലും കദനമെന്തിനു, നാഥനുണ്ടേ കനലിലും തണലായി […]

Ee Yathrayil Vazhi Kattuvan Theliyu

M ഈ യാത്രയില്‍, വഴി കാട്ടുവാന്‍ തെളിയൂ പൊന്‍ ദീപമേ F ഈ ജീവിതം, ശുഭമാക്കുവാന്‍ കനിയൂ വരദായകാ M നീയെന്‍ അഭയം മഹിയില്‍ എന്‍ നായകാ A ഈ യാത്രയില്‍, വഴി കാട്ടുവാന്‍ തെളിയൂ പൊന്‍ ദീപമേ A ഈ ജീവിതം, ശുഭമാക്കുവാന്‍ കനിയൂ വരദായകാ —————————————– M നിന്റെ നാമം വാഴ്‌ത്തപ്പെടേണം നിന്റെ രാജ്യം വരേണം F നിന്റെ നാമം വാഴ്‌ത്തപ്പെടേണം നിന്റെ രാജ്യം വരേണം M നിന്റെ ഉള്ളം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെപ്പോല്‍ മന്നിലും വന്നിടേണം […]

Sthuthikkarhamam Balipeede

M സ്‌തുതിക്കര്‍ഹമാം ബലിപീഠേ ദൈവീകമാം ദിവ്യരഹസ്യം അനുതാപമോടെ, ആദരവോടെ അര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ അണിചേരാം F സ്‌തുതിക്കര്‍ഹമാം ബലിപീഠേ ദൈവീകമാം ദിവ്യരഹസ്യം അനുതാപമോടെ, ആദരവോടെ അര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ അണിചേരാം A അണയാം അണിചേരാം അനുരഞ്‌ജിതരാകാം ഈ ബലിവേദിയിലണയാം A അണയാം അണിചേരാം അനുരഞ്‌ജിതരാകാം ഈ ബലിവേദിയിലണയാം —————————————– M സ്‌നേഹപിതാവിനു തനയനിന്നേകും സ്‌നേഹ ബലിയിതില്‍ പങ്കുചേരാം F സ്‌നേഹപിതാവിനു തനയനിന്നേകും സ്‌നേഹ ബലിയിതില്‍ പങ്കുചേരാം M സ്‌നേഹിതര്‍ക്കായിതാ ജീവനിന്നേകും സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിയില്‍ പങ്കുചേരാം F സ്‌നേഹിതര്‍ക്കായിതാ ജീവനിന്നേകും സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിയില്‍ പങ്കുചേരാം […]

Karuthunna Daivam Koode Und

M കരുതുന്ന ദൈവം, കൂടെയുണ്ട് പുലര്‍ത്തുന്ന താതന്‍, ചാരെയുണ്ട് F കരുതുന്ന ദൈവം, കൂടെയുണ്ട് പുലര്‍ത്തുന്ന താതന്‍, ചാരെയുണ്ട് M ഭയമില്ല തെല്ലും, പതറില്ല ഞാന്‍ കുലുങ്ങുകില്ലാ ഞാന്‍, തകരുകില്ല F ഭയമില്ല തെല്ലും, പതറില്ല ഞാന്‍ കുലുങ്ങുകില്ലാ ഞാന്‍, തകരുകില്ല A ബലം വേണം നാഥാ കൃപ വേണം നാഥാ മരുവിലോട്ടം തികച്ചീടുവാന്‍ A ബലം വേണം നാഥാ കൃപ വേണം നാഥാ മരുവിലോട്ടം തികച്ചീടുവാന്‍ A കരുതുന്ന ദൈവം, കൂടെയുണ്ട് പുലര്‍ത്തുന്ന താതന്‍, ചാരെയുണ്ട് […]

Karuthunna Nadhan Kaividatha Nadhan

M കരുതുന്ന നാഥന്‍, കൈവിടാത്ത നാഥന്‍ കരുത്തുള്ള വചനം, നല്‍കിയവന്‍ F കരുതുന്ന നാഥന്‍, കൈവിടാത്ത നാഥന്‍ കരുത്തുള്ള വചനം, നല്‍കിയവന്‍ M കൈവിടുകിലെന്നെ, ഉപേക്ഷിക്കയില്ല കാത്തിടുമെന്നെ, ജീവാന്ത്യത്തോളം F കൈവിടുകിലെന്നെ, ഉപേക്ഷിക്കയില്ല കാത്തിടുമെന്നെ, ജീവാന്ത്യത്തോളം A കരുതുന്ന നാഥന്‍, കൈവിടാത്ത നാഥന്‍ കരുത്തുള്ള വചനം, നല്‍കിയവന്‍ —————————————– M പൂര്‍വ്വ പിതാക്കളെ, നടത്തിയ ദൈവം പാതയില്‍ ദീപമായ്‌, മുമ്പില്‍ നടന്നവന്‍ F പൂര്‍വ്വ പിതാക്കളെ, നടത്തിയ ദൈവം പാതയില്‍ ദീപമായ്‌, മുമ്പില്‍ നടന്നവന്‍ M പതറാതെ […]

Kanivinte Nadhan Yeshu Nayakan

M ആ… ആ… ആ… 🎵🎵🎵 M കനിവിന്റെ നാഥന്‍, യേശു നായകന്‍ ബലിയായി തീര്‍ന്നതിന്നോര്‍ക്കാം 🎵🎵🎵 F കനിവിന്റെ നാഥന്‍, യേശു നായകന്‍ ബലിയായി തീര്‍ന്നതിന്നോര്‍ക്കാം M ജീവന്റെ ദൈവം, അരുളുന്ന മൊഴികള്‍ തുറവിയോടീ ബലിയില്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ A കഴുകേണമേ, എന്നെ കഴുകേണമേ കാല്‍വരി നാഥാ നിന്‍ തിരുനിണത്താല്‍ A പാവനമാക്കണേ, ഹൃദയ വിചാരങ്ങള്‍ പരിശുദ്ധമാകുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ A കനിവിന്റെ നാഥന്‍, യേശു നായകന്‍ ബലിയായി തീര്‍ന്നതിന്നോര്‍ക്കാം —————————————– M നല്‍കാമെന്നെ ഞാന്‍ ഇന്നു നിന്നില്‍ […]

Pesaha Nalile Aathmabali

M പെസഹാ നാളിലെ ആത്മബലി ഗാഗുല്‍ത്തായിലെ രക്തബലി രക്ഷകനേശുവിന്‍ സ്‌നേഹബലി അര്‍പ്പിതമാകുമീ ദിവ്യബലി F പെസഹാ നാളിലെ ആത്മബലി ഗാഗുല്‍ത്തായിലെ രക്തബലി രക്ഷകനേശുവിന്‍ സ്‌നേഹബലി അര്‍പ്പിതമാകുമീ ദിവ്യബലി A ഒന്നുചേരാം നമുക്കൊന്നുചേരാം കര്‍ത്താവിന്‍ നാമത്തിലൊന്നുചേരാം A ഒന്നുചേരാം നമുക്കൊന്നുചേരാം കര്‍ത്താവിന്‍ നാമത്തിലൊന്നുചേരാം —————————————– M വിശ്വാസ ദീപം തെളിയ്‌ക്കാം ത്യാഗ സുമങ്ങളൊരുക്കാം F വിശ്വാസ ദീപം തെളിയ്‌ക്കാം ത്യാഗ സുമങ്ങളൊരുക്കാം M പ്രാര്‍ത്ഥനാ ധൂപമുയര്‍ത്താം ആരാധനയ്‌ക്കൊന്നു ചേരാം F പ്രാര്‍ത്ഥനാ ധൂപമുയര്‍ത്താം ആരാധനയ്‌ക്കൊന്നു ചേരാം 🎵🎵🎵 A […]

Amme Mary Mathe Dhanye Vandhye Kanye

M അമ്മേ മേരി മാതേ ധന്യേ വന്ദ്യ കന്യേ നിന്നെ ഞങ്ങളെന്നും വന്ദിച്ചേറ്റു പാടും F അമ്മേ മേരി മാതേ ധന്യേ വന്ദ്യ കന്യേ നിന്നെ ഞങ്ങളെന്നും വന്ദിച്ചേറ്റു പാടും M നിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന ഞങ്ങള്‍ക്കാശ്രയമാ- ണമ്മേ എന്നെന്നും നിന്റെ യാചന ഞങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമാ- ണമ്മേ എന്നാളും F നിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന ഞങ്ങള്‍ക്കാശ്രയമാ- ണമ്മേ എന്നെന്നും നിന്റെ യാചന ഞങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമാ- ണമ്മേ എന്നാളും A അമ്മേ മേരി മാതേ ധന്യേ വന്ദ്യ കന്യേ നിന്നെ ഞങ്ങളെന്നും വന്ദിച്ചേറ്റു പാടും […]

Abel Ange Thirumunpil

M ആബേല്‍ അങ്ങേ തിരുമുമ്പില്‍ ആദ്യമായര്‍പ്പിച്ച ബലിപോലെ കാഴ്‌ച്ചയേകുന്നു ഞാന്‍ സാദരം കനിവിന്റെ കാല്‍പ്പാദത്തില്‍ അടിയന്റെ കാണിക്കകള്‍ F ആബേല്‍ അങ്ങേ തിരുമുമ്പില്‍ ആദ്യമായര്‍പ്പിച്ച ബലിപോലെ കാഴ്‌ച്ചയേകുന്നു ഞാന്‍ സാദരം കനിവിന്റെ കാല്‍പ്പാദത്തില്‍ അടിയന്റെ കാണിക്കകള്‍ A അതിമോദമീ കാഴ്‌ച്ചകളില്‍ കാല്‍വരി നാഥാ, കൈക്കൊള്ളണേ A അതിമോദമീ കാഴ്‌ച്ചകളില്‍ കാല്‍വരി നാഥാ, കൈക്കൊള്ളണേ —————————————– M ഇന്നോളം ഞാന്‍, തേടിയലഞ്ഞൊരു ജീവന്റെ നീര്‍ച്ചാലിന്‍ ചാരെ F ഇന്നോളം ഞാന്‍, തേടിയലഞ്ഞൊരു ജീവന്റെ നീര്‍ച്ചാലിന്‍ ചാരെ M അണയുന്ന […]

Altharayil Ee Balipeedathin Munbil

M അള്‍ത്താരയില്‍, ഈ ബലിപീഠത്തിന്‍ മുമ്പില്‍ അണിചേരാം മഹാപുരോഹിതനേശു ഇവിടെ യാഗമൊരുക്കുന്നു F അള്‍ത്താരയില്‍, ഈ ബലിപീഠത്തിന്‍ മുമ്പില്‍ അണിചേരാം മഹാപുരോഹിതനേശു ഇവിടെ യാഗമൊരുക്കുന്നു A അണയാം ജനമേ ഒരു മനമോടെ ചേരാം ബലിയില്‍ നിറമനമോടെ ബലിയാകാനൊരു ബലിയേകാന്‍ നവമൊരു പീഠം പണിയാം നാം A അണയാം ജനമേ ഒരു മനമോടെ ചേരാം ബലിയില്‍ നിറമനമോടെ ബലിയാകാനൊരു ബലിയേകാന്‍ നവമൊരു പീഠം പണിയാം നാം —————————————– M അഭിഷേകത്തിന്‍ നിറവില്‍ ഇവിടെ ചേരാം പ്രിയ ജനമേ കറയില്ലാത്തൊരു […]

Poornamayi Ekidunnu Daivame

M പൂര്‍ണ്ണമായ്, ഏകിടുന്നു ദൈവമേ ഉയരുമീ, കാഴ്‌ച്ചയേറ്റു വാങ്ങണേ F കുറവുകള്‍, കരുണയോടെ നീക്കണേ പൂര്‍ണ്ണരായ്, മാറുവാന്‍, കൃപതൂകണേ A പൂര്‍ണ്ണമായ്, ഏകിടുന്നു ദൈവമേ ഉയരുമീ, കാഴ്‌ച്ചയേറ്റു വാങ്ങണേ —————————————– M ക്രൂശിലെ പരിപൂര്‍ണ്ണ ബലിയില്‍ ചേര്‍ത്തീടാന്‍ നാഥാ നല്‍കീടാം നിന്‍ ദാനമായി ജീവിതം F ക്രൂശിലെ പരിപൂര്‍ണ്ണ ബലിയില്‍ ചേര്‍ത്തീടാന്‍ നാഥാ നല്‍കീടാം നിന്‍ ദാനമായി ജീവിതം M നിന്റെ ദിവ്യ സ്‌പര്‍ശനം ഇന്നേകീടു ഞങ്ങള്‍, നിന്റെതായ്, തീരുവാന്‍ വരമേകണേ F നിന്റെ ദിവ്യ സ്‌പര്‍ശനം […]

Swargavum Bhoomiyum Niranju Nilppu

M സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, നിറഞ്ഞു നില്‍പ്പു സര്‍വ്വേശ്വരാ നിന്‍ സ്‌തുതിഗീതം F നിന്റെ കൃപയാല്‍, നിന്‍ സ്വരവീണയില്‍ ഞാനുമിന്നൊരു പല്ലവിയായി A സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, നിറഞ്ഞു നില്‍പ്പു സര്‍വ്വേശ്വരാ നിന്‍ സ്‌തുതിഗീതം —————————————– M അനന്യമാകും തിരുവരദാനങ്ങള്‍ എന്‍ സ്‌നേഹനാഥാ, കനിഞ്ഞെന്നില്‍ ചൊരിയൂ F അനന്യമാകും തിരുവരദാനങ്ങള്‍ എന്‍ സ്‌നേഹനാഥാ, കനിഞ്ഞെന്നില്‍ ചൊരിയൂ M പ്രഭുല്ലമല്ലോ ഈ ജന്മസായൂജ്യം F പ്രഭുല്ലമല്ലോ ഈ ജന്മസായൂജ്യം A നിന്‍ കരതാരില്‍ 🎵🎵🎵 A സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, നിറഞ്ഞു നില്‍പ്പു […]

Swargavum Bhoomiyum Onnayi Cherumee Vedhiyil

M സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, ഒന്നായ് ചേരുമീ വേദിയില്‍ F നാഥനര്‍പ്പിച്ചിടും, കാല്‍വരി യാഗത്തിന്‍ നേരമായ് A അത്യുന്നത നാമം വാഴ്‌ത്തിപ്പാടി മാലാഖമാര്‍ ചേര്‍ന്നിടുന്നു A സ്‌തോത്ര ഗീതം പാടി ദിവ്യ ഗുരുവിന്‍ യാഗത്തില്‍ ഒന്നായിടാം F സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, ഒന്നായ് ചേരുമീ വേദിയില്‍ M നാഥനര്‍പ്പിച്ചിടും, കാല്‍വരി യാഗത്തിന്‍ നേരമായ് —————————————– M സല്‍കൃത്യങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തു തീര്‍ത്ത ജീവിതം കാഴ്‌ച്ചയേകാം പാപമെല്ലാം വെടിഞ്ഞ ഹൃദയം നൈവേദ്യമായിന്നു നല്‍കാം F സല്‍കൃത്യങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തു തീര്‍ത്ത ജീവിതം കാഴ്‌ച്ചയേകാം പാപമെല്ലാം […]

Swargavum Bhoomiyum Onnichu Cherkkunna

M സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ക്കുന്ന അള്‍ത്താര മുന്നിലായ് അണിചേര്‍ന്നിടാം 🎵🎵🎵 F സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ക്കുന്ന അള്‍ത്താര മുന്നിലായ് അണിചേര്‍ന്നിടാം M തൊഴുകൈകളര്‍പ്പിച്ചി തിരു ബലിയേകുവാന്‍ തിരതല്ലും സ്‌നേഹമോടണി ചേര്‍ന്നിടാം F തൊഴുകൈകളര്‍പ്പിച്ചി തിരു ബലിയേകുവാന്‍ തിരതല്ലും സ്‌നേഹമോടണി ചേര്‍ന്നിടാം A സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും, ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ക്കുന്ന അള്‍ത്താര മുന്നിലായ് അണിചേര്‍ന്നിടാം A വാനവ ദൂതരേ സ്വര്‍ഗ്ഗീയവൃന്ദമേ അള്‍ത്താര ചുറ്റിലും നിരന്നീടണേ A ദൈവിക പ്രഭയില്‍ ജ്വലിക്കുമീ ആലയം സ്വര്‍ഗ്ഗസമാനമായ് തീര്‍ക്കേണമേ, എന്‍ A […]

Altharayil Udhicha Divya Thejasse

M അള്‍ത്താരയില്‍ ഉദിച്ച ദിവ്യതേജസേ വരിക വരിക എന്നില്‍ വാഴുവാന്‍ ഉള്‍ത്താരിനെ നിന്റെ സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ വരിക വരിക എന്റെ ദൈവമേ F അള്‍ത്താരയില്‍ ഉദിച്ച ദിവ്യതേജസേ വരിക വരിക എന്നില്‍ വാഴുവാന്‍ ഉള്‍ത്താരിനെ നിന്റെ സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ വരിക വരിക എന്റെ ദൈവമേ A എന്റെ കുഞ്ഞു മാനസം നിറയ്‌ക്കുവാന്‍ വന്നിടൂ യേശുവേ എന്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ ജയിക്കുവാന്‍ തന്നിടൂ ഉള്‍ബലം A എന്റെ കുഞ്ഞു മാനസം നിറയ്‌ക്കുവാന്‍ വന്നിടൂ യേശുവേ എന്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ ജയിക്കുവാന്‍ തന്നിടൂ ഉള്‍ബലം —————————————– […]

Ee Maruvil Snehathanal

M ഈ മരുവില്‍, സ്‌നേഹത്തണല് പ്രിയനേശുവേ നീ മാത്രം F ഈ കനലില്‍, വീശും തണുവ് പ്രിയനേശുവേ നീ മാത്രം M വേഴാമ്പല്‍ മഴ തേടും പോല്‍ ഞാന്‍ തേടുന്നു നിന്‍ കാരുണ്യം F കനിവേ… കനിവേ… കനിവേ… A ഈ മരുവില്‍, സ്‌നേഹത്തണല് പ്രിയനേശുവേ നീ മാത്രം —————————————– M നീ മാരിവില്‍ മലരായ് ആത്മാവില്‍ വിടരേണം F നീ മാരിവില്‍ മലരായ് ആത്മാവില്‍ വിടരേണം M പുതുമഴയായ്, തേന്‍കണമായ് യേശുവേ ജീവിത പാഴ്‌മരുഭൂമിയില്‍ നീ […]

Eeshoye Eeshoye Sakrariyil Vazhum Thamburane

M ഈശോയെ ഈശോയെ സക്രാരിയില്‍ വാഴും തമ്പുരാനെ 🎵🎵🎵 M ഈശോയെ ഈശോയെ സക്രാരിയില്‍ വാഴും തമ്പുരാനെ F ഈശോയെ ഈശോയെ സക്രാരിയില്‍ വാഴും തമ്പുരാനെ M എന്നു വരും നീ, എന്നീശോ ഈ കുഞ്ഞു ഹൃദയമാം അള്‍ത്താരയില്‍ F തിരുവോസ്‌തിയായ്, തിരുരക്തമായ് എന്നു വരും നീ, എന്റെയുള്ളില്‍ A ഈശോയെ ഈശോയെ സക്രാരിയില്‍ വാഴും തമ്പുരാനെ —————————————– M യോഗ്യത തെല്ലുമില്ലെന്നില്‍ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാന്‍ F യോഗ്യത തെല്ലുമില്ലെന്നില്‍ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാന്‍ M നിന്‍ തിരു […]

Kandu Kothi Theernnilla

M കണ്ടുകൊതി തീര്‍ന്നില്ല സ്‌നേഹിച്ചു മതിയായില്ല വാത്സല്യമൂറിടുന്ന താതനു നമ്മെയെല്ലാം F കണ്ടുകൊതി തീര്‍ന്നില്ല സ്‌നേഹിച്ചു മതിയായില്ല വാത്സല്യമൂറിടുന്ന താതനു നമ്മെയെല്ലാം M സ്‌നേഹിച്ചീടുന്നു ദൈവം യോഗ്യരല്ലെങ്കിലും നാം അത്രയാഴമാര്‍ന്ന സ്‌നേഹം ദൈവസ്‌നേഹം F സ്‌നേഹിച്ചീടുന്നു ദൈവം യോഗ്യരല്ലെങ്കിലും നാം അത്രയാഴമാര്‍ന്ന സ്‌നേഹം ദൈവസ്‌നേഹം A കണ്ടുകൊതി തീര്‍ന്നില്ല സ്‌നേഹിച്ചു മതിയായില്ല വാത്സല്യമൂറിടുന്ന താതനു നമ്മെയെല്ലാം —————————————– M കണ്‍കുളിര്‍ക്കേ മാനവരെ കാണുവാന്‍ അവതരിച്ചു തൊട്ടു സൗഖ്യമേകിടുവാന്‍ കാതങ്ങള്‍ അവന്‍ നടന്നു F കണ്‍കുളിര്‍ക്കേ മാനവരെ കാണുവാന്‍ […]

Parishudha Ranjiyam Amme

M പരിശുദ്ധ രാജ്ഞിയാം അമ്മേ പരിശുദ്ധാരൂപി തന്‍ മണവാട്ടി ആത്മാവിനാലെ, പൂരിതരാകാന്‍ ദാസര്‍ക്കായ്‌ എന്നും, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ F പരിശുദ്ധ രാജ്ഞിയാം അമ്മേ പരിശുദ്ധാരൂപി തന്‍ മണവാട്ടി ആത്മാവിനാലെ, പൂരിതരാകാന്‍ ദാസര്‍ക്കായ്‌ എന്നും, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ A അരികില്‍, വരണേ, സ്‌നേഹ നാഥേ കൃപകള്‍, നിറയാന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ A അരികില്‍, വരണേ, സ്‌നേഹ നാഥേ കൃപകള്‍, നിറയാന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ —————————————– M ഞങ്ങള്‍ അനാഥരായ് തീര്‍ന്നിടാതെ നിത്യ സഹായം, നല്‍കീടണേ F ഞങ്ങള്‍ അനാഥരായ് തീര്‍ന്നിടാതെ നിത്യ സഹായം, നല്‍കീടണേ […]

Altharayil Kazhchayarppikkam

M ​അള്‍ത്താരയില്‍ കാഴ്‌ച്ചയര്‍പ്പിക്കാം ​ തിരുസുതന്‍ യേശുവിന്‍ അര്‍ച്ചനയായ് F ​അള്‍ത്താരയില്‍ കാഴ്‌ച്ചയര്‍പ്പിക്കാം ​ തിരുസുതന്‍ യേശുവിന്‍ അര്‍ച്ചനയായ് A ജീവിതമാകുമീ, നിറപുഷ്‌പ്പത്തെ ഞാന്‍ ഇതിര്‍ത്തുടുന്നിതാ ഒരുക്കിടുന്നു തവ തിരു സന്നിധേ, പൂജയ്‌ക്കായിതാ കാഴ്‌ച്ചയായി ഞാന്‍, ഏകിടുന്നു A അള്‍ത്താരയില്‍ കാഴ്‌ച്ചയര്‍പ്പിക്കാം ​ തിരുസുതന്‍ യേശുവിന്‍ അര്‍ച്ചനയായ് —————————————– M പൂജാപുഷ്‌പ്പവും, നൊമ്പരമേതുമേ ബലിവേദിയില്‍ അണയ്‌ച്ചിതാ , തിരുമുല്‍കാഴ്‌ച്ചയുമായ് F പൂജാപുഷ്‌പ്പവും, നൊമ്പരമേതുമേ ബലിവേദിയില്‍ അണയ്‌ച്ചിതാ , തിരുമുല്‍കാഴ്‌ച്ചയുമായ് M ഒരുമയോടര്‍പ്പിക്കാം ഈ ബലിയിന്ന് ജീവിതം അങ്ങേ […]

Murivethum Ariyunnoramma

M ​ആവേ ആവേ​,​ അമ്മേ അമ്മേ അമലേ അമലേ​,​ മരിയേ​…​ 🎵🎵🎵 M ​മുറിവേതും അറിയുന്നോരമ്മ ​എന്റെ കുറവോര്‍ത്തു ഉരുകുന്നൊരമ്മ F ​മുറിവേതും അറിയുന്നോരമ്മ ​എന്റെ കുറവോര്‍ത്തു ഉരുകുന്നൊരമ്മ M ​സീയോന്റെ വാതില്‍ പടിയിലിരുന്ന്​ ​ കുഞ്ഞേ വാ എന്നോതുമമ്മ എനിക്കീശോയെ നല്‍കുന്നൊരമ്മ F ​സീയോന്റെ വാതില്‍ പടിയിലിരുന്ന്​ ​ കുഞ്ഞേ വാ എന്നോതുമമ്മ എനിക്കീശോയെ നല്‍കുന്നൊരമ്മ A മുറിവേതും അറിയുന്നോരമ്മ ​എന്റെ കുറവോര്‍ത്തു ഉരുകുന്നൊരമ്മ —————————————– M ​​മനസ്സാല്‍ കുരിശോടു ചേര്‍ന്നു നിന്ന് സ്ലീവായെ മാനിച്ച […]

Venmanjinekkal Venma Niranjoru

M വെണ്‍മഞ്ഞിനേക്കാള്‍ വെണ്മ നിറഞ്ഞൊരു കന്യക മാതാവേ F വെണ്‍മഞ്ഞിനേക്കാള്‍ വെണ്മ നിറഞ്ഞൊരു കന്യക മാതാവേ M പൂനിലാവേക്കാള്‍ പാലൊളിതൂകും കന്യക മാതാവേ A അമ്മേ, അനുഗ്രഹ വാരിധിയേ അന്‍പൊടു പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേ A അമ്മേ, അനുഗ്രഹ വാരിധിയേ അന്‍പൊടു പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേ A വെണ്‍മഞ്ഞിനേക്കാള്‍ വെണ്മ നിറഞ്ഞൊരു കന്യക മാതാവേ —————————————– M കരഞ്ഞു വിളിച്ചാല്‍, കണ്ണീര്‍ തുടച്ചെന്നില്‍ കാരുണ്യം വര്‍ഷിക്കും മാതാവേ F കരഞ്ഞു വിളിച്ചാല്‍, കണ്ണീര്‍ തുടച്ചെന്നില്‍ കാരുണ്യം വര്‍ഷിക്കും മാതാവേ M […]

Amme Mathave Nin Makkal Njangalkkayi

M അമ്മേ മാതാവേ നിന്‍ മക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് ഏകീടണമേ, നല്‍വരങ്ങള്‍ F അമ്മേ മാതാവേ നിന്‍ മക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് ഏകീടണമേ, നല്‍വരങ്ങള്‍ M നിന്‍ പൊന്നോമല്‍ സുതനാം, ഈശോ മിശിഹാ വഴിയാല്‍ ഏകീടണമേ അമ്മേ, നല്‍വരങ്ങള്‍ A അമ്മേ മാതാവേ നിന്‍ മക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് ഏകീടണമേ, നല്‍വരങ്ങള്‍ A അമ്മേ മാതാവേ നിന്‍ മക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് ഏകീടണമേ, നല്‍വരങ്ങള്‍ —————————————– M സ്വര്‍ലോക രാജ്ഞി, കരുണാംബികയാമെന്‍ അമ്മേ കണ്ണീരിലാഴുമ്പോള്‍ നീ കൈകള്‍ നീട്ടു F കണ്ണീര്‍ തുടച്ചു, […]

Poo Polazhakulla Mathave

M പൂ പോലഴകുള്ള മാതാവേ നിന്‍ പുഞ്ചിരി അഴകിന്‍ രഹസ്യമെന്ത് F പൂ പോലഴകുള്ള മാതാവേ നിന്‍ പുഞ്ചിരി അഴകിന്‍ രഹസ്യമെന്ത് M പാരിന്റെ അമ്മയായ് വാഴുന്നതിലാണോ F പാലാഴി പോലെ നിന്‍ സ്‌നേഹത്തിലോ M രഹസ്യമെന്ത്, അമ്മേ ചൊല്ലീടു നീ F രഹസ്യമെന്ത്, അമ്മേ ചൊല്ലീടു നീ A പൂ പോലഴകുള്ള മാതാവേ നിന്‍ പുഞ്ചിരി അഴകിന്‍ രഹസ്യമെന്ത് —————————————– M നീലാകാശം പോലെ നിറമുള്ള അംഗിയാല്‍ മേലെ വാനത്തു വാഴുന്നു നീ F അണയാത്ത […]

Thiruvosthiyay En Ultharithil

M തിരുവോസ്‌തിയായ്, എന്‍ ഉള്‍ത്താരിതില്‍ വന്നു വാണീടുമോ, എന്‍ പൊന്നേശുവേ F തിരുപാഥേയമായ്, എന്‍ മണ്‍കൂടിതില്‍ പുതു ജീവന്‍ തരും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ A വാ വാ യേശുവേ ഹായെന്‍ സ്‌നേഹമേ A വാ വാ യേശുവേ ഹായെന്‍ സ്‌നേഹമേ A എന്‍ ജീവനില്‍, അലിഞ്ഞൊന്നാകുവാന്‍ നാഥാ വരണേ A തിരുവോസ്‌തിയായ്, എന്‍ ഉള്‍ത്താരിതില്‍ വന്നു വാണീടുമോ, എന്‍ പൊന്നേശുവേ A തിരുപാഥേയമായ്, എന്‍ മണ്‍കൂടിതില്‍ പുതു ജീവന്‍ തരും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ —————————————– M ഈ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ കാണുന്നു […]

Mahonnathamee Koodashayil

M മഹോന്നതമീ കൂദാശയില്‍ സ്‌നേഹമേ നീ തിരുവോസ്‌തിയായ് F എന്‍ ജീവനായ്, എന്‍ ശക്തിയായ് ഉള്‍ത്താരിലെന്‍, ആമോദമായ് M അലിയുന്ന തിരുഃഭോജ്യമേ ഈ പഥികന്റെ കരുണാമയാ F അലിയുന്ന തിരുഃഭോജ്യമേ ഈ പഥികന്റെ കരുണാമയാ A മഹോന്നതമീ കൂദാശയില്‍ സ്‌നേഹമേ നീ തിരുവോസ്‌തിയായ് —————————————– M നൊമ്പരമേറി ഏകാന്തനായ് ആധിയിലാഴുന്ന നേരം F എന്‍ നെഞ്ചിലെ ശാന്തിനാളമായ് മിഴിയോരങ്ങളില്‍ കുളിര്‍തെന്നലായ് M നിറയുന്ന സാന്നിധ്യമേ ഈ പഥികന്റെ കരുണാമയാ F നിറയുന്ന സാന്നിധ്യമേ ഈ പഥികന്റെ കരുണാമയാ […]

Ivide Njan En Yeshuve

M ഇവിടെ ഞാന്‍ എന്‍ യേശുവേ വന്നിരുന്നോട്ടെ ശാന്തമായ്, നിന്റെ മുമ്പില്‍ വന്നിരുന്നോട്ടെ F സകലതും, മറന്നു ഞാന്‍ നിന്‍ മുഖം മാത്രം എന്റെയുള്ളില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ ഒന്നിരുന്നോട്ടെ A ഇവിടെ ഞാന്‍ എന്‍ യേശുവേ വന്നിരുന്നോട്ടെ ശാന്തമായ്, നിന്റെ മുമ്പില്‍ വന്നിരുന്നോട്ടെ —————————————– M നിന്റെ കൂടെയായിരുന്നാല്‍ എന്തൊരാനന്ദം നിന്റെ സന്നിധാനം എന്റെ ഭൂവിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗം F നിന്റെ കൂടെയായിരുന്നാല്‍ എന്തൊരാനന്ദം നിന്റെ സന്നിധാനം എന്റെ ഭൂവിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗം M നിന്റെ ദര്‍ശനം ഒന്നു മാത്രം […]

Altharayanente Ullam

M അള്‍ത്താരയാണെന്റെ ഉള്ളം സ്‌നേഹ രാജാ, നീ വരുമോ F ആരാധനാ സ്‌തുതി പാടി സ്വീകരിക്കാം, സ്‌നേഹമോടെ M പ്രാണ നാഥന്‍, എന്‍ പ്രാണനതില്‍ അറിയാത്തൊരനുഭൂതി പകരും F പ്രാണ നാഥന്‍, എന്‍ പ്രാണനതില്‍ അറിയാത്തൊരനുഭൂതി പകരും A വാ വാ ഇന്നെന്‍, ആലയത്തില്‍ വാ വാ ഈശോ, വാഴുവാനായ് A വാ വാ ഇന്നെന്‍, ആലയത്തില്‍ വാ വാ ഈശോ, വാഴുവാനായ് —————————————– M എന്നെ മെനഞ്ഞൊരാ കൈകളിന്നെന്‍ ഉള്ളം തഴുകി തലോടിടുമ്പോള്‍ F പിരിയാത്ത […]

Oru Divya Yagam Orungukayay

M ഒരു ദിവ്യ യാഗം ഒരുങ്ങുകയായ് ഒരു ദിവ്യ പൂജാ മലരുകളായ് കാല്‍വരി മലയില്‍, അര്‍പ്പിച്ച ബലീ തന്‍ ഒരു പുനരര്‍പ്പണം തുടങ്ങുകയായ് F ഒരു ദിവ്യ യാഗം ഒരുങ്ങുകയായ് ഒരു ദിവ്യ പൂജാ മലരുകളായ് കാല്‍വരി മലയില്‍, അര്‍പ്പിച്ച ബലീ തന്‍ ഒരു പുനരര്‍പ്പണം തുടങ്ങുകയായ് A ഒരു ദിവ്യ യാഗം ഒരുങ്ങുകയായ് —————————————– M പൂര്‍വികര്‍ അര്‍പ്പിച്ച ബലികളും ആബേലിന്റെ കാഴ്‌ച്ചകളും F പൂര്‍വികര്‍ അര്‍പ്പിച്ച ബലികളും ആബേലിന്റെ കാഴ്‌ച്ചകളും M കൈക്കൊണ്ട ദൈവമേ, […]

Oh Snehame En Daivame

M ​​ഓ​ സ്നേഹമേ, എന്‍ ദൈവമേ വാഴണേ എന്നുമെന്‍ ഉള്ളില്‍ ​ F ​​ഓ​ സ്നേഹമേ, എന്‍ ദൈവമേ വാഴണേ എന്നുമെന്‍ ഉള്ളില്‍ ​ M അകതാരിലായ് വാണീടുവാന്‍ അലിവേകണേ, എന്‍ ദൈവമേ F അകതാരിലായ് വാണീടുവാന്‍ അലിവേകണേ, എന്‍ ദൈവമേ A ഓ​ സ്നേഹമേ, എന്‍ ദൈവമേ വാഴണേ എന്നുമെന്‍ ഉള്ളില്‍ ​ —————————————– M പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന നിന്മുഖം കാണുവാന്‍ എന്നുള്ളം എത്രയോ തുടിച്ചിരുന്നു F പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന നിന്മുഖം കാണുവാന്‍ എന്നുള്ളം എത്രയോ […]

Maninadha Shabdhamuyarnnu

M ​​മണിനാദ​ ശബ്‌ദമുയര്‍ന്നു ​ ബലിവേദി സജ്ജവുമായി ബലിയര്‍പ്പകരെ വന്നീടുവിന്‍ സമയം സമാഗതം F ​​മണിനാദ​ ശബ്‌ദമുയര്‍ന്നു ​ ബലിവേദി സജ്ജവുമായി ബലിയര്‍പ്പകരെ വന്നീടുവിന്‍ സമയം സമാഗതം A ബലിപീഠത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിടാം ബലിവസ്‌തുവായിടാം മമ ജീവിതം, ബലിയായ് തിരുപാഥേ അര്‍പ്പിച്ചിടാം A ബലിപീഠത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിടാം ബലിവസ്‌തുവായിടാം മമ ജീവിതം, ബലിയായ് തിരുപാഥേ അര്‍പ്പിച്ചിടാം —————————————– M കാല്‍വരി കുന്നിലെ ക്രൂശിലേ സ്‌നേഹമേ F സെഹിയോന്‍ ശാലയിലെ ദിവ്യമാം വിരുന്നിതാ M ​ഓര്‍ക്കുന്നു ഞാനിതാ ഈ ബലിവേദിയില്‍ F […]

Ninnoden Daivame Njan Cheratte

M ​നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ​,​ ഞാന്‍ ചേരട്ടെ നിന്‍​ ​ക്രൂശു ഞാന്‍ വഹി​-ക്കെന്നാലുമേ F ​എന്‍​ ​ഗീതം എന്നുമേ​,​ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ​, ഞാന്‍ ചേരട്ടെ —————————————– F ​ദാസന്‍ യാക്കോബെപ്പോല്‍​,​ രാക്കാലത്തില്‍ വന്‍​ ​കാട്ടില്‍ കല്ലിന്മേല്‍​,​ ഉറങ്ങുകില്‍ M ​എന്‍ സ്വ​പ്‌നത്തിലുമേ​,​ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ ഞാന്‍ ചേരട്ടെ —————————————– M ​നീ എന്നെ നടത്തും​,​ പാത എല്ലാം വിണ്‍ എത്തും ഏണിപോല്‍​,​ പ്രകാശമാം F ​ദൂതര്‍ വിളിക്കു​ന്നേ​,​ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ […]

Lokame Ente Gehame Njan

M ​ലോകമേ​ എന്റെ ഗേഹമേ ​ഞാന്‍ യാത്രയാകട്ടെ ശാന്തമായ് F ​ലോകമേ​ എന്റെ ഗേഹമേ ​ഞാന്‍ യാത്രയാകട്ടെ ശാന്തമായ് M ഓര്‍ത്താലോ ലോക ജീവിതം ഒരു സത്രമല്ലയോ പാര്‍ക്കുവാന്‍ F ഓര്‍ത്താലോ ലോക ജീവിതം ഒരു സത്രമല്ലയോ പാര്‍ക്കുവാന്‍ M നേരമാകുമ്പോള്‍ സ്വന്ത വീടതില്‍ ചേരുവാന്‍ നമ്മള്‍ പോകണം F നേരമാകുമ്പോള്‍ സ്വന്ത വീടതില്‍ ചേരുവാന്‍ നമ്മള്‍ പോകണം A ​ലോകമേ​ എന്റെ ഗേഹമേ ​ഞാന്‍ യാത്രയാകട്ടെ ശാന്തമായ് A ​ലോകമേ​ എന്റെ ഗേഹമേ ​ഞാന്‍ യാത്രയാകട്ടെ […]

Ormakal Mathramayi Vidacholli

M ​ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രമായ്, വിടചൊല്ലി പിരിയുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുമോ നിങ്ങളെന്‍ സോദരരേ മറക്കുമോ നിങ്ങളെന്‍ സ്‌നേഹിതരേ F ​ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രമായ്, വിടചൊല്ലി പിരിയുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുമോ നിങ്ങളെന്‍ സോദരരേ മറക്കുമോ നിങ്ങളെന്‍ സ്‌നേഹിതരേ A ​കണ്ണീര്‍ക്കടലിനും​,​ അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം A ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രമായ്, വിടചൊല്ലി പിരിയുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുമോ നിങ്ങളെന്‍ സോദരരേ മറക്കുമോ നിങ്ങളെന്‍ സ്‌നേഹിതരേ —————————————– M ​മാനവജീവിതം​,​ ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികം എന്നോര്‍ക്കണം ഇനിയെങ്കിലും F ​മാനവജീവിതം​,​ ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികം എന്നോര്‍ക്കണം […]

Swargeeya Jeevante Appam

M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ജീവന്റെ അപ്പം വിണ്ണില്‍ നിന്നൂഴിയില്‍ വന്നു ദൈവത്തിന്‍ നിത്യ കുമാരന്‍ മര്‍ത്യര്‍ക്കു ഭോജ്യമായ് തീര്‍ന്നു —————————————– F സ്‌നേഹമാര്‍ന്നീ ദിവ്യ ഭോജ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം സത്യമായ് ജീവിക്കുമെന്നും നിത്യമാം രാജ്യവും നേടും

Marthyane Thedi Ananjavane

A മര്‍ത്യനെ തേടി അണഞ്ഞവനേ മര്‍ത്യനു മുക്തി പകര്‍ന്നവനേ അള്‍ത്താരയില്‍ ഞങ്ങളോര്‍ക്കുന്നു കുരിശും നിന്‍ മരണവും ഉത്ഥാനവും —————————————– A താതാ നിന്‍ പുത്രനെ വീക്ഷിക്കേണേ കുരിശിലേ യാഗം നീ കൈക്കൊള്ളണെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കേണമേ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ വാതില്‍ തുറക്കേണമേ —————————————– A ദൈവമേ നിന്‍ പ്രിയ സൂനുവിന്റെ ശോണിതം ഞങ്ങള്‍ക്കായ് കേണിടുന്നു ആ ദിവ്യ രക്തത്തിന്‍ യോഗ്യതയാല്‍ മോചനം ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കീടണേ

Nithya Pithave Kaikkollaname

M നിത്യപിതാവേ കൈക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളണയ്‌ക്കും ദിവ്യബലി നിന്‍ തിരുസുതനാം, ഈശോ വഴിയായ് കൈക്കൊള്ളണമീ ദിവ്യബലി F നിത്യപിതാവേ കൈക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളണയ്‌ക്കും ദിവ്യബലി നിന്‍ തിരുസുതനാം, ഈശോ വഴിയായ് കൈക്കൊള്ളണമീ ദിവ്യബലി —————————————– M ഞങ്ങളെയൊന്നായ് നിന്‍ തിരുമുമ്പില്‍ കാഴ്‌ച്ചയണയ്‌ക്കുന്നാദരവായ് ദിവ്യനിണത്താല്‍ മര്‍ത്യഗണത്തിന്‍ മലിനതയെല്ലാം കഴുകണമേ F ഞങ്ങളെയൊന്നായ് നിന്‍ തിരുമുമ്പില്‍ കാഴ്‌ച്ചയണയ്‌ക്കുന്നാദരവായ് ദിവ്യനിണത്താല്‍ മര്‍ത്യഗണത്തിന്‍ മലിനതയെല്ലാം കഴുകണമേ

Vishwamathinnude Vathil Thurannathi

M വിശ്വമതിന്നുടെ വാതില്‍ തുറന്നതി- യുന്നതി ചേരാനായ് F വിശ്വാസത്തോട് ഇന്നീ വഴിയിലി- റങ്ങീടുന്നു ഞാന്‍ M സ്‌നേഹിതരേ… സോദരരേ… കാണുകയില്ലിനി നാം F ഓര്‍ക്കണമേ… പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍… എന്നെ കനിവോടെ A വിശ്വമതിന്നുടെ വാതില്‍ തുറന്നതി- യുന്നതി ചേരാനായ് A വിശ്വാസത്തോട് ഇന്നീ വഴിയിലി- റങ്ങീടുന്നു ഞാന്‍ —————————————– M നാളുകളേറെ ഞാനീ വഴിയില്‍ യാത്രകള്‍ ചെയ്‌തല്ലോ നവമൊരു യാത്ര ഇറങ്ങീടുന്നു തിരികെ വരില്ല ഞാന്‍ F നാളുകളേറെ ഞാനീ വഴിയില്‍ യാത്രകള്‍ ചെയ്‌തല്ലോ നവമൊരു യാത്ര […]

Mangiyoranthi Velichathil

M മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തില്‍ ചെന്തീ പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണില്‍ നിന്നെന്‍ മരണത്തിന്‍ സന്ദേശവുമായ് വന്നരികില്‍ F മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തില്‍ ചെന്തീ പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണില്‍ നിന്നെന്‍ മരണത്തിന്‍ സന്ദേശവുമായ് വന്നരികില്‍ —————————————– M കേട്ടു നടുങ്ങി മനമിടറി പേടിവളര്‍ന്നെന്‍ സ്വരമിടറി മിഴിനീര്‍ തൂകി ഉണര്‍ത്തിച്ചു ഞാന്‍ ഒരു നിമിഷം ഒരുങ്ങട്ടെ F മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തില്‍ ചെന്തീ പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണില്‍ നിന്നെന്‍ മരണത്തിന്‍ സന്ദേശവുമായ് വന്നരികില്‍ —————————————– M ദൂതന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടില്ല സമയം തെല്ലും തന്നില്ലാ […]

Vidavangunnen Nashwaramulakil

M എന്റെ സഹോദരരേ, ഞാനിപ്പോള്‍ നിങ്ങളോടു യാത്ര പറയുന്നു; നിങ്ങള്‍ എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവിന്‍. A വിടവാങ്ങുന്നേന്‍ നശ്വരമുലകില്‍ വിടുതിയെനിക്കായ് നല്‍കിയ വസതീ പരിശുദ്ധന്മാര്‍ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തില്‍ പോകുന്നു ഞാന്‍ —————————————– F അവയെല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു A ശാശ്വതഭാഗ്യം നരനരുളീടാന്‍ കഴിവില്ലാത്തോരെന്‍ പാര്‍പ്പിടമേ പ്രഭയുടെ നാട്ടില്‍ നിത്യവിരുന്നി- ന്നണയട്ടെ ഞാന്‍ – അന്തിമയാത്ര —————————————– M എന്നും എന്നേയ്‌ക്കും A സഹജന്മാരേ. സ്‌നേഹിത ഗണമേ യാത്രയിതാ ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെനിക്കായ് ചെയ്‌തതിനെല്ലാം മിശിഹാ നാഥന്‍ പ്രതിഫലമേകും —————————————– F […]

Kalvari Malayil Yagamayi Nadhan

M കാല്‍വരി മലയില്‍ യാഗമായ് നാഥന്‍ ബലിയായ് തന്‍ തിരുമെയ്‌ അര്‍പ്പിച്ചു F കാല്‍വരി മലയില്‍ യാഗമായ് നാഥന്‍ ബലിയായ് തന്‍ തിരുമെയ്‌ അര്‍പ്പിച്ചു M ഇന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍, സ്‌നേഹത്തിന്‍ വേദിയില്‍ ഒരു മനമായ്… അണിചേരാം F ഇന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍, സ്‌നേഹത്തിന്‍ വേദിയില്‍ ഒരു മനമായ്… അണിചേരാം A കാല്‍വരി മലയില്‍ യാഗമായ് നാഥന്‍ ബലിയായ് തന്‍ തിരുമെയ്‌ അര്‍പ്പിച്ചു A അണിചേരാം ഒരു മനമായ് ബലിയാകാം യാഗത്തിന്‍ വേദികയില്‍, ഒരു മനമായ്, പ്രിയ ജനമേ A […]

Sanathanavum Naveenavumam

M സനാതനവും നവീനവുമാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ പൂജാര്‍പ്പണം ക്രിസ്‌തുവിലൂടെ, ക്രിസ്‌തുവില്‍ തന്നെ ക്രിസ്‌തുവിനോടു കൂടെ പാവനാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു F സനാതനവും നവീനവുമാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ പൂജാര്‍പ്പണം ക്രിസ്‌തുവിലൂടെ, ക്രിസ്‌തുവില്‍ തന്നെ ക്രിസ്‌തുവിനോടു കൂടെ പാവനാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു A അനുരഞ്‌ജനത്തിന്റെ കൂദാശയില്‍ പാപ പരിഹാര കൂദാശയില്‍ വിശ്വാസത്തിന്‍ മഹാരഹസ്യം കൊണ്ടാടിടുന്നീ തിരുബലിയില്‍ —————————————– M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ യാത്രയില്‍ പാഥേയമായ് ഇരുള്‍മൂടും വഴികളില്‍ വെളിച്ചമായി F സ്വര്‍ഗ്ഗീയ യാത്രയില്‍ പാഥേയമായ് ഇരുള്‍മൂടും വഴികളില്‍ വെളിച്ചമായി M വിശന്നവനപ്പമായ്, പെസഹാ രഹസ്യമായ്‌ […]

Manassorukeedam Nadha

M ​​മന​​സ്സൊരുക്കീടാം​ നാഥാ ​ മിഴി തുറന്നീടാം F ​​മന​​സ്സൊരുക്കീടാം​ നാഥാ ​ മിഴി തുറന്നീടാം M വരുവിന്‍, ദൈവ ജനമേ നമുക്കൊന്നായ്, ഒരുങ്ങീടാം F വരുവിന്‍, ദൈവ ജനമേ നമുക്കൊന്നായ്, ഒരുങ്ങീടാം A ഈശോ തന്‍ ബലിയായ് മാറും പാവന നിമിഷമിതാ മാലാഖ വൃന്ദങ്ങള്‍ അണിചേരുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗീയ നാദമിതാ A ഈശോ തന്‍ ബലിയായ് മാറും പാവന നിമിഷമിതാ മാലാഖ വൃന്ദങ്ങള്‍ അണിചേരുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗീയ നാദമിതാ A ​​മന​​സ്സൊരുക്കീടാം​ നാഥാ ​ മിഴി തുറന്നീടാം —————————————– […]

Baliyarppanathinayi Anayam

M ​ബലിയര്‍പ്പണത്തിനായ് അണയാം ബലിയാ​യ് തീരാന്‍ അണയാം F ​ബലിയര്‍പ്പണത്തിനായ് അണയാം ബലിയാ​യ് തീരാന്‍ അണയാം M ​കാല്‍വരി ഗിരിയുടെ ഓര്‍​മ്മകളില്‍ കാരുണ്യത്തിന്‍ ഹൃദയവുമായ് കര്‍ത്താവിനൊപ്പം ക്രൂശിതരാകാന്‍ യാഗ​ ​വേദിയില്‍ അണയാം A ​ബലിയര്‍പ്പണത്തിനായ് അണയാം ബലിയാ​യ് തീരാന്‍ അണയാം F ​കാല്‍വരി ഗിരിയുടെ ഓര്‍​മ്മകളില്‍ കാരുണ്യത്തിന്‍ ഹൃദയവുമായ് കര്‍ത്താവിനൊപ്പം ക്രൂശിതരാകാന്‍ യാഗ​ ​വേദിയില്‍ അണയാം A ​ജീവന്റെ​,​ സ്വര്‍ഗീയ​ ​യാഗം ദൈവീക ചൈതന്യ​ ​യാഗം പാപ​ ​പരിഹാരവും ആത്മാവിനാനന്ദവും നല്‍കും നാഥന്റെ കരുണാര്‍ദ്രയാഗം A ​ജീവന്റെ​,​ […]

Sakrariyil Maranju En Hrudhayathil

M സക്രാരിയില്‍ മറഞ്ഞ് എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ വളര്‍ന്ന് വെണ്മയെഴും, ഓസ്‌തിയായ് എന്നുള്ളില്‍, വാഴാനായ് കാത്തു കാത്തിരിക്കും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ F സക്രാരിയില്‍ മറഞ്ഞ് എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ വളര്‍ന്ന് വെണ്മയെഴും, ഓസ്‌തിയായ് എന്നുള്ളില്‍, വാഴാനായ് കാത്തു കാത്തിരിക്കും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ A കാത്തു കാത്തിരിക്കും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ —————————————– M ഗോതമ്പുമണിപോല്‍ അഴിഞ്ഞില്ലാതാകാന്‍ തിരുവോസ്‌തിയായ് തീര്‍ന്ന നാഥാ F ഗോതമ്പുമണിപോല്‍ അഴിഞ്ഞില്ലാതാകാന്‍ തിരുവോസ്‌തിയായ് തീര്‍ന്ന നാഥാ M പൊടിയുന്നു നിന്‍, ബലികല്ലില്‍ ഞാന്‍ എന്‍ സ്വാര്‍ത്ഥമോഹങ്ങളാല്‍ A ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ […]

Sahanam Vazhiyayi Maranathinmel

M ​സഹനം വഴിയായ്​,​ മരണത്തിന്മേല്‍ ശാശ്വത വിജയം​,​ നേടിയ​ ​നാഥാ M ​രാജമഹേശാ, ദൈവകുമാരാ വിനയമോടങ്ങേ, വന്ദിക്കുന്നു F പരമോന്നതമാം, ഉത്ഥാനത്താല്‍ വിജയകിരീടം, ചൂടിയ നാഥാ F മര്‍ത്യകുലത്തിന്‍, രക്ഷകനീശോ സാദരമങ്ങേ, വാഴ്‌ത്തീടുന്നു M തിന്മകളെല്ലാം, നീക്കിജഗത്തില്‍ നിര്‍മ്മല കിരണം, വീശിയനാഥാ M അന്തിമ ദിവസം, മഹിമയോടങ്ങേ സന്നിധിയണയാന്‍, വരമരുളേണം

Pavanamam Jeevithathal

M പാവനമാം ജീവിതത്താല്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും അമ്മ ചൊല്ലി മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ F നന്മ നിറയും ഹൃദയത്താല്‍ നന്ദിയോടന്ന് അമ്മ ചൊല്ലി മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ A മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ —————————————– M ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിനരികേ ദീര്‍ഘ നേരം തപം ചെയ്‌തു ദിവ്യ സ്‌നേഹം അറിഞ്ഞ ജീവിതം F ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിനരികേ ദീര്‍ഘ നേരം തപം ചെയ്‌തു ദിവ്യ സ്‌നേഹം അറിഞ്ഞ ജീവിതം M ആ സ്‌നേഹം പങ്കുവെച്ചു സോദരോടായ് അമ്മ ചൊല്ലി മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ A പാവനമാം ജീവിതത്താല്‍ […]

Enne Kathirikkunna Karunyame

M ​എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാരുണ്യമേ എന്നെ ഓര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പൊന്‍ ​സ്‌നേഹമേ സത്യമാം സക്രാരിയില്‍…നിത്യമാം തിരുഭോജ്യമായ് ​എന്റെ നാവിലലിയുന്ന കൂദാശ​യേ നിനക്കേകുന്നു എന്‍​ ​മാനസം F ​എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാരുണ്യമേ എന്നെ ഓര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പൊന്‍ ​സ്‌നേഹമേ സത്യമാം സക്രാരിയില്‍…നിത്യമാം തിരുഭോജ്യമായ് ​എന്റെ നാവിലലിയുന്ന കൂദാശ​യേ നിനക്കേകുന്നു എന്‍​ ​മാനസം A ​എന്നും അണയേണ​​മേ, എന്നിലലിയേണമേ ഉള്ളില്‍​ ​നിറയേണ​​മേ​, അങ്ങു വളരേണ​​മേ A ​എന്നും അണയേണ​​മേ, എന്നിലലിയേണമേ ഉള്ളില്‍​ ​നിറയേണ​​മേ​, അങ്ങു വളരേണ​​മേ —————————————– M ​കാസയില്‍​ ​പീലാസയില്‍​ നിന്‍​ […]

Marthomman Nanmayal

M മാര്‍ത്തോമ്മന്‍ നന്മയാലൊന്നു തുടങ്ങുന്നു നന്നായ് വരേണമേ ഇന്ന് F ഉത്തമനായ മിശിഹാ തിരുവുള്ളം ഉണ്മേയേഴുന്നള്‍ക വേണം M കന്തീശനായേന്നെഴുന്നള്ളി വന്നിട്ട് കര്‍പ്പൂര പന്തലകമേ F കൈകൂപ്പി നേര്‍ന്നു ഞാന്‍ പെറ്റു വളര്‍ത്തൊരു കന്നി മകളെ ഞാന്‍ നിന്നെ —————————————– M തോളും തുടയും മുഖവും മണിമാറും യോഗത്താലേ പരിശുണ്ട് F എന്റെ മകളേ പരമേറ്റിവായ്‌പ്പോളും എന്‍ മനസോ പതറുന്നു M നെല്ലും ആ നീരും പരമേറ്റിവെച്ചാറേ എന്‍ മനസോ തെളിയുന്നു F ചെമ്പക പൂവിന്‍ നിറം […]

Maran Eesho (Suriyani)

വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരണത്തിനു ശേഷമുള്ള സ്‌തോത്ര ഗീതം – ഞായറാഴ്‌ച്ചകളിലും തിരുനാളുകളിലും Note : The following lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation. S ആഹൈ കമ്പെല്‍, പഗ്‌റേ ദവ്‌റാ ആമ്‌റാ ഏത്താ, ആമ്‌റാ ഏത്താ വെശ്‌ത്താവ് കാസേ, ബ്‌ഹൈമ്മാനൂസാ ബേസ് മല്‍ക്കൂസാ, ബേസ് മല്‍ക്കൂസാ ————-(വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരണം)—————————- M മാറന്‍ […]

Nandi Othidunnu Njan

M നന്ദി ഓതിടുന്നു ഞാന്‍ ഇന്നുമെന്നുമേ ദൈവമേ നിന്‍ മുമ്പില്‍ ഇന്നുമെന്നുമേ നിന്നനന്ദ സ്‌നേഹാധിരേകത്തിനായ് ഇന്നുമെന്നും ഞാന്‍ നന്ദി ചൊല്ലിടുന്നിതാ F നന്ദി ഓതിടുന്നു ഞാന്‍ ഇന്നുമെന്നുമേ ദൈവമേ നിന്‍ മുമ്പില്‍ ഇന്നുമെന്നുമേ നിന്നനന്ദ സ്‌നേഹാധിരേകത്തിനായ് ഇന്നുമെന്നും ഞാന്‍ നന്ദി ചൊല്ലിടുന്നിതാ —————————————– M ആത്മാവും ജീവനും നിന്റെതല്ലെയോ ശ്വാസ നിശ്വാസവും നിന്റെയാണല്ലോ F ആത്മാവും ജീവനും നിന്റെതല്ലെയോ ശ്വാസ നിശ്വാസവും നിന്റെയാണല്ലോ M സര്‍വ്വവും നിന്‍ ദിവ്യ ദാനമല്ലോ ഒന്നുമേ ഇല്ലെനിക്കു സ്വന്തമായി F സര്‍വ്വവും […]

Ormayil Njan Varacha Nin Mukham

M ​ഓര്‍മ്മയില്‍ ഞാന്‍, വരച്ച നിന്‍ പൊന്‍മുഖം ഓസ്‌തിയിലൊന്നു കാണാന്‍, ആശയേറുന്നേന്‍ F ​ഓര്‍മ്മയില്‍ ഞാന്‍, വരച്ച നിന്‍ പൊന്‍മുഖം ഓസ്‌തിയിലൊന്നു കാണാന്‍, ആശയേറുന്നേന്‍ M ​ഒരു കുളിര്‍ തെന്നലായ് തൂമന്ദഹാസമായ് F ​ഒരു നവ സ്‌നേഹമായ് ജീവധാരയായ് A ​ഒഴുകി ഒഴുകി അണയുമെന്നേശുവേ M ഓര്‍മ്മയില്‍ ഞാന്‍, വരച്ച നിന്‍ പൊന്‍മുഖം F ഓസ്‌തിയിലൊന്നു കാണാന്‍, ആശയേറുന്നേന്‍ A ​ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഓ സ്‌നേഹ സായൂജ്യമേ ഓ ജീവ ചൈതന്യമേ ആരാധനാ A ​ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ […]

Divya Karunyam Navil Sweekarikkanay

M ദിവ്യകാരുണ്യം, നാവില്‍ സ്വീകരിക്കാനായ് കൈകള്‍ കൂപ്പി ഞാനിതാ, വന്നിടുന്നു കുഞ്ഞു മനസ്സില്‍, സ്‌നേഹം കുളിര്‍ മഴയായി ഓസ്‌തി രൂപന്‍ യേശു നാഥന്‍ അണയുമെന്നുള്ളില്‍ F ദിവ്യകാരുണ്യം, നാവില്‍ സ്വീകരിക്കാനായ് കൈകള്‍ കൂപ്പി ഞാനിതാ, വന്നിടുന്നു കുഞ്ഞു മനസ്സില്‍, സ്‌നേഹം കുളിര്‍ മഴയായി ഓസ്‌തി രൂപന്‍ യേശു നാഥന്‍ അണയുമെന്നുള്ളില്‍ M കനിവോടെ എന്നും നീ, കൃപ തൂകിടേണമേ കരുണാര്‍ദ്ര സ്‌നേഹമോടെ, കരുത്തേകിടേണമേ F അലിവോടെ എന്നും നീ, അഴല്‍ നീക്കിടേണമേ അനുകമ്പയോടെ എന്‍, അണിചേര്‍ത്തിടേണമേ A […]

Syro Malabar Anthem

Syro Malabar Church Anthem A സിറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ തനയര്‍ മാര്‍ തോമായുടെ മക്കള്‍ ഘോഷിക്കുകയായ് ലോകം മുഴുവന്‍ ഒരു ജനമായ് തിരുവചനം A ആര്‍ഷ ഭാരത സംസ്‌കാരത്തില്‍ ഉദയംകൊണ്ടൊരു നവ ജനത ഇന്നീ സഭതന്‍ മഹിത ചരിത്രം സാന്ദ്രം ശ്രേഷ്ട്ടം ദീപ്‌തം —————————————– A പള്ളികളേഴര തോമാ ശ്ലീഹാ പടുത്തുയര്‍ത്തിയതോര്‍ക്കാം വിശ്വാസത്തിനു ദര്‍ശനമേകും മാര്‍തോമാ തന്‍ സത്‌ച്ചരിതം A ശ്ലീഹാ നാട്ടിയ സ്ലീവാ തണലില്‍ മുന്നേറും നാം ദൈവജനം തനിമ വിടാതെ കാത്തീടാം ദൈവിക, […]

Ajagana Mathinude Valsala (Papal Anthem)

Papal Anthem (Papa Mangalam) Sung in the tune of Jana Gana Mana (Indian National Anthem) A അജഗണമതിനുടെ വത്സല ഇടയ വാഴുക ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ A നിതാന്ത മനുജ ഗണങ്ങളേ എന്നും വാഴ്‌ത്തുക എന്‍ പ്രിയ താതന്‍ A വന്ദ്യ പുരോഹിത വൈദിക ശ്രേഷ്‌ഠ വാഴുക ഇഹപരമെങ്ങും A തവ തിരു ഭരണത്താലേ അനുദിന പ്രാര്‍ത്ഥനയാലെ വാഴുക ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ A ക്രൈസ്‌തവ ജനതയെ പാലിച്ചീടും സല്‍പ്രിയന്‍ ആകും പാപ്പാ A […]

Vara Jana Priyanam Thatha (Papal Anthem)

Papal Anthem (Papa Mangalam) A വര ജന പ്രിയനാം താതാ വാഴുക ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ A സന്തോഷ സന്താപ അതിലാണ്ടു നിതാന്തം നിന്നിടുവോര്‍ക്കവലംബം A അക്ഷയ വീഥികള്‍ സമമേ മന്നില്‍ ദീപ്‌തി പരത്തും ഉദാത്തം A നരകുലനേതാ താതാ സുരഗുണ പൗലോസ് പാപ്പാ പാപ്പാ ജയ ജയ മോദാല്‍ A വര ജന പ്രിയനാം താതാ വാഴുക ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ A ജയഹേ ജയഹേ ജയഹേ A നീണാള്‍ വാഴുക പാപ്പാ

Kristhuvin Vikariyay (Papal Anthem)

Papal Anthem (Papa Mangalam) ക്രിസ്‌തുവിന്‍ വികാരിയായ് ഭൂതലത്തിലാകവേ നിസ്‌തുല പ്രകാശമേകി ധാര്‍മിക പ്രഭാവനായ് സത്യ ധര്‍മ്മ നീതിയാര്‍ന്നു ധീര ധീരനായ് മുദാ വാണിടുന്നു പോപ്പു രാജന്‍ വാഴ്‌ക വാഴ്‌ക ഭൂതലേ വാണിടുന്നു പോപ്പു രാജന്‍ വാഴ്‌ക വാഴ്‌ക ഭൂതലേ ലോക വന്ദ്യനാം പിതാവ് വെന്നിടട്ടേ മേല്‍ക്കുമേല്‍ ശോകമെന്നിയേ മനോജ്ഞ ശ്രീ കലര്‍ന്നു നാള്‍ക്കുനാള്‍ ശോകമെന്നിയേ മനോജ്ഞ ശ്രീ കലര്‍ന്നു നാള്‍ക്കുനാള്‍ അത്യുദാര പാദതാരില്‍ ആദരാന്വിതം സദാ ഞങ്ങളിന്നു മോദമായ് പൊഴിച്ചിടുന്നു മംഗളം ഞങ്ങളിന്നു മോദമായ് പൊഴിച്ചിടുന്നു […]

Neenal Vaazhuka Papa (Papal Anthem)

Papal Anthem (Papa Mangalam) A നീണാള്‍ വാഴുക പാപ്പാ തിരുസഭയുടെയധിപന്‍ പാപ്പാ A പാവന നഗരിയില്‍ വാണരുളുന്നൊരു പത്രോസിന്‍ പിന്‍ഗാമി A പാവന നഗരിയില്‍ വാണരുളുന്നൊരു പത്രോസിന്‍ പിന്‍ഗാമി A നീണാള്‍ വാഴുക പാപ്പാ A നീണാള്‍ വാഴുക പാപ്പാ —————————————– A അപകടമേറും കടലില്‍ തിരമാലകളുയരും കടലില്‍ A തോണി തുഴഞ്ഞു തീരമണയ്‌ക്കാന്‍ തുണയേകണമേ നാഥാ A തോണി തുഴഞ്ഞു തീരമണയ്‌ക്കാന്‍ തുണയേകണമേ നാഥാ A നീണാള്‍ വാഴുക പാപ്പാ A നീണാള്‍ വാഴുക […]

Vijay Popu Rajan (Papal Anthem)

Papal Anthem (Papa Mangalam) A വിജയ് പോപ്പു രാജന്‍ വിജയ് പോപ്പു രാജന്‍ വിജയ് വൈ ജയന്തി- ക്കൊടി പറത്തി നീണാള്‍ A ധരണിയില്‍ പ്രതാപ- ത്തികവോടൊത്തു നല്ലോ- രിടയനേശു തന്നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് A സഭയെ നിത്യവും കാത്തവരുമങ്ങുമന്നില്‍ മണിവിളക്കുപോലെ തെളിയുമെന്നുമെന്നും

Oh Sneha Rajanam Uneesho

M ഓ സ്‌നേഹ രാജനാം ഉണ്ണീശോ കുഞ്ഞുങ്ങളായ്, ഞങ്ങള്‍ മോദാ നിന്‍ തിരുപാദേ അണഞ്ഞീടുന്നു തന്നാലും നിന്‍, ആശിസുകള്‍ F ഓ സ്‌നേഹ രാജനാം ഉണ്ണീശോ കുഞ്ഞുങ്ങളായ്, ഞങ്ങള്‍ മോദാ നിന്‍ തിരുപാദേ അണഞ്ഞീടുന്നു തന്നാലും നിന്‍, ആശിസുകള്‍ —————————————– M പൈതങ്ങളിലേറ്റം പ്രീതനാകും ഉണ്ണീയിശോ എന്നില്‍ വന്നിടണേ F പൈതങ്ങളിലേറ്റം പ്രീതനാകും ഉണ്ണീയിശോ എന്നില്‍ വന്നിടണേ M എന്നോടൊത്തു വാസം ചെയ്‌തീടണേ എന്നെ നിന്‍ സ്വന്തമായ് തീര്‍ത്തീടണേ F എന്നോടൊത്തു വാസം ചെയ്‌തീടണേ എന്നെ നിന്‍ […]

Snehadhi Rajanam Yeshu Nayaka

M സ്‌നേഹാധി രാജനാം യേശു നായകാ സ്വര്‍ഗ്ഗം ഭൂവിലിറങ്ങീടും, ഈ യാഗ പീഠത്തില്‍ ജീവന്‍ പകരും ബലിയേകാന്‍, ഹൃദയം ഒരുങ്ങിയിതാ F സ്‌നേഹാധി രാജനാം യേശു നായകാ സ്വര്‍ഗ്ഗം ഭൂവിലിറങ്ങീടും, ഈ യാഗ പീഠത്തില്‍ ജീവന്‍ പകരും ബലിയേകാന്‍, ഹൃദയം ഒരുങ്ങിയിതാ —————————————– M ജീവ ജലത്തിന്‍ മധുരം നുകരാം ഞങ്ങള്‍ സ്‌നേഹ വിരുന്നിന്‍, വേദിയിലിന്നിതാ F ജീവ ജലത്തിന്‍ മധുരം നുകരാം ഞങ്ങള്‍ സ്‌നേഹ വിരുന്നിന്‍, വേദിയിലിന്നിതാ M നിന്റെ യാഗ പീഠത്തില്‍ ഹൃദയം ചേര്‍ക്കാം […]

Yeshu Nee Yeshu Nee Maranathe

M യേശു നീ, യേശു നീ മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവന്‍ F യേശു നീ, യേശു നീ മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവന്‍ A എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കര്‍ത്താവെന്ന് A എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കര്‍ത്താവെന്ന് A യേശു നീ, യേശു നീ മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവന്‍ A എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കര്‍ത്താവെന്ന് —————————————– M സ്‌തുതിയും സ്‌തോത്രവും […]

Kleshakalathu Koodara Virippil

M ക്ലേശകാലത്ത് കൂടാര വിരിപ്പില്‍ എന്റെ പ്രിയന്‍ എന്നെ മറയ്‌ക്കും അല്‍പകാലം കഴിഞ്ഞ്, ഉയര്‍ന്നതാം പാറമേല്‍ എന്നെ അവന്‍ കയറ്റിനിര്‍ത്തും A അല്‍പകാലം കഴിഞ്ഞ്, ഉയര്‍ന്നതാം പാറമേല്‍ എന്നെ അവന്‍ കയറ്റിനിര്‍ത്തും F ക്ലേശകാലത്ത് കൂടാര വിരിപ്പില്‍ എന്റെ പ്രിയന്‍ എന്നെ മറയ്‌ക്കും അല്‍പകാലം കഴിഞ്ഞ്, ഉയര്‍ന്നതാം പാറമേല്‍ എന്നെ അവന്‍ കയറ്റിനിര്‍ത്തും A അല്‍പകാലം കഴിഞ്ഞ്, ഉയര്‍ന്നതാം പാറമേല്‍ എന്നെ അവന്‍ കയറ്റിനിര്‍ത്തും —————————————– M കല്ലെറിഞ്ഞാല്‍, അവിടെ കൊള്ളുകില്ല അമ്പെറിഞ്ഞാല്‍, വന്നു ചേരുകില്ല F […]

Nissarama Nissarama

M നിസ്സാരമാ, നിസ്സാരമാ നീറും ദുഃഖങ്ങള്‍, നിസ്സാരമാ F നിസ്സാരമാ, നിസ്സാരമാ നീറും ദുഃഖങ്ങള്‍, നിസ്സാരമാ M നാളെ വരുന്ന, മഹിമയോര്‍ത്താല്‍ ഇന്നെന്‍ ദുഃഖങ്ങള്‍, നിസ്സാരമാ F നാളെ വരുന്ന, മഹിമയോര്‍ത്താല്‍ ഇന്നെന്‍ ദുഃഖങ്ങള്‍, നിസ്സാരമാ A നിസ്സാരമാ, നിസ്സാരമാ നീറും ദുഃഖങ്ങള്‍, നിസ്സാരമാ —————————————– M വന്ദനം വരും നാളു വരുന്നു നിന്ദനത്തില്‍ നീ ഇന്നു സന്തോഷിക്കുവിന്‍ F വന്ദനം വരും നാളു വരുന്നു നിന്ദനത്തില്‍ നീ ഇന്നു സന്തോഷിക്കുവിന്‍ M സന്തോഷിക്കുവിന്‍, കുഞ്ഞേ സന്തോഷിക്കുവിന്‍ […]

Eeshoye Vannidane Karatharil Niravode Evam

M ഈശോയെ, വന്നീടണെ​ കരതാരില്‍ നിറവോടെയേവം F ഈശോയെ, വന്നീടണെ​ കരതാരില്‍ നിറവോടെയേവം M ഉരുകുന്ന മനമായ്, ഉരുകുന്ന സ്വരമായ് ​അനുതാപമോടിന്നും അണയുന്നിതാ F ഉരുകുന്ന മനമായ്, ഉരുകുന്ന സ്വരമായ് ​അനുതാപമോടിന്നും അണയുന്നിതാ M അള്‍ത്താരയില്‍, കണ്ട തിരുവോസ്‌തിയില്‍ ​ കാണുന്നു ഞാന്‍ ദിവ്യ സ്‌നേഹം F അള്‍ത്താരയില്‍, കണ്ട തിരുവോസ്‌തിയില്‍ ​ കാണുന്നു ഞാന്‍ ദിവ്യ സ്‌നേഹം A ഈശോയെ, വന്നീടണെ​ കരതാരില്‍ നിറവോടെയേവം —————————————– M ഓസ്‌തിയിലങ്ങേ, കാണുന്ന നേരം ഇടനെഞ്ചു നീറി കരയുന്നു […]

Jerusalemin Nayakane Vaazhthuvin

A ​ലാ​ ​ലാ​ ​ലാ​ ​ലാ​ ​ലാ… ലലലാ​ ​ലാ​ ​ലാ… ​ലാ​ ​ലാ​ ​ലാ​ ​ലാ​ ​ലാ… ലലലാ​ ​ലാ​ ​ലാ… 🎵🎵🎵 M ​ജെറുസലേമിന്‍ നായകനെ ​​വാ​ഴ്‌ത്തുവിന്‍ നിത്യമഹോന്നത നാഥനെ ​​വാ​ഴ്‌ത്തുവിന്‍ F ​​ദൈവത്തിന്‍ പ്രിയ ജാതന്​, തപ്പുകള്‍ തമ്പുരു വീണകളാല്‍ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാടി വാ​ഴ്‌ത്തുവിന്‍ M ​​ദൈവത്തിന്‍ പ്രിയ ജാതന്​, തപ്പുകള്‍ തമ്പുരു വീണകളാല്‍ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാടി വാ​ഴ്‌ത്തുവിന്‍ —————————————– M ​കര്‍ണ്ണ​ ​മനോഹര രാഗം പകരും ഗീതിയാല്‍ വാനവദൂതര്‍ വാനില്‍ ​സ്‌തുതികള്‍ […]

Yeshuve Rakshaka Jeeva Nadha

M യേശുവേ​ രക്ഷകാ ജീവനാഥാ ​ വേഗം വരേണമേ സ്‌നേഹ നാഥാ കല്ലോല മാലകള്‍ പൊങ്ങിടുന്നു ആകുല ചിന്തകള്‍ തിങ്ങിടുന്നു യേശുവേ രക്ഷകാ ജീവനാഥാ, നാഥാ F യേശുവേ​ രക്ഷകാ ജീവനാഥാ ​ വേഗം വരേണമേ സ്‌നേഹ നാഥാ കല്ലോല മാലകള്‍ പൊങ്ങിടുന്നു ആകുല ചിന്തകള്‍ തിങ്ങിടുന്നു യേശുവേ രക്ഷകാ ജീവനാഥാ, നാഥാ —————————————– M താഴോട്ടു താഴുന്നു ഞാന്‍ ആഴിയില്‍ ആശകള്‍ ആകെ തകര്‍ന്നിടുന്നു F താഴോട്ടു താഴുന്നു ഞാന്‍ ആഴിയില്‍ ആശകള്‍ ആകെ തകര്‍ന്നിടുന്നു […]

Idayante Kunjade Nee Koode Va

M ​ഇടയന്റെ കുഞ്ഞാടെ നീ കൂടെ വാ ഇടയന്റെ പൊന്നോമനയായ് കൂടെ വാ മാനസത്തിന്‍ വാതിലില്‍ ഞാന്‍ മുട്ടിടുന്നു മകനെ നിന്‍, ഹൃദയം എനിക്കായി തുറന്നീടു ഉള്ളിന്‍ ഉള്ളില്‍ നിന്നോടൊപ്പം വാണിടാം എന്നും നിന്റെ ഉള്ളിന്‍ ഉള്ളില്‍ വാണിടാം F ​ഇടയന്റെ കുഞ്ഞാടെ നീ കൂടെ വാ ഇടയന്റെ പൊന്നോമനയായ് കൂടെ വാ മാനസത്തിന്‍ വാതിലില്‍ ഞാന്‍ മുട്ടിടുന്നു മകനെ നിന്‍, ഹൃദയം എനിക്കായി തുറന്നീടു ഉള്ളിന്‍ ഉള്ളില്‍ നിന്നോടൊപ്പം വാണിടാം എന്നും നിന്റെ ഉള്ളിന്‍ ഉള്ളില്‍ […]

Daivame Njan Ninte Kunjalle

M ദൈവമേ ഞാന്‍ നിന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ നിന്നോമല്‍ പൈതലല്ലേ F ദൈവമേ ഞാന്‍ നിന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ നിന്നോമല്‍ പൈതലല്ലേ M മുറിവേറ്റ മനസ്സുമായ്, ഏകയായ് ഞാനിതാ നിന്‍ തിരുമുമ്പിലായ്‌, നിന്നിടുമ്പോള്‍ F എന്‍ മനസ്സിന്‍, ദുഃഖ ഭാരമെല്ലാം നല്‍കുന്നു ഞാനുമീ തിരുഹൃദയത്തില്‍ M എന്‍ മനസ്സിന്‍, ദുഃഖ ഭാരമെല്ലാം നല്‍കുന്നു ഞാനുമീ തിരുഹൃദയത്തില്‍ A വാ വാ ഈശോയെ, ഇന്നെന്‍ ഉള്ളതില്‍ സ്‌നേഹ സാന്നിധ്യമായ് നീ നിറഞ്ഞീടു A വാ വാ ഈശോയെ, ഇന്നെന്‍ അകതാരില്‍ ദിവ്യകാരുണ്യ […]

Daivame Njan Ninte Munpil

M ദൈവമേ ഞാന്‍ നിന്റെ മുന്‍പില്‍ മനമുയര്‍ത്തി പാടിടുന്നു അങ്ങെനിക്കായ് കരുതി വച്ച കൃപകളെ ഞാന്‍ എണ്ണിടുന്നു F അനുദിനം നിന്‍ കൈകളെന്നെ തഴുകിടും സ്‌നേഹമോര്‍ത്താല്‍ മനം നിറയും, സ്‌തുതി സ്‌തോത്രം പാടിയെന്നും വാഴ്‌ത്തിടും ഞാന്‍ —————————————– A ല ല ല ല ല ല … A ല ല ല ല ല ല … M ദൈവമേ എന്‍ ജന്മമങ്ങേ തിരുമനസ്സിന്‍ ദാനമല്ലേ F മനസ്സിലെന്നെ കരുതിടുന്ന കരുണയെ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തിടുന്നു […]

Eeshoye Ente Eeshoye Ninne Sweekarichidan

M ഈശോയെ… എന്റെ ഈശോയെ F നിന്നെ സ്വീകരിച്ചീടാന്‍, വന്നിടുന്നു ഞാന്‍ താണിറങ്ങി വരേണമേ M നിന്നെ സ്വീകരിച്ചീടാന്‍, വന്നിടുന്നു ഞാന്‍ താണിറങ്ങി വരേണമേ F ജീവന്റെ ജീവനെ… പ്രാണനാഥനെ ഹൃദയം തുറന്നു ഞാന്‍ വിളിക്കുന്നു M ജീവന്റെ അപ്പമേ… ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഹൃദയം തുറന്നു ഞാന്‍ വിളിക്കുന്നു A ഹൃദയാധി നാഥനായ് വാഴേണമേ A താണു വന്നവനെ താഴ്‌മയാക്കേണമെന്നെ വിരുന്നു തരുന്നവനെ സ്‌നേഹത്തിന്‍ വിരുന്നാക്കണേ —————————————– M മനസ്സു പങ്കുവച്ചീടാന്‍ മാറോടു ചേര്‍ക്കേണമേ മാറാത്ത ദുഃഖങ്ങള്‍ മായ്‌ച്ചീടണേ […]

Ariyunnu Nadha Nin Sneham Njan

M അറിയുന്നു നാഥാ, നിന്‍ സ്‌നേഹം ഞാന്‍ അറിയാതെ പോയൊരാ സ്‌നേഹം F അറിയുന്നു നാഥാ, നിന്‍ സ്‌നേഹം ഞാന്‍ അറിയാതെ പോയൊരാ സ്‌നേഹം M മനസ്സില്‍ ഉലയും നിന്‍, ഹൃദയം തേങ്ങുന്നു നിന്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ മുമ്പില്‍ വിങ്ങിടുമ്പോള്‍ A നിന്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ മുമ്പില്‍ വിങ്ങിടുമ്പോള്‍ A ഈശോ… സ്‌നേഹിക്കുന്നങ്ങയെ ഞാന്‍ ഹൃദയം തുറന്നു ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു A ഈശോ… സ്‌നേഹിക്കുന്നങ്ങയെ ഞാന്‍ ഹൃദയം തുറന്നു ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു —————————————– M എനിക്കായ് മുറിഞ്ഞ ശരീരമല്ലേ എനിക്കായ് […]

Thoomanjin Punchiri Thooki

M ​തൂമഞ്ഞിന്‍ പുഞ്ചിരി തൂകി വന്നു ​മിന്നും പൊന്നൊളി വെട്ടം F ​എന്റെ ഉള്ളില്‍ ആനന്ദ​മേകി ഉണ്ണി ഈശോ നല്‍കി മുത്തം M ​പുലരി​.. തണുവില്‍​…​ കുളിരും​..​ മനവും​..​ F ​നിറയും​..​ കരളില്‍​..​ മൃദുവായ്​​..​ ​സ്‌നേഹം.. A ​അരികില്‍ ഈശോ​ അണയും നിമിഷം —————————————– M ​കാതില്‍ കിന്നരം ഓലും പുണ്യ ദേവാലയ മണിനാദം F ​കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ പുലര്‍കാലേ ​ഹൃദയത്തില്‍ ​സാന്ത്വന ​സ്‌പര്‍ശം M ​കരുണാമയന്‍ അണഞ്ഞിടും​,​ പുണ്യ ബലിപീഠം F ​അതിലെന്നുമേ തെളിഞ്ഞിടും​,​ ​സ്‌നേഹ ദീപം […]

Eeshoye En Eeshoye

M ​​ഈശോയെ​,​​ എന്‍ ഈശോയെ ​ സ്‌നേഹരൂപനെ, നീ വരണേ F കാണുന്നു, തിരുവോസ്‌തിയിതില്‍ കാത്തിരിക്കും നിന്റെ സ്‌നേഹം M എന്റെ നാവില്‍ അലിയുന്നതോ F എന്റെ ഹൃത്തില്‍ നിറയുന്നതോ A സ്‌നേഹം ദൈവസ്‌നേഹം നിന്‍ സ്‌നേഹം ദൈവസ്‌നേഹം A ​​ഈശോയെ​,​​ എന്‍ ഈശോയെ ​ സ്‌നേഹരൂപനെ, നീ വരണേ —————————————– M ​ക്രൂശിലെ മൂന്നാണിയില്‍ ​ മുറിഞ്ഞൊഴുകി നിന്‍ സ്‌നേഹം F ​ക്രൂശിലെ മൂന്നാണിയില്‍ ​ മുറിഞ്ഞൊഴുകി നിന്‍ സ്‌നേഹം M അണികളാല്‍ ഞാന്‍ തകര്‍ക്കപെടുമ്പോള്‍ […]

Thoomanju Pole Thoovella Osthiyil

M ​​തൂമഞ്ഞു​ പോലെ തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയില്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ കാണുന്നു എന്നുമെന്നും തേന്‍തുള്ളിപോലെ, അലിയുന്ന സ്‌നേഹമായ്‌ ​ എന്നുള്ളില്‍ നിറയുന്നു നിന്റെ രൂപം F ​​തൂമഞ്ഞു​ പോലെ തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയില്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ കാണുന്നു എന്നുമെന്നും തേന്‍തുള്ളിപോലെ, അലിയുന്ന സ്‌നേഹമായ്‌ ​ എന്നുള്ളില്‍ നിറയുന്നു നിന്റെ രൂപം A തൂമഞ്ഞു​ പോലെ തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയില്‍ —————————————– M തകരുന്ന ഹൃദയത്തില്‍, ആശ്വാസമായ് അകതാരിലണയുന്ന തിരുഃഭോജ്യമേ F തകരുന്ന ഹൃദയത്തില്‍, ആശ്വാസമായ് അകതാരിലണയുന്ന തിരുഃഭോജ്യമേ M സക്രാരി തന്നില്‍, […]

Njanen Nadhane Vaazhthunnu

മാതാവിന്റെ സങ്കീര്‍ത്തനം M ഞാനെന്‍ നാഥനെ വാഴ്‌ത്തുന്നു മോദം പൂണ്ടു പുകഴ്‌ത്തുന്നു എളിയൊരു ദാസിയെ നിഖിലേശന്‍ കനിവൊടു തൃക്കണ്‍ പാര്‍ത്തല്ലോ 🎵🎵🎵 F രക്ഷകനലിവു നിറഞ്ഞെന്നില്‍ ദിവ്യ വരങ്ങള്‍ ചൊരിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇന്നു തുടങ്ങിത്തലമുറകള്‍ വാഴ്‌ത്തിടുമെന്നെ നിരന്തരമായ് 🎵🎵🎵 M ഭക്ത ജനത്തിനു സകലേശന്‍ നിത്യമനുഗ്രഹമരുളുന്നു ഗര്‍വിതനപജയമേറ്റുന്നു ബലമൊടു വിജയം നേടുന്നു 🎵🎵🎵 F എളിയ ജനത്തെ വളര്‍ത്തുന്നു ബലമുളളവരെ താഴ്‌ത്തുന്നു ധനികര്‍ക്കൊന്നും നല്‍കാതെ പശിയുളളവരെ പോറ്റുന്നു 🎵🎵🎵 M അബ്രാഹമോടും തനയരോടും പണ്ടേ ചെയ്‌തൊരു വാഗ്‌ദാനം ദൈവം […]

Nithya Purohithan Eesho Ivide

M നിത്യ പുരോഹിതന്‍ ഈശോ ഇവിടെ ബലിയര്‍പ്പിക്കും സമയം അനുരഞ്‌ജിതരായ്, പാവനമീ ബലി അര്‍പ്പിക്കാനായ് അണിചേരാം F നിത്യ പുരോഹിതന്‍ ഈശോ ഇവിടെ ബലിയര്‍പ്പിക്കും സമയം അനുരഞ്‌ജിതരായ്, പാവനമീ ബലി അര്‍പ്പിക്കാനായ് അണിചേരാം —————————————– F മ്മ്… മ്മ് … M ചിന്തകള്‍, വാക്കുകള്‍, ചെയ്‌തികളെല്ലാം ഈ തിരു കാസയിലേകാം F ചിന്തകള്‍, വാക്കുകള്‍, ചെയ്‌തികളെല്ലാം ഈ തിരു കാസയിലേകാം M നിന്‍ തിരുമെയ്യും തിരുരക്തവുമായ് മാറ്റിയതേകുക നാഥാ F നിന്‍ തിരുമെയ്യും തിരുരക്തവുമായ് മാറ്റിയതേകുക നാഥാ […]

Ammaye Ariyam En Yeshuvodoppam

M ​​അമ്മയേ അറിയാം എന്‍ യേശുവോടൊപ്പം F ​യേശുവേ അറിയാം എന്‍ അമ്മയോടൊപ്പം M ​​അമ്മയേ അറിയാം എന്‍ യേശുവോടൊപ്പം F ​യേശുവേ അറിയാം എന്‍ അമ്മയോടൊപ്പം M ​അമ്മേ എന്നെ നിന്‍​,​ മകനോട് ചേര്‍ക്കണേ F ​എന്നും നിന്നോമല്‍​,​ പ്രിയ​ പൈതലാക്കണേ M ​ഇനി എന്നും​,​ എന്നുള്ളില്‍, പുതു​​ ​സ്‌നേഹമാകണേ F ​ഇനി എന്നും​,​ എ​ന്നുള്ളില്‍, പുതു​​ ​സ്‌നേഹമാകണേ A ​അമ്മേ ​മരിയെ, എന്‍ കണ്ണിന്‍ ഒളിയേ എന്‍ ഉള്ളില്‍ തണുവേ, എന്‍ പുണ്യം നീയേ […]

Ninne Vazhtheedam Ennennum

M ​നിന്നെ വാ​ഴ്‌ത്തീടാം​,​ എന്നെന്നും നിന്നെ തേടീടാം​,​ എന്നെന്നും എന്നുള്ളില്‍ നീറും​,​ മെഴുതിരി നാളം കണ്‍കോണില്‍ വിങ്ങും​,​ ജലകണ ജാലം പ്രാര്‍ത്ഥനയായ് മാറ്റാം F ​നിന്നെ വാ​ഴ്‌ത്തീടാം​,​ എന്നെന്നും നിന്നെ തേടീടാം​,​ എന്നെന്നും എന്നുള്ളില്‍ നീറും​,​ മെഴുതിരി നാളം കണ്‍കോണില്‍ വിങ്ങും​,​ ജലകണ ജാലം പ്രാര്‍ത്ഥനയായ് മാറ്റാം A നിന്നെ വാ​ഴ്‌ത്തീടാം​,​ എന്നെന്നും നിന്നെ തേടീടാം​,​ എന്നെന്നും —————————————– M ​എങ്ങും ഞാന്‍ കാണ്മു​,​ ഇരുള്‍ വഴി മാത്രം തോരാ കണ്ണീര്‍ വീഴും എന്‍ മുന്നില്‍ F […]

Kannuneer Thazhvarayil

M കണ്ണുനീര്‍ താ​ഴ്‌വരയില്‍ ഞാന്‍ ഏറ്റം വലഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ കണ്ണുനീര്‍ വാര്‍ത്ത‍വനെന്‍ കാര്യം നടത്തി തരും F ​നിന്‍ മനം ഇളകാതെ നിന്‍ മനം പതറാതെ നിന്നോടു കൂടെ എന്നും ഞാന്‍ ഉണ്ട് അന്ത്യം വരെ —————————————– F ​കൂരിരുള്‍ പാതയതോ ക്രൂരമാം ശോധനയോ കൂടീടും നേരമതില്‍ ക്രൂശിന്‍ നിഴല്‍ നിനക്കായ് M ​​നിന്‍ മനം ഇളകാതെ നിന്‍ മനം പതറാതെ നിന്നോടു കൂടെ എന്നും ഞാന്‍ ഉണ്ട് അന്ത്യം വരെ —————————————– M ​തീച്ചുള സിംഹകുഴി പൊട്ടകിണര്‍ […]

Mizhi Adachal Manassil Ange

M മിഴിയടച്ചാല്‍ മനസ്സിലങ്ങേ സുന്ദര രൂപം തെളിയുന്നീശോ F അതു പകരും, നിത്യ വിസ്‌മയം അവര്‍ണനീയം M എന്റെ ആത്മം തേടും ആശ്വാസം ചൊരിഞ്ഞീടുവാന്‍ യേശുവേ നീ മാത്രം A മിഴിയടച്ചാല്‍ മനസ്സിലങ്ങേ സുന്ദര രൂപം തെളിയുന്നീശോ —————————————– M നിന്റെ മൊഴികള്‍, എന്റെ വഴിയില്‍ രക്ഷ തന്‍ ദീപം നിന്റെ മാനസ വിനയ ഭാവം എന്നുമെന്‍ പാഠം F നിന്റെ മൊഴികള്‍, എന്റെ വഴിയില്‍ രക്ഷ തന്‍ ദീപം നിന്റെ മാനസ വിനയ ഭാവം എന്നുമെന്‍ […]

Aathmadhanamay Nalkan Appavum Veenjum

M ആത്മദാനമായ് നല്‍കാന്‍ അപ്പവും വീഞ്ഞും ആശിര്‍വദിച്ചൊരാ കൈകളില്‍ നാഥാ F ഏകിടുന്നു ഞങ്ങളെ, പൂര്‍ണ്ണമായി കൈക്കൊള്ളണേ ഈശോ നൈവേദ്യമായ് A കൈക്കൊള്ളണേ ഈശോ നൈവേദ്യമായ് A ആത്മദാനമായ് നല്‍കാന്‍ അപ്പവും വീഞ്ഞും —————————————– M അള്‍ത്താര വേദിയില്‍, അര്‍പ്പിതമാകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരുക്കീടും അപ്പവും വീഞ്ഞും F അള്‍ത്താര വേദിയില്‍, അര്‍പ്പിതമാകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരുക്കീടും അപ്പവും വീഞ്ഞും M ദാസര്‍ക്കു പകരമായ് കൈക്കൊള്ളണേ പ്രീതിയോടീ ബലി സ്വീകരിക്കേണമേ F ദാസര്‍ക്കു പകരമായ് കൈക്കൊള്ളണേ പ്രീതിയോടീ ബലി സ്വീകരിക്കേണമേ […]

Ethra Prashantham Ullinte Ullam

M എത്ര പ്രശാന്തം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളം നീ വരുമ്പോള്‍ നാഥാ F എത്ര പ്രശാന്തം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളം നീ വരുമ്പോള്‍ നാഥാ M എത്ര മനോജ്ഞം, എന്റെയീ ജന്മം നീ വന്നു ചേര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍ A ആനന്ദമേകിടുന്നു A എത്ര പ്രശാന്തം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളം നീ വരുമ്പോള്‍ നാഥാ —————————————– M മുള്ളുകള്‍ നിറയും, വഴികളിലൂടെ ഏകനായേറെ സഞ്ചരിച്ചു F മുള്ളുകള്‍ നിറയും, വഴികളിലൂടെ ഏകനായേറെ സഞ്ചരിച്ചു M ക്ഷീണിതനായ്, വീണൊരു നേരം നിന്‍ കയ്യിലെന്നെ, നീ വഹിച്ചു […]

Vinnalum Loka Pithave

M വിണ്ണാളും ലോകപിതാവേ മണ്ണായ നിന്നുടെ മകനെ പാപത്തിന്‍ ഇരുളില്‍ നിന്നും നിന്‍ പാദാരവിന്ദത്തില്‍ ചേര്‍ക്കൂ A വിണ്ണാളും ലോകപിതാവേ —————————————– M സങ്കടമാം, വന്‍ കടല്‍ തന്നില്‍ നിന്‍ കരമല്ലോ ശരണം F സങ്കടമാം, വന്‍ കടല്‍ തന്നില്‍ നിന്‍ കരമല്ലോ ശരണം M നിന്‍ കഴലല്ലോ തീരം നീയെടുത്താലും ഭാരം A നീയെടുത്താലും ഭാരം A വിണ്ണാളും ലോകപിതാവേ —————————————– F ഈയാത്മാവില്‍ നീ ചൊരിയും നിന്‍ മായിക കരുണാ പൂരം M ഈയാത്മാവില്‍ […]

Halleluya Halleluya Paadi Vazhthidam

M ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ പാടി വാഴ്‌ത്തീടാം സ്വര്‍ലോകത്തിന്‍ നാഥാ നിന്‍ നാമം F നിര്‍ലീനാത്മാവാം നിന്നെ ധ്യാനമാര്‍ന്നു ഞാന്‍ ഉള്ളിന്നുള്ളില്‍ നിന്നെ തേടുന്നൂ M കനല്‍ പോലെയാം മണ്ണില്‍ കഴല്‍ കൊള്ളി വീഴുമ്പോള്‍ F കുളിര്‍ മേഘമായ്‌, കരുണാമൃതം തൂകുകെന്‍ നാഥാ A ഹല്ലേലൂയാ.. ഹല്ലേലൂയാ.. പാടി വാഴ്‌ത്തീടാം സ്വര്‍ലോകത്തിന്‍ നാഥാ നിന്‍ നാമം —————————————– M അല്ലില്‍ നീയേ ലോചനം, അല്ലല്‍ നീക്കും സാന്ത്വനം F നീയേ ദീപം ദീപ്‍തിയും നീയേ കണ്ണും കാഴ്‌ച്ചയും M […]

Asha Deepam Kanunnu Njan

M ആശാ ദീപം കാണുന്നു ഞാന്‍ നാഥാ നിന്നെ തേടുന്നു ഞാന്‍ കണ്ണീര്‍ കണങ്ങള്‍, കൈക്കൊള്ളണേ നീ കരുണാര്‍ദ്രനേശു ദേവാ F ആശാ ദീപം കാണുന്നു ഞാന്‍ നാഥാ നിന്നെ തേടുന്നു ഞാന്‍ കണ്ണീര്‍ കണങ്ങള്‍, കൈക്കൊള്ളണേ നീ കരുണാര്‍ദ്രനേശു ദേവാ A ആശാ ദീപം കാണുന്നു ഞാന്‍ നാഥാ നിന്നെ തേടുന്നു ഞാന്‍ —————————————– M പാരിന്റെ നാഥാ, പാപങ്ങളെല്ലാം നീ വീണ്ടെടുക്കുന്നു ക്രൂശില്‍ F നേരിന്റെ പാതാ, നീയാണു നിത്യം നീ ചൊന്ന വാക്കുകള്‍ […]

Amme Thaaye Vimalambike

M ​​അമ്മേ​ തായേ വിമലാംബികേ ​വചനത്തിന്‍ കൂടാരമേ F ​​അമ്മേ​ തായേ വിമലാംബികേ ​വചനത്തിന്‍ കൂടാരമേ M ​​നിന്നുടെ ഹൃദയം വചനം ശ്രവിച്ചു നിന്നുദരം വചനാമൃതമായി ലോകത്തിന്‍ സമ്മാനമായി A ദൈവത്തിന്‍ സക്രാരിയായി A അമ്മേ​ തായേ വിമലാംബികേ ​വചനത്തിന്‍ കൂടാരമേ —————————————– M ​കാനായിലെ മാധ്യസ്ഥ്യമേ കാല്‍വരിക്കുന്നിലെ സഹന ദാസി F ​കാനായിലെ മാധ്യസ്ഥ്യമേ കാല്‍വരിക്കുന്നിലെ സഹന ദാസി M തേടുന്നു ഞങ്ങള്‍, കണ്ണീരാല്‍ സഹരക്ഷകയാം മാതാവേ A ആശ്രിതര്‍ തന്‍ ​ആലംബമേ A അമ്മേ​ […]

Bhooswargam Perunnone

M ​ഭൂസ്വര്‍ഗ്ഗം പേറുന്നോനെ മറിയാമുദരെ കൈക്കൊണ്ട് കാലത്തികവില്‍ ബേ​ത്‌ലഹേം ഓ​ഫ്രത്തായില്‍ വെളിവാക്കി F ​സര്‍വ്വേശ്വരനുടെ പെറ്റമ്മേ! കരുണക്കട​ലേ, ​പരിശുദ്ധേ! താ​ഴാഴ്‌മയുടെ മാതൃകയേ​! പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ, കൈവെടിയല്ലേ M ​നിന്നേക സുതന്‍ സന്നിധിയില്‍ അര്‍പ്പിക്കണമീയടിയാരെ കൃപയും ​വാഴ്‌വും നല്‍കേണമേ —————————————– M ​ആദത്തി​ന്‍ പാപം പോക്കി ട്ടേദനിലവനെയേറ്റീടാന്‍ താതാത്മജ​ ​വചനം നരനായ് ​തീരാന്‍ ​റൂഹാ തിരഞ്ഞെടുത്ത F ​നിര്‍മ്മല കന്യകയേ ​​സ്വ​സ്‌തി രണ്ടാം ഹൗവ്വായേ ​​സ്വ​സ്‌തി കൃപ​ ​നിധിയാമ​മ്മേ ​​സ്വ​സ്‌തി തൃക്കണ്‍ പാര്‍ക്കണമീയടിയാരെ M ​തവസന്നിധിയില്‍ കണ്ണീരോ ടര്‍ത്ഥന ചെയ്യും […]

Enthoranandham Enthoranandham Amma Meriyoppam

M ​എന്തൊരാനന്ദം എന്തൊരാനന്ദം അമ്മമേരിയൊപ്പം ആരാധിക്കുമ്പോള്‍ 🎵🎵🎵 M എന്തൊരാനന്ദം എന്തൊരാനന്ദം അമ്മമേരിയൊപ്പം ആരാധിക്കുമ്പോള്‍ F എന്തൊരാനന്ദം എന്തൊരാനന്ദം അമ്മമേരിയൊപ്പം ആരാധിക്കുമ്പോള്‍ —————————————– M ​മുള്‍മൂടിയണിഞ്ഞ്​ ചോരവാര്‍ന്ന മനമേ ​ മുള്‍പ്പടര്‍പ്പിലീശന്‍ അഗ്നിയായിടും F ​മുള്‍മൂടിയണിഞ്ഞ്​ ചോരവാര്‍ന്ന മനമേ ​ മുള്‍പ്പടര്‍പ്പിലീശന്‍ അഗ്നിയായിടും A എന്തൊരാനന്ദം എന്തൊരാനന്ദം അമ്മമേരിയൊപ്പം ആരാധിക്കുമ്പോള്‍ A ​അമ്മേ അമ്മേ തായേ, അമ്മക്കേക മകനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നു —————————————– F ​ശക്തനായ ദൈവം​ വന്‍​ ​കാര്യങ്ങള്‍​ ചെയ്യാന്‍ സര്‍വ്വശക്തിയോടെ എഴുന്നള്‍കയായ് M […]

Ushakala Nakshathramay

M ​ഉഷകാല നക്ഷത്രമാ​യ് വാനില്‍ വിളങ്ങീടും ജപമാലയില്‍ വാഴും കന്യാംബികേ F ​ഉഷകാല നക്ഷത്രമാ​യ് വാനില്‍ വിളങ്ങീടും ജപമാലയില്‍ വാഴും കന്യാംബികേ M ​കന്യാസുതനുടെ മാതാവേ നിന്‍ തിരുനാമം പരിശുദ്ധം A നിന്‍ തിരുനാമം പരിശുദ്ധം A ഉഷകാല നക്ഷത്രമാ​യ് വാനില്‍ വിളങ്ങീടും ജപമാലയില്‍ വാഴും കന്യാംബികേ —————————————– M ​താരഗണങ്ങളെ മുടിയില്‍ ചൂടി ചന്ദ്രനെ പാദത്തി​ന്‍ കീഴിലാക്കി F ​താരഗണങ്ങളെ മുടിയില്‍ ചൂടി ചന്ദ്രനെ പാദത്തി​ന്‍ കീഴിലാക്കി M ​ഉഷസ്സിന്റെ ശോഭയില്‍ വാഴുമമ്മേ നിന്‍ തിരുനാമം […]

Vanava Dhoothan Than Maninadhamitha

M ​വാനവദൂതന്‍ തന്‍ മണിനാദമിതാ കേള്‍ക്കുന്നു പാടിടാം മേരി തന്‍ ​സ്‌തോത്രം A ആവേ ആവേ​…​ ആവേ മരിയ ​​ആവേ ആവേ​…​ ആവേ മരിയ F ​വാനവദൂതന്‍ തന്‍ മണിനാദമിതാ കേള്‍ക്കുന്നു പാടിടാം മേരി തന്‍ ​സ്‌തോത്രം A ആവേ ആവേ​…​ ആവേ മരിയ ​​ആവേ ആവേ​…​ ആവേ മരിയ —————————————– M ​മാമക ഹൃത്തിതാ നിന്‍ സ്വന്തമമ്മേ ഓ മേരി നിര്‍മ്മലേ തൃക്കണ്‍പാര്‍ക്കണേ ​ A ആവേ ആവേ​…​ ആവേ മരിയ ​​ആവേ ആവേ​…​ ആവേ […]

Ammayanevarkkum Abhayamen Ambike

M ​​അമ്മയാണേവര്‍ക്കും അഭയമെന്നംബികേ മറിയമേ ശരണം ​നീ ഞങ്ങള്‍ക്കുമമ്മ F കാരുണ്യം ചൊരിയും, സങ്കേതം തേടുന്നു ദുഃഖിതര്‍, പീഡിതര്‍, പാപികള്‍ ഞങ്ങള്‍ A ​​അമ്മയാണേവര്‍ക്കും അഭയമെന്നംബികേ മറിയമേ ശരണം ​നീ ഞങ്ങള്‍ക്കുമമ്മ A ​ആവേ മരിയ, ​ആവേ മരിയ A ​ആവേ മരിയ, ​ആവേ മരിയ —————————————– M ​സ്‌നേഹം ലഭിക്കാതെ നോവുന്നു ഞങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ ​സ്‌നേഹിതര്‍​,​ കൈവിട്ടു ഞങ്ങളെ F ​സ്‌നേഹം ലഭിക്കാതെ നോവുന്നു ഞങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ ​സ്‌നേഹിതര്‍​,​ കൈവിട്ടു ഞങ്ങളെ M ​ആശ്രയം മരിയേ​,​ […]

Nanma Niranjavale Kanya Mariyame

M ​നന്മ​ ​നിറഞ്ഞവളെ​, കന്യാമറിയമേ നിന്റെ സ്‌നേഹത്തിന്‍ പൊന്‍‌കുടക്കീഴില്‍ ഞങ്ങളിന്നാശ്വസിക്കുന്നു, ​നിന്നില്‍ ഞങ്ങള്‍ സമാശ്വസിക്കുന്നു F ​നന്മ​ ​നിറഞ്ഞവളെ​, കന്യാമറിയമേ നിന്റെ സ്‌നേഹത്തിന്‍ പൊന്‍‌കുടക്കീഴില്‍ ഞങ്ങളിന്നാശ്വസിക്കുന്നു, ​നിന്നില്‍ ഞങ്ങള്‍ സമാശ്വസിക്കുന്നു —————————————– M ​ഞങ്ങള്‍ അനാഥര്‍​…​ ആലംബഹീനര്‍​… F ​ഞങ്ങള്‍ അനാഥര്‍​,​ ആലംബഹീനര്‍ തൂവാതെ പോകുന്ന മഴമുകില്‍‌​ ധാരയില്‍ അലയുന്ന വേഴാമ്പല്‍ ഞങ്ങള്‍ F അനുഗ്രഹിക്കൂ അമ്മേ കൃപ ചൊരിയൂ ഏകൂ നിന്‍ പ്രേമത്താല്‍ മഴ ചൊരിയൂ M അനുഗ്രഹിക്കൂ അമ്മേ കൃപ ചൊരിയൂ ഏകൂ നിന്‍ […]

Ammakkorumma Ammakkorumma Amalolbha

M ​അമ്മയ്‌ക്കൊരുമ്മ, ​അമ്മയ്‌ക്കൊരുമ്മ അമലോത്ഭ​ ​​​നാഥ​യ്‌ക്കു പൊന്നുമ്മ​ എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ​​നാഥ​യ്‌ക്കു പൊന്നുമ്മ F ​അമ്മയ്‌ക്കൊരുമ്മ, ​അമ്മയ്‌ക്കൊരുമ്മ അമലോത്ഭ​ ​​​നാഥ​യ്‌ക്കു പൊന്നുമ്മ​ എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ​​നാഥ​യ്‌ക്കു പൊന്നുമ്മ —————————————– M ​താരാട്ടു​ ​പാടുവാന്‍ നീ വരില്ലേ ​ കൊഞ്ചലു കേള്‍ക്കാന്‍ നീ വരില്ലേ F ​താരാട്ടു​ ​പാടുവാന്‍ നീ വരില്ലേ ​ കൊഞ്ചലു കേള്‍ക്കാന്‍ നീ വരില്ലേ M ​കുഞ്ഞിളം കൈയ്യില്‍​,​ മെല്ലെ പിടിച്ച് മാറോടു ചേര്‍ക്കാന്‍ നീ വരില്ലേ F ​കുഞ്ഞിളം കൈയ്യില്‍​,​ മെല്ലെ പിടിച്ച് […]

Anupama Snehamanu Amma

M അനുപമ ​സ്‌നേഹമാണ​മ്മ അനശ്വര ഭാവമാണമ്മ F ​ഇന്നെന്റെ ആത്മാവില്‍​,​ കുറുകും പ്രാവേ നീയെന്റെ നെഞ്ചില്‍​,​ നിറയും കൊഞ്ചല്‍ A ​അമ്മ​… എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ അമ്മ അമ്മ​… എന്റെ കര്‍ത്താവിന്നമ്മ —————————————– M ​നീ നിന്റെ താതന്റെ മലരാണു ​മാതേ 🎵🎵🎵 F ​നീ നിന്റെ പുത്രന്റെ കനിവാണു ​പൂവേ F ​അന്നെന്റെ കര്‍ത്താവ് ​കല്‍പ്പിച്ചു തന്നു A ​അമ്മ​… എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ അമ്മ അമ്മ​… എന്റെ കര്‍ത്താവിന്നമ്മ A ​ആവേ മരിയ​,​ ആവേ മരിയ ആവേ […]

Amala Manohari Mathe Nee

M ​അമല​ മനോഹരി മാതേ നീ വിമല മനോഹരി നാഥേ നീ ​ F ​അമല​ മനോഹരി മാതേ നീ വിമല മനോഹരി നാഥേ നീ ​ M യേശുവിന്‍ അമ്മേ, എന്‍ പ്രിയ തായേ ഞാന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു F യേശുവിന്‍ അമ്മേ, എന്‍ പ്രിയ തായേ ഞാന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു A ഞാന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു M ഞാന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു A ഞാന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു F ഞാന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു M […]

Nanma Niranjoramme Athidhanye

M നന്മ നിറഞ്ഞോരമ്മേ​,​ അതിധന്യേ​ അതിധന്യേ രാജകന്യേ F നന്മ നിറഞ്ഞോരമ്മേ​,​ അതിധന്യേ​ അതിധന്യേ രാജകന്യേ —————————————– M ​കന്യാമറിയേ നീ​..​ കരുണക്കടലല്ലോ​..​ താങ്ങും തണലും ഞങ്ങള്‍ക്കെന്നും തായേ നീയല്ലോ A തായേ നീയല്ലോ A നന്മ നിറഞ്ഞോരമ്മേ​ —————————————– F ​പാപത്തിന്‍ മരുവി​ല്‍..​​ പാതകളിരുളുമ്പോള്‍​..​ മക്കള്‍ക്കെന്നും കൈത്തിരിയാവതു മറിയേ നീയല്ലോ A മറിയേ നീയല്ലോ A നന്മ നിറഞ്ഞോരമ്മേ​ —————————————– M ​കൈക്കുമ്പിള്‍ നീട്ടി​..​ പാപികള്‍​ ​നില്‍ക്കുമ്പോഴമ്മേ F ​കൈക്കുമ്പിള്‍ നീട്ടി​..​ പാപികള്‍​ ​നില്‍ക്കുമ്പോഴമ്മേ M […]

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham

M ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം പാടുവിന്‍ സോദരരേ F ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം പാടുവിന്‍ സോദരരേ A നമ്മള്‍ യേശുനാഥന്‍ ജീവിക്കുന്നതിനാല്‍ ജയഗീതം പാടിടുവിന്‍ A നമ്മള്‍ യേശുനാഥന്‍ ജീവിക്കുന്നതിനാല്‍ ജയഗീതം പാടിടുവിന്‍ —————————————– M പാപം ശാപം സകലവും തീര്‍പ്പാന്‍ അവതരിച്ചിഹേ നരനായ് F പാപം ശാപം സകലവും തീര്‍പ്പാന്‍ അവതരിച്ചിഹേ നരനായ് A ദൈവകോപത്തീയില്‍ വെന്തെരിഞ്ഞവനാം രക്ഷകന്‍ ജീവിക്കുന്നു A ദൈവകോപത്തീയില്‍ വെന്തെരിഞ്ഞവനാം രക്ഷകന്‍ ജീവിക്കുന്നു —————————————– F […]

Nanma Niranjavale Swasthi Nirmala Kanyakaye

M നന്മ നിറഞ്ഞവളേ സ്വസ്‌തി നിര്‍മ്മല കന്യകയേ A നിന്‍ സൂതര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് ദിനവും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണമേ A നിന്‍ സൂതര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് ദിനവും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണമേ F നന്മ നിറഞ്ഞവളേ സ്വസ്‌തി നിര്‍മ്മല കന്യകയേ —————————————– M കഷ്‌ടതന്‍ നടുവില്‍ ഞങ്ങള്‍ മിഴിനീര്‍ തൂകുമ്പോള്‍ F പാപ പരീക്ഷകളില്‍ ഞങ്ങള്‍ ആകുലരാകുമ്പോള്‍ A ശക്തി തരേണം നീ, അമ്മേ നിത്യ മഹാരാജ്ഞി A നന്മ നിറഞ്ഞവളേ സ്വസ്‌തി നിര്‍മ്മല കന്യകയേ —————————————– F അലറും അലകടല്‍മേല്‍ ജീവിത നൗക […]

Oru Vela Yeshuvin Charathirunnal

M ഒരു വേള യേശുവിന്‍ ചാരത്തിരുന്നാല്‍ പിരിയില്ല, പിരിയാന്‍ അനുവദിക്കില്ല F ഒരു വേള യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹം നുകര്‍ന്നാല്‍ തളരില്ല, തളരാന്‍ അനുവദിക്കില്ല A ഒരു വേള യേശുവിന്‍ ചാരത്തിരുന്നാല്‍ പിരിയില്ല, പിരിയാന്‍ അനുവദിക്കില്ല M നീ എന്റെ മനസ്സിന്റെ മലര്‍വാടിയില്‍ പൂന്തേന്‍ പൊഴിക്കുന്ന മധുസൂനമായ് F നീ എന്റെ മനസ്സിന്റെ മലര്‍വാടിയില്‍ പൂന്തേന്‍ പൊഴിക്കുന്ന മധുസൂനമായ് M കാരുണ്യനാഥാ, കാല്‍വരി നാഥാ നീയാണു സ്‌നേഹം, നീയാണു സത്യം F കാരുണ്യനാഥാ, കാല്‍വരി നാഥാ നീയാണു സ്‌നേഹം, […]

Kavalakane Kottayakane

M കാവലാകണേ, കോട്ടയാകണേ ഞങ്ങള്‍ തന്‍ യാത്രയില്‍, കൂട്ടാകണേ F കാവലാകണേ, കോട്ടയാകണേ ഞങ്ങള്‍ തന്‍ യാത്രയില്‍, കൂട്ടാകണേ M പരിശുദ്ധ പരമമാം ത്രിത്വമേ അനുഗ്രഹമേകി നയിക്കണേ F പരിശുദ്ധ പരമമാം ത്രിത്വമേ അനുഗ്രഹമേകി നയിക്കണേ A കാവലാകണേ, കോട്ടയാകണേ ഞങ്ങള്‍ തന്‍ യാത്രയില്‍, കൂട്ടാകണേ A കാവലാകണേ, കോട്ടയാകണേ ഞങ്ങള്‍ തന്‍ യാത്രയില്‍, കൂട്ടാകണേ —————————————– M പരിശുദ്ധ മറിയമാം അമ്മേ കാതലാം യൗസേപ്പിതാവേ F പരിശുദ്ധ മറിയമാം അമ്മേ കാതലാം യൗസേപ്പിതാവേ A കാവലാകണേ, […]

Va Va Paithalam Eeshoye

M വാ വാ പൈതലാം ഈശോയെ അങ്ങേ കാണാന്‍ കൊതിച്ചിടും നാഥാ കുഞ്ഞുമക്കളില്‍ നീ വൈകാതെ വേഗം വന്നീടുമോ A ഞങ്ങള്‍ക്കു നിന്‍ മുത്തമേകുകില്ലേ നന്മ നിറഞ്ഞൊരു സ്‌നേഹമല്ലേ നന്മ നിറഞ്ഞൊരു സ്‌നേഹമല്ലേ F വാ വാ പൈതലാം ഈശോയെ അങ്ങേ കാണാന്‍ കൊതിച്ചിടും നാഥാ കുഞ്ഞുമക്കളില്‍ നീ വൈകാതെ വേഗം വന്നീടുമോ A ഞങ്ങള്‍ക്കു നിന്‍ മുത്തമേകുകില്ലേ നന്മ നിറഞ്ഞൊരു സ്‌നേഹമല്ലേ നന്മ നിറഞ്ഞൊരു സ്‌നേഹമല്ലേ —————————————– M ഞാനുറങ്ങും നേരമെനിക്കായ്‌ കൂട്ടിരിക്കുകില്ലേ പേടി തോന്നി […]

Oru Thanal Thedum Kulir Chola Thedum

M ഒരു തണല്‍ തേടും കുളിര്‍ ചോല തേടും ഒരു നിഴലിനായ് ​എങ്ങെങ്ങും തിരയും F ​ഈ മരുഭൂവിന്‍ പുല്‍..ക്കൊടി ഞാന്‍ പൂന്തണലേകാന്‍ തെളിനീരു​ ​നല്‍കാന്‍ A ​വേഗം വരുമോ നീ​,​ എന്‍ ജീവ നാഥാ —————————————– M ​പൊള്ളും വെയിലേറ്റഹോ​,​ വാടി തളര്‍ന്നു മങ്ങി വീശും കൊടുങ്കാറ്റാല്‍ പൂഴിയില്‍ ഞാന്‍​,​ പിടഞ്ഞു വീണു F ​പൊള്ളും വെയിലേറ്റഹോ​,​ വാടി തളര്‍ന്നു മങ്ങി വീശും കൊടുങ്കാറ്റാല്‍ പൂഴിയില്‍ ഞാന്‍​,​ പിടഞ്ഞു വീണു M ​നാഥാ ഈ ​പാഴ്‌ച്ചെടിയെ […]

Appam Vilambi Tharunnoru Baliyil

M അപ്പം വിളമ്പി തരുന്നൊരു ബലിയില്‍ പങ്കുചേരാമിന്ന് ഒരുമയോടെ നാഥന്റെ ചങ്കോട് ചേര്‍ന്നണഞ്ഞീടാം ഹൃദയത്തില്‍ കാല്‍വരി തീര്‍ത്തു നില്‍ക്കാം F അപ്പം വിളമ്പി തരുന്നൊരു ബലിയില്‍ പങ്കുചേരാമിന്ന് ഒരുമയോടെ നാഥന്റെ ചങ്കോട് ചേര്‍ന്നണഞ്ഞീടാം ഹൃദയത്തില്‍ കാല്‍വരി തീര്‍ത്തു നില്‍ക്കാം A സ്‌നേഹമാം കുരിശോടു ചേരാം ഇന്നെന്റെ ബലിയായി തീരാം A സ്‌നേഹമാം കുരിശോടു ചേരാം ഇന്നെന്റെ ബലിയായി തീരാം A ഇന്നെന്റെ ബലിയായി തീരാം —————————————– M വിലയില്ലാ ബലി ഞാന്‍, നല്‍കുകില്ലാ നഷ്‌ടം സഹിച്ചു ഞാന്‍ […]

Ente Eesho Ente Swantham Eesho

M എന്റെ ഈശോ, എന്റെ സ്വന്തം ഈശോ നിന്നെ ഞാനും, ഏറെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു F എന്റെ ഈശോ, എന്റെ സ്വന്തം ഈശോ നിന്നെ ഞാനും, ഏറെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു A കന്യക മേരിയമ്മേ, കാവല്‍ മാലാഖമാരേ നിത്യവും കാത്തിടണേ, കൂടെ നടന്നിടണേ ഈശോടെ കൂടെ നടത്തിടണേ ഈശോടെ കൂടെ നടത്തിടണേ A കന്യക മേരിയമ്മേ, കാവല്‍ മാലാഖമാരേ നിത്യവും കാത്തിടണേ, കൂടെ നടന്നിടണേ ഈശോടെ കൂടെ നടത്തിടണേ ഈശോടെ കൂടെ നടത്തിടണേ —————————————– M കുഞ്ഞുനാള്‍ മുതല്‍, നിന്നെ […]

Dhinavum Yeshuvinte Koode

M ദിനവും, യേശുവിന്റെ കൂടെ ദിനവും, യേശുവിന്റെ ചാരെ F ദിനവും, യേശുവിന്റെ കൂടെ ദിനവും, യേശുവിന്റെ ചാരെ M പിരിയാന്‍, കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ, എന്നേശുനാഥാ F പിരിയാന്‍, കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ, എന്നേശുനാഥാ A സ്‌നേഹിക്കുന്നെ, സ്‌നേഹിക്കുന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നെ യേശുവേ A സ്‌നേഹിക്കുന്നെ, സ്‌നേഹിക്കുന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നെ യേശുവേ —————————————– M അങ്ങേ പിരിഞ്ഞും, അങ്ങേ മറന്നും യാതൊന്നും ചെയ്‌വാന്‍ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങേയല്ലാതെ, ഒന്നും നേടുവാന്‍ ഇല്ലല്ലോ, ഈ ധരയില്‍ F അങ്ങേ പിരിഞ്ഞും, അങ്ങേ മറന്നും യാതൊന്നും […]

Karthave Ennil Nee Karunyam Thookane

M കര്‍ത്താവേ എന്നില്‍ നീ കാരുണ്യം തൂകണേ നിന്‍ മഹാകാരുണ്യമോര്‍ത്തു ദയാനിധേ F എണ്ണമറ്റുള്ളതാം നിന്‍ കൃപാവായ്‌പ്പിനാല്‍ എന്‍ അപരാധങ്ങളൊക്കെയും നീക്കണേ M മാമക മാലിന്യമാകെ കഴുകി നീ പാപകറ നീക്കി നിര്‍മ്മലനാക്കണേ F എന്‍ അപരാധങ്ങള്‍ ഞാന്‍ അറിവു വിഭോ എന്‍ പാപമൊക്കെയും കാണ്മൂ ഞാന്‍ സര്‍വ്വധാല്‍ A അങ്ങേക്കെതിരായി പാപങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിവന്‍ നിന്‍ തിരുമുമ്പില്‍ ഞാന്‍ തിന്മകള്‍ ചെയ്‌തു പോയി

Kannuneer Mari Vedhanakal Ennu Marumo

M കണ്ണുനീര്‍ മാറി, വേദനകള്‍ എന്നു മാറുമോ? M നിന്ദകള്‍ മാറി, നല്ല ദിനം എന്നു കാണുമോ? A നിന്ദകള്‍ മാറി, നല്ല ദിനം എന്നു കാണുമോ? F കണ്ണുനീര്‍ മാറി, വേദനകള്‍ എന്നു മാറുമോ? F നിന്ദകള്‍ മാറി, നല്ല ദിനം എന്നു കാണുമോ? A നിന്ദകള്‍ മാറി, നല്ല ദിനം എന്നു കാണുമോ? —————————————– M ഭാരം പ്രയാസം ഏറിടുമ്പോള്‍ നിന്റെ പൊന്മുഖം F ഭാരം പ്രയാസം ഏറിടുമ്പോള്‍ നിന്റെ പൊന്മുഖം M തേടി […]

Paapiyennarinjittum Enne

M പാപിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടുമെന്നെ സ്‌നേഹിച്ചതെന്തിനാണു നാഥാ ഇത്രയകന്നിട്ടുമെന്നെ വെറുക്കാത്തതെന്താണു നാഥാ F പാപിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടുമെന്നെ സ്‌നേഹിച്ചതെന്തിനാണു നാഥാ ഇത്രയകന്നിട്ടുമെന്നെ വെറുക്കാത്തതെന്താണു നാഥാ A തിരികെ വരുന്നത്, കാത്തിരിക്കാനും ക്ഷമയോടാ മാറില്‍, ചേര്‍ത്തണയ്‌ക്കാനും നീയല്ലാതാരെനിക്കിന്നേശുവേ A പാപിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടുമെന്നെ സ്‌നേഹിച്ചതെന്തിനാണു നാഥാ —————————————– M ചതവേറ്റ ഞാങ്കണ ഒടിക്കാത്തവന്‍ പുകയുന്ന തിരികള്‍ കെടുത്താത്തവന്‍ F ചതവേറ്റ ഞാങ്കണ ഒടിക്കാത്തവന്‍ പുകയുന്ന തിരികള്‍ കെടുത്താത്തവന്‍ M പാപഭാരത്താലെ, തളരുന്നൊരെന്റെ പാപ പരിഹാര ബലിയായവന്‍ നീയല്ലാതാരെനിക്കിന്നേശുവേ F പാപഭാരത്താലെ, തളരുന്നൊരെന്റെ പാപ പരിഹാര ബലിയായവന്‍ നീയല്ലാതാരെനിക്കിന്നേശുവേ […]

Njan Ariyathe Enne Snehikkunna Daivam

M ഞാനറിയാതെ എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞാനറിയാതെ എന്റെ കൂടെ വാഴും ദൈവമേ F ഞാനറിയാതെ എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞാനറിയാതെ എന്റെ കൂടെ വാഴും ദൈവമേ A ഞാനറിയാതെ എന്നെ വഴി നടത്തും ദൈവമേ ഞാനറിയാതെ എന്നെ കരുതിടുന്ന ദൈവമേ A സ്‌നേഹപിതാവേ ആരാധന പുത്രനാമേശുവേ ആരാധന പാവാനാത്മാവേ ആരാധന ത്രിയേക ദൈവമേ ആരാധന A സ്‌നേഹപിതാവേ ആരാധന പുത്രനാമേശുവേ ആരാധന പാവാനാത്മാവേ ആരാധന ത്രിയേക ദൈവമേ ആരാധന —————————————– M അനാദിമുതല്‍ ഇന്നോളമെന്നെ, അറിഞ്ഞ […]

Nirayumente Mizhikalil

M നിറയുമെന്റെ മിഴികളില്‍, ക്രൂശിതാ നിറയൂ പിടയുമെന്റെ പ്രാണനില്‍ നിന്‍ ജീവനേകണേ F നിറയുമെന്റെ മിഴികളില്‍, ക്രൂശിതാ നിറയൂ പിടയുമെന്റെ പ്രാണനില്‍ നിന്‍ ജീവനേകണേ M കുരിശിലെന്റെ ജീവിതം, ചേര്‍ത്തിടേണം എന്നും നീ വീണിടാതെ നിന്റെ പാതെ സഞ്ചരിച്ചീടാന്‍ F കുരിശിലെന്റെ ജീവിതം, ചേര്‍ത്തിടേണം എന്നും നീ വീണിടാതെ നിന്റെ പാതെ സഞ്ചരിച്ചീടാന്‍ —————————————– M കരുണയോടെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി കരമിന്നേകണേ കരയുമെന്റെ മിഴികളില്‍ നിന്‍ സ്‌പര്‍ശമേകണേ F കരുണയോടെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി കരമിന്നേകണേ കരയുമെന്റെ മിഴികളില്‍ […]

Eeshoye Karunamayane

F ഹാലേലൂയ്യ പാടി സ്‌തുതിക്കുന്നു ആരാധനാ പാടി നമിക്കുന്നു നന്ദിയാലെന്‍ മനം ഉരുകുന്നു കണ്ണീരോടെ ഞാന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു 🎵🎵🎵 F ആ..… ആ….. M ഈശോയെ കരുണാമയനേ കൃപയേകണമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കായെന്നും F ഈശോയെ കരുണാമയനേ കൃപയേകണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായെന്നും M വഴിയറിയാതൊഴുകുന്ന ആട്ടിന്‍കൂട്ടത്തെ നിന്റെ വഴിയേ നയിക്കേണമേ F വഴിയറിയാതൊഴുകുന്ന ആട്ടിന്‍കൂട്ടത്തെ നിന്റെ വഴിയേ നയിക്കേണമേ A നിന്റെ വഴിയേ നയിക്കേണമേ A ഈശോയെ കരുണാമയനേ കൃപയേകണമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കായെന്നും A ഈശോയെ കരുണാമയനേ കൃപയേകണമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കായെന്നും —————————————– F […]

Muriyunnidathente Yeshuvund

M മുറിയുന്നിടത്തെന്റെ യേശുവുണ്ട് മുറിപ്പാടിലേശുവിന്‍ മുഖവുമുണ്ട് 🎵🎵🎵 F മുറിയുന്നിടത്തെന്റെ യേശുവുണ്ട് മുറിപ്പാടിലേശുവിന്‍ മുഖവുമുണ്ട് M മുറിയുന്നതേശുവിന്‍ ദേഹമല്ലോ മുറിക്കപ്പെടുന്നതാ സ്‌നേഹമല്ലോ A മുറിയുന്നിടത്തെന്റെ യേശുവുണ്ട് മുറിപ്പാടിലേശുവിന്‍ മുഖവുമുണ്ട് —————————————– M പങ്കുവെയ്‌ക്കാനായ് മുറിഞ്ഞിടേണം പങ്കിടുമ്പോളതു കുര്‍ബാനയായ് F പങ്കുവെയ്‌ക്കാനായ് മുറിഞ്ഞിടേണം പങ്കിടുമ്പോളതു കുര്‍ബാനയായ് M പങ്കുവെക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ളിലെന്നും യേശു സ്‌നേഹത്തിന്റെ അനുഭവമായ് F പങ്കുവെക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ളിലെന്നും യേശു സ്‌നേഹത്തിന്റെ അനുഭവമായ് A മുറിയുന്നിടത്തെന്റെ യേശുവുണ്ട് മുറിപ്പാടിലേശുവിന്‍ മുഖവുമുണ്ട് —————————————– F യേശുവിനേകിടും ജീവിതങ്ങള്‍ ശാശ്വത ജീവന്‍ നുകര്‍ന്നിടുന്നു M […]

Ninte Sneha Melankiyal

M ​നിന്റെ സ്‌നേഹ മേലങ്കിയാല്‍ അമ്മേ, എന്നെ പുതപ്പിക്കണേ നിന്‍​ ​സുതന്റെ രക്ത​ക്കുളത്തില്‍ അമ്മേ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണേ F ​നിന്റെ സ്‌നേഹ മേലങ്കിയാല്‍ അമ്മേ, എന്നെ പുതപ്പിക്കണേ നിന്‍​ ​സുതന്റെ രക്ത​ക്കുളത്തില്‍ അമ്മേ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണേ A കുളിപ്പിക്കണേ, എന്നെ പുതപ്പിക്കണേ ​ എന്നും കുളിപ്പിക്കണേ, എന്നെ പുതപ്പിക്കണേ A ​കുളിപ്പിക്കണേ, എന്നെ പുതപ്പിക്കണേ ​ എന്നും കുളിപ്പിക്കണേ, എന്നെ പുതപ്പിക്കണേ A ​ക്രൂശിന്‍ മാറില്‍ ഞാനുറങ്ങട്ടെ ​ക്രൂശിന്‍ മാറില്‍ ഞാനുറങ്ങട്ടെ A ​ക്രൂശിന്‍ മാറില്‍ ഞാനുറങ്ങട്ടെ […]

Thrilokha Rajni Mary Amme

M ​​ത്രിലോക രാജ്ഞി… മേരി ​അമ്മേ… പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ നീ… ഞങ്ങള്‍ക്കായ് … 🎵🎵🎵 M ​​ത്രിലോക രാജ്ഞി മേരി ​അമ്മേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ നീ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് F ​​ത്രിലോക രാജ്ഞി മേരി ​അമ്മേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ നീ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് M ​​ത്രിലോക രാജ്ഞി മേരി ​അമ്മേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ നീ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് F ​​ത്രിലോക രാജ്ഞി മേരി ​അമ്മേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ നീ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് —————————————– M ​നിന്‍ തിരുസവിധേ മുട്ടുകുത്തും പാവങ്ങളിവര്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ A ​​ത്രിലോക രാജ്ഞി മേരി ​അമ്മേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ […]

Elima Enna Parama Punyam

M ​എളിമയെന്ന പരമപുണ്യം തരണമിന്നമ്മേ നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് F ​എളിമയെന്ന പരമപുണ്യം തരണമിന്നമ്മേ നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് M നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് F നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് M ​എളിമയെന്ന പരമപുണ്യം തരണമിന്നമ്മേ നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് F ​എളിമയെന്ന പരമപുണ്യം തരണമിന്നമ്മേ നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് M നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് F നിന്റെ ചെറിയ മക്കള്‍ക്ക് നിന്റെ ചെറിയ […]

Kurishil Ninnannu Njanee Swaram Kettu

M കുരിശില്‍ നിന്നന്നു ഞാനീ സ്വരം കേട്ടു ഇതാണു നിന്റെ അമ്മ പ്രാണപീഢയാല്‍ പിടയുന്ന നാഥനന്ന് അന്ത്യസമ്മാനമായ് എനിക്കു നല്‍കി F കുരിശില്‍ നിന്നന്നു ഞാനീ സ്വരം കേട്ടു ഇതാണു നിന്റെ അമ്മ പ്രാണപീഢയാല്‍ പിടയുന്ന നാഥനന്ന് അന്ത്യസമ്മാനമായ് എനിക്കു നല്‍കി A അമ്മേ… അമ്മേ… അമ്മേ… അമ്മേ… A കുരിശില്‍ നിന്നന്നു ഞാനീ സ്വരം കേട്ടു ഇതാണു നിന്റെ അമ്മ —————————————– M കാനായില്‍ വന്നപോല്‍ എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ ഇന്നു കടന്നു വന്നീടണേ അവരുടെ വീഞ്ഞു […]

Thiruvosthiyil Vaazhum Eesho Jeevante

M തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ഈശോ ജീവന്റെ ജീവനാം നാഥാ ഞങ്ങള്‍ക്കായി, തിരുജീവന്‍ പകുത്തു നല്‍കിയോനേ F തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ഈശോ ജീവന്റെ ജീവനാം നാഥാ ഞങ്ങള്‍ക്കായി, തിരുജീവന്‍ പകുത്തു നല്‍കിയോനേ —————————————– M പാപങ്ങളേറെ ഞാന്‍ ചെയ്‌തുപോയി അങ്ങില്‍ നിന്നേറെ ഞാനകന്നുപോയി F പാപങ്ങളേറെ ഞാന്‍ ചെയ്‌തുപോയി അങ്ങില്‍ നിന്നേറെ ഞാനകന്നുപോയി M യോഗ്യതയേതുമെയില്ലെങ്കിലും നാഥാ കനിയണേ കാരുണ്യരൂപാ F അങ്ങേ വഹിക്കുന്ന സക്രാരിയായ് മാറാന്‍ കൃപ ചൊരിയേണമേ നാഥാ A തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ഈശോ ജീവന്റെ […]

Thiruvosthiyil Vaazhum Eesho Aathmavin

M തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ഈശോ ആത്മാവിന്‍ ഭോജ്യമായ് വരണേ അണയുകയായ് സവിധേ നിന്‍ ആരാധനാഗീതമായ് A പൊന്‍ദീപമേ തെളിയൂ നീ പൊന്‍പ്രകാശം പകരൂ നീ എന്നിരുള്‍ പാതയില്‍ ആശ്രയമായ് നീ ദേവാ A പൊന്‍ദീപമേ തെളിയൂ നീ പൊന്‍പ്രകാശം പകരൂ നീ എന്നിരുള്‍ പാതയില്‍ ആശ്രയമായ് നീ ദേവാ —————————————– M എന്‍ വഴിത്താരയില്‍, അണയാദീപമായ്‌ നീ തെളിയൂ, എന്നുമെന്നും F ഈ മരുഭൂമിയില്‍, മണ്‍കൂനപോല്‍ നില്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍, കൈവെടിയല്ലേ M നിന്‍ മനവും, എന്‍ മനവും […]

Thiruvosthiyil Vaazhum Karunyame

M തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും കാരുണ്യമേ നിത്യ സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരുഃഭോജ്യമേ ആത്മാവില്‍ നിറയുന്ന ചൈതന്യമേ എന്‍ ഹൃദയത്തിന്‍ സൗഭാഗ്യമേ A നാഥാ.. വരണേ.. എന്റെ ഉള്ളില്‍ നവ്യജീവനായ് A നാഥാ.. വരണേ.. എന്റെ ഉള്ളില്‍ നവ്യജീവനായ് F തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും കാരുണ്യമേ നിത്യ സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരുഃഭോജ്യമേ ആത്മാവില്‍ നിറയുന്ന ചൈതന്യമേ എന്‍ ഹൃദയത്തിന്‍ സൗഭാഗ്യമേ —————————————– M ഈ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്നും നിന്നോടൊന്നായീടുന്നു F ആ ദിവ്യസ്‌നേഹത്താല്‍ അലിവോടെയെന്‍ അകതാരില്‍ നിറയേണമേ M ആ ദിവ്യസ്‌നേഹത്താല്‍ […]

Divya Karunyame Ennil Nee Varu

M ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നില്‍ നീ വരൂ നവ്യ ശാന്തി തൂകി നീ, എന്നില്‍ വാണീടൂ F എന്‍ ഹൃദയ വാതില്‍ തുറന്നു ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു ഹൃദയ കോവിലില്‍ നീ വന്നു വാസമാകണമേ A ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നില്‍ നീ വരൂ നവ്യ ശാന്തി തൂകി നീ, എന്നില്‍ വാണീടൂ A വാ വാ യേശുവേ, വാ വാ ജീവനെ വാ വാ സത്യമേ, വാ വാ മാര്‍ഗ്ഗമേ A വാ വാ യേശുവേ, വാ വാ ജീവനെ വാ […]

Oru Janmam Ore Ore Oru Janmam

M ​​ഒരു​ ജന്മം, ഒരേ ഒരേ ​ഒരു​​ ജന്മം ​ ഈ ഭൂവില്‍, നിനക്കു നല്‍കി ദൈവം F ​​ദൈവഹിതത്തില്‍ ജീവിച്ചാല്‍, ഈ ഭൂവില്‍ ഈ ജന്മം, സൗഭാഗ്യ സുന്ദരമീ ജന്മം A ഒരു​ ജന്മം, ഒരേ ഒരേ ​ഒരു​​ ജന്മം ​ ഈ ഭൂവില്‍, നിനക്കു നല്‍കി ദൈവം —————————————– M ഒട്ടേറെ നേടാന്‍ ഓടിയാലും നേട്ടങ്ങളേറെ നീ നേടിയാലും F ദൈവത്തെ മാത്രം നേടിയില്ലെങ്കില്‍ നഷ്‌ടമീ ഭൂവില്‍ നിന്റെ ജന്മം M ദൈവത്തിന്‍ വഴി […]

Manju Kattu Pole

M ​മഞ്ഞുകാറ്റു പോലെ​,​ എന്നുമെന്റെ ഹൃത്തില്‍ നല്ല മാതാവേ​,​ അങ്ങ് വന്നിടൂ F ​മഞ്ഞുകാറ്റു പോലെ​,​ എന്നുമെന്റെ ഹൃത്തില്‍ നല്ല മാതാവേ​,​ അങ്ങ് വന്നിടൂ M ​സുരലോക സൂര്യന്‍​,​ സുവിശേഷ കാതല്‍ മനദീപമാകാന്‍ ​മനസ്സാകണേ F ​​സുരലോക സൂര്യന്‍​,​ സുവിശേഷ കാതല്‍ മനദീപമാകാന്‍ ​മനസ്സാകണേ ഓ … A മഞ്ഞുകാറ്റു പോലെ​,​ എന്നുമെന്റെ ഹൃത്തില്‍ നല്ല മാതാവേ​,​ അങ്ങ് വന്നിടൂ —————————————– M ​പൊന്നുഷസ്സു വന്നാല്‍​,​ മിഴിനീര്‍ത്തി നില്‍ക്കും ശോഭയുള്ള ഷാരോണ്‍ പൂവ് നീയല്ലേ F ​ഒലിവിന്റെ […]

Kudakkeezhil Ennapol

M ​​​​കുട​ക്കീഴിലിലെന്നപോല്‍​,​​ ​വിഷത്തുള്ളി വീഴാതെ കൂടാരമെന്നപോല്‍, പാപക്കാറ്റേശാതെ F ​തണല്‍ മരമെന്നപോല്‍, വെയിലേറ്റു വാടാതെ മഴ നിലാവെന്നപോല്‍, മനം മടുപ്പിയല്ലാതെ M മറിയമെന്നാശ്രയം, മരുവിലെന്‍ സാന്ത്വനം F മറിയമെന്നാശ്രയം, മരുവിലെന്‍ സാന്ത്വനം A കുട​ക്കീഴിലിലെന്നപോല്‍​,​​ ​വിഷത്തുള്ളി വീഴാതെ കൂടാരമെന്നപോല്‍, പാപക്കാറ്റേശാതെ —————————————– M കാരിരുമ്പു തോല്‍ക്കും കനിവേ കാനായിലെ പ്രിയ മദ്ധ്യസ്ഥേ F കന്യാവ്രതയായ മാതേ കാവലാം കാരുണ്യ വിളക്കേ M ക്രിസ്‌ത്യാനിക്കഭയം നീയേ കര്‍മ്മല കുസുമം നീയേ F ക്രിസ്‌ത്യാനിക്കഭയം നീയേ കര്‍മ്മല കുസുമം നീയേ […]

Daiva Naamam Cholluvan

M ​​ദൈവ​നാമം ചൊല്ലുവാന്‍ ​ ദൈവസ്‌തുതി പാടുവാന്‍ ദൈവം നല്‍കും ദാനങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തോര്‍ത്തു നന്ദി ചൊല്ലാന്‍ ഈ ജന്മം തികയുമോ? ഈ ജന്മം തികയുമോ? F ​​ദൈവ​നാമം ചൊല്ലുവാന്‍ ​ ദൈവസ്‌തുതി പാടുവാന്‍ ദൈവം നല്‍കും ദാനങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തോര്‍ത്തു നന്ദി ചൊല്ലാന്‍ ഈ ജന്മം തികയുമോ? ഈ ജന്മം തികയുമോ? —————————————– M ​കണ്ണീരിന്‍ കാലങ്ങളില്‍ കാരുണ്യത്തിന്‍ സ്‌പര്‍ശം നല്‍കി ​ കണ്ണീര്‍ തുടച്ചിടുന്നേന്‍ പൊന്നു തമ്പുരാന്‍ F ​കണ്ണീരിന്‍ കാലങ്ങളില്‍ കാരുണ്യത്തിന്‍ സ്‌പര്‍ശം നല്‍കി ​ […]

Enikkoru Uthamageetham

M ​എനിക്കൊരു ഉത്തമഗീതം എന്റെ പ്രിയനോട് പാടുവാനുണ്ട് F ​യേശുവിന്നായെഴുതിയ ഗീതം ഒരു പനിനീര്‍ പൂപോലെ മൃദുലം M ​എന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊടുവാന്‍, മുറിവില്‍ തലോടുവാന്‍ യേശുവേ പോലാരെയും ഞാന്‍ കണ്ടതില്ല F ​ഇത്രയേറെ ആനന്ദം​,​ എന്‍ ജീവിതത്തിലേകുമെന്ന് യേശുവേ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും നിനച്ചതില്ല A പതിനായിരത്തിലതി ശ്രേഷ്‌ഠന്‍ എനിക്കേറ്റം പ്രിയമുള്ള നാഥന്‍ എന്റെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന പ്രേമകാന്തന്‍ സര്‍വ്വാംഗ സുന്ദരനേശു A ​എനിക്കൊരു ഉത്തമഗീതം എന്റെ പ്രിയനോട് പാടുവാനുണ്ട് A ​എന്റെ യേശുവിന്നായെഴുതിയ ഗീതം ഒരു […]

Priyane En Yeshuve Nin Sannidhyam

M ​പ്രിയനേ​,​ എന്‍ യേശുവേ നിന്‍ സാന്നിധ്യം മതി എനിക്ക് F ​കൃപയി​ന്‍, ഉറവിടമേ നിന്‍ ​സ്‌നേഹം മതി എനിക്ക് M ​എന്റെ ജീവന്റെ ജീവ​നാം എന്‍ യേശുവേ നിന്‍ തണലില്‍ ഞാന്‍ നിന്നിടട്ടെ F ​എന്റെ പ്രാണന്റെ ​പ്രാണനാം​ എന്‍ യേശുവേ തിരു​മാറില്‍ ഞാന്‍ ചാ​രിടട്ടെ A ​​നാഥാ​,​ നീ എന്‍​,​ ​സ്വന്തമല്ലേ പ്രാണപ്രിയ​, നീ എന്‍​,​ ​സര്‍വ്വവുമേ ​ —————————————– M ​ഞാന്‍ ഏകനായ്​ ദൂരെയാ​യലഞ്ഞു തളര്‍ന്ന നേരം F ​നീ എന്‍ ചാരെ […]

Thiruvosthi Nalkuvan Vaidhikan

M ​തിരുവോ​സ്‌തി നല്‍കുവാന്‍ വൈദികന്‍ അരികില്‍ അണയുന്നിതാ F ​തിരുവോ​സ്‌തി നല്‍കുവാന്‍ വൈദികന്‍ അരികില്‍ അണയുന്നിതാ M ​കൈകൂപ്പി നിന്ന്​,​ ആദരവോടെ ഈശോയേ സ്വീകരിക്കാം F ​കൈകൂപ്പി നിന്ന്​,​ ആദരവോടെ ഈശോയേ സ്വീകരിക്കാം A ​ഓ​…​ യേശുവേ ആത്മാവിനാനന്ദമേ A ​ഓ​…​ ​സ്‌നേഹമേ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ​ ​സൗഭാഗ്യമേ —————————————– M ​ഹൃദയത്തില്‍ ആനന്ദം നീ വചനത്തിന്‍ സങ്കേതം നീ F ​ഹൃദയത്തില്‍ ആനന്ദം നീ വചനത്തിന്‍ സങ്കേതം നീ M ​ആശ്വാസത്തിന്‍ പൂമഴയും കാരുണ്യത്തിന്‍ തേനലയും F ​ആശ്വാസത്തിന്‍ […]

Divya Karunyame Divyamaam Snehame

M ​ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദിവ്യമാം സ്‌നേഹമേ കൊച്ചു കൈവെള്ളയില്‍ അണയും, സ്വര്‍ഗ്ഗ സമ്മാനമേ 🎵🎵🎵 F ​ദിവ്യകാരുണ്യമേ​,​ ദിവ്യമാം ഭോജ്യമേ ദ്യോവിതിന്‍ യാത്രയില്‍, എന്റെ ദിവ്യ പാഥേയമേ M ​ഹൃദയമൊരുക്കീ ഞാന്‍ നാഥാ അണയൂ F ​സര്‍വ്വം അര്‍പ്പിക്കാം എന്നില്‍ അലിയൂ M ​നീക്കണമേ കറകള്‍, ചൊരിയണമേ കൃപകള്‍ F ​നീക്കണമേ കറകള്‍, ചൊരിയണമേ കൃപകള്‍ A ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദിവ്യമാം സ്‌നേഹമേ കൊച്ചു കൈവെള്ളയില്‍ അണയും, സ്വര്‍ഗ്ഗ സമ്മാനമേ A ദിവ്യകാരുണ്യമേ​,​ ദിവ്യമാം ഭോജ്യമേ ദ്യോവിതിന്‍ യാത്രയില്‍, എന്റെ […]

Ullam Niraye Snehavumayi

M ​ഉള്ളം നിറയേ​,​ ​സ്‌നേഹവുമായീ ഈശോയേ​,​ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാന്‍ F ഉള്ളില്‍ വരണേ​, ഉള്ളം കാണേണെ ഉള്ളം തേടും നിന്‍​,​ ​സ്‌നേഹം ​നല്‍കേണേ M ഉള്ളതെല്ലാം നല്‍കുന്നൂ നിന്നെയെന്‍ സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ A ​വാ ​സ്‌നേഹമേ വാ അകതാരില്‍ A ​വാ ​സ്‌നേഹമേ വാ അകതാരില്‍ A ​ഉള്ളം നിറയേ​,​ ​സ്‌നേഹവുമായീ ഈശോയേ​,​ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാന്‍ —————————————– M ​നീയെന്‍ ജീവനായി വാ നീയെന്‍ മാനസത്തില്‍ വാ F ​നീയെന്‍ സത്യമായി വാ നീയെന്‍ സര്‍വ്വമായി വാ M […]

Muriyapedan Murichu Nalkunna

M ​മുറിയപ്പെടാന്‍​,​ മുറിച്ചു നല്‍കുന്ന ദിവ്യ​സ്‌നേഹ കാരുണ്യമേ അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും​,​ അകതാരിലേ​ക്ക് ​​ഒഴുകും​,​ ​സ്‌നേഹ​ ​പ്രവാഹമേ ​​ഒഴുകും, ​സ്‌നേഹ​ ​പ്രവാഹമേ F മുറിയപ്പെടാന്‍​,​ മുറിച്ചു നല്‍കുന്ന ദിവ്യ​സ്‌നേഹ കാരുണ്യമേ അള്‍ത്താരയില്‍ നിന്നും​,​ അകതാരിലേ​ക്ക് ​​ഒഴുകും​,​ ​സ്‌നേഹ​ ​പ്രവാഹമേ ​​ഒഴുകും, ​സ്‌നേഹ​ ​പ്രവാഹമേ —————————————– M ​അവസാന അത്താഴ വിരുന്നില്‍ നാഥന്റെ വചസ്സുകള്‍, ഓര്‍ക്കുന്നുവോ 🎵🎵🎵 F അവസാന അത്താഴ വിരുന്നില്‍ നാഥന്റെ വചസ്സുകള്‍, ഓര്‍ക്കുന്നുവോ M ​പരസ്‌പരം നിങ്ങള്‍​,​ ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍ ​​പാദം കഴു​കി, ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍ F ​പരസ്‌പരം […]

Mezhukuthiripol Uruki Theeran

M ​മെഴുകുതിരി പോല്‍ ഉരുകി തീരാന്‍ എന്നുമെന്നും പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചവളെ 🎵🎵🎵 F ​മെഴുകുതിരി പോല്‍ ഉരുകി തീരാന്‍ എന്നുമെന്നും പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചവളെ M ​മനസ്സില്‍ ഉരുകും നോവുമായ് വിശുദ്ധ അമ്മേ അല്‍ഫോന്‍സാ​മ്മേ മാധ്യസ്ഥം തേടി വരുന്നു F വിശുദ്ധ അമ്മേ അല്‍ഫോന്‍സാ​മ്മേ മാധ്യസ്ഥം തേടി വരുന്നു —————————————– M സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം സ്വന്തമാക്കാന്‍ സ്വന്തമായതെല്ലാം ത്യജിച്ചു F ​രക്ഷയാകാന്‍ സഹനം എല്ലാം രക്ഷക​ന്റെ കൂടെ സഹിച്ചു M ​പുണ്യമാകാന്‍ എന്‍ ജീവിതം യേശു നാഥനാ​യ് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ F ​പുണ്യമാകാന്‍ എന്‍ […]

Ee Balivedhiyil Anayam Navajanamay

M ഈ ബലിവേദിയില്‍ അണയാം നവജനമായ് എരിയും മെഴുതിരിപോല്‍ നല്‍കീടുന്നു, ബലിയാകുവാന്‍ F ഈ ബലിവേദിയില്‍ അണയാം നവജനമായ് എരിയും മെഴുതിരിപോല്‍ നല്‍കീടുന്നു, ബലിയാകുവാന്‍ A ദൈവപിതാവിന്‍ സന്നിധിയില്‍ സുതനോടു ചേര്‍ന്നൊരു ബലിയാകുവാന്‍ ആത്മാവിന്‍ ചൈതന്യ ധാരയാകാന്‍ വരമിന്നേകണേ A ദൈവപിതാവിന്‍ സന്നിധിയില്‍ സുതനോടു ചേര്‍ന്നൊരു ബലിയാകുവാന്‍ ആത്മാവിന്‍ ചൈതന്യ ധാരയാകാന്‍ വരമിന്നേകണേ —————————————– M നിര്‍മ്മല ഹൃദയമോടെ പരിശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ F നിര്‍മ്മല ഹൃദയമോടെ പരിശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ M വരുവിന്‍, ഒന്നു ചേരാം ഒരുമനമോടെ നാം […]

Daivame Nin Hrudhayam

M ദൈവമേ നിന്‍ ഹൃദയം സ്‌നേഹത്തിന്‍ സാഗരം F യേശുവേ എന്‍ ഹൃദയം നീ വസിക്കും ആലയം M സ്‌നേഹിക്കാനാരുമില്ല, നീ നല്‍കും സ്‌നേഹം പോലെ F നീ അല്ലാതാരുമില്ല, നിത്യ ജീവനേകീടുവാന്‍ A ദൈവമേ നിന്‍ ഹൃദയം സ്‌നേഹത്തിന്‍ സാഗരം A യേശുവേ എന്‍ ഹൃദയം നീ വസിക്കും ആലയം —————————————– M ലോകമാം വന്‍ കടലില്‍ പാപമാം ചെറുവള്ളത്തില്‍ കേറി ഞാന്‍ അലഞ്ഞ നേരം തേടി നീ എന്‍ ചാരെ വന്നു F ലോകമാം […]

Anugraha Mazhayil Nananjaliyam

M അനുഗ്രഹ മഴയില്‍ നനഞ്ഞലിയാം അള്‍ത്താരമുന്നിലായ്‌ ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കാം കര്‍ത്താവിന്‍ നാമത്തില്‍ ബലിയേകിടാം നാഥന്റെ കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാം F അനുഗ്രഹ മഴയില്‍ നനഞ്ഞലിയാം അള്‍ത്താരമുന്നിലായ്‌ ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കാം കര്‍ത്താവിന്‍ നാമത്തില്‍ ബലിയേകിടാം നാഥന്റെ കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാം A ബലിവേദി ധന്യം, ബലിയോ വിശുദ്ധം ഹൃദയം തുറന്നീ ബലിയേകിടാം A ബലിവേദി ധന്യം, ബലിയോ വിശുദ്ധം ഹൃദയം തുറന്നീ ബലിയേകിടാം —————————————– M ലോകത്തിന്‍ പാപങ്ങള്‍ നീക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് പീഠത്തില്‍ യാഗമണച്ചിടുന്നു F ലോകത്തിന്‍ പാപങ്ങള്‍ നീക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് […]

Thiruvosthiyil Vaanidunna Enneshuve

M തിരുവോസ്‌തിയില്‍, വാണിടുന്ന എന്നേശുവേ നിന്നെ വാഴ്‌ത്താം F കുര്‍ബാനയായ്, നീ ദിനവും എന്റെ ഉള്ളില്‍ വന്നിടേണേ M കാഴ്‌ച്ചയേകാന്‍, എന്റെ കൈയില്‍ ജീവിതം മാത്രമേ സ്‌നേഹനാഥാ F ഈ ജീവിതം നിന്റെ ദാനമാണെന്നോര്‍ത്ത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു ഞാന്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു M ഈ ജീവിതം നിന്റെ ദാനമാണെന്നോര്‍ത്ത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു ഞാന്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു A തിരുവോസ്‌തിയില്‍, വാണിടുന്ന എന്നേശുവേ വന്നിടേണേ —————————————– M മുറിവേറ്റു നീറിയ നിന്റെ ശരീരം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ജീവന്റെ അപ്പം F ഈ അപ്പം […]

Parithranakanam Eesho Poruka

M പരിത്രാണകനാം ഈശോ പോരുക മമ മാനസപ്പൂവാടിയില്‍ പോരുക ദിവ്യസ്‌നേഹാഗ്നി വീശിയെന്നില്‍ വാഴുക സുരദീപ്‍തി ചിന്തിയെന്നും വാഴുക F പരിത്രാണകനാം ഈശോ പോരുക മമ മാനസപ്പൂവാടിയില്‍ പോരുക ദിവ്യസ്‌നേഹാഗ്നി വീശിയെന്നില്‍ വാഴുക സുരദീപ്‍തി ചിന്തിയെന്നും വാഴുക —————————————– M മുള്‍മുടിചൂടി, പൊന്‍കുരിശേന്തി കാല്‍വരിയേറിയ നാഥാ, നിന്‍ മേനി പിളര്‍ന്നു ചോരയൊഴുകി നരരക്ഷ നേടിയ കഥയോര്‍ത്ത് F സുരപീയൂഷമിന്നുമെനിക്കേകുക നവജീവിതത്തിന്‍ പാത നീ കാട്ടുക ദിവ്യസ്നേഹാഗ്നി വീശിയെന്നില്‍ വാഴുക സുരദീപ്‍തി ചിന്തിയെന്നും വാഴുക —————————————– F പൂവണിയും, തവ […]

Kudamalooril Thalirtha Vallariye

M കുടമാളൂരില്‍ തളിര്‍ത്ത വല്ലരിയെ മുട്ടുച്ചിറയില്‍ വളര്‍ന്ന പൂമൊട്ടെ ക്ലാര മഠത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ നറുമലരെ ഭൂമുഖമാകെ നിറഞ്ഞ സുഗന്ധം നീ F കുടമാളൂരില്‍ തളിര്‍ത്ത വല്ലരിയെ മുട്ടുച്ചിറയില്‍ വളര്‍ന്ന പൂമൊട്ടെ ക്ലാര മഠത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ നറുമലരെ ഭൂമുഖമാകെ നിറഞ്ഞ സുഗന്ധം നീ A വിശുദ്ധയാം അല്‍ഫോന്‍സേ, പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചീടണമേ ഭാരത മണ്ണിന്‍ യാചനകള്‍, വിണ്ണിലുയര്‍ത്തണമേ A വിശുദ്ധയാം അല്‍ഫോന്‍സേ, പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചീടണമേ ഭാരത മണ്ണിന്‍ യാചനകള്‍, വിണ്ണിലുയര്‍ത്തണമേ —————————————– M നാഥനെ വരനായ് ആശ്ലേഷിച്ചിടുവാന്‍ ഉമിതീയില്‍ വൈരൂപ്യമായവളേ F നാഥനെ […]

Moksha Rajyathil Ninnezhunnalli

M മോക്ഷ രാജ്യത്തില്‍ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമെന്‍ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ , ദൈവകുമാരാ F മോക്ഷ രാജ്യത്തില്‍ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമെന്‍ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ , ദൈവകുമാരാ —————————————– M നീയെന്‍ ഹൃത്തില്‍ നിന്‍ സിംഹാസനത്തെ പ്രിയമോടുടന്‍ സ്ഥാപിച്ചിടേണം F നീയെന്‍ ഹൃത്തില്‍ നിന്‍ സിംഹാസനത്തെ പ്രിയമോടുടന്‍ സ്ഥാപിച്ചിടേണം A മോക്ഷ രാജ്യത്തില്‍ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമെന്‍ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ , ദൈവകുമാരാ —————————————– F നീയെന്‍ ജീവനും സ്‌നേഹവുമെല്ലാം ആയി വാഴേണം എന്നുള്ളിലെന്നും M നീയെന്‍ […]

Malakhamarothu Vaanil

M മാലാഖമാരൊത്തു വാനില്‍ വാഴുന്നോരല്‍ഫോന്‍സാ ധന്യേ F മാലാഖമാരൊത്തു വാനില്‍ വാഴുന്നോരല്‍ഫോന്‍സാ ധന്യേ A നിസ്‌തുല നിര്‍മ്മല ശോഭയില്‍ മിന്നുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മാണിക്യ മുത്തേ A മാലാഖമാരൊത്തു വാനില്‍ വാഴുന്നോരല്‍ഫോന്‍സാ ധന്യേ —————————————– M സുരലോക ഗോളമേ, വരജാല ഭാണ്ഡമേ ക്ലാര സഭാരാമ മലരേ F സുരലോക ഗോളമേ, വരജാല ഭാണ്ഡമേ ക്ലാര സഭാരാമ മലരേ M മാനത്തെ വീട്ടില്‍ നിന്നവിരാമമിവരില്‍ നീ വരമാരി ചൊരിയേണമമ്മേ F മാനത്തെ വീട്ടില്‍ നിന്നവിരാമമിവരില്‍ നീ വരമാരി ചൊരിയേണമമ്മേ A […]

Sneha Sagara Theerathu

M സ്‌നേഹ സാഗര തീരത്ത് സഹന സമര വേദിയില്‍ ഉരുകി ഉരുകി തെളിഞ്ഞു നിന്നു ഒരു തിരി നാളം ഉരുകി ഉരുകി തെളിഞ്ഞു നിന്നു ചെറു തിരി നാളം F സ്‌നേഹ സാഗര തീരത്ത് സഹന സമര വേദിയില്‍ ഉരുകി ഉരുകി തെളിഞ്ഞു നിന്നു ഒരു തിരി നാളം ഉരുകി ഉരുകി തെളിഞ്ഞു നിന്നു ചെറു തിരി നാളം A കര്‍ത്താവിന്‍ തിരു മണവാട്ടിയാം വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാ A കര്‍ത്താവിന്‍ പ്രിയ ദാസിയാം വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാ A […]

Kanivolum Amme Kanyambe

M കനിവോലുമമ്മേ കന്യാംബേ അലിവോടെന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കൂ F കനിവോലുമമ്മേ കന്യാംബേ അലിവോടെന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കൂ F വരമാരി ചൊരിയുക മറിയമെന്‍ ആശ്രയമേ … അമ്മേ … നിറമിഴികളുമായ്, തിരു സവിധേ ഞാന്‍ തിരു ദര്‍ശനവരമരുളൂ M കനിവോലുമമ്മേ കന്യാംബേ അലിവോടെന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കൂ M വരമാരി ചൊരിയുക മറിയമെന്‍ ആശ്രയമേ … അമ്മേ … നിറമിഴികളുമായ്, തിരു സവിധേ ഞാന്‍ തിരു ദര്‍ശനവരമരുളൂ A ആവേ മരിയ… ആവേ മരിയ… A ആവേ മരിയ… ആവേ […]

Divya Karunyamay Eesho Varumbol

M ദിവ്യകാരുണ്യമായ് ഈശോ വരുമ്പോള്‍ ഒന്നു കാണാന്‍ ആഗ്രഹമായ് എന്നരികില്‍ നാഥനെത്തുമ്പോള്‍ ആഗ്രഹമതാനന്ദമായ് F ദിവ്യകാരുണ്യമായ് ഈശോ വരുമ്പോള്‍ ഒന്നു കാണാന്‍ ആഗ്രഹമായ് എന്നരികില്‍ നാഥനെത്തുമ്പോള്‍ ആഗ്രഹമതാനന്ദമായ് M അപ്പമായലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോള്‍ F നിത്യമെന്റെ കൂടെവാഴുമ്പോള്‍ M ആനന്ദമൊരനുഭവമായ് F ജീവിതമൊരത്ഭുതമായ് A ആഹാ! എന്തു നല്ല മാധുര്യമാ ഈശോക്കെന്നോടെത്ര വാത്സല്യമാ A ആഹാ! എന്തു നല്ല മാധുര്യമാ ഈശോക്കെന്നോടെത്ര വാത്സല്യമാ —————————————– M ഉള്ളം നീറിപുകയും, നൊമ്പരത്തിന്‍ നേരത്ത് ഈശോ എന്നെ തേടിവന്നൂ F ഉള്ളം […]

Jeevante Appamay Nee Varu

M ജീവന്റെ അപ്പമായ് നീ വരൂ നാഥാ ശാന്തിയായ്, എന്‍ ഹൃത്തില്‍ വാഴുവാന്‍ F ജീവന്റെ അപ്പമായ് നീ വരൂ നാഥാ ശാന്തിയായ്, എന്‍ ഹൃത്തില്‍ വാഴുവാന്‍ M വേഗം വരേണമേ, ദിവ്യ കാരുണ്യമേ എന്‍ മനതാരില്‍, നിറയണമേ… യേശുവേ F വേഗം വരേണമേ, ദിവ്യ കാരുണ്യമേ എന്‍ മനതാരില്‍, നിറയണമേ… യേശുവേ —————————————– M ആഴിയില്‍ അലിയും ലവണം പോലെ ഞാന്‍ നിത്യസ്‌നേഹമേ നിന്നില്‍, ലയിച്ചിടാന്‍ F ആഴിയില്‍ അലിയും ലവണം പോലെ ഞാന്‍ നിത്യസ്‌നേഹമേ […]

Osthiyil Thiruvosthiyil Nirayum

M ഓസ്‌തിയില്‍ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നിറയും ദൈവകാരുണ്യം ഓസ്‌തിയില്‍ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നിറയും ദൈവസ്‌നേഹം F ഓസ്‌തിയില്‍ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നിറയും ദൈവകാരുണ്യം ഓസ്‌തിയില്‍ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നിറയും ദൈവസ്‌നേഹം A ദൈവസ്‌നേഹം ദിവ്യകാരുണ്യമായ് തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ ആരാധനാ, ആരാധനാ A ദൈവസ്‌നേഹം ദിവ്യകാരുണ്യമായ് തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ —————————————– M എന്റെ ദൈവം, എനിക്കുവേണ്ടി മന്നില്‍ ജാതനായ് എന്റെ ദൈവം, എനിക്കുവേണ്ടി സ്വയം ചെറുതായി F എന്റെ ദൈവം, എനിക്കുവേണ്ടി മന്നില്‍ ജാതനായ് എന്റെ ദൈവം, എനിക്കുവേണ്ടി സ്വയം ചെറുതായി M എന്റെ […]

Venmayerumee Thiruvosthiyil

M വെണ്മയേറുമീ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ നാഥന്റെ ദിവ്യരൂപം F വെണ്മയേറുമീ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ നാഥന്റെ ദിവ്യരൂപം M മാറോടു ചേര്‍ത്തണയ്‌ക്കും ദിവ്യസ്‌നേഹമേ ജീവന്റെ അപ്പമേ, തിരുഃഭോജ്യമേ F മാറോടു ചേര്‍ത്തണയ്‌ക്കും ദിവ്യസ്‌നേഹമേ ജീവന്റെ അപ്പമേ, തിരുഃഭോജ്യമേ A നിന്നെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ നിന്റേതാകുവാന്‍ നിന്നില്‍ ചേര്‍ന്നിടാന്‍ എന്നെ ഒരുക്കണമേ A നിന്നെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ നിന്റേതാകുവാന്‍ നിന്നില്‍ ചേര്‍ന്നിടാന്‍ എന്നെ ഒരുക്കണമേ A വെണ്മയേറുമീ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ നാഥന്റെ ദിവ്യരൂപം —————————————– M ഒരുപാടു നാളത്തെ […]

Ee Thiruvosthiyil Nin Mukham Kandu Njan

M ഈ തിരുവോസ്‌തിയില്‍, നിന്‍ മുഖം കണ്ടു ഞാന്‍ ആത്മാവില്‍ ആനന്ദമോടിരിപ്പൂ F ഈ തിരുവോസ്‌തിയില്‍, നിന്‍ മുഖം കണ്ടു ഞാന്‍ ആത്മാവില്‍ ആനന്ദമോടിരിപ്പൂ M നീയെന്റെ ദൈവമെന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ എന്നുള്ളിലുയരുന്നോരായിരം. സ്‌തുതി ഗീതങ്ങള്‍ A ഈശോയെ.. ആരാധനാ… ഈശോയെ.. ആരാധനാ… A ഈശോയെ.. ആരാധനാ… ഈശോയെ.. ആരാധനാ… —————————————– M അങ്ങല്ലാതാരുമിന്നില്ലെന്റെ ഹൃദയത്തിന്‍ മിടിപ്പുകള്‍ പോലും, അറിയുന്നവന്‍ F അങ്ങല്ലാതാരെന്‍, കണ്ണീര്‍ കുപ്പിയില്‍ ശേഖരിച്ച് ആശ്വാസമേകുന്നവന്‍ M അങ്ങയോടല്ലാതെ ആരോടു പറയും ഞാന്‍ എന്റെ സ്വകാര്യമാം വേദനകള്‍ […]

Sneharajaneshu Vaazhum

M സ്‌നേഹരാജനേശു വാഴും സക്രാരി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കേ ആത്മമാകെ നിറഞ്ഞിടുന്നൂ സ്‌നേഹ സംഗീതം….എന്തൊരാനന്ദം F സ്‌നേഹരാജനേശു വാഴും സക്രാരി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കേ ആത്മമാകെ നിറഞ്ഞിടുന്നൂ സ്‌നേഹ സംഗീതം….എന്തൊരാനന്ദം —————————————– M യേശുവിന്റെ ഹൃദയരാഗം എന്റെയുള്ളില്‍ അലയടിക്കേ ദിവ്യശാന്തിയാല്‍ നിറയും എന്റെ മാനസം F യേശുവിന്റെ ഹൃദയരാഗം എന്റെയുള്ളില്‍ അലയടിക്കേ ദിവ്യശാന്തിയാല്‍ നിറയും എന്റെ മാനസം M പാപചിന്തയാകെ മാറ്റി അന്ധകാരമാകെ നീക്കി നീതിസൂര്യനായുദിക്കും ദൈവസൂനുവേ….യേശുനാഥാ A സ്‌നേഹരാജനേശു വാഴും സക്രാരി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കേ ആത്മമാകെ നിറഞ്ഞിടുന്നൂ സ്‌നേഹ […]

Nasrathil Undoru Punya Geham

M നസ്രത്തില്‍ ഉണ്ടൊരു പുണ്യഗേഹം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ഭവനം മറിയവും യൗസേപ്പും, തനയനാം യേശുവും ചേര്‍ന്നു നിര്‍മ്മിക്കുന്ന തിരുകുടുംബം F അവിടെയുണ്ട്.. ത്യാഗത്തിന്‍ പരിമളം അവിടെയുണ്ട്.. സ്‌നേഹത്തിന്‍ ആര്‍ദ്രത A ക്രോവേന്മാര്‍ സ്രാപ്പേന്‍മാര്‍, ഒന്നായി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ദൈവത്തെ പാടി നമിക്കുന്നു നീയും കുടുംബവും, ആ ദിവ്യഗീതികളാല്‍ ഈശോയെ പാടി നമിച്ചിടുവിന്‍ A ക്രോവേന്മാര്‍ സ്രാപ്പേന്‍മാര്‍, ഒന്നായി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ദൈവത്തെ പാടി നമിക്കുന്നു നീയും കുടുംബവും, ആ ദിവ്യഗീതികളാല്‍ ഈശോയെ പാടി നമിച്ചിടുവിന്‍ —————————————– M ദൈവഹിതത്തിനായ്, കാതു […]

Eden Thottam Nattone

Below you’ll find both the Orthodox wedding song lyrics as well as the Movie version (Adam Joan [2017]) song lyrics. M ഏദന്‍ തോട്ടം നട്ടോനെ നീയാണെന്‍ യുവമണവാളന്‍ നിന്‍ തോട്ടത്തിനെന്‍ പേര്‍കായ് വീശിച്ചീടുക കുളിര്‍തെന്നല്‍‌ F സത്യമണാള നീതിജ്ഞാ നാഥാ ഞാന്‍ നിന്‍ മണവാട്ടി നീയാണെന്‍ തണലും താങ്ങും ചെയ്യണമെന്നോട് കാരുണ്യം M സ്ലീബായാലവകാശധനം മുദ്രിതമാക്കി പിഢകളാല്‍ അടിമ വീടര്‍ത്തി സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പന്തീയിലെന്നെ നീയേറ്റി F നാളും മാസവുമാണ്ടും […]

Ullile Nombaram

M ഉള്ളിലെ നൊമ്പരം, തേങ്ങലായ് വിങ്ങുമ്പോള്‍ ഉള്ളംകരത്തില്‍ താങ്ങേണമേ A എന്നെ ഉള്ളംകരത്തില്‍ താങ്ങേണമേ F ഉറ്റവര്‍ ഉടയവര്‍, തള്ളിക്കളയുമ്പോള്‍ നീറും മനസ്സിനു ശാന്തിയേകു A എന്റെ നീറും മനസ്സിനു ശാന്തിയേകു A മായയാം ലോകത്തില്‍, മാറാത്ത സ്‌നേഹം നീയല്ലയോ, യേശു നീയല്ലയോ മാറാത്ത സ്‌നേഹം, നീയല്ലയോ A മായയാം ലോകത്തില്‍, മാറാത്ത സ്‌നേഹം നീയല്ലയോ, യേശു നീയല്ലയോ മാറാത്ത സ്‌നേഹം, നീയല്ലയോ —————————————– M വാനവും ഭൂമിയും മാറിപോയാലും മാറാത്ത സ്‌നേഹം നീയല്ലയോ F വാനവും […]

Enne Ithra Karuthan Njan Enthu Nanma Cheythu

M എന്നെ ഇത്ര കരുതാന്‍, ഞാനെന്തു നന്മ ചെയ്‌തു F എന്നെ ഇത്ര സ്‌നേഹിക്കാന്‍, ഞാനെന്തു പുണ്യം ചെയ്‌തു M എന്നോടുള്ള വാത്സല്യത്താല്‍ നീയെന്നില്‍ വാഴുവാനായ് നിന്നെ തന്നെ വാഴ്‌ത്തി നല്‍കി ആനന്ദം എന്റെയുള്ളം F ആനന്ദം എന്റെയുള്ളം A ഇതാ.. നിന്റെ.. പ്രയാണത്തിനിനി എന്റെ പ്രാണന്‍ ഇതാ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്‍ അഭിഷേകവും A ഇതാ.. നിന്റെ.. പ്രയാണത്തിനിനി എന്റെ പ്രാണന്‍ ഇതാ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്‍ അഭിഷേകവും —————————————– M അപ്പമായി, ആത്മാവിന്‍ അന്നമായി ഒപ്പമായ് തീരുമീ […]

Kalvari Krushile Sneham Pakarnnidan

M കാല്‍വരി ക്രൂശിലെ സ്‌നേഹം പകര്‍ന്നീടാന്‍ എന്നെയും നാഥാ നീ പ്രാപ്‌തനാക്കൂ F മരക്കുരിശാല്‍ നാഥന്‍ മലമേല്‍ ഏറിയോ എന്തൊരു വേദന നീ സഹിച്ചു A എന്തൊരു വേദന നീ സഹിച്ചു A യേശുവേ, എന്‍ യേശുവേ നല്‍കണേ നിന്‍ സ്‌നേഹമെന്നില്‍ A യേശുവേ, എന്‍ യേശുവേ നല്‍കണേ നിന്‍ സ്‌നേഹമെന്നില്‍ —————————————– M മുള്‍ക്കിരീടമെന്‍ താതന്റെ ശിരസ്സില്‍ വെച്ചൊരു കൂട്ടര്‍ പരിഹസിച്ചു F മുള്‍ക്കിരീടമെന്‍ താതന്റെ ശിരസ്സില്‍ വെച്ചൊരു കൂട്ടര്‍ പരിഹസിച്ചു M എന്റെ പാപത്തിനായി […]

Innaleyolam Arinjilla

M ഇന്നലെയോളമറിഞ്ഞില്ല നിന്ദകളേറെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നോളമെന്നെ, പോറ്റി വളര്‍ത്തിയ നാഥനെ ഞാന്‍ മറന്നു എന്‍ പ്രിയനില്‍ നിന്നകന്നൂ F ഇന്നലെയോളമറിഞ്ഞില്ല നിന്ദകളേറെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നോളമെന്നെ, പോറ്റി വളര്‍ത്തിയ നാഥനെ ഞാന്‍ മറന്നു എന്‍ പ്രിയനില്‍ നിന്നകന്നൂ A പാഴായ് പോകാതെ, എന്നെ നോക്കുന്നു വിണ്ണിന്‍ നാഥന്‍, തന്‍ കാരുണ്യത്താലേ പാപം നീക്കുന്നു , എന്‍ നാവില്‍ നിന്‍ നാമം എന്നും, എന്‍ ആശ്വാസം നീയേ എന്നും, എന്‍ ആശ്വാസം നീയേ A ഇന്നലെയോളമറിഞ്ഞില്ല നിന്ദകളേറെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നോളമെന്നെ, […]

Pavananam Idayane Ivanude Prarthanakal

M പാവനനാം ഇടയനെ, ഇവനുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ F ചെമ്പനിനീര്‍ മലരുപോല്‍ പ്രിയമോടു വാങ്ങിടണേ M അളവില്ല, കടലാകും F കൃപയെന്നും, ചൊരിയേണേ M മഴയിതളുപോലെ നീ മനമരുവിലാകെ നീ F മെഴുതിരികളായേ എന്‍ കരളുരുകവേ നാഥാ —————————————– M സ്ലീബ തന്‍, തിരുവീഥിയില്‍ കരകേറ്റണേ ദിനം F പാപവും, ദുരിതങ്ങളും കഴുകീടണേ സദാ M കൂരിരുളില്‍ നിലാവല നെയ്യുമൊരു താരമതു നീയൊരാള്‍ പ്രിയനേ F മുന്തിരി തന്‍ മനോഹര വീഞ്ഞു പോലെയിന്ന് മാറ്റീടുകെന്‍ മിഴിനീര്‍ M ഹൃദയമിതു […]

Manatharil Ennum Manjin Kanampol

M മനതാരിലെന്നും, മഞ്ഞിന്‍ കണം പോല്‍ അലിയുന്ന നിറവാര്‍ന്ന ചൈതന്യമേ F കുളിര്‍മാരി പെയ്‌തെന്‍, വേനല്‍ത്തടങ്ങളില്‍ കല്ലോലിനി തീര്‍ത്ത മഴമേഘമേ M ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ, ഇരുളാര്‍ന്ന വീഥിയില്‍ പൂനിലാവായി നീ ഒഴുകേണമേ A മനതാരിലെന്നും, മഞ്ഞിന്‍ കണം പോല്‍ അലിയുന്ന നിറവാര്‍ന്ന ചൈതന്യമേ —————————————– M കനലെരിയും ആത്മാവും, അതിലെരിയും എന്‍ നൊമ്പരങ്ങളും പേറി ഞാന്‍ വന്നു നാഥാ F കനലെരിയും ആത്മാവും, അതിലെരിയും എന്‍ നൊമ്പരങ്ങളും പേറി ഞാന്‍ വന്നു നാഥാ M നമിക്കുന്നു തിരു രാജ […]

Ennum Nin Namam

F എന്നും നിന്‍ നാമം, എന്‍ ജീവന്റെ നാദം ഞാന്‍ അറിയുന്നു നിന്‍ സ്‌നേഹം M എന്നും നിന്‍ രൂപം, എന്‍ ആശ്വാസ ദീപം നീ പകരുന്നു പ്രകാശം F നാഥാ നിന്‍ കയ്യില്‍ പിടിച്ചു നടത്തണമെന്നെ നീ വീഴാതെ നേര്‍വഴികാട്ടി നയിക്കണമെന്നെ നീ M നാഥാ നിന്‍ കയ്യില്‍ പിടിച്ചു നടത്തണമെന്നെ നീ വീഴാതെ നേര്‍വഴികാട്ടി നയിക്കണമെന്നെ നീ A എന്നും നിന്‍ നാമം, എന്‍ ജീവന്റെ നാദം ഞാന്‍ അറിയുന്നു നിന്‍ സ്‌നേഹം A […]

Varikayay Venal Aanandhamode Naam

കൈത്താക്കാലത്തിലെ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന സ്വീകരണ ഗാനം M വരികയായ് വേനലാനന്ദമോടെ നാം ഫലമെടുക്കുന്ന കാലമായോര്‍ക്കുവിന്‍ അനുദിനം നമ്മളാത്മാഭിഷിക്തരായ് വളരണം സത്‌ഫലങ്ങള്‍ പൊഴിക്കണം F വരികയായ് വേനലാനന്ദമോടെ നാം ഫലമെടുക്കുന്ന കാലമായോര്‍ക്കുവിന്‍ അനുദിനം നമ്മളാത്മാഭിഷിക്തരായ് വളരണം സത്‌ഫലങ്ങള്‍ പൊഴിക്കണം A ഈശോ, നീയെന്‍ മനതാരിലെന്നും വാഴാന്‍ വരൂ ദൈവപുത്രാ സ്‌നേഹം, ഭൂവില്‍ മഴപോലെ തൂകും നീയല്ലയോ ജീവനാഥന്‍ —————————————– M സഭയിലെന്നും വിശുദ്ധിയത്രേ ഫലം മഹിതമാം നിണസാക്ഷ്യവും സത്‌ഫലം ഇതു നിനച്ചു നാം മുന്നോട്ട് പോകണം മഹിയിലെങ്ങുമേ സാക്ഷ്യം […]

Parudeesa Kaivittu Parithil

കൈത്താക്കാലത്തിലെ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന സ്വീകരണ ഗാനം M പറുദീസാ കൈവിട്ട് പാരിതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് വന്നു പിറന്നവനേ പാപികള്‍ മര്‍ത്യര്‍ക്ക്‌, മുന്തിരി വള്ളിയായി കനിവോടെ വന്നവനേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ്, കനിവോടെ വന്നവനേ F പറുദീസാ കൈവിട്ട് പാരിതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് വന്നു പിറന്നവനേ പാപികള്‍ മര്‍ത്യര്‍ക്ക്‌, മുന്തിരി വള്ളിയായി കനിവോടെ വന്നവനേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ്, കനിവോടെ വന്നവനേ A പരമ പിതാവിന്നരുമകുമാരാ രക്ഷകാ ഈശോ നാഥാ പരമാരാധന, സ്‌തുതിയും സ്‌തോത്രവും ഞങ്ങളണയ്‌ക്കുന്നിതാ തിരുമുല്‍ക്കാഴ്‌ച്ചയാക്കുന്നിതാ —————————————– M തിരുമെയ് തിരുനിണം, മാനവര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പോഷണമാക്കുവോനേ […]

Sarva Characharavum Daiva Mahathwathe (Kaitha Kaalam)

R സര്‍വ്വ ചരാചരവും ദൈവമഹത്ത്വത്തെ വാഴ്‌ത്തിപ്പാടുന്നു. R ആത്മീയതയാല്‍ മധുരിതമാം ഗീതികളാലെ നാമൊന്നായ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മകളെ കൊണ്ടാടാമീ വേദികയില്‍ വാഴ്‌ത്തീടാം കൈത്താക്കാലത്തില്‍ 🎵🎵🎵 M തന്‍ മഹിമാവല്ലോ വാനിലുമൂഴിയിലും തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നു. A ആത്മീയതയാല്‍ മധുരിതമാം ഗീതികളാലെ നാമൊന്നായ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മകളെ കൊണ്ടാടാമീ വേദികയില്‍ വാഴ്‌ത്തീടാം കൈത്താക്കാലത്തില്‍ F ജനതകളവിടുത്തെ മഹിമകള്‍ പാടുന്നു താണുവണങ്ങുന്നു. A ആത്മീയതയാല്‍ മധുരിതമാം ഗീതികളാലെ നാമൊന്നായ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മകളെ കൊണ്ടാടാമീ വേദികയില്‍ വാഴ്‌ത്തീടാം കൈത്താക്കാലത്തില്‍ R നിത്യ പിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്‌ക്കും സ്‌തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. […]

Aaradhana Ennum Eeshoikku Mathram

M ആരാധനയെന്നും, ഈശോയ്‌ക്കു മാത്രം ആദരവോടെ കൈകൂപ്പിടുന്നു F ആരാധനയെന്നും, ഈശോയ്‌ക്കു മാത്രം ആദരവോടെ കൈകൂപ്പിടുന്നു M ആര്‍ദ്രതയോടെന്നും കാക്കും നിന്‍ പുകള്‍ പാടുവതോ പുണ്യം ധന്യമീ ജീവിതം F ആര്‍ദ്രതയോടെന്നും കാക്കും നിന്‍ പുകള്‍ പാടുവതോ പുണ്യം ധന്യമീ ജീവിതം A ആത്മനാഥാ നിനക്കാരാധനാ ആത്മജരേകിടുന്നാരാധനാ A ആത്മനാഥാ നിനക്കാരാധനാ ആത്മജരേകിടുന്നാരാധനാ —————————————– M നീറും നേരം, നിന്‍ നാമമോര്‍ക്കേ നിറ പുഞ്ചിരിയോടെ മുന്നില്‍ എത്തും F നീറും നേരം, നിന്‍ നാമമോര്‍ക്കേ നിറ പുഞ്ചിരിയോടെ […]

Sarvashakthan Thaathanumayidumeka Daivathil

R സര്‍വ്വശക്തന്‍ താതനുമായിടുമേക ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ A ദൃശ്യാദൃശ്യങ്ങള്‍ സര്‍വ്വവും സൃഷ്‌ടിച്ചവന്‍ സൃഷ്‌ടാവില്‍, വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്റെ ഏകാത്മജനെല്ലാ- സൃഷ്‌ടികള്‍ക്കും, മുന്‍പുള്ളാരാദ്യ ജാതന്‍ സര്‍വ്വ യുഗങ്ങള്‍ക്കും, മുന്‍പായ് പിതാവില്‍ നിന്നും ജാതനെന്നാല്‍, സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിടാത്തോന്‍ A ഏക കര്‍ത്താവാം, ഈശോ മിശിഹായില്‍ എന്നെന്നും, വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ സത്യദൈവത്തില്‍ നിന്നുള്ള സത്യദൈവമവന്‍ താതനോടൊത്തു, സത്തയിലേകനുമാം സര്‍വ്വ പ്രപഞ്ചത്തിന്‍, സംവിധായകനവനാല്‍ എല്ലാമെല്ലാം, സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടു. A മര്‍ത്യകുലത്തിന്‍ രക്ഷക്കായ്, സദയം സ്വര്‍ല്ലോകത്തില്‍ നിന്നുമവന്‍ താണിറങ്ങി ദിവ്യാത്മാവാല്‍, കന്യാമേരിയില്‍ നിന്നും ഗാത്രമെടുത്തു, മര്‍ത്യനായ് […]

Karunamayanam Karthave Shishyaganathinu

S കരുണാമയനാം കര്‍ത്താവേ ശിഷ്യഗണത്തിനു നല്‍കിയതാം വാഗ്‌ദാനം നീ കരുണയോടെ ഞങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കീടണമേ —————————————– R കണ്ടാലും ഞാനെന്നാളും ലോകാന്ത്യം വരെയെന്നെന്നും നിങ്ങളോടൊത്തു വസിച്ചീടും നിങ്ങളോടൊത്തു വസിച്ചീടും —————————————– S കര്‍ത്താവേ നീയെന്നാളും ശ്ലീഹരോടൊത്തു വസിച്ചതുപോല്‍ ഞങ്ങളോടൊത്തു വസിക്കണമേ നിന്‍ കൃപയെന്നും ചിന്തണമേ —————————————– R കണ്ടാലും ഞാനെന്നാളും ലോകാന്ത്യം വരെയെന്നെന്നും നിങ്ങളോടൊത്തു വസിച്ചീടും നിങ്ങളോടൊത്തു വസിച്ചീടും —————————————– S കര്‍ത്താവേ നീയെന്നാളും ശ്ലീഹരോടൊത്തു വസിച്ചതുപോല്‍ ഞങ്ങളോടൊത്തു വസിക്കണമേ നിന്‍ കൃപയെന്നും ചിന്തണമേ —————————————– R കണ്ടാലും […]

Ninnude Vaidhikar Aniyum

R നിന്നുടെ വൈദികരണിയും നീതി നിന്‍ വിശുദ്ധര്‍ മഹിമാവും R പാവനമാം ബലിപീഠേ, വന്നെത്തി വൈദികന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തേയ്‌ക്കു കരങ്ങളുയര്‍ത്തിയവന്‍ റൂഹായെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ക്ഷണിപ്പു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നുമിതാ റൂഹാ വന്നു വസിച്ചു മിശിഹാ തന്‍, തിരുഗാത്രം പാവനമാക്കുകയാണീ യാഗത്തില്‍ തന്‍ ശോണിതവും —————————————– S കൂടാരത്തില്‍ ചെന്നെത്തീടാം അവനെ വണങ്ങീടാം A പാവനമാം ബലിപീഠേ, വന്നെത്തി വൈദികന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തേയ്‌ക്കു കരങ്ങളുയര്‍ത്തിയവന്‍ റൂഹായെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ക്ഷണിപ്പു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നുമിതാ റൂഹാ വന്നു വസിച്ചു മിശിഹാ തന്‍, തിരുഗാത്രം പാവനമാക്കുകയാണീ യാഗത്തില്‍ […]

Sakaleshwaranam Daivam Bhoovin Udayon

വ്യഖ്യാനഗീതം | തുര്‍ഗാമ (Tune as Vishwasikale Kelppin) A സകലേശ്വരനാം ദൈവം ഭൂവിന്നുടയോന്‍, രാജമഹേശന്‍ തന്റെ സ്‌നേഹ വിരുന്നിന്‍ ക്ഷണമുള്ളോരേ വരുവിന്‍ നിങ്ങള്‍ A പരിശോധിപ്പിന്‍ വേഗം സുവിശേഷത്തിന്‍, ദിവ്യപ്രഭയില്‍ നിങ്ങള്‍ ശുചിയാക്കീടിന്‍ ഭൗതിക ചിന്താ സരണികളെല്ലാം A നാഥന്‍ സദയം നല്‍കി സൗഭാഗ്യത്തിന്‍, നിക്ഷേപങ്ങള്‍ മന്നില്‍ പാപികള്‍ വരുവിന്‍ കടബാദ്ധ്യതകള്‍ നീക്കുക നിങ്ങള്‍ A ദൈവികരാജ്യം നേടാന്‍ ഹൃദയ തലങ്ങള്‍, ശുചിയാക്കിടുവിന്‍ ചേലില്‍ ശിശുവിനു തുല്യം നിര്‍മ്മലരായി തീരുക വീണ്ടും A ദൈവാത്മാവിന്‍ ഗീതം […]

Karmala Nadhe Nin Kaappayin Keezhil

M കര്‍മ്മല നാഥേ നിന്‍ കാപ്പയിന്‍ കീഴില്‍ അഭയം നല്‍കണമേ എന്നും അഭയം നല്‍കണമേ F കര്‍മ്മല നാഥേ നിന്‍ കാപ്പയിന്‍ കീഴില്‍ അഭയം നല്‍കണമേ എന്നും അഭയം നല്‍കണമേ M അമ്മ തെളിച്ച വിശ്വാസദീപം എന്നാത്മാവില്‍.. ജ്വലിക്കണമെന്നും… ജ്വലിക്കണമെന്നും F അമ്മ തെളിച്ച വിശ്വാസദീപം എന്നാത്മാവില്‍.. ജ്വലിക്കണമെന്നും… ജ്വലിക്കണമെന്നും A കര്‍മ്മല രാജ്‌ഞീ മരിയാംബേ വിശ്വാസത്തെ വളര്‍ത്തണമേ നിന്‍ തിരുസുതനെ പിഞ്ചെല്ലാന്‍ കൃപയിന്നരുളേണമേ A കര്‍മ്മല രാജ്‌ഞീ മരിയാംബേ വിശ്വാസത്തെ വളര്‍ത്തണമേ നിന്‍ തിരുസുതനെ പിഞ്ചെല്ലാന്‍ […]

Chirakodinjoru Neram

M ​ചിറകൊടിഞ്ഞൊരു നേരം ചിറകുമായൊരു മാലാഖ F അരികില്‍ വന്നു​,​ ചിറകു തന്നു ഹൃദയ വാ​യ്‌പ്പാല്‍ ബലമേകി A ചിറകൊടിഞ്ഞൊരു നേരം ചിറകുമായൊരു മാലാഖ —————————————– M ​സങ്കടത്തിന്‍​,​ കൂടു തുറന്നാല്‍ പുതിയ മാനം കാണാം F ​താ​ഴ്‌ച്ചയുയര്‍ച്ചകള്‍​,​ നമ്മില്‍ ദൂരം ഇല്ലയെന്നും കാണാം M ​വീണുപോയൊരു കുരുവി കുഞ്ഞിനെ താങ്ങിത്തലോടും നിന്‍ ദൈവം F ​ആശ വെടിയരുതൊരു നാളും മെല്ലെയോതീ മാലാഖ A ചിറകൊടിഞ്ഞൊരു നേരം ചിറകുമായൊരു മാലാഖ —————————————– F ​നോവിന്‍ മുള്‍വേലികളില്‍ പൂവിന്‍ […]

Nadha Nin Snehathin Aazhangalil

M നാഥാ നിന്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ ആഴങ്ങളില്‍ വീഴുന്നു ഞാന്‍ മഴനീര്‍ കണമായ് തമ്മിലൊന്നായ് അലിയും നേരം പാപിയെന്നില്‍ വരും മാറ്റങ്ങള്‍ A അറിയാതെ അറിയാതെ ആയിരുന്നു ഞാന്‍ ദൈവസ്‌നേഹം അകലാതെ അകലാതെ നിന്‍ മാറില്‍ ചേര്‍ക്കണേ നാഥാ F നാഥാ നിന്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ ആഴങ്ങളില്‍ വീഴുന്നു ഞാന്‍ മഴനീര്‍ കണമായ് തമ്മിലൊന്നായ് അലിയും നേരം പാപിയെന്നില്‍ വരും മാറ്റങ്ങള്‍ A അറിയാതെ അറിയാതെ ആയിരുന്നു ഞാന്‍ ദൈവസ്‌നേഹം അകലാതെ അകലാതെ നിന്‍ മാറില്‍ ചേര്‍ക്കണേ നാഥാ —————————————– […]

Thoovella Osthiyam Ee Thirubhojyathil

M തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയാം ഈ തിരുഃഭോജ്യത്തില്‍ നമ്മുടെ ദൈവമുണ്ട് F തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയാം ഈ തിരുഃഭോജ്യത്തില്‍ നമ്മുടെ ദൈവമുണ്ട് M പീഢകളേറ്റു ക്രൂശിലേറിയ രക്ഷകന്‍ യേശുവിന്‍ ത്യാഗമുണ്ട് A ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത സ്‌നേഹമുണ്ട് A തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയാം ഈ തിരുഃഭോജ്യത്തില്‍ നമ്മുടെ ദൈവമുണ്ട് —————————————– M ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ തന്‍ ഏക ജാതനെ തന്നൊരു താതന്റെ കരുണയുണ്ട് F ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ തന്‍ ഏക ജാതനെ തന്നൊരു താതന്റെ കരുണയുണ്ട് M മരണത്തിലേക്കു തന്‍, മകനെ അയച്ചോരാ […]

Anyonyam Snehikkuvin Ningal

M അന്യോന്യം ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍, നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍ F അന്യോന്യം ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍, നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍ M ​സ്‌നേഹിച്ചു ജീവന്‍​,​ തന്നവന്‍ നാഥന്‍ ​സ്‌നേഹമായോതുന്നിതാ F ​സ്‌നേഹിച്ചു ജീവന്‍​,​ തന്നവന്‍ നാഥന്‍ ​സ്‌നേഹമായോതുന്നിതാ A അന്യോന്യം ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍, നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം ​സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍ —————————————– M ​അന്യര്‍തന്‍ ​ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നീടണം ആര്‍ദ്രത കാട്ടീടണം F ​അന്യര്‍തന്‍ ​ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നീടണം ആര്‍ദ്രത കാട്ടീടണം M ​ഉളളതില്‍ ​പങ്കു നാം അഗതികള്‍ക്കായ് അറിഞ്ഞു നല്‍കേണം​,​ മടിച്ചിടാതെ F ​ഉളളതില്‍ ​പങ്കു നാം […]

Aaradhyan Yeshu Para

M ആരാധ്യന്‍, യേശുപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാന്‍ പ്രിയനേ തേജസ്സെഴും, നിന്‍ മുഖമെന്‍ ഹൃദയത്തിന്നാനന്ദമേ F ആരാധ്യന്‍, യേശുപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാന്‍ പ്രിയനേ തേജസ്സെഴും, നിന്‍ മുഖമെന്‍ ഹൃദയത്തിന്നാനന്ദമേ M നിന്‍ കൈകള്‍, എന്‍ കണ്ണീര്‍ തുടയ്‌ക്കുന്നതറിയുന്നു ഞാന്‍ F നിന്‍ കൈകള്‍, എന്‍ കണ്ണീര്‍ തുടയ്‌ക്കുന്നതറിയുന്നു ഞാന്‍ A ആരാധ്യന്‍, യേശുപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാന്‍ പ്രിയനേ തേജസ്സെഴും, നിന്‍ മുഖമെന്‍ ഹൃദയത്തിന്നാനന്ദമേ —————————————– M നിന്‍ കരത്തിന്‍, ആശ്ലേഷം പകരുന്നു ബലം എന്നില്‍ F നിന്‍ കരത്തിന്‍, […]

Arikil Varene Yeshu Nadha

M ​അരികില്‍ വരേണേ (​F : യേശുനാഥാ) M ​അഭയം തരണേ (F : നായകാ) M ​അരികില്‍ വരേണേ (​F : യേശുനാഥാ) M ​അഭയം തരണേ (F : നായകാ) M ​എന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമേ, എന്‍ ജീവനേ F ​എന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമേ, എന്‍ ജീവനേ A ​എല്ലാ നാവും പുക​ഴ്‌ത്തുന്ന ​സ്‌നേഹസാരമേ ദൈവമേ F ​അരികില്‍ വരേണേ (M : ​യേശുനാഥാ) F ​അഭയം തരണേ (M : നായകാ) F ​എന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമേ, […]

Akhilesha Nandananum Akhilanda Nayakanum

M ​അഖിലേശ നന്ദനനുമഖിലാണ്ഡ നായകനു- മഖില​ ​ഗുണ​ മുടയൊരു പരമേശനു 🎵🎵🎵 F ​അഖിലേശ നന്ദനനുമഖിലാണ്ഡ നായകനു- മഖില​ ​ഗുണ​ മുടയൊരു പരമേശനു M ​ഇഹലോകമതില്‍ മനുജ മകനായി വന്നവനു സകലാധികാരമുള്ള മനുവേലനു A ​ജയ മംഗളം​…​ നിത്യ ശുഭ മംഗളം ജയ മംഗളം​…​ നിത്യ ശുഭ മംഗളം A അഖിലേശ നന്ദനനുമഖിലാണ്ഡ നായകനു- മഖില​ ​ഗുണ​ മുടയൊരു പരമേശനു —————————————– M ​കാഹളങ്ങള്‍ ധ്വനിച്ചിടവേ​,​ മേഘാഗ്നി ജ്വലിച്ചിടവേ വേഗമോ​ടു ദൂത ഗണം പാഞ്ഞു വരവേ F […]

Pathayil Njan Ponvilakkayi

M പാതയില്‍ ഞാന്‍ പൊന്‍വിളക്കായ്, മിന്നി നിന്നിടാം പാദതാരില്‍ ദാസനായ് ഞാന്‍, സേവ ചെയ്‌തീടാം F പാതയില്‍ ഞാന്‍ പൊന്‍വിളക്കായ്, മിന്നി നിന്നിടാം പാദതാരില്‍ ദാസനായ് ഞാന്‍, സേവ ചെയ്‌തീടാം A ജീവിതം ഞാന്‍ യാഗപുഷ്‌പ്പം, പോലെ നല്‍കീടാം പൂവിനുള്ളില്‍ പൂമരന്തം പോലെയായിടാം A പാതയില്‍ ഞാന്‍ പൊന്‍വിളക്കായ്, മിന്നി നിന്നിടാം പാദതാരില്‍ ദാസനായ് ഞാന്‍, സേവ ചെയ്‌തീടാം —————————————– M പ്രാണനാളം വേദിയിങ്കല്‍ ഞാന്‍ കൊളുത്തീടാം പ്രീതിചേര്‍ക്കും സ്‌തോത്രഗീതം പാടി വാഴ്‌ത്തീടാം F എന്‍ പാപ […]

Kopamarnnoru Nayanamode

M കോപമാര്‍ന്നൊരു നയനമോടെ കര്‍ത്താവേ നീയെന്നെ, നോക്കരുതേ ക്രോധമേറും മുഖഭാവമോടെ കര്‍ത്താവേ നീയെന്നെ, ശാസിക്കല്ലേ F കോപമാര്‍ന്നൊരു നയനമോടെ കര്‍ത്താവേ നീയെന്നെ, നോക്കരുതേ ക്രോധമേറും മുഖഭാവമോടെ കര്‍ത്താവേ നീയെന്നെ, ശാസിക്കല്ലേ —————————————– M എന്‍ പാപ ഭാരത്താല്‍ ഞാന്‍ തളര്‍ന്നു എന്‍ അസ്ഥികള്‍ പോലും തകര്‍ന്നിരിപ്പൂ F എന്‍ പാപ ഭാരത്താല്‍ ഞാന്‍ തളര്‍ന്നു എന്‍ അസ്ഥികള്‍ പോലും തകര്‍ന്നിരിപ്പൂ M അസ്വസ്ഥമാമെന്റെ ആത്മാവിനെ ഔഷധമേകി നീ സൗഖ്യമാക്കൂ F അസ്വസ്ഥമാമെന്റെ ആത്മാവിനെ ഔഷധമേകി നീ സൗഖ്യമാക്കൂ […]

Ambili Amma Vaa

F അമ്പിളി അമ്മാ വാ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായ് നീ, ആരീ ഭംഗി നിനക്കേകി? M കുഞ്ഞേ പൂങ്കുടമായ്, എന്നെ തീര്‍ത്തതു ദൈവം താന്‍ വാനില്‍ വാഴുന്നു, ദൈവം നമ്മെ പോറ്റുന്നു —————————————– F വിണ്ണിന്‍ മണിമാറില്‍, മിന്നും പൊന്നിന്‍ താരകമേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായ് നീ, ആരീ ഭംഗി നിനക്കേകി? M കുഞ്ഞേ പൊന്‍തരിയായ്, എന്നെ തീര്‍ത്തതു ദൈവം താന്‍ വാനില്‍ വാഴുന്നു, ദൈവം നമ്മെ പോറ്റുന്നു —————————————– F കുയിലേ പൂങ്കുയിലേ, ഭൂമിയില്‍ […]

Murivettu Pidayum Hrudhayathil Shanthi

M മുറിവേറ്റു പിടയും, ഹൃദയത്തില്‍ ശാന്തി പകരാനെന്‍ നാഥാ വരുമോ F മുറിവേറ്റു പിടയും, ഹൃദയത്തില്‍ ശാന്തി പകരാനെന്‍ നാഥാ വരുമോ M ഉള്ളം തകര്‍ന്നു ഞാന്‍, തേങ്ങീടവേ മിഴിനീരു മായ്‌ക്കാന്‍ നീ വരുമോ F ഉള്ളം തകര്‍ന്നു ഞാന്‍, തേങ്ങീടവേ മിഴിനീരു മായ്‌ക്കാന്‍ നീ വരുമോ A മുറിവേറ്റു പിടയും, ഹൃദയത്തില്‍ ശാന്തി പകരാനെന്‍ നാഥാ വരുമോ —————————————– M അന്യായമായെന്നെ വിധിച്ചവരോട് ചേര്‍ന്ന് അവഹേളിച്ചെന്നെ തളര്‍ത്തിയതാം F അന്യായമായെന്നെ വിധിച്ചവരോട് ചേര്‍ന്ന് അവഹേളിച്ചെന്നെ തളര്‍ത്തിയതാം […]

Maru Pilarnnoru Snehame

M മാറു പിളര്‍ന്നൊരു സ്‌നേഹമേ മാതാവിനെക്കാളും സ്‌നേഹിക്കും സ്‌നേഹമേ ചാരേ അണഞ്ഞിടുന്നു നിന്റെ പാദം വണങ്ങിടുന്നു F മാറു പിളര്‍ന്നൊരു സ്‌നേഹമേ മാതാവിനെക്കാളും സ്‌നേഹിക്കും സ്‌നേഹമേ ചാരേ അണഞ്ഞിടുന്നു നിന്റെ പാദം വണങ്ങിടുന്നു —————————————– M കഷ്‌ടത നാളുകളില്‍ എന്നെ കൈകളില്‍ താങ്ങിയവന്‍ F കഷ്‌ടത നാളുകളില്‍ എന്നെ കൈകളില്‍ താങ്ങിയവന്‍ M കണ്ണീരിന്‍ കാലങ്ങളില്‍ എന്റെ കണ്ണീര്‍ തുടച്ചവനെ F കണ്ണീരിന്‍ കാലങ്ങളില്‍ എന്റെ കണ്ണീര്‍ തുടച്ചവനെ A മാറു പിളര്‍ന്നൊരു സ്‌നേഹമേ മാതാവിനെക്കാളും സ്‌നേഹിക്കും […]

Eesho Vasikkum Kudumbam

M ​ഈശോ വസിക്കും കുടുംബം ഈശോ നാഥനായ് വാഴും കുടുംബം 🎵🎵🎵 F ​ഈശോ വസിക്കും കുടുംബം ഈശോ നാഥനായ് വാഴും കുടുംബം M ​ഈശോയിലെന്നും​,​ ജീവിതം കാണും വ്യക്തികള്‍ പണിയും കുടുംബം A ഈശോ വസിക്കും കുടുംബം ഈശോ നാഥനായ് വാഴും കുടുംബം A ​ഈശോയിലെന്നും​,​ ജീവിതം കാണും വ്യക്തികള്‍ പണിയും കുടുംബം —————————————– M ​സ്‌നേഹം ധരിക്കും കുടുംബം ​സ്‌നേഹദീപം ജ്വലിക്കും കുടുംബം F ​സ്‌നേഹം ധരിക്കും കുടുംബം ​സ്‌നേഹദീപം ജ്വലിക്കും കുടുംബം M […]

Kazhchayay Enthu Njanekan

M കാഴ്‌ച്ചയായ് എന്തു ഞാനേകാന്‍ നിന്‍ സ്‌നേഹ ദാനങ്ങള്‍ക്കായ് എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായ് നല്‍കാം നിന്‍ സ്‌നേഹ ബലിക്കായ് നാഥാ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ F കാഴ്‌ച്ചയായ് എന്തു ഞാനേകാന്‍ നിന്‍ സ്‌നേഹ ദാനങ്ങള്‍ക്കായ് എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായ് നല്‍കാം നിന്‍ സ്‌നേഹ ബലിക്കായ് നാഥാ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ —————————————– M ഞാന്‍ നിന്‍, അളവറ്റ സ്‌നേഹത്തിന്‍ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ F ഞാന്‍ നിന്‍, അളവറ്റ സ്‌നേഹത്തിന്‍ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ M ഈ പൂജ്യ വേളയില്‍ […]

Nin Padham Punarnnu Njan

M നിന്‍ പാദം പുണര്‍ന്നു ഞാന്‍, ഒന്നു ആരാധിക്കട്ടെ എന്‍ കരങ്ങള്‍ തിരുപാദേ ഞാന്‍, ഒന്നു ചേര്‍ത്തുവയ്‌ക്കട്ടെ F നിന്‍ പാദം പുണര്‍ന്നു ഞാന്‍, ഒന്നു ആരാധിക്കട്ടെ എന്‍ കരങ്ങള്‍ തിരുപാദേ ഞാന്‍, ഒന്നു ചേര്‍ത്തുവയ്‌ക്കട്ടെ M നന്മ ചെയ്‌തു സഞ്ചരിച്ച പാദങ്ങള്‍ ഒന്നു ചുംബിച്ചീടട്ടെ F ജീവന്റെ നാഥനാം യേശുവേ എന്റെ തമ്പുരാനേ A ഉത്ഥാനം ചെയ്‌തവനേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു മരണത്തെ ജയിച്ചവനെ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു A ഉത്ഥാനം ചെയ്‌തവനേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു മരണത്തെ ജയിച്ചവനെ […]

Ellarkkum Aashwasamekuvan kazhiyunna

M ​എല്ലാര്‍ക്കുമാശ്വാസമേകുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഈശോയെഴുന്നള്ളുന്നു ഉള്ളില്‍ ഉറപ്പായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ ആശ്വാസമേകിടുമേ F ​എല്ലാര്‍ക്കുമാശ്വാസമേകുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഈശോയെഴുന്നള്ളുന്നു ഉള്ളില്‍ ഉറപ്പായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ ആശ്വാസമേകിടുമേ A ​ഈശോ ​​വരേണ​മേ ഉള്ളില്‍ എന്‍ ഈശോ ​​വരേണ​മേ ഉള്ളില്‍ A ​ഈശോ ​​വരേണ​മേ ഉള്ളില്‍ എന്‍ ഈശോ ​​വരേണ​മേ ഉള്ളില്‍ —————————————– M ​ദൈവമാണീ തിരുവോ​സ്‌തിയിലെന്നു നീ വിശ്വസിക്കേണമാദ്യം F ​ദൈവമാണീ തിരുവോ​സ്‌തിയിലെന്നു നീ വിശ്വസിക്കേണമാദ്യം M ​ദൈവത്തെയുള്ളില്‍ സ്വീകരിച്ചീടുവാന്‍ നന്നായൊരുങ്ങിടേണം F ​ദൈവത്തെയുള്ളില്‍ സ്വീകരിച്ചീടുവാന്‍ നന്നായൊരുങ്ങിടേണം A ​ഈശോ ​​വരേണ​മേ ഉള്ളില്‍ […]

Sakrari Thannile Thiruvosthiyil

M സക്രാരി തന്നിലേ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ മിഴിനട്ടു ചാരെയായ് വന്നിരിപ്പൂ F സക്രാരി തന്നിലേ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ മിഴിനട്ടു ചാരെയായ് വന്നിരിപ്പൂ M എന്‍ ദുഃഖമൊക്കെയും, ഏറ്റെടുക്കുന്നൊരാ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ നാഥനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ F എന്‍ ദുഃഖമൊക്കെയും, ഏറ്റെടുക്കുന്നൊരാ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ നാഥനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ A യേശുവേ ആത്മനാഥാ, വരൂ ഹൃത്തടം വെണ്മയാക്കാന്‍ യേശുവേ പ്രാണനാഥാ, വരൂ ഉള്‍ത്തടം സ്വന്തമാക്കാന്‍ A യേശുവേ ആത്മനാഥാ, വരൂ ഹൃത്തടം വെണ്മയാക്കാന്‍ യേശുവേ പ്രാണനാഥാ, വരൂ ഉള്‍ത്തടം സ്വന്തമാക്കാന്‍ —————————————– M പാഴ്‌മുളം തണ്ടാമെന്‍ ജീവിതത്തെ […]

Kurbanayayavane Krushithan Yeshuve

M കുര്‍ബാനയായവനെ, ക്രൂശിതനേശുവേ ​​നിന്‍ കുര്‍ബാനയാണെന്‍ ​ബലം നിന്‍ അള്‍ത്താരയാണെന്‍ വരം F കുര്‍ബാനയായവനെ, ക്രൂശിതനേശുവേ ​​നിന്‍ കുര്‍ബാനയാണെന്‍ ​ബലം നിന്‍ അള്‍ത്താരയാണെന്‍ വരം A ​നിത്യപുരോഹിതാ നിര്‍മ്മലരായ് കാക്കണമേ നിന്‍ വൈദികരെ എന്നും നിത്യ കൂടാരത്തിന്‍ ബലിപീഠേ അര്‍ച്ചനയാകട്ടെ ജീവാര്‍പ്പണം A ​നിത്യപുരോഹിതാ നിര്‍മ്മലരായ് കാക്കണമേ നിന്‍ വൈദികരെ എന്നും നിത്യ കൂടാരത്തിന്‍ ബലിപീഠേ അര്‍ച്ചനയാകട്ടെ ജീവാര്‍പ്പണം —————————————– M ​കൃപ തന്‍ കൂടാരത്തില്‍ ദൈവമേ നിന്‍ ജനതയ്‌ക്കായ്‌ ​ കൈകളുയര്‍ത്തി, കാഴ്‌ച്ചകളേകും പൗരോഹിത്യമിതതി വര്‍ണ്ണനീയം […]

Entho Nee Thiranju Vannee

​പീഢാനുഭവഗാനം ​| ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ വണക്കം M ​എന്തോ നീ തിരഞ്ഞു വന്നീ ​വന്‍ ​പാപിയുള്ളില്‍ എന്തോ നീ തിരഞ്ഞു​ ​വന്നു F ​എന്തോ നീ തിരഞ്ഞു വന്നീ ​വന്‍ ​പാപിയുള്ളില്‍ എന്തോ നീ തിരഞ്ഞു​ ​വന്നു —————————————– M ​എന്താ നിന്‍ തിരുപ്പാദ​ ​- ച്ചെന്താര്‍കളാണിപ്പെട്ടി​ ​- F ​എന്താ നിന്‍ തിരുപ്പാദ​ ​- ച്ചെന്താര്‍കളാണിപ്പെട്ടി​ ​- A ​ട്ടന്തമില്ലാത്ത രക്തം ചിന്തിക്കീരൊഴുകുന്നു A എന്തോ നീ തിരഞ്ഞു വന്നീ ​വന്‍ ​പാപിയുള്ളില്‍ എന്തോ നീ […]

Kazhchayumay Ninnarikil Vannidam Njan

M കാഴ്‌ച്ചയുമായ് (F: നിന്നരികില്‍) വന്നിടാം ഞാന്‍ നിന്‍ തിരുസന്നിധിയില്‍ (F: ആ….ആ….ആ…) F അര്‍ച്ചനയാല്‍, നല്‍കുന്നു ഞാന്‍ എന്‍ സര്‍വ്വവും അങ്ങയില്‍ A അര്‍ച്ചനയാല്‍, നല്‍കുന്നു ഞാന്‍ എന്‍ സര്‍വ്വവും അങ്ങയില്‍ —————————————– M ഈ അന്നവും, ഈ വീഞ്ഞതും തന്‍ രക്തമാംസങ്ങളായ് F ഈ അന്നവും, ഈ വീഞ്ഞതും തന്‍ രക്തമാംസങ്ങളായ് M തീരുവാന്‍ നിത്യം മാറ്റുവാന്‍ കാല്‍വരി യാഗമായി F സ്വീകരിക്കൂ, ഈ നേര്‍ച്ചകളെ അങ്ങതിനെ തീര്‍ത്തരുള്‍ക M കാഴ്‌ച്ചയുമായ് (F: നിന്നരികില്‍) […]

Kai Vellayil Thanirangi

M കൈവെള്ളയില്‍ താണിറങ്ങി നാവിന്‍ തുമ്പില്‍ നീ അലിഞ്ഞു നിത്യജീവന്‍ പകര്‍ന്നു തന്നു വെണ്‍മയാര്‍ന്നോരോസ്‌തിയായ് F കൈവെള്ളയില്‍ താണിറങ്ങി നാവിന്‍ തുമ്പില്‍ നീ അലിഞ്ഞു നിത്യജീവന്‍ പകര്‍ന്നു തന്നു വെണ്‍മയാര്‍ന്നോരോസ്‌തിയായ് A ഈശോ, അണയും നേരം ജീവന്‍ ധന്യമാകും നിമിഷം ഓ എന്‍ ഈശോ, അണയും നേരം കാത്തവരമഴ തന്‍ സമയം —————————————– M കൈവെള്ളയില്‍ നീ വരുന്നു കൈ പിടിച്ചു വഴി നടത്താന്‍ നാവില്‍ നീ അലിഞ്ഞിടുന്നു വചനത്തിന്‍ മധുമൊഴിയായ് F കൈവെള്ളയില്‍ നീ വരുന്നു […]

Oh Divya Karunyame Ente Jeevante Adharame

M ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ എന്റെ ജീവന്റെ ആധാരമേ M സ്‌നേഹമോടിന്നെന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ വന്ന് നിന്‍ സ്വന്തമാക്കേണമേ M യേശുവേ സ്‌നേഹസ്വരൂപാ A പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം എന്നെ പൊതിയട്ടെ ഉളളില്‍ നിന്‍ പൂമുഖം ദര്‍ശിക്കും ഞാന്‍ A പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം എന്നെ പൊതിയട്ടെ ഉളളില്‍ നിന്‍ പൂമുഖം ദര്‍ശിക്കും ഞാന്‍ F ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ എന്റെ ജീവന്റെ ആധാരമേ F സ്‌നേഹമോടിന്നെന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ വന്ന് നിന്‍ സ്വന്തമാക്കേണമേ F യേശുവേ സ്‌നേഹസ്വരൂപാ —————————————– M വിശ്വാസ […]

Oh Damahaimneen (Suriyani)

Oh Damahaimneen is an Aramaic (East Syriac) song sung by Mar Thoma Nasranis (St. Thomas Christians), during the second Turgama. (Suriyani version of the Song Viswasikale Kelpin Saukyavumuyirum). Note : The following lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation. M ​​ഓ […]

Oru Nottam Mathiyente Amme

M ഒരു നോട്ടം മതിയെന്റെയമ്മേ അതിലെല്ലാമുണ്ടെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍ F ഒരു നോട്ടം മതിയെന്റെയമ്മേ അതിലെല്ലാമുണ്ടെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍ M ആ കാരുണ്യവും, നിറവാത്സല്യവും സ്‌നേഹ തിരുത്തലുമെല്ലാമറിയുന്നു ഞാന്‍ F ആ കാരുണ്യവും, നിറവാത്സല്യവും സ്‌നേഹ തിരുത്തലുമെല്ലാമറിയുന്നു ഞാന്‍ M എന്റെ ആത്മാവിന്നഴകേകുമമ്മേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നഴല്‍ നീക്കുമമ്മേ F എന്റെ ആത്മാവിന്നഴകേകുമമ്മേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നഴല്‍ നീക്കുമമ്മേ A ഒരു നോട്ടം മതിയെന്റെയമ്മേ അതിലെല്ലാമുണ്ടെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍ —————————————– M പരിശുദ്ധരാകുവാന്‍, ആഗ്രഹിച്ചമ്മേ നിന്‍ മക്കളീ ഭൂമിയില്‍ അലഞ്ഞിടുന്നു F പരിശുദ്ധരാകുവാന്‍, ആഗ്രഹിച്ചമ്മേ […]

Ellam Kanunna Kannukal

M എല്ലാം കാണുന്ന കണ്ണുകള്‍ എല്ലാം കേള്‍ക്കുന്ന കാതുകള്‍ എല്ലാം അറിയുന്ന ഹൃത്തടം നിന്റേതു മാത്രമല്ലോ നാഥാ നിന്റേതു മാത്രമല്ലോ F എല്ലാം കാണുന്ന കണ്ണുകള്‍ എല്ലാം കേള്‍ക്കുന്ന കാതുകള്‍ എല്ലാം അറിയുന്ന ഹൃത്തടം നിന്റേതു മാത്രമല്ലോ നാഥാ നിന്റേതു മാത്രമല്ലോ —————————————– M പുലര്‍കാലേ തെളിയുന്ന, നിന്റെ പൊന്മുഖം മദ്ധ്യാഹ്‌ന വേളയില്‍, സൂര്യശോഭയായ് F പുലര്‍കാലേ തെളിയുന്ന, നിന്റെ പൊന്മുഖം മദ്ധ്യാഹ്‌ന വേളയില്‍, സൂര്യശോഭയായ് M സായാഹ്‌ന വേളയില്‍, കുളിര്‍തെന്നലായ് നാഥാ നീയല്ലോ നീ മാത്രമല്ലയോ […]

Ee Yaga Vedhiyil Enne

M ഈ യാഗവേദിയില്‍ എന്നെ സമ്പൂര്‍ണമായ് നല്‍കുന്നിതാ അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായ് മാറ്റിടണേ F ഈ യാഗവേദിയില്‍ എന്നെ സമ്പൂര്‍ണമായ് നല്‍കുന്നിതാ അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായ് മാറ്റിടണേ —————————————– M കണ്ണീര്‍ കണങ്ങളാല്‍ ഈ കാസയും വേദന നിറയുമീ പീലാസയും F കണ്ണീര്‍ കണങ്ങളാല്‍ ഈ കാസയും വേദന നിറയുമീ പീലാസയും M അപ്പവും… വീഞ്ഞുമായ് ഞാനിതാ, അണയുന്നു സാദരം നിന്നില്‍ F അപ്പവും വീഞ്ഞുമായ് ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം നിന്നില്‍ A സ്വീകരിക്കൂ, […]

En Naavil Aliyunna Thirubhojyame

M എന്‍ നാവിലലിയുന്ന തിരുഭോജ്യമേ അകതാരില്‍ നിറയുന്ന കാരുണ്യമേ F എന്‍ നാവിലലിയുന്ന തിരുഭോജ്യമേ അകതാരില്‍ നിറയുന്ന കാരുണ്യമേ M ഈശോ നീയെന്‍ ഉള്ളില്‍ വരുമ്പോള്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ സക്രാരിയായെന്‍ ഹൃദയം F ഉള്ളം നിറഞ്ഞ് നന്ദിയോടെ പാടിടുന്നു എന്‍ മിഴികള്‍ തുറന്നു നിന്നെ നോക്കി നിന്നീടുന്നു A കാരുണ്യമേ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്‍ നാവില്‍ അലിഞ്ഞു നിന്നോടൊന്നാക്കണേ A കാരുണ്യമേ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്‍ നാവില്‍ അലിഞ്ഞു നിന്നോടൊന്നാക്കണേ —————————————– M ബാല്യം മുതലെന്റെ, ഓര്‍മ്മകളില്‍ ഞാന്‍ കാത്തുവെച്ചു നിന്റെ […]

Rajarajaneesho Thiruvosthi Roopaneesho

M രാജരാജനീശോ തിരുവോസ്‌തി രൂപനീശോ F സ്‌നേഹമോടെയെന്നിൽ കരുണാമയ നീ വാഴാന്‍ A കനിയുക നീ നാഥാ വരമരുളീടാനായ് A അലിവെഴുമാ, തിരുഹൃദയം അതുമതി ആശ്രയമെന്നും A രാജരാജനീശോ തിരുവോസ്‌തി രൂപനീശോ —————————————– M എന്‍ ഭവനമതില്‍, നീ അണയും ഈ നിമിഷം F ഞാനെന്‍ ഹൃദയം, സ്‌നേഹമോടെ നല്‍കീടാന്‍ M ഓരോ നിമിഷവുമെന്നില്‍ നാഥാ നീയലിയൂ F കനിവാര്‍ന്നെന്നുടെ ഉള്ളില്‍ കൃപയായ് നീ നിറയൂ A വാനം ഭൂവും ചേരും, മാലാഖമാരൊപ്പം ആരാധിച്ചീടുന്നു ഞാന്‍ A […]

Rajarajaneshunadhan

M രാജരാജനേശുനാഥന്‍ എന്റെയുള്ളില്‍ വന്നു വാഴാന്‍ എന്‍ ഹൃദയം, നിറയെ പുല്‍ക്കൂടൊരുക്കാം എന്‍ അധരം, നിറയെ സ്‌തുതിഗീതമേകാം ഈശോ നീയെന്‍, അകതാരിലലിയൂ കടലോളം സ്‌നേഹമായ് മനതാരില്‍ നിറയൂ F രാജരാജനേശുനാഥന്‍ എന്റെയുള്ളില്‍ വന്നു വാഴാന്‍ എന്‍ ഹൃദയം, നിറയെ പുല്‍ക്കൂടൊരുക്കാം എന്‍ അധരം, നിറയെ സ്‌തുതിഗീതമേകാം ഈശോ നീയെന്‍, അകതാരിലലിയൂ കടലോളം സ്‌നേഹമായ് മനതാരില്‍ നിറയൂ —————————————– M മര്‍ത്യരക്ഷ നല്‍കുവാനായ് പാരിതില്‍ പിറന്നവന്‍ F നിത്യമാം ഉയിര്‍പ്പു നല്‍കി സ്വന്തമാക്കിയെന്നെ നീ M നിന്റെ പുണ്യ […]

Jeevitham Kazhchayayekan

M ജീവിതം കാഴ്‌ച്ചയായേകാന്‍ ഈ ബലിവേദിക്കു മുമ്പില്‍ വന്നണഞ്ഞീടുന്നു ഞാനെന്‍ പിതാവേ പൂര്‍ണ്ണമായ് എന്നെ നിനക്കേകുവാന്‍ F ജീവിതം കാഴ്‌ച്ചയായേകാന്‍ ഈ ബലിവേദിക്കു മുമ്പില്‍ വന്നണഞ്ഞീടുന്നു ഞാനെന്‍ പിതാവേ പൂര്‍ണ്ണമായ് എന്നെ നിനക്കേകുവാന്‍ A ആബാ പിതാവേ, ആബാ പിതാവേ പൂര്‍ണ്ണമായ് എന്നെ സ്വീകരിക്കൂ A ആബാ പിതാവേ, ആബാ പിതാവേ പൂര്‍ണ്ണമായ് എന്നെ സ്വീകരിക്കൂ —————————————– M മോറിയ മലയില്‍ പൂര്‍വ പിതാവാം അബ്രാഹമേകിയ കാഴ്‌ച്ചപോലെ F മോറിയ മലയില്‍ പൂര്‍വ പിതാവാം അബ്രാഹമേകിയ കാഴ്‌ച്ചപോലെ […]

Jeevitham Kazhchayay Njan Nalkidunnitha

M ജീവിതം, കാഴ്‌ച്ചയായ് ഞാന്‍ നല്‍കിടുന്നിതാ ദൈവമേ, തവ കൈകളില്‍ മോദമോടെ ഞാന്‍ F ജീവിതം, കാഴ്‌ച്ചയായ് ഞാന്‍ നല്‍കിടുന്നിതാ ദൈവമേ, തവ കൈകളില്‍ മോദമോടെ ഞാന്‍ M പുണ്യവും, പാപവും എന്റെ സര്‍വ്വവും ദൈവമേ, നല്‍കീടാം ദിവ്യകൈകളില്‍ F പുണ്യവും, പാപവും എന്റെ സര്‍വ്വവും ദൈവമേ, നല്‍കീടാം ദിവ്യകൈകളില്‍ A ജീവിതം, കാഴ്‌ച്ചയായ് ഞാന്‍ നല്‍കിടുന്നിതാ ദൈവമേ, തവ കൈകളില്‍ മോദമോടെ ഞാന്‍ —————————————– M ഓസ്‌തിയായ് നല്‍കീടും കാഴ്‌ച്ചദ്രവ്യത്തില്‍ ജീവനേകിടും യേശുവിന്‍ ജീവചൈതന്യം F […]

Sneha Thatha Kaniyu Sweekarikku Ee Kazhchakal

M സ്‌നേഹ താതാ കനിയൂ സ്വീകരിക്കു ഈ കാഴ്‌ച്ചകള്‍ F നീറിടും മനതാരിലെ കാണിക്കയായ് ഞാന്‍ ഏകീടുന്നു M ഈ വേളയില്‍, എളിയോരു കാഴ്‌ച്ചകള്‍ സ്‌നേഹമാര്‍ന്നിന്നു ഞാന്‍ നല്‍കീടുന്നു F ഈ വേളയില്‍, എളിയോരു കാഴ്‌ച്ചകള്‍ സ്‌നേഹമാര്‍ന്നിന്നു ഞാന്‍ നല്‍കീടുന്നു A സ്വീകരിക്കൂ… നാഥാ സ്വീകരിക്കൂ കണ്ണീര്‍ കണങ്ങളാലേകീടുന്ന അടിയന്റെ ഈ കാഴ്‌ച്ചകള്‍ —————————————– M നിന്‍ ദാനമാമീ ജീവിതമിന്നു ഞാന്‍ അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു F നിന്‍ ദാനമാമീ ജീവിതമിന്നു ഞാന്‍ അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു […]

Baliyayi Enne Nalkan Anayan Thirusannidhiyil

M ബലിയായ് എന്നെ നല്‍കാന്‍ അണയാം തിരുസന്നിധിയില്‍ അലിവോടെന്നെ ബലിയായ് നാഥാ സ്വീകരിക്കൂ F അണയാം അനുരഞ്ജിതമാം മനമായ് അവിടുത്തെ സന്നിധിയില്‍ A ബലിയായ് എന്നെ നല്‍കാന്‍ അണയാം തിരുസന്നിധിയില്‍ അലിവോടെന്നെ ബലിയായ് നാഥാ സ്വീകരിക്കൂ —————————————– M ത്യാഗം ചെയ്‌തീടാം ഞാന്‍ നിന്റെ യാഗത്തില്‍ ചേര്‍ന്നീടാനായ് F ഭാഗ്യം ചെയ്‌തവന്‍ ഞാന്‍ നിന്റെ യാഗഫലം നുകരാന്‍ M ജീവരക്തം പോലുമേകീടുന്ന ഈശോ നാഥന്റെ യാഗമിതു F ആടുകള്‍ക്കായ് സ്വന്ത ജീവനെ നല്‍കുന്ന പാവന സ്‌നേഹത്തിന്‍ യാമം […]

Ee Pooja Vedhiyil Nadha

M ഈ പൂജാവേദിയില്‍ നാഥാ ഒരു കാണിക്കയായ് ഞാനേകാം മമ മനവും, കോടിക്കിനാവും കരളുരുകും എന്‍ വേദനയും F ഈ പൂജാവേദിയില്‍ നാഥാ ഒരു കാണിക്കയായ് ഞാനേകാം മമ മനവും, കോടിക്കിനാവും കരളുരുകും എന്‍ വേദനയും A ഈ പൂജാവേദിയില്‍ നാഥാ —————————————– M അര്‍ച്ചനയാവുന്നൊരപ്പം അപ്പമായതും നിന്‍ വരത്താലേ F ഞാനാവുന്നൊരീ സത്യം ഞാനായതും നിന്‍ കരത്താലേ M അപ്പമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ തവ പാഥേ ഞാനാവുന്നതെല്ലാമേകാം F അപ്പമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ തവ പാഥേ ഞാനാവുന്നതെല്ലാമേകാം A ഈ പൂജാവേദിയില്‍ […]

Kurishile Sneham Njan Orthidumbol

M കുരിശിലെ സ്‌നേഹം ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ എന്നുള്ളം നന്ദിയാല്‍, നിറഞ്ഞീടുമേ ആ പാഡുകള്‍ വഹിച്ചതിനായ് ആ വേദന സഹിച്ചതിനായ് നിന്‍ ജീവനെ തന്നതിനായ് നാള്‍ തോറും ഞാന്‍ സ്‌തുതിച്ചീടുമേ എന്നെന്നും ഞാന്‍, സ്‌തുതിച്ചീടുമേ A യേശുവേ, ആരാധ്യനേ നിന്റെ വരവു കാത്തീടുന്നേ ജീവനെ, എന്‍ സര്‍വ്വസ്വമേ വേഗം വന്നെന്നെ ചേര്‍ത്തീടണേ —————————————– M ആരെന്നെ തള്ളിയാലും, ആരെന്നെ കൈവിട്ടാലും എന്റെ യേശു മാറുകില്ല, ഒരു നാളിലും F ആരെന്നെ തള്ളിയാലും, ആരെന്നെ കൈവിട്ടാലും എന്റെ യേശു മാറുകില്ല, […]

Nin Snehathal Enne Marekkane

  M നിന്‍ സ്‌നേഹത്താല്‍ എന്നെ മറയ്‌ക്കണേ, എന്‍ യേശുവേ നിന്‍ ശക്തിയാല്‍ എന്നെ പൊതിയണേ, എന്‍ യേശുവേ F നിന്‍ സാന്നിദ്ധ്യം എന്നെ നടത്തണേ, എന്‍ യേശുവേ അങ്ങേ ദര്‍ശിപ്പാന്‍ എനിക്കാവണേ, എന്‍ യേശുവേ A യേശുവേ അങ്ങില്ലെങ്കില്‍ എന്‍ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ യേശുവേ അങ്ങിലലിയുവാന്‍ എന്നെ മുഴുവനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നേ A യേശുവേ അങ്ങില്ലെങ്കില്‍ എന്‍ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ യേശുവേ അങ്ങിലലിയുവാന്‍ എന്നെ മുഴുവനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നേ M എന്നെ മുറ്റും നീ കഴുകേണമേ, […]

Manassakumo Nadha Sukhamakkuvan

M ​​മനസ്സാകുമോ നാഥാ സുഖമാക്കുവാന്‍ ​​ഒരു വാക്കു ​കല്‍പിച്ചാല്‍ മതിയാകുമല്ലോ F ​നീ എന്റെ ഭവനത്തില്‍ വരുവാനെനിക്കില്ല യോഗ്യത തെല്ലും നാഥാ M ​ഒരു വാക്കു ​കല്‍പിച്ചാല്‍ മതിയാകുമല്ലോ ആപാദചൂഡം ഞാന്‍ സുഖമാകുവാന്‍ A ​മനസ്സാകുമോ നാഥാ സുഖമാക്കുവാന്‍ —————————————– M ​അനാഥരല്ല​,​ ബലഹീനരല്ല നീ കൂടെയുള്ളപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ F ​അനാഥരല്ല​,​ ബലഹീനരല്ല നീ കൂടെയുള്ളപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ M ​വിശാസത്തി​ന്‍ ഫലമുളവാകാന്‍ കൃപചൊരിയേണമേ നാഥാ F ​വിശാസത്തി​ന്‍ ഫലമുളവാകാന്‍ കൃപചൊരിയേണമേ നാഥാ A കൃപചൊരിയേണമേ നാഥാ A […]

Thrikaikalil Poojya Padhangalil

M ​തൃക്കൈകളില്‍ പൂജ്യപാദങ്ങളില്‍ കാണിക്കയായ് സ്വയം നല്‍കുന്നു ഞാന്‍ ആത്മാര്‍പ്പണം​,​ ഈ ഹൃദയാര്‍പ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാന്‍ കനിവാകേണമേ F ​തൃക്കൈകളില്‍ പൂജ്യപാദങ്ങളില്‍ കാണിക്കയായ് സ്വയം നല്‍കുന്നു ഞാന്‍ ആത്മാര്‍പ്പണം​,​ ഈ ഹൃദയാര്‍പ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാന്‍ കനിവാകേണമേ —————————————– M ​നിന്‍ ജീവനില്‍​,​ ദിവ്യ വിരുന്നാകുവാന്‍ ഒടിയുന്നു ഞാനും ബലിവേദിയില്‍ F ​നിന്‍ ജീവനില്‍​,​ ദിവ്യ വിരുന്നാകുവാന്‍ ഒടിയുന്നു ഞാനും ബലിവേദിയില്‍ M ​തിരുമുമ്പിലെ മെഴുതിരിയായി ഞാന്‍ ഉരുകുന്നു നാളം തെളിഞ്ഞീടുവാന്‍ 🎵🎵🎵 A തൃക്കൈകളില്‍ പൂജ്യപാദങ്ങളില്‍ കാണിക്കയായ് സ്വയം നല്‍കുന്നു […]

Appavum Veenjumee Altharayil Nalkan

M അപ്പവും വീഞ്ഞുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ നല്‍കാന്‍ കര്‍ത്താവേ ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു ആനന്ദത്തോടിവ സ്വീകരിച്ചന്‍പോടെ ആശീര്‍വദിക്കൂ തമ്പുരാനെ F അപ്പവും വീഞ്ഞുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ നല്‍കാന്‍ കര്‍ത്താവേ ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു ആനന്ദത്തോടിവ സ്വീകരിച്ചന്‍പോടെ ആശീര്‍വദിക്കൂ തമ്പുരാനെ —————————————– M ആശിര്‍വദിച്ചങ്ങീ കാഴ്‌ച്ചദ്രവ്യങ്ങള്‍ അലിവോടെ ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിടുമ്പോള്‍ F ആശിര്‍വദിച്ചങ്ങീ കാഴ്‌ച്ചദ്രവ്യങ്ങള്‍ അലിവോടെ ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിടുമ്പോള്‍ M അതു ദിവ്യകാരുണമാണെന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണേ തമ്പുരാനെ F അതു ദിവ്യകാരുണമാണെന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണേ തമ്പുരാനെ A അപ്പവും വീഞ്ഞുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ […]

Kushavante Kayile Kalimannu Pole

M കുശവന്റെ കയ്യിലെ, കളിമണ്ണു പോലെ നാഥാ ഞാന്‍ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍, എളിമയോടെ F കുശവന്റെ കയ്യിലെ, കളിമണ്ണു പോലെ നാഥാ ഞാന്‍ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍, എളിമയോടെ M ഇഷ്‌ടമാം രൂപം, എനിക്കേകൂ എന്‍ നാഥാ എന്നെ നീ മെനെഞ്ഞെടുത്തു, നിന്‍ തിരു കരവിരുതാല്‍ A കുശവന്റെ കയ്യിലെ, കളിമണ്ണു പോലെ നാഥാ ഞാന്‍ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍, എളിമയോടെ —————————————– M പാത്രം ഒരുനാളും മൊഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനു ഈ വിധം മെനഞ്ഞുവെന്നു 🎵🎵🎵 F പാത്രം ഒരുനാളും […]

Alinju Ninnodu Cheran

M അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാന്‍ അപ്പമായ് ഞാന്‍ വരുന്നുള്ളില്‍ F അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാന്‍ അപ്പമായ് ഞാന്‍ വരുന്നുള്ളില്‍ M സക്രാരിയായ് നീ മാറീടുന്നു നിന്‍ ശരീരമെന്‍, ആലയമാകുന്നു A അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാന്‍ അപ്പമായ് ഞാന്‍ വരുന്നുള്ളില്‍ —————————————– M ഇനിനിയെന്‍ കണ്ണുകളായ് മാറിടേണം നിന്‍ കണ്ണുകളാല്‍ ഞാന്‍ കണ്ടിടേണം F ഇനിനീയെന്‍ കാതുകളായ് മാറിടേണം നിന്‍ കാതുകളാല്‍ ഞാന്‍ കേട്ടിടേണം M കരയുന്ന കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചീടാനായ് എന്‍ കരമായ് നിന്‍ കരം മാറിടേണം 🎵🎵🎵 […]

Oh Divya Karunyam Yeshuvinte Sneham

M ഓ ദിവ്യകാരുണ്യം, യേശുവിന്റെ സ്‌നേഹം ​ ആത്മാവിനാഴങ്ങളില്‍, അലിയുന്ന സ്‌നേഹം F ഓ ദിവ്യകാരുണ്യം, യേശുവിന്റെ സ്‌നേഹം ​ ആത്മാവിനാഴങ്ങളില്‍, അലിയുന്ന സ്‌നേഹം M നിത്യമായ്, നിര്‍മ്മലമായ്, ഇന്നെന്നില്‍ വന്നീടുമ്പോള്‍ എന്തൊരാനന്ദം എന്റെയുള്ളില്‍, എന്തൊരാമോദം എന്റെയുള്ളില്‍ A ഓ ദിവ്യകാരുണ്യം, യേശുവിന്റെ സ്‌നേഹം ​ ആത്മാവിനാഴങ്ങളില്‍, അലിയുന്ന സ്‌നേഹം —————————————– M സ്‌നേഹമോടെ ഒഴുകി വന്ന, തേനുറവ നീ എന്റെ കാസ തന്നിലും, മധുരമേകി നീ F സ്‌നേഹമോടെ ഒഴുകി വന്ന, തേനുറവ നീ എന്റെ […]

Krushitha Roopam Nenjil Cherkkunna Neram

M ​ക്രൂശിത​ രൂപം നെഞ്ചില്‍ ​ചേര്‍ക്കുന്ന നേരം ​ നിന്‍ സ്‌നേഹമോര്‍ക്കുന്നു ​നാഥാ F ഞാനെത്ര മാത്രം പാപിയാണെന്ന ബോധ്യം അന്നേരമുണരുന്നു ദേവാ M തിരുനാമ ചിന്തകളൊന്നും ഈ നാളിതേവരെ വന്നില്ല എങ്കിലും എന്നില്‍ കനിയേണമേ എന്നെ നിന്റെതാക്കേണമേ A ക്രൂശിത​ രൂപം നെഞ്ചില്‍ ​ചേര്‍ക്കുന്ന നേരം ​ നിന്‍ സ്‌നേഹമോര്‍ക്കുന്നു ​നാഥാ —————————————– F നീ… തന്നൊരീ… ജീവന്റെ മൂല്യങ്ങളറിയാതെ M നിന്‍… ഗേഹമായി… നീ തന്ന ഹൃദയമൊരുക്കാതെ F അകലുമ്പോഴും, ഞാന്‍ ഇടറുമ്പോളും ക്ഷമാമൃതം […]

Eesho Enne Snehikkunnu

M ​ഈശോ എന്നെ ​സ്‌നേഹിക്കുന്നു എന്നില്‍ വാഴാന്‍ ആശിക്കുന്നു എന്നിലെ തിന്മകള്‍ നീക്കി തന്‍ മകനാക്കാന്‍ വിളിക്കുന്നു F ​ഈശോ എന്നെ ​സ്‌നേഹിക്കുന്നു എന്നില്‍ വാഴാന്‍ ആശിക്കുന്നു എന്നിലെ തിന്മകള്‍ നീക്കി തന്‍ മകനാക്കാന്‍ വിളിക്കുന്നു A ​ഹൃദയം തുറന്നിടാം അനുദിനം ​സ്‌തുതി പാടാം അഴുകിയ ചിന്തകള്‍ മാറ്റി എന്‍​ ​മാനസം തവ തിരുപാഥേ സമര്‍പ്പിക്കാം A ​ഹൃദയം തുറന്നിടാം അനുദിനം ​സ്‌തുതി പാടാം അഴുകിയ ചിന്തകള്‍ മാറ്റി എന്‍​ ​മാനസം തവ തിരുപാഥേ സമര്‍പ്പിക്കാം A […]

Snehame Enne Thedi Thedi Vanna

M സ്‌നേഹമേ… എന്നെ തേടി തേടി വന്ന എന്‍ ഇടയന്‍, എന്റെ നാഥന്‍ എന്നെ നേടി, സ്വന്തമായ് F സ്‌നേഹമേ… എന്നെ തേടി തേടി വന്ന എന്‍ ഇടയന്‍, എന്റെ നാഥന്‍ എന്നെ നേടി, സ്വന്തമായ് A സ്‌നേഹമേ… —————————————– M ഇരുളിലെന്നെ, തഴുകി വന്നു വെണ്ണിലാവായ്, വിണ്ണില്‍ നിന്നും F ഇരുളിലെന്നെ, തഴുകി വന്നു വെണ്ണിലാവായ്, വിണ്ണില്‍ നിന്നും M അരികില്‍ വന്നു മഞ്ഞലപോല്‍ ഹൃദയ നാഥന്‍ സ്‌നേഹമായ് കുളിരണിഞ്ഞു ഹൃദയവും A സ്‌നേഹമേ… എന്നെ […]

Aakasham Pole Vishalam

M ആകാശം പോലെ വിശാലം നാഥാ നിന്‍ സ്‌നേഹമെത്ര അഗാധം പെറ്റമ്മപോലും അറിയും മുമ്പേ സ്‌നേഹിച്ചുവല്ലോ ദൈവം എന്നെ സീമാതീതം അനന്തം F ആകാശം പോലെ വിശാലം നാഥാ നിന്‍ സ്‌നേഹമെത്ര അഗാധം പെറ്റമ്മപോലും അറിയും മുമ്പേ സ്‌നേഹിച്ചുവല്ലോ ദൈവം എന്നെ സീമാതീതം അനന്തം —————————————– M ജനിക്കും മുമ്പേ എന്‍, പേരും രൂപവും ഉള്ളം കയ്യില്‍ നീ കുറിച്ചുവല്ലോ F ജനിക്കും മുമ്പേ എന്‍, പേരും രൂപവും ഉള്ളം കയ്യില്‍ നീ കുറിച്ചുവല്ലോ M ഒരു […]

Naavil Madhuvay Nadha Varumo

M നാവില്‍. മധുവായ്. നാഥാ. വരുമോ എന്നില്‍ വാഴുവാന്‍ F ഞാനും. നീയും. ഒന്നായ്. തീരും സ്വര്‍ഗ്ഗീയമീ നിമിഷം A ഹൃദയമൊരുക്കി, കാത്തിരിപ്പൂ യേശുനാഥാ, എന്നില്‍, നീ നിറയൂ A നാവില്‍. മധുവായ്. നാഥാ. വരുമോ എന്നില്‍ വാഴുവാന്‍ A ഞാനും. നീയും. ഒന്നായ്. തീരും സ്വര്‍ഗ്ഗീയമീ നിമിഷം —————————————– M എന്നും. നിന്നില്‍. ഒന്നായ്. ലയിക്കാന്‍ ഞാനും. ആശിപ്പൂ നാഥാ F എന്നും. നിന്നില്‍. ഒന്നായ്. ലയിക്കാന്‍ ഞാനും. ആശിപ്പൂ നാഥാ M യോഗ്യനാക്കീടണേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ […]

Daiva Janame Unaru

M ദൈവജനമേ ഉണരൂ ദൈവാത്മാവാല്‍ നിറയൂ മാനസാന്തര ഫലമണിയൂ സമയം സമാഗതമായ് F ദൈവജനമേ ഉണരൂ ദൈവാത്മാവാല്‍ നിറയൂ മാനസാന്തര ഫലമണിയൂ സമയം സമാഗതമായ് A ഇതാണു സ്വീകാര്യ സമയം ഇതാണു രക്ഷതന്‍ ദിവസം സ്‌നേഹ രക്ഷകന്‍ യേശുവില്‍ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങള്‍ A ഇതാണു സ്വീകാര്യ സമയം ഇതാണു രക്ഷതന്‍ ദിവസം സ്‌നേഹ രക്ഷകന്‍ യേശുവില്‍ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങള്‍ —————————————– M കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവരുളും തിരുചനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള്‍ F കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ […]

Anayuka Daiva Janame Oru Manamode

M അണയുക ദൈവജനമേ ഒരു മനമോടെയണയാം തിരികള്‍ തെളിക്കാം, ഹൃദയമൊരുക്കാം പെസഹായില്‍ നല്‍കിയ കല്‍പ്പനയ്‌ക്കായ് F അണയുക ദൈവജനമേ ഒരു മനമോടെയണയാം തിരികള്‍ തെളിക്കാം, ഹൃദയമൊരുക്കാം പെസഹായില്‍ നല്‍കിയ കല്‍പ്പനയ്‌ക്കായ് A അണയാം, ഒന്നായ് ബലിവേദിയില്‍ ഒരു ബലിവസ്‌തുവായ് പാടാം, സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒരു സ്വരമായ്, ഒരു ഹൃദയവുമായ് —————————————– M ദൈവത്തിന്‍ വചനം മുറിയപ്പെടുന്നീ പാവന പൂജിത നിമിഷത്തില്‍ F ദൈവത്തിന്‍ വചനം മുറിയപ്പെടുന്നീ പാവന പൂജിത നിമിഷത്തില്‍ M പ്രാര്‍ത്ഥനാ പൂക്കളായ് നിന്‍ തിരുമുമ്പില്‍ സാദരം […]

Alphayum Omegayum

M അല്‍ഫയും ഒമേഗയും ആദിയും അന്തവും അവനേക ദൈവം പരമോന്നതന്‍ അവനേക ദൈവം പരിപൂജിതന്‍ F അല്‍ഫയും ഒമേഗയും ആദിയും അന്തവും അവനേക ദൈവം പരമോന്നതന്‍ അവനേക ദൈവം പരിപൂജിതന്‍ A പാടുവിന്‍, സ്‌തുതി പാടുവിന്‍ ചെരുവിന്‍, അണി ചെരുവിന്‍ ലോകമെങ്ങും ദിവ്യ സാക്ഷ്യമേകുവാന്‍ പോകുവിന്‍, പോകുവിന്‍ A അല്‍ഫയും ഒമേഗയും ആദിയും അന്തവും അവനേക ദൈവം പരമോന്നതന്‍ അവനേക ദൈവം പരിപൂജിതന്‍ —————————————– M പറുദീസയും സുരജീവനും മാനവനേകി അണഞ്ഞവന്‍ F കരുണാര്‍ദ്രമായ് ദിവ്യസ്നേഹമായ് ഭൂതലമാകെ […]

Galeeliya Theerame

M ഗലീലിയ തീരമേ ഉണരുക നീ, മോദമായ് F ഗലീലിയ തീരമേ ഉണരുക നീ, മോദമായ് M മതിമറന്നു പാടു മധുര മാര്‍ഗ്ഗ ഗീതം ജീവനില്‍ നിറയുവാന്‍ സ്‌നേഹമലിയും കീര്‍ത്തനം M എമ്മാനുവേല്‍ മഹിതലേ രക്ഷകനായ് വരുമവന്‍ F ദിവ്യ സ്‌നേഹമരുളാന്‍ നവ്യശാന്തി പകരാന്‍ യാഗമായ് തീരുവാന്‍ ജീവനേകും, വചനമായ് —————————————– M കരുണയോടവന്‍ അരുളും മധുരമാം സുവിശേഷം അടിമകള്‍ക്കും അഗതികള്‍ക്കും മോചനം നല്‍കും F കരുണയോടവന്‍ അരുളും മധുരമാം സുവിശേഷം അടിമകള്‍ക്കും അഗതികള്‍ക്കും മോചനം നല്‍കും […]

Kazhchayekam Kasayil

M ​കാ​ഴ്‌ച്ചയേ​കാം കാസയില്‍ പകര്‍ന്നിടാം പീലാസയില്‍ F ​കാ​ഴ്‌ച്ചയേ​കാം കാസയില്‍ പകര്‍ന്നിടാം പീലാസയില്‍ M ​ഉള്ളവും എന്‍ ഉള്ളതും F ​ദേഹവും എന്‍ ദേഹിയും M ​സ്‌നേഹമോടെ ഇതാ F ​സ്‌നേഹമോടെ ഇതാ A കാ​ഴ്‌ച്ചയേ​കാം കാസയില്‍ പകര്‍ന്നിടാം പീലാസയില്‍ A ​നീര്‍തുള്ളി വീഞ്ഞില്‍ ചേര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നായ് ലയിക്കട്ടെ A ​നീര്‍തുള്ളി വീഞ്ഞില്‍ ചേര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നായ് ലയിക്കട്ടെ —————————————– M ​കാല്‍വരി മലയില്‍​,​ ​തിരുമേയ് നിണവും താതനു യാഗമായ് നല്‍കിടുന്നു F […]

Kazhchayekam Daivame Jeevitham Baliyay

M കാ​ഴ്‌ച്ചയേകാം ദൈവമേ​ ജീവിതം ബലിയായ് എന്നെയും എന്‍ സര്‍വ്വ​വും നിന്‍ തിരുബലിയില്‍ F കാ​ഴ്‌ച്ചയേകാം ദൈവമേ​ ജീവിതം ബലിയായ് എന്നെയും എന്‍ സര്‍വ്വ​വും നിന്‍ തിരുബലിയില്‍ A ​​ഹൃദയ താലമതേകി​ടാം ഹൃദയപൂര്‍വ്വം ഞാന്‍ ​സ്‌നേഹമോടെ മാറ്റണേ നിന്‍ ഹിതം പോലെ A ​​ഹൃദയ താലമതേകി​ടാം ഹൃദയപൂര്‍വ്വം ഞാന്‍ ​സ്‌നേഹമോടെ മാറ്റണേ നിന്‍ ഹിതം പോലെ —————————————– M ​ഉയരുമീ​,​ കാസയില്‍​,​ എന്നെയും നല്‍കാന്‍ F ​ധന്യമായ്​,​ നവ്യമായ്​, കാത്തുകൊള്ളണമേ M ​ജീവിതം നിന്‍ സന്നിധേ സ്നേഹ​മോടെരിയാന്‍ […]

Kathicha Deepavum Kaikalil Enthi

M കത്തിച്ച ദീപവും കൈകളിലേന്തി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേ, നീ വരുമോ വേഗം നീ വരുമോ F കത്തിച്ച ദീപവും കൈകളിലേന്തി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേ, നീ വരുമോ വേഗം നീ വരുമോ —————————————– M കരളിന്റെ മണിയറയ്‌ക്കുള്ളില്‍ നിനക്കൊരു മലര്‍മഞ്ചവും ഒരുക്കീ F കരളിന്റെ മണിയറയ്‌ക്കുള്ളില്‍ നിനക്കൊരു മലര്‍മഞ്ചവും ഒരുക്കീ M എരിയുന്ന സ്‌നേഹമാം കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ പരിമളവും പരത്തീ F ആ ആ ആ… A കത്തിച്ച ദീപവും കൈകളിലേന്തി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേ, നീ […]

Abelin Kazhchayum

M ​ആബേലിന്‍ കാഴ്‌ച്ചയും, അബ്രഹാമിന്‍ ബലിയും ദാവീദിന്‍ ഗീതികളും പോല്‍ F ​ആബേലിന്‍ കാഴ്‌ച്ചയും, അബ്രഹാമിന്‍ ബലിയും ദാവീദിന്‍ ഗീതികളും പോല്‍ A ​അമൂല്യമാമൊന്നും ഇല്ലെനിക്കേകുവാന്‍… ​എന്നെ മാത്രം, എന്നെ മാത്രം ഞാനങ്ങില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു A ആബേലിന്‍ കാഴ്‌ച്ചയും, അബ്രഹാമിന്‍ ബലിയും ദാവീദിന്‍ ഗീതികളും പോല്‍ —————————————– M യാഗത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ വിരിയും ഇന്നീ ദിവ്യമാം അള്‍ത്താരയില്‍ 🎵🎵🎵 F യാഗത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ വിരിയും ഇന്നീ ദിവ്യമാം അള്‍ത്താരയില്‍ M നിന്‍ സ്‌നേഹാഗ്നി ജ്വാലയില്‍ എരിയാന്‍ ഒരു […]

Thiruhrudhaya Thanalil Viriyum

M ​​തിരുഹൃദയ​ തണലില്‍, വിരിയും പനിനീര്‍ പൂച്ചെടികള്‍ ​നിറഞ്ഞ സ്‌നേഹ തളിരുകളില്‍ പ്രഭാതം വിടരാന്‍ മിഴിനീട്ടി പ്രകാശം കാണാന്‍ കാത്തു നില്‍പ്പു F ​​തിരുഹൃദയ​ തണലില്‍, വിരിയും പനിനീര്‍ പൂച്ചെടികള്‍ ​നിറഞ്ഞ സ്‌നേഹ തളിരുകളില്‍ പ്രഭാതം വിടരാന്‍ മിഴിനീട്ടി പ്രകാശം കാണാന്‍ കാത്തു നില്‍പ്പു —————————————– M സ്‌നേഹ പന്തലില്‍ പടര്‍ന്നിടാം മോഹന സ്വപ്‌നം മലരണിയാം 🎵🎵🎵 F സ്‌നേഹ പന്തലില്‍ പടര്‍ന്നിടാം മോഹന സ്വപ്‌നം മലരണിയാം M ജീവജലത്തില്‍ പൂത്തു നില്‍ക്കും താമരയാണെന്‍ ചേതനയില്‍ F […]

Prapanchamake Thazhukiyunarthan

M ​​പ്രപഞ്ചമാകെ​ തഴുകിയുണര്‍ത്താന്‍ ​ അണയൂ, പാവന ചൈതന്യമേ 🎵🎵🎵 M ​​പ്രപഞ്ചമാകെ​ തഴുകിയുണര്‍ത്താന്‍ ​ അണയൂ, പാവന ചൈതന്യമേ F ​​പ്രപഞ്ചമാകെ​ തഴുകിയുണര്‍ത്താന്‍ ​ അണയൂ, പാവന ചൈതന്യമേ A ഈ ബലിവേദിയില്‍ ആശാനാളം പകരൂ കരുണാ സാഗരമേ A ആനന്ദം നിറയും മിഴികളില്‍ ആശാദീപം തെളിയുന്നു ആത്മാവിന്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ നറുമലരുകളെന്നും വിരിയുന്നു ഒരു മനമോടൊന്നായ് അണയുന്നു.. ഓ ആരാധനാ ഗീതം പാടുന്നു A ​​പ്രപഞ്ചമാകെ​ തഴുകിയുണര്‍ത്താന്‍ ​ അണയൂ, പാവന ചൈതന്യമേ —————————————– M […]

Divya Karunyamayi Nadhan Anayumbol

M ​ദിവ്യകാരുണ്യമാ​യ് നാഥന്‍ അണയുമ്പോള്‍ എന്തൊരാനന്ദം F ​ഉളളില്‍ വാഴുവാനവന്‍​,​ നാവില്‍ അലിയുമ്പോള്‍ എന്തോരാമോദം A ​കാ​ഴ്‌ച്ചയാ​യ് എന്‍ ഹൃദയ​ നോവുകള്‍ ഏകിടുന്നിതാ അപ്പമായി മുറിയുന്ന ​സ്‌നേഹമേ​,​ യേശുവേ F ​​ദിവ്യകാരുണ്യമാ​യ് നാഥന്‍ അണയുമ്പോള്‍ എന്തൊരാനന്ദം —————————————– M ​ഹൃദയ വീഥിയില്‍ നിന്‍​ പാദം​,​ പതിഞ്ഞീടുമ്പോള്‍ ​സ്‌നേഹമേ​,​ ആത്മ നോവുകള്‍ അന്യമായീടും F ​ഹൃദയതന്ത്രിയില്‍ നാദമായ് നീ​,​ അണഞ്ഞീടുമ്പോള്‍ ജീവനില്‍​,​ ​നിന്റെ നാമം മാത്രമായീടും F ​നീ വരുമ്പോള്‍ ​എന്റെ ഉള്ളം ​സ്‌നേഹമായി മാറും A ​​ദിവ്യകാരുണ്യമാ​യ് […]

Kumilapol Kshenikam

M കുമിളപോല്‍ ക്ഷണികം, ഈ കുഞ്ഞു ജീവിതം യോഗ്യമല്ലേലും, എന്‍ നാഥനേകുന്നു F കുമിളപോല്‍ ക്ഷണികം, ഈ കുഞ്ഞു ജീവിതം യോഗ്യമല്ലേലും, എന്‍ നാഥനേകുന്നു M നിറമിഴീ പൂക്കളും, നിറയുമീ ചഷകവും F നിറമിഴീ പൂക്കളും, നിറയുമീ ചഷകവും A യാഗമായ്, ഈ ജീവിതം, സ്വീകരിക്കണമേ A കാഴ്‌ച്ചയായ് ഈ കാസയില്‍, എന്നെയേകുന്നു പീലാസയില്‍ എന്‍ ആശകള്‍, ചേര്‍ത്തണയ്‌ക്കുന്നു അലിവിന്‍ കരങ്ങളാല്‍, സ്വീകരിക്കണമേ പാലകാ, ഈ പാപിയെ, പുണ്യമാക്കണേ —————————————– M ഗോതമ്പു മണിപോല്‍, അഴുകിത്തീരാന്‍ മെഴുകുതിരിപോല്‍, […]

Pakarangal Illatha Sneham

M പകരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത സ്‌നേഹം പകരുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം തിരുവോസ്‌തിയായ്, തിരുരക്തമായ് ഈശോ വരുന്നൊരു നിമിഷം F പകരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത സ്‌നേഹം പകരുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം തിരുവോസ്‌തിയായ്, തിരുരക്തമായ് ഈശോ വരുന്നൊരു നിമിഷം A നീ എന്റെ സ്വന്തം, ഞാന്‍ നിന്റെ സ്വന്തം ഇനിയെന്തു സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഭാഗ്യം A നീ എന്റെ സ്വന്തം, ഞാന്‍ നിന്റെ സ്വന്തം ഇനിയെന്തു സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഭാഗ്യം —————————————– M ദാഹാര്‍ദ്രരല്ലിനി നാം സ്‌നേഹം നീര്‍ച്ചാലൊഴുക്കുന്നു നമ്മില്‍ F ദുഃഖാര്‍ദ്രരല്ലിനി നാം സ്‌നേഹം സംതൃപ്‌തരാക്കുന്നു നമ്മേ […]

Ponvilakkayi Thirumunbil Kazhchayekam

M പൊന്‍വിളക്കായി തിരുമുമ്പില്‍ കാഴ്‌ച്ചയേകാം ഞാന്‍ എന്‍ വിളവിന്റെ നാഥാ, വെളിച്ചമേകണേ F പൊന്‍വിളക്കായി തിരുമുമ്പില്‍ കാഴ്‌ച്ചയേകാം ഞാന്‍ എന്‍ വിളവിന്റെ നാഥാ, വെളിച്ചമേകണേ M നിന്‍ ഇഷ്‌ടമെന്നില്‍ നിറവേറിടാനായി എന്‍ ഇഷ്‌ടമെല്ലാം കാഴ്‌ച്ചയായ് ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു F നിന്‍ ഇഷ്‌ടമെന്നില്‍ നിറവേറിടാനായി എന്‍ ഇഷ്‌ടമെല്ലാം കാഴ്‌ച്ചയായ് ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു A പൊന്‍വിളക്കായി തിരുമുമ്പില്‍ കാഴ്‌ച്ചയേകാം ഞാന്‍ എന്‍ വിളവിന്റെ നാഥാ, വെളിച്ചമേകണേ —————————————– M താലന്തായ് കഴിവുകള്‍, എനിക്കേകിയ നാഥന് താഴ്‌മതന്‍, താലത്തില്‍, അര്‍ച്ചനയേകാന്‍ F […]

Thalangal Kayyil Niracherum Neram

M താലങ്ങള്‍ കയ്യില്‍ നിരചേരും നേരം കാണിക്കയേകീടുന്നു കരവും മനവും, മലിനം നാഥാ എന്നെ കഴുകേണേ, ഈ ബലിയില്‍ നിന്‍ സ്വന്തമായീടാന്‍ F ​​താലങ്ങള്‍ കയ്യില്‍ നിരചേരും നേരം കാണിക്കയേകീടുന്നു കരവും മനവും, മലിനം നാഥാ എന്നെ കഴുകേണേ, ഈ ബലിയില്‍ നിന്‍ സ്വന്തമായീടാന്‍ —————————————– M നന്മ തന്ന നാളുകള്‍ നന്ദിയോടെ ഓര്‍ത്തിടാം നേരിന്‍ വിത്തുകള്‍ പാകിടാം നല്‍ഫലങ്ങള്‍ കൊയ്‌തീടാം F നന്മ തന്ന നാളുകള്‍ നന്ദിയോടെ ഓര്‍ത്തിടാം നേരിന്‍ വിത്തുകള്‍ പാകിടാം നല്‍ഫലങ്ങള്‍ കൊയ്‌തീടാം […]

Thiri Thelikkam Innee Altharayil

M തിരി തെളിക്കാമിന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍ ബലി തുടങ്ങാമീ ശ്രീകോവിലില്‍ അണയൂ… പ്രിയ ജനമേ ബലിവേദിയില്‍ ഒന്നായ് ബലിയായിടാം F തിരി തെളിക്കാമിന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍ ബലി തുടങ്ങാമീ ശ്രീകോവിലില്‍ അണയൂ… പ്രിയ ജനമേ ബലിവേദിയില്‍ ഒന്നായ് ബലിയായിടാം —————————————– M മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കിവെയ്‌ക്കാമിന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍ 🎵🎵🎵 F മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കിവെയ്‌ക്കാമിന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍ M ഹൃദയം നുറുങ്ങുമെന്‍ ദുഃഖങ്ങളും മിഴിനീരിലലിയും മോഹങ്ങളും F ഹൃദയം നുറുങ്ങുമെന്‍ ദുഃഖങ്ങളും മിഴിനീരിലലിയും മോഹങ്ങളും A അര്‍പ്പണം ചെയ്‌തീടാം ഈ വേദിയില്‍ […]

Thirikal Eriyum Thiru Altharayil

M തിരികള്‍ എരിയും തിരു അള്‍ത്താരയില്‍ തീരാ സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരികളെത്ര പൂക്കളലങ്കരിക്കും പൊന്‍ വേദിയില്‍ പുണ്യത്തിന്‍ പൂക്കളെത്ര F തിരികള്‍ എരിയും തിരു അള്‍ത്താരയില്‍ തീരാ സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരികളെത്ര പൂക്കളലങ്കരിക്കും പൊന്‍ വേദിയില്‍ പുണ്യത്തിന്‍ പൂക്കളെത്ര A സ്വയമൊരുക്കി അണിചേരൂ ജനമേ ബലിയണക്കാന്‍ അണിചേരൂ A സ്വയമൊരുക്കി അണിചേരൂ ജനമേ ബലിയണക്കാന്‍ അണിചേരൂ —————————————– M പൂവിന്റെ പരിമളം പരിസര വ്യാപകം പൂപോല്‍ നമ്മളും സന്നിധെ നില്‍ക്കേണം F പൂവിന്റെ പരിമളം പരിസര വ്യാപകം പൂപോല്‍ നമ്മളും […]

Altharayil Eriyum Thirikalkkenthu Thelicham

M അള്‍ത്താരയില്‍ എരിയും തിരികള്‍ക്കെന്തു തെളിച്ചം F അള്‍ത്താരയില്‍ എരിയും തിരികള്‍ക്കെന്തു തെളിച്ചം M ദൈവസന്നിധി അലങ്കരിക്കും പൂക്കള്‍ക്കെന്തു സുഗന്ധം F ദൈവസന്നിധി അലങ്കരിക്കും പൂക്കള്‍ക്കെന്തു സുഗന്ധം A അള്‍ത്താരയില്‍ എരിയും തിരികള്‍ക്കെന്തു തെളിച്ചം A തിരിയായി എരിയാം പൂവായ് വിടരാം കര്‍ത്താവിന്‍ സന്നിധിയില്‍ A തിരിയായി എരിയാം പൂവായ് വിടരാം കര്‍ത്താവിന്‍ സന്നിധിയില്‍ A കര്‍ത്താവിന്‍ സന്നിധിയില്‍ 🎵🎵🎵 A ലാ ല ലാ ല ലാ… ല ലാ ല ലാ ല ലാ… […]

Kandu Njan Kasayil

M കണ്ടു ഞാന്‍ കാസയില്‍ കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളികള്‍ F പീലാസയില്‍ പിടയും എന്റെ പ്രാണന്റെ, പ്രാര്‍ത്ഥനയും A കദനം തരുന്നു ഞാന്‍ പ്രാണന്‍ തരുന്നു ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേ കയ്യേല്‍ക്കണേ കാല്‍വരി ബലിയോടു ചേര്‍ക്കേണമേ —————————————– M വേദന തിങ്ങിയ, ജീവിത നാളുകള്‍ ചക്കില്‍ ഞെരുങ്ങിയ മുന്തിരികള്‍ F വേദന തിങ്ങിയ, ജീവിത നാളുകള്‍ ചക്കില്‍ ഞെരുങ്ങിയ മുന്തിരികള്‍ M കാസയില്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍, കണ്ണീരു മാറിടും കര്‍ത്താവിന്‍ രക്തമായത് മാറിടും F കാസയില്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍, കണ്ണീരു മാറിടും കര്‍ത്താവിന്‍ […]

Kaikalil Ithiri Pookkalumayi

M കൈകളില്‍ ഇത്തിരി പൂക്കളുമായ് കരളില്‍ ഒത്തിരി കണ്ണീരുമായ് ഒരുമിച്ചു ഞങ്ങള്‍ കാഴ്‌ച്ചയണയ്‌ക്കുന്നു കരുണാമയന്‍ ഇതു കൈക്കൊള്ളുമോ F കൈകളില്‍ ഇത്തിരി പൂക്കളുമായ് കരളില്‍ ഒത്തിരി കണ്ണീരുമായ് ഒരുമിച്ചു ഞങ്ങള്‍ കാഴ്‌ച്ചയണയ്‌ക്കുന്നു കരുണാമയന്‍ ഇതു കൈക്കൊള്ളുമോ —————————————– M ആബേല്‍ നല്‍കിയ ബലിപോലെ ഞങ്ങളും ആത്മാവു ദാനമായി നല്‍കുമല്ലോ F ആബേല്‍ നല്‍കിയ ബലിപോലെ ഞങ്ങളും ആത്മാവു ദാനമായി നല്‍കുമല്ലോ A കനിവോടെ കൈകൊള്ളും, വരമിന്നു നല്‍കീടു കദനങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞീടാന്‍ കൃപയേകീടു A കൈകളില്‍ ഇത്തിരി പൂക്കളുമായ് […]

Appavum Veenjumen Kaikalil Enthi

M അപ്പവും വീഞ്ഞുമെന്‍, കൈകളിലേന്തി പുണ്യമാമീ തിരു സന്നിധിയില്‍ F അപ്പവും വീഞ്ഞുമെന്‍, കൈകളിലേന്തി പുണ്യമാമീ തിരു സന്നിധിയില്‍ M ഇന്നു ഞാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍, എന്‍ ദൈവമേ ഒന്നിതു സ്വീകരിക്കൂ, അനുഗ്രഹിക്കൂ F ഇന്നു ഞാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍, എന്‍ ദൈവമേ ഒന്നിതു സ്വീകരിക്കൂ, അനുഗ്രഹിക്കൂ A അനുഗ്രഹിക്കൂ A അപ്പവും വീഞ്ഞുമെന്‍, കൈകളിലേന്തി പുണ്യമാമീ തിരു സന്നിധിയില്‍ —————————————– M പങ്കിലമായൊരെന്‍ മാനസവും ചങ്കിലെ മോദവും ദുഃഖങ്ങളും F പങ്കിലമായൊരെന്‍ മാനസവും ചങ്കിലെ മോദവും ദുഃഖങ്ങളും M […]

Orithiri Idam Tharumo

M ഒരിത്തിരി ഇടം തരുമോ? എന്നീശോയെ നിന്‍ ഹൃത്തിലെന്നെ ചേര്‍ത്തിടുമോ? F ഒരിത്തിരി ഇടം തരുമോ? എന്നീശോയെ നിന്‍ ഹൃത്തിലെന്നെ ചേര്‍ത്തിടുമോ? M നിന്റെ സ്‌നേഹം ഞാന്‍ നുകര്‍ന്നോട്ടെ നിന്റെ ഹൃത്തില്‍ ഞാനൊന്നലിഞ്ഞോട്ടെ F നിന്റെ സ്‌നേഹം ഞാന്‍ നുകര്‍ന്നോട്ടെ നിന്റെ ഹൃത്തില്‍ ഞാനൊന്നലിഞ്ഞോട്ടെ A എന്റെ ഈശോയെ, എന്റെ ഈശോയെ A ഒരിത്തിരി ഇടം തരുമോ? എന്നീശോയെ നിന്‍ ഹൃത്തിലെന്നെ ചേര്‍ത്തിടുമോ? —————————————– M ഇനി ഒരു ഹൃദയം മാത്രം എനിക്കും എന്റെ ഈശോയ്‌ക്കും ഇനി […]

Eesho Nee Ennil Aliyuvanullil

M ​​ഈശോ​,​ നീ എന്നില്‍ അലിയുവാനുള്ളില്‍​,​ ഞാന്‍ കൊതിച്ചു F ​എന്നും​,​ നീ എന്നില്‍ അണയുവാനുള്ളില്‍​,​ ആഗ്രഹിച്ചു M ​നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍​,​ വന്നില്ലെങ്കില്‍ ഈ ജന്മം വെറുതെയല്ലേ F ​നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍​,​ പാടിയില്ലെങ്കില്‍ ​ ​ഈ ജന്മം വെറുതെയല്ലേ A ഈശോ​,​ നീ എന്നില്‍ അലിയുവാനുള്ളില്‍​,​ ഞാന്‍ കൊതിച്ചു —————————————– M ​കണ്‍കളില്‍​,​ കണ്മണി പോലെ ​എന്നെ നീ എന്നെന്നും കാത്തു​വെച്ചു നെഞ്ചിലെ​,​ ചോര​യാലെന്നെ നിനക്കായ് നീ പണ്ടേ വിശുദ്ധയാക്കി F കണ്‍കളില്‍​,​ കണ്മണി പോലെ ​എന്നെ […]

Hrudhaya Kovilil Innu Nadhan

M ​​ഹൃദയ​ കോവിലിലിന്നു നാഥന്‍, വന്നിടും നേരം ഹൃദയ നോവുകളൊക്കെ ഞാന്‍, പങ്കുവച്ചീടും F അരികിലരികില്‍ നാഥനരികില്‍, ഞാനിരുന്നീടും അതുല സ്‌നേഹം, പൊഴിയുമാ തിരുമൊഴികള്‍ കേട്ടീടും A ​​ഹൃദയ​ കോവിലിലിന്നു നാഥന്‍, വന്നിടും നേരം ഹൃദയ നോവുകളൊക്കെ ഞാന്‍, പങ്കുവച്ചീടും —————————————– M നാഥനെന്നില്‍ വാസമാകാന്‍ ആലയം തീര്‍ക്കും ആലയത്തില്‍ എന്‍ ഹൃദയം മണ്‍ചിരാതാകും F നാഥനെന്നില്‍ വാസമാകാന്‍ ആലയം തീര്‍ക്കും ആലയത്തില്‍ എന്‍ ഹൃദയം മണ്‍ചിരാതാകും A നിണമൊഴിച്ചാ മണ്‍ചിരാതിന്‍ തിരിതെളിച്ചീടും തെളിയുമാ​ ചെറു മണ്‍ചിരാതില്‍ […]

Aaradhikkunnu Njangal Nin Sannidhiyil

M ​ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍​,​ നിന്‍​ ​സന്നിധിയില്‍ ​സ്‌തോത്രത്തോടെന്നും M ​ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍​,​ നിന്‍​ സന്നിധിയില്‍ ​നന്ദിയോടെന്നും M ​ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍​,​ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ നന്മയോടെന്നും A ​ആരാധിക്കാം​,​ യേശു കര്‍ത്താവിനെ F ​ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍​,​ നിന്‍​ ​സന്നിധിയില്‍ ​സ്‌തോത്രത്തോടെന്നും F ​ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍​,​ നിന്‍​ സന്നിധിയില്‍ ​നന്ദിയോടെന്നും F ​ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍​,​ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ നന്മയോടെന്നും A ​ആരാധിക്കാം​,​ യേശു കര്‍ത്താവിനെ —————————————– M ​​നമ്മെ സര്‍​വ്വം മറ​ന്ന്, തന്‍​​ സന്നിധിയില്‍ ധ്യാനത്തോടിന്നു M ​​​​​നമ്മെ സര്‍​വ്വം […]

Thilangunna Kurbana Kuppayam Pande

M തിളങ്ങുന്ന കുര്‍ബ്ബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായ് തീര്‍ന്നിരുന്നു F തിളങ്ങുന്ന കുര്‍ബ്ബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായ് തീര്‍ന്നിരുന്നു M ആ വെള്ളികാസ ഒന്നെടുത്തുയര്‍ത്തീടുവാന്‍ എന്നെനിക്ക് ആവുമെന്നോര്‍ത്തിരുന്നു ഞാന്‍ എന്നെനിക്ക് ആവുമെന്നോര്‍ത്തിരുന്നു F ആ വെള്ളികാസ ഒന്നെടുത്തുയര്‍ത്തീടുവാന്‍ എന്നെനിക്ക് ആവുമെന്നോര്‍ത്തിരുന്നു ഞാന്‍ എന്നെനിക്ക് ആവുമെന്നോര്‍ത്തിരുന്നു A തിളങ്ങുന്ന കുര്‍ബ്ബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായ് തീര്‍ന്നിരുന്നു —————————————– M യൗവനം പൂക്കുന്ന, പടിവാതിലില്‍ പഠനം ജ്വലിക്കുന്ന, ദിവസങ്ങളില്‍ F ഇനിയെന്ത്‌ വേണം എന്നോര്‍ത്തതില്ല ഇത് […]

B’ Eda D’ Yauma (Suriyani)

B’Eda D’Yauma is an Aramaic (East Syriac) song that praises Mary (മാതൃവന്ദനം) A ​​​​ബ്‌​ ​ഏദാദ്‌​ ​യൗ​മാ നെഗദോല്‍ ക്ലീലാ ദസ്‌മീറാസാ ലീക്കാര്‍ മറിയം A ​ല്‌വീശസ് ശെംശാ ​സീനസ് സ​ഹ്‌റാ വെ​സ്‌ത്രോസ് ക്ലീലാ അ‌ല്‍റേശ് മറിയം A ​ഹാവാ ബ്‌സുല്‍ത്താ ആലസ് മൗത്താ ഹയ്യേ ​യംബസ് സുല്‍ത്താ മറിയം A സ്‌ലാപ്‌സാദ് കീ​സാ ​സ്‌ത്ത്റസ് ​​​ ല്‌മെ​ല്‍​സാ ​മാ​ര്‍ഗാനീ​സാ മാര്‍​ത്ത് മറിയം A ബ്‌​ ​ഏദാദ്‌​ ​യൗ​മാ നെഗദോല്‍ ക്ലീലാ ദസ്‌മീറാസാ […]

Avoon D’ Vasmayya (Suriyani)

Avoon D’ Vasmayya is the Aramaic (East Syriac) version of our Lord’s Prayer (Our Father who art in Heaven) R വല്‍ അറ്ആ ശ്ലാമാ ഉസവ്‌റാ താവാ ലവ്‌നയ്‌നാശാ ബ്‌കോല്‍ എന്ദാന്‍ ല്‌ആല്‍മീന്‍ ആമേന്‍. ആവൂന്‍ ദ്‌വശ്‌മയ്യാ ​​ ആ… A ​നെസ്‌കന്ദേശ് ശ്‌മാക് ​തേസേ മല്‍​ക്കൂസാക്​ കന്ദീശ് കന്ദീശ് കന്ദീശത്ത് ആവൂന്‍ ദ്‌വശ്‌മയ്യാ ആ… R ദമ്‌ലേന്‍ ശ്‌മയ്യാ വര്‍ആ റമ്പൂസ്‌ ശുവ്‌ഹാക് ഈറേ ഉനാശാ കായേന്‍ ലാക് […]

Eeshoye Nin Thiruhrudhayathin Ullil

M ഈശോയെ നിന്‍ തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളില്‍ വാഴുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ ഓരോ നിമിഷവും, നിറമിഴിക്കുള്ളില്‍ നിന്നെ കാണുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ F ഈശോയെ നിന്‍ തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളില്‍ വാഴുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ ഓരോ നിമിഷവും, നിറമിഴിക്കുള്ളില്‍ നിന്നെ കാണുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ A സ്‌നേഹമേ, നീ വരൂ നോവകറ്റീടും തലോടലായ് A സ്‌നേഹമേ, നീ വരൂ നോവകറ്റീടും തലോടലായ് A ഈശോയെ നിന്‍ തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളില്‍ വാഴുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ ഓരോ നിമിഷവും, നിറമിഴിക്കുള്ളില്‍ നിന്നെ കാണുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ —————————————– […]

Sneham Vechu Vilambum

M സ്‌നേഹം വെച്ച് വിളമ്പും ദിവ്യ മുഹൂര്‍ത്തമായിതാ സ്‌നേഹ പിതാവാം ദൈവം നല്‍കും സ്‌നേഹവിരുന്നിതാ 🎵🎵🎵 F സ്‌നേഹം വെച്ച് വിളമ്പും ദിവ്യ മുഹൂര്‍ത്തമായിതാ സ്‌നേഹ പിതാവാം ദൈവം നല്‍കും സ്‌നേഹവിരുന്നിതാ M തിരുമെയ് നിണമായ് മാറിയ, തിരുഹൃദയം ഇതാ തിരുവോസ്‌തിയായ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്‍ മുമ്പില്‍ F തിരുമെയ് നിണമായ് മാറിയ, തിരുഹൃദയം ഇതാ തിരുവോസ്‌തിയായ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്‍ മുമ്പില്‍ A സ്വീകരിച്ചീടാം ഈ ദിവ്യ ഭോജ്യം ഹൃദയത്തില്‍ അലിയുമീ ദിവ്യ ഭോജ്യം A സ്വീകരിച്ചീടാം ഈ […]

M’ Haimneenan (Suriyani)

M’ Haimneenan is the Aramaic (East Syriac) song version of the Creed (Sarvashaktha Thaathanaam Eka Daivame) Please Note : The following hymn lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation.  R മ്‌ഹൈമ്‌നീനന്‍ ബ്‌ഹാദ്‌ ആലാഹാ ആവാ ആഹീദ്‌ കോല്‍ ആഹീദ്‌ കോല്‍ A ആവോദാ ദ്‌കൊല്‍ഹേന്‍ […]

Kadh Kayen (Damlen Shmayya) (Suriyani)

Kadh Kayen (Damlen Shmayya) is an Aramaic (East Syriac) Oshana Song Please Note : The following hymn lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation.  R കാദ് കായേന്‍ വമ്‌ ശ്‌ബ്‌ഹീന്‍ ദ്‌ലാ ശല്‍വാ, ഉഖാറേന്‍ ഹാനാ ല്‌ഹാനാ വാ… മ്‌റീന്‍ A കന്ദീശ്, കന്ദീശ് കന്ദീശ് മര്‍യാ […]

Balivedhiyil Snehaswaroopanam Nadhan

M ബലിവേദിയില്‍, സ്‌നേഹസ്വരൂപനാം നാഥന്‍ അണയുന്ന സമയമിതാ F ഉള്‍ത്താരിനുള്ളില്‍, അള്‍ത്താര തീര്‍ക്കാന്‍ ഈശോ എഴുന്നള്ളും നിമിഷമിതാ M തിരുഭോജ്യമാകാന്‍, തിരുനാഥനീശോ തിരുയാഗ വേദിയില്‍ അണയുന്നിതാ F കരുണാര്‍ദ്ര സ്‌നേഹം, കരളില്‍ നിറയ്‌ക്കാന്‍ കരുണാമയന്‍ അണയുന്നിതാ A ഒന്നായ് ഒരുമനമായ്‌ ഞങ്ങള്‍ ബലിയായ്‌ തീരുന്നിതാ ഒന്നായ് അനുരഞ്‌ജിതരായ് അര്‍പ്പകരായ്‌ തീരുന്നിതാ —————————————– M അതിപൂജ്യമാകുമീ ബലിവേദിയില്‍ ഹൃദയം തുറന്നിതാ കാത്തുനില്‍പ്പു F തിരുമുമ്പിലെരിയുന്ന തിരിനാളമായ് അള്‍ത്താരമുന്നില്‍ തെളിഞ്ഞു നില്‍പ്പൂ M അലിവോടെ അകതാരില്‍ അണയേണമേ അതിരില്ലാ സ്‌നേഹം […]

Sathya Manala Sundharane Priya Nadhane

M സത്യമണാളാ സുന്ദരനെ, പ്രിയ നാഥനെ സദയമിഹേ എഴുന്നള്ളുക നീ പ്രിയകാന്തയെ വേള്‍ക്കാന്‍ F സത്യമണാളാ സുന്ദരനെ, പ്രിയ നാഥനെ സദയമിഹേ എഴുന്നള്ളുക നീ പ്രിയകാന്തയെ വേള്‍ക്കാന്‍ M മുല്ല മലരുകളില്‍ നറുമണമുള്ളൊരു, ലജ്ജിതേ മണവാട്ടി, സഭയെ വരൂ നീ അവനോടു ചേര്‍ന്നിടുവാന്‍ F മുല്ല മലരുകളില്‍ നറുമണമുള്ളൊരു, ലജ്ജിതേ മണവാട്ടി, സഭയെ വരൂ നീ അവനോടു ചേര്‍ന്നിടുവാന്‍ A സത്യമണാളാ സുന്ദരനെ, പ്രിയ നാഥനെ സദയമിഹേ എഴുന്നള്ളുക നീ പ്രിയകാന്തയെ വേള്‍ക്കാന്‍ —————————————– M മാന്‍ […]

Eesho Ennum Koode Vannal

M ഈശോ എന്നും കൂടെ വന്നാല്‍ ഓരോ നിമിഷവും സ്വര്‍ഗ്ഗീയം F നാഥന്‍ എന്നോടു ചേര്‍ന്നു നിന്നാല്‍ ഈറന്‍ കണ്ണില്‍ ആനന്ദം M നിരാശ നീങ്ങും സാമീപ്യം F നിതാന്തമാ സ്‌നേഹമെന്‍ ഭാഗ്യം A അതിനുള്ള നന്ദിയാണിനി ജീവിതം ഈ ജീവിതം A ഈശോ എന്നും കൂടെ വന്നാല്‍ ഓരോ നിമിഷവും സ്വര്‍ഗ്ഗീയം A നാഥന്‍ എന്നോടു ചേര്‍ന്നു നിന്നാല്‍ ഈറന്‍ കണ്ണില്‍ ആനന്ദം —————————————– M ഇരുളില്‍… തെളിയുന്നോരാമുഖം പുലര്‍കാല മഞ്ഞുപോല്‍ സുഖദം F ഉരുകും… […]

Snehamkond Oru Veedu Paniyam

M ​​​​​സ്‌നേഹം കൊണ്ടൊരു വീട് പണിയാം ദൈവ​സ്‌നേഹം കൊണ്ടൊരു വീട് പണിയാം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച തിരുകുടുംബം പോല്‍ ​​​​​​സ്‌നേഹം കൊണ്ടൊരു വീട് പണിയാം F ​​​​​സ്‌നേഹം കൊണ്ടൊരു വീട് പണിയാം ദൈവ​സ്‌നേഹം കൊണ്ടൊരു വീട് പണിയാം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച തിരുകുടുംബം പോല്‍ ​​​​​​സ്‌നേഹം കൊണ്ടൊരു വീട് പണിയാം —————————————– M ​ദൈവത്തോടനുവാദം ചോദിക്കേണം ദൈവത്തിന്‍ ഹിതം തിരിച്ചറിയേണം F ​ദൈവത്തി​ല്‍ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്താലെ അടിത്തറ നന്നായി പണിയേണം M ​ത്യാഗത്തിന്‍ ഭിത്തികള്‍ ഉയര്‍ത്തേണം ക്ഷമ കൊണ്ടു മേല്‍ക്കൂര […]

Eesho Mariyam Ouseppe Ee Kudumbathe

M ​ഈശോ മറിയം യൗസേപ്പേ ഈ കുടുംബത്തെ കാക്കേണമേ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്‍ തിരുഹിതം തേടാന്‍ അനുഗ്രഹം ചൊരിയേണമേ F ​ഈശോ മറിയം യൗസേപ്പേ ഈ കുടുംബത്തെ കാക്കേണമേ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്‍ തിരുഹിതം തേടാന്‍ അനുഗ്രഹം ചൊരിയേണമേ —————————————– M ​ഈശോയെ നിന്‍​,​ തിരു ഹൃദയത്തില്‍ ​​ഈ കുടുംബത്തെ ന​ല്‍കീടു​ന്നു F ​ഈശോയെ നിന്‍​,​ തിരു ഹൃദയത്തില്‍ ​​ഈ കുടുംബത്തെ ന​ല്‍കീടു​ന്നു M ​നിന്‍ തിരു രക്തത്തില്‍​,​ കഴുകി നീ എന്നും ഈ കുടുംബത്തെ കാക്കേണമേ A ഈ […]

Eesho Mariyam Ouseppe Ee Veedinu

M ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ ഈ വീടിനു തുണയാവണേ F ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ ഈ വീടിനു തുണയാവണേ M ​ഞങ്ങടെ വീടിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് ​തിരുകുരിശ് അവിടുന്ന് നാട്ടേണമേ A തിരുകുരിശ് അവിടുന്ന് നാട്ടേണമേ A ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ ഈ വീടിനു തുണയാവണേ —————————————– M നാലു ചുറ്റും ഇന്നു, കാവലായ് നില്‍ക്കാന്‍ മാലാഖമാരെ നല്‍കേണമേ F നാലു ചുറ്റും ഇന്നു, കാവലായ് നില്‍ക്കാന്‍ മാലാഖമാരെ നല്‍കേണമേ M സാത്താന്റെ കെണിയില്‍ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കു […]

Eesho Mariyam Ouseppe Ee Apeksha

M ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ ഈ അപേക്ഷ കൈക്കൊള്ളേണമേ ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേ F ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ ഈ അപേക്ഷ കൈക്കൊള്ളേണമേ ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേ —————————————– M എന്റെ നെഞ്ചിലെ നൊമ്പരമത്രയും അറിയുന്നവരല്ലേ, എന്നില്‍ കനിവുള്ളവരല്ലേ F എന്റെ നെഞ്ചിലെ നൊമ്പരമത്രയും അറിയുന്നവരല്ലേ, എന്നില്‍ കനിവുള്ളവരല്ലേ A എത്ര കൊടുംകാറ്റടിച്ചാലും ഏതു മരുഭൂവിലായാലും തിരിച്ചുവരുംവരെ പ്രിയമുള്ളവനവ- നൊരുമുള്ളു പോലും കൊള്ളരുതേ A ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ ഈ അപേക്ഷ കൈക്കൊള്ളേണമേ ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേ […]

Thiruhrudhaya Nadhane

M തിരുഹൃദയ നാഥനെ, അധരങ്ങളാലെ ഞാന്‍ അവിടുത്തെ നാമമെന്നുമേറ്റു പാടുമേ F തിരുഹൃദയ നാഥനെ, അധരങ്ങളാലെ ഞാന്‍ അവിടുത്തെ നാമമെന്നുമേറ്റു പാടുമേ M തിരുഹൃദയമേ, തീരാത്ത സ്‌നേഹമേ ആകാശം പോലല്ലോ, നിന്റെ വിശ്വസ്‌തത F തിരുഹൃദയമേ, തീരാത്ത സ്‌നേഹമേ ആകാശം പോലല്ലോ, നിന്റെ വിശ്വസ്‌തത A തിരുഹൃദയ നാഥനെ, അധരങ്ങളാലെ ഞാന്‍ അവിടുത്തെ നാമമെന്നുമേറ്റു പാടുമേ —————————————– M സ്‌നേഹം മാത്രം ധാരധാരയായ് പെയ്‌തിടും F മേഘം പോലെ യേശുവേ നീ മുന്നില്‍ വന്നല്ലോ M നേര്‍ത്ത […]

Manavattiyakunna Thirusabhaye

M മണവാട്ടിയാകുന്ന തിരുസഭയെ മഹിമാമുടിയണിയിക്കും മിശിഹായേ F മണവാട്ടിയാകുന്ന തിരുസഭയെ മഹിമാമുടിയണിയിക്കും മിശിഹായേ M മഹിതമാം വസ്‌ത്രം, ഈ ദാസന് (/ദാസിക്ക്/ദാസര്‍ക്ക്) നല്‍കും F മഹിതമാം വസ്‌ത്രം, ഈ ദാസന് (/ദാസിക്ക്/ദാസര്‍ക്ക്) നല്‍കും A ബലിയില്‍, അണിചേരുന്നു ഇവരും ബലിയില്‍, അണിചേരുന്നു A മണവാട്ടിയാകുന്ന തിരുസഭയെ മഹിമാമുടിയണിയിക്കും മിശിഹായേ A മഹിതമാം വസ്‌ത്രം, ഈ ദാസന് (/ദാസിക്ക്/ദാസര്‍ക്ക്) നല്‍കും A മഹിതമാം വസ്‌ത്രം, ഈ ദാസന് (/ദാസിക്ക്/ദാസര്‍ക്ക്) നല്‍കും A ബലിയില്‍, അണിചേരുന്നു ഇവരും ബലിയില്‍, അണിചേരുന്നു […]

Athyunnathangalil Vazhunna Daivame

M ​​അത്യുന്നതങ്ങളില്‍​ വാഴുന്ന ദൈവമേ ഏക ദൈവമേ ​ നിന്നെ സ്‌തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ നിന്‍ നാമം വാഴ്‌ത്തുന്നു ഞങ്ങള്‍ F അത്യുന്നതങ്ങളില്‍​ വാഴുന്ന ദൈവമേ ഏക ദൈവമേ ​ നിന്നെ സ്‌തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ നിന്‍ നാമം വാഴ്‌ത്തുന്നു ഞങ്ങള്‍ —————————————– M വ്യഥ നിറയും മനസ്സോടെ നിന്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു യേശുനാഥാ 🎵🎵🎵 F വ്യഥ നിറയും മനസ്സോടെ നിന്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു യേശുനാഥാ M അറിയാതെ ചെയ്‌തതാം അപരാധമൊക്കെയും അലിവോടെ മറന്നു നീ അനുഗ്രഹിക്കൂ F […]

Divya Snehame Thirubhojyamayi Nirayename

M ​ദിവ്യ ​സ്‌നേഹമേ​,​ തിരുഭോജ്യമായ്​,​ നിറയേണമേ F ​ദിവ്യകാരുണ്യമേ​,​ തിരു ജീവനായ്​,​ പടരേണമേ M ​നീ വരുമ്പോള്‍​ ​എന്‍ മാനസത്തില്‍ F ​സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം ഞാനിന്നൊരുക്കാം M ​ഹൃദയം, നിറയെ, പൂമണ്ഡപം F ​തെളിയും, പ്രഭ തന്‍, പൊന്‍ ദീപകം A ദിവ്യ ​സ്‌നേഹമേ​,​ തിരുഭോജ്യമായ്​,​ നിറയേണമേ ദിവ്യകാരുണ്യമേ​,​ തിരു ജീവനായ്​,​ പടരേണമേ A ​സ്‌നേ​ഹമേ​,​ ദിവ്യ ​സ്‌നേഹമേ നിത്യ ജീവനായ്‌ എന്നില്‍ വാഴണേ A ​ദീപമേ, സത്യ ദീപമേ ദിവ്യ ശോഭയായ് എന്നില്‍ തെളിയണേ —————————————– M […]

Oru Kunju Poovu Njan Kazhchayekunnu

M ​ഒരു കുഞ്ഞുപൂവു ഞാന്‍​,​ കാ​ഴ്‌ച്ചയേകുന്നൂ കരം നീട്ടി വാങ്ങി നീ സ്വീകരിക്കണമേ F ​വിധവ​ ​തന്‍ ചെറുകാശു പോലെയീ കാ​ഴ്‌ച്ചയെ കൈക്കൊള്ളുവാന്‍​,​ കനിവാകേണമേ A ​സ്വീകരിക്കണമേ നാഥാ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നെയിന്നു പൂര്‍ണമായ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു A ​സ്വീകരിക്കണമേ നാഥാ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നെയിന്നു പൂര്‍ണമായ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു —————————————– M ​നീ തന്നൊരായിരം, നന്മകള്‍ക്കൊക്കെയും നന്ദിയായ് നല്‍കുന്നു എന്‍ ജീവിതം F ​നീ തന്നൊരായിരം, നന്മകള്‍ക്കൊക്കെയും നന്ദിയായ് നല്‍കുന്നു എന്‍ ജീവിതം M ​കുശവ​ന്റെ കയ്യിലേ​,​ കളിമണ്ണു പോലെന്നെ തിരുവുള്ളം […]

Krushitha Nin Kaikalil

M ക്രൂശിതാ നിന്‍ കൈകളില്‍ എന്റെ ജീവിതം തരുന്നു F ക്രൂശിതാ നിന്‍ കൈകളില്‍ എന്റെ ജീവിതം തരുന്നു M ദുരിതങ്ങളേറും, വേളകളില്‍ നിന്‍ കരതാരിലഭയം തരണേ F ഈശോ, നിന്‍ സ്‌നേഹം എന്റെ ജീവനെ കാത്തിടുന്നു A ക്രൂശിതാ നിന്‍ കൈകളില്‍ എന്റെ ജീവിതം തരുന്നു —————————————– M ചോരവാര്‍ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ കൈയ്യില്‍ തന്നിടാം F നിന്ദകര്‍ക്കും പീഠകര്‍ക്കും യേശുവേ നിന്‍ ക്ഷമയേകാന്‍ M നീ തരും ഭാരവും, രോഗവും ക്ലേശവും F […]

Ellam Marannu Nin Koodeyakan

M എല്ലാം മറന്നു നിന്‍ കൂടെയാകാന്‍ എല്ലാം വെടിഞ്ഞു നിന്‍ സ്നേഹമേകാന്‍ നിന്‍ വഴി ചേര്‍ന്ന് കുരിശിലേറാന്‍ കുര്‍ബാനയാക്കണേ എന്നെയും നീ കുര്‍ബാനയാക്കണേ എന്നെയും നീ 🎵🎵🎵 F എല്ലാം മറന്നു നിന്‍ കൂടെയാകാന്‍ എല്ലാം വെടിഞ്ഞു നിന്‍ സ്നേഹമേകാന്‍ നിന്‍ വഴി ചേര്‍ന്ന് കുരിശിലേറാന്‍ കുര്‍ബാനയാക്കണേ എന്നെയും നീ കുര്‍ബാനയാക്കണേ എന്നെയും നീ —————————————– M നോവിന്റെ പൊരിവെയില്‍ ഏറ്റുവീണ് നിണമെഴും വഴികളില്‍ കുരിശുമായി F നോവിന്റെ പൊരിവെയില്‍ ഏറ്റുവീണ് നിണമെഴും വഴികളില്‍ കുരിശുമായി M […]

Israyele Sthuthichiduka

M ഇസ്രായേലേ സ്‌തുതിച്ചിടുക രാജാധിരാജന്‍ എഴുന്നള്ളുന്നു F ഇസ്രായേലേ സ്‌തുതിച്ചിടുക രാജാധിരാജന്‍ എഴുന്നള്ളുന്നു M വിനീതനായ്‌ യേശുനാഥന്‍ നിന്നെത്തേടി അണഞ്ഞിടുന്നു A കരഘോഷമോടെ സ്‌തുതിച്ചിടുവിന്‍ ഹല്ലേലുയാ ഗീതി പാടിടുവിന്‍ ഓര്‍ശ്ലേമിന്‍ രക്ഷകനായവന്‍ ദാവീദിന്‍ പുത്രനെ വാഴ്‌ത്തുവിന്‍ A ഇസ്രായേലേ സ്‌തുതിച്ചിടുക രാജാധിരാജന്‍ എഴുന്നള്ളുന്നു —————————————– M പാപിക്കും രോഗിക്കും സൗഖ്യവുമായ്‌ അന്ധനും ബധിരനും മോചനമായ് തളര്‍ന്നു പോയ മനസ്സുകളില്‍ പുതു ഉത്ഥാനത്തിന്‍ ജീവനായ്‌ F പാപിനി മറിയത്തെപ്പോലെ നീ പാപങ്ങളേറ്റു ചൊല്ലീടുകില്‍ ജീവന്‍ നിന്നില്‍ ചൊരിഞ്ഞിടും കണ്മണിയായ്‌ […]

Kodanukodi Paapam Marannenne

M കോടാനുകോടി പാപം മറന്നെന്നേ മാറോടു ചേര്‍ത്തവനെ F നെഞ്ചില്‍ നെരിപ്പോട് കത്തുന്ന നേരം നെഞ്ചോടണച്ചവനെ M വറ്റാത്ത സ്‌നേഹമേ, നിന്നെ നുകരുവാന്‍ എത്തുന്നു ആശയോടെ ഞാന്‍ F വറ്റാത്ത സ്‌നേഹമേ, നിന്നെ നുകരുവാന്‍ എത്തുന്നു ആശയോടെ ഞാന്‍ A കോടാനുകോടി പാപം മറന്നെന്നേ മാറോടു ചേര്‍ത്തവനെ —————————————– M എത്രമാത്രമെന്നെ നീ കരുതുന്നുണ്ടെന്നു ഞാന്‍ ചോദ്യമുന്നയിച്ച നാളിലും. സാധ്യമായ രീതിയില്‍ കൈ വിരിച്ചു ക്രൂശില്‍ നീ ഇത്രയേറെ എന്ന് മൊഴിഞ്ഞു F എത്രമാത്രമെന്നെ നീ കരുതുന്നുണ്ടെന്നു […]

Aathmav Irangum Vedhiyil

Note : The following lyrics is adjusted for the attached Karaoke. M ആത്മാവിറങ്ങും വേദിയില്‍ ഹൃദയം തുറന്നു നാഥാ F ജീവന്‍ പകര്‍ന്ന ത്യാഗം ഓര്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി വന്നിടാം A ബലിവേദി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കാം കറയേതും നീക്കി നില്‍ക്കാം A ബലിവേദി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കാം കറയേതും നീക്കി നില്‍ക്കാം A മാലാഖമാര്‍ പാടുന്നു ഹാല്ലേലൂയാ പാടുന്നു മാലോകരേവരും ചേരുന്നു ബലിവേദി സ്വര്‍ഗ്ഗീയമാകുന്നു A മാലാഖമാര്‍ പാടുന്നു ഹാല്ലേലൂയാ പാടുന്നു മാലോകരേവരും ചേരുന്നു ബലിവേദി […]

Nithya Jeevan Nalkum Divya Bhojyame

M നിത്യജീവന്‍ നല്‍കും ദിവ്യഭോജ്യമേ നിത്യമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ F നിത്യജീവന്‍ നല്‍കും ദിവ്യഭോജ്യമേ നിത്യമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ M ഓരോ ദിനവും ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ തിരുവോസ്‌തിരൂപനായ് നീ അണയും F ഓരോ നിമിഷവും വീഴാതെ എന്നെ ഉള്ളം കൈകളില്‍ താങ്ങീടുന്നു A പരിശുദ്ധ, പരമ കാരുണ്യമേ ഉള്ളില്‍, അലിയുവാന്‍ വരണേ A പരിശുദ്ധ, പരമ കാരുണ്യമേ ഉള്ളില്‍, അലിയുവാന്‍ വരണേ —————————————– M യോഗ്യത എന്നില്‍, ഇല്ല നാഥാ നീ എന്റെയുള്ളില്‍, വാസമാകാന്‍ F യോഗ്യത എന്നില്‍, ഇല്ല നാഥാ […]

Nithya Purohithan Yeshuvin Ammayaam

M നിത്യപുരോഹിതന്‍ യേശുവിന്‍ അമ്മയാം നിത്യവിശുദ്ധ കന്യേ വൈദികര്‍ക്കൊക്കെയും സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തിനും എന്നും നീ രാജ്‌ഞിയല്ലോ F നിന്‍ പ്രിയ സൂനുവിന്‍ വേലചെയ്‌തീടുമീ ദാസനാം വൈദികരെ നീല മേലങ്കിയാല്‍ മൂടിപൊതിഞ്ഞെന്നും കാത്തു പാലിച്ചീടണേ M കാഴ്‌ച്ചയില്‍, കേള്‍വിയില്‍, ചിന്തയില്‍ ബുദ്ധിയില്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ ഭാവനയില്‍ ദേഹിദേഹങ്ങളില്‍ ശുദ്ധിപുലര്‍ത്തുവാന്‍ ഇവരെ സഹായിക്കണേ F ഉച്ചിമുതല്‍ക്കെന്റെ ഉള്ളംകാല്‍ വരെ ഓരോരോ കോശങ്ങളും യേശുവിന്‍ രക്തത്തിന്‍ ധാരചൊരിഞ്ഞമ്മ ശുദ്ധി വരുത്തീടണേ M നോക്കിലും, വാക്കിലും, ഊണില്‍ ഉറക്കത്തില്‍ ഓരോ പ്രവര്‍ത്തിയിലും ദൈവത്തിനിംഗിതം മാത്രം നിറവേറ്റാന്‍ […]

Nithyanaya Daivame Sathya Daivame

M നിത്യനായ ദൈവമേ സത്യദൈവമേ സര്‍വ്വശക്തിയോടെ ഞാന്‍ വാഴ്‌ത്തിടുന്നങ്ങേ F നീ മാത്രമേ, എന്നാളുമെന്‍ ജീവന്റെ പരിപാലകന്‍ M നീ മാത്രമേ, എന്നാളുമെന്‍ ജീവന്റെ പരിപാലകന്‍ A ഓ എന്റെ സങ്കേതമേ ഓ എന്റെ ആനന്ദമേ ഓ എന്റെ സൗഭാഗ്യമേ എന്‍ ജീവ സായൂജ്യമേ —————————————– M ഭാരങ്ങള്‍ പേറി ഞാന്‍, തളരുന്ന നേരത്തു പലവട്ടം താങ്ങായി വന്നു നീ F ഭാരങ്ങള്‍ പേറി ഞാന്‍, തളരുന്ന നേരത്തു പലവട്ടം താങ്ങായി വന്നു നീ M തകരാതെ […]

Nithyanaya Daivathin Puthrananu Nee

M നിത്യനായ ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാണു നീ ലോകൈക രക്ഷകനാം ക്രിസ്‌തുവാണു നീ F ഇസ്രയേലിന്‍ രാജരാജനാണു നീ ശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍ ഇവ്വയാണു നീ A നിത്യനായ ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാണു നീ ലോകൈക രക്ഷകനാം ക്രിസ്‌തുവാണു നീ —————————————– M മൂന്നു കൂടാരങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തിടാം ഞാന്‍ എന്നുമിവിടെ വാഴ്‌വതെത്ര മോഹനം F മൂന്നു കൂടാരങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തിടാം ഞാന്‍ എന്നുമിവിടെ വാഴ്‌വതെത്ര മോഹനം M എവിടെ ഞാന്‍ പോകും ലോകേശാ ജീവന്റെ ഉറവിടം നീയല്ലോ F എവിടെ ഞാന്‍ പോകും […]

Mele Mizhi Nokki Njan

M മേലെ, മിഴി നോക്കി ഞാന്‍ പാടാന്‍ വന്നിതാ F ചാരെ, കനിവോടെ നീ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇല്ലയോ A പാരിന്‍, ഇരുള്‍ മായ്‌ക്കുമീ പൊന്നിന്‍ താരമേ A എന്നില്‍, നിറയേണമേ സ്നേഹ നാളമേ A ആയിരം മേഘമായ് കാവലാകണേ പൈതലാം, എന്നെയും കാത്തിടേണമേ A ആയിരം മേഘമായ് കാവലാകണേ പൈതലാം, എന്നെയും കാത്തിടേണമേ A മേലെ, മിഴി നോക്കി ഞാന്‍ പാടാന്‍ വന്നിതാ ചാരെ, കനിവോടെ നീ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇല്ലയോ —————————————– M നീറുമെന്നിലെ അലകള്‍ ശാന്തമാക്കുവാന്‍ […]

Rahme Shuvkana (Suriyani)

Rahme Shuvkana is the Aramaic (East Syriac) version of the Song Karthave Nin Dhaasaraam Ivarthan Please Note : The following hymn lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation.  S റഹ്‌മേ ശുവ്‌ഖാനാ മിന്‍ ആലാഹാ, മാറേകോല്‍ മര്‍പേയ്‌നന്‍, സകല്‍വാസാ, ലക്‌നാവാസാന്‍ A മര്‍യാ ഹസ്സാ, ഹ്‌ഥാഹേ, […]

Mokshame Padatte Njan Nin

M മോക്ഷമേ….. പാടട്ടെ ഞാന്‍ നിന്‍ നാമത്തെ വാഴ്‌ത്തും സങ്കീര്‍ത്തനം, സങ്കീര്‍ത്തനം F മോക്ഷമേ….. പാടട്ടെ ഞാന്‍ നിന്‍ നാമത്തെ വാഴ്‌ത്തും സങ്കീര്‍ത്തനം, സങ്കീര്‍ത്തനം A നിറ ദീപംപോലെ, തെളിയേണമെന്നില്‍ ഇരുളില്‍ വീണിഴയുന്നോര്‍ക്കൊളിയാകുവാന്‍ A മോക്ഷമേ….. പാടട്ടെ ഞാന്‍ നിന്‍ നാമത്തെ വാഴ്‌ത്തും സങ്കീര്‍ത്തനം, സങ്കീര്‍ത്തനം A ആ.. ആ… ആ… —————————————– M നിന്റെ പരിപാലനം, എന്നും വചനാമൃതം എന്റെ പഥനത്തില്‍ ഉണര്‍വിന്റെ വരമാകണം F നിന്റെ പരിപാലനം, എന്നും വചനാമൃതം എന്റെ പഥനത്തില്‍ ഉണര്‍വിന്റെ […]

Vachanam Thiru Vachanam Daiva Vachanam

M വചനം…. തിരുവചനം…. ദൈവവചനം…. നിത്യവചനം… 🎵🎵🎵 M വചനം തിരുവചനം ദൈവവചനം നിത്യവചനം ജീവദായക വചനം സൃഷ്‌ടി ചെയ്‌തൊരു വചനം F വചനം തിരുവചനം ദൈവവചനം നിത്യവചനം ജീവദായക വചനം സൃഷ്‌ടി ചെയ്‌തൊരു വചനം —————————————– M ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു 🎵🎵🎵 F ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു M വചനം വഴിയായ് തന്നെ സമസ്‌തവും മൂവുലകത്തിലും ഉണ്ടായി F വചനം വഴിയായ് തന്നെ സമസ്‌തവും മൂവുലകത്തിലും ഉണ്ടായി M […]

Nirashanaya Manushya

M നിരാശനായ മനുഷ്യാ നിരീശ്വരനായ മനുഷ്യാ നീ വിശ്വസിക്കൂ, നീ ആശ്വസിക്കൂ ആശ്വസിക്കൂ 🎵🎵🎵 F നിരാശനായ മനുഷ്യാ നിരീശ്വരനായ മനുഷ്യാ നീ വിശ്വസിക്കൂ, നീ ആശ്വസിക്കൂ M ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നു അവന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു നിന്നില്‍ വാഴാന്‍ ആശിക്കുന്നു F ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നു അവന്‍ നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു നിന്നില്‍ വാഴാന്‍ ആശിക്കുന്നു A നിരാശനായ മനുഷ്യാ നിരീശ്വരനായ മനുഷ്യാ നീ വിശ്വസിക്കൂ, നീ ആശ്വസിക്കൂ —————————————– M ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗിയായ് നീ വലയുമ്പോള്‍ ദുഃഖ […]

Yeshuve Nee Varu Nadhanayullil

M യേശുവേ നീ വരൂ A നാഥനായുള്ളില്‍ F രക്ഷകാ നീ വരൂ A ജീവനായുള്ളില്‍ M പാപമെല്ലാം നീക്കുവാന്‍ A യേശു നീ മാത്രം F പാപമെല്ലാം നീക്കുവാന്‍ A സ്‌നേഹമായ്, പുണ്യമായ് വന്നു വാണീടണേ A സ്‌നേഹമായ്, പുണ്യമായ് വന്നു വാണീടണേ A യേശുവേ നീ വരൂ A നാഥനായുള്ളില്‍ A രക്ഷകാ നീ വരൂ A ജീവനായുള്ളില്‍ —————————————– M നിന്നെയുള്ളില്‍ ഓര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ എന്റെയുള്ളം തുടിക്കുന്നു നിന്നിലായ് ഞാന്‍ എന്നുമെന്നും അലിഞ്ഞീടുന്നു 🎵🎵🎵 […]

Ee Nimisham Ee Nombaram

M ഈ നിമിഷം, ഈ നൊമ്പരം പ്രാര്‍ത്ഥനയാക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ F ദുഃഖങ്ങള്‍ തെല്ലിട, പോയ് മറയും പ്രത്യാശയാലുള്ളം നിറഞ്ഞീടുമേ M നാളെയീ നൊമ്പരം, നന്മയായി തീര്‍ത്തീടും മുറിവുണക്കീടും, യേശു നാഥന്‍ F നാളെയീ നൊമ്പരം, നന്മയായി തീര്‍ത്തീടും മുറിവുണക്കീടും, യേശു നാഥന്‍ A മൃദുവായ് തലോടിടും, എന്റെ ഈശോ F ഈ നിമിഷം, ഈ നൊമ്പരം പ്രാര്‍ത്ഥനയാക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ —————————————– M രോഗത്താല്‍ തനു, തളരുമ്പോഴും വിശ്വാസമുളെളാരു മനസ്സുമായി F യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയല, മുങ്ങി ഉയരുമ്പോള്‍ നാമാന്‍ […]

Ennaana Lahma (Suriyani)

Ennaana Lahma is an Aramaic (East Syriac) song sung by Mar Thoma Nasranis (St. Thomas Christians), during the Qurbana Aaradhana. (Suriyani version of the Song Njan Swargathil Ninnum Irangiya Jeevanulla Appamakunnu). Note : The following lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct […]

Qambel Maran (Suriyani)

Qambel Maran is the Aramaic (East Syriac) version of the Song Kaikollaname Hrudhayam Gamamaam. Note : The following lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation. M കമ്പെല്‍ മാറന്‍, ഹാന്‍ കുര്‍ബാന ലേല്‍ ബശ്‌മയ്യാദ്‌ കാറെവ് അവ്‌ദാക് ബ്‌ഹയ്‌മാനൂസാ ബ്‌ലെമ്പാ ദക്‌യാ F കമ്പെല്‍ മാറന്‍, ഹാന്‍ […]

Amma Enna Randaksharathil

F അമ്മയെന്ന രണ്ടക്ഷരത്തില്‍ സ്‌നേഹമെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു വച്ച് മാനവര്‍ക്ക് പകുത്തു നല്‍കി ദൈവം അലിവോടെ M അമ്മയെന്ന രണ്ടക്ഷരത്തില്‍ സ്‌നേഹമെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു വച്ച് മാനവര്‍ക്ക് പകുത്തു നല്‍കി ദൈവം അലിവോടെ F ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയായീടാന്‍ മറിയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും കരുതി വച്ച് അമ്മയുടെ സ്നേഹം M ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയായീടാന്‍ മറിയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും കരുതി വച്ച് അമ്മയുടെ സ്നേഹം A അമ്മയെന്ന രണ്ടക്ഷരത്തില്‍ സ്‌നേഹമെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു വച്ച് മാനവര്‍ക്ക് പകുത്തു നല്‍കി ദൈവം അലിവോടെ A അമ്മയോട് […]

Urukunna Thiriyil Uyarthunna Kasayil

M ഉരുകുന്ന തിരിയില്‍, ഉയര്‍ത്തുന്ന കാസയില്‍ ഉത്ഥിതനെന്നുടെ ഉയിരായി മാറി F മുറിയുന്ന ഓസ്‌തിയില്‍, തിരുമുറിപ്പാടില്‍ എന്‍ മുറിവവനിന്നു മറച്ചീടുന്നു A ഞാന്‍ മുറിയുമ്പോള്‍, അവന്‍ മുറിയുന്നു ഞാന്‍ ഇടറുമ്പോള്‍, അവന്‍ നീറുന്നു A ഞാന്‍ മുറിയുമ്പോള്‍, അവന്‍ മുറിയുന്നു ഞാന്‍ ഇടറുമ്പോള്‍, അവന്‍ നീറുന്നു —————————————– M ആരിലും വലിയതാം, ശ്രേഷ്‌ഠമാം സ്നേഹം ആരാലും നല്‍കാത്ത, കരുതലിന്‍ കരങ്ങള്‍ F ആരിലും വലിയതാം, ശ്രേഷ്‌ഠമാം സ്നേഹം ആരാലും നല്‍കാത്ത, കരുതലിന്‍ കരങ്ങള്‍ M അലയുന്ന തോണിയില്‍, […]

Enne Thalodunna Daivam

M നാഥാ, യേശു നാഥാ നാഥാ, സ്‌നേഹരൂപാ കാല്‍വരി മലയിലെ ബലിദായകാ ഉത്ഥിതനായൊരു ദൈവപുത്രാ 🎵🎵🎵 F നാഥാ, യേശു നാഥാ നാഥാ, സ്‌നേഹരൂപാ കാല്‍വരി മലയിലെ ബലിദായകാ ഉത്ഥിതനായൊരു ദൈവപുത്രാ A ഒന്നു തൊടേണേ എന്‍ ദുഃഖങ്ങളില്‍ ഒന്നു തൊടേണേ എന്‍ വേദനയില്‍ ഒന്നു തൊടേണേ എന്‍ വല്ലായ്‌മയില്‍ വന്നു തരേണേ നിന്‍ കൃപകളെന്നും A ഒന്നു തൊടേണേ എന്‍ ദുഃഖങ്ങളില്‍ ഒന്നു തൊടേണേ എന്‍ വേദനയില്‍ ഒന്നു തൊടേണേ എന്‍ വല്ലായ്‌മയില്‍ വന്നു തരേണേ […]

Eppozhum Neeye Ennennum Neeye

M എപ്പോഴും നീയെ, എന്നെന്നും നീയെ എനിക്കെല്ലാമെല്ലാം, നീ യേശുവേ F എന്നാളും നീയെ, എന്നേക്കും നീയെ എന്നോടു കൂടെന്നും നീ യേശുവേ A നീ യേശുവേ A തായും നീയേ, താതനും നീയെ M താങ്ങും തണലും നീ യേശുവേ A ഇണയും നീ, തുണയും നീ F എന്നും എല്ലാനാളും, നീ യേശുവേ A നീ യേശുവേ —————————————– M ആരുമില്ലെങ്കിലും, അങ്ങെനിക്കെല്ലാമെല്ലാം ഭീതിയില്ല, ദൂതനുണ്ട് എന്നെ സൂക്ഷിപ്പാന്‍ F ആരുമില്ലെങ്കിലും, അങ്ങെനിക്കെല്ലാമെല്ലാം ഭീതിയില്ല, […]

Alivode Alivode Kakkane Nadha

M അലിവോടെ അലിവോടെ കാക്കണേ നാഥാ കനിവോടെ കനിവോടെ നോക്കണേ ദേവാ F അലിവോടെ അലിവോടെ കാക്കണേ നാഥാ കനിവോടെ കനിവോടെ നോക്കണേ ദേവാ M ഇനിയുള്ള ജീവനും, സകലവും നിന്‍ കയ്യില്‍ കോപത്തോടെങ്ങളെ നോക്കീടല്ലേ A അലിവോടെ അലിവോടെ കാക്കണേ നാഥാ കനിവോടെ കനിവോടെ നോക്കണേ ദേവാ —————————————– M നിര്‍ദ്ദയം ഓരോന്നും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് നിര്‍വികാരതയോടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് 🎵🎵🎵 F നിര്‍ദ്ദയം ഓരോന്നും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് നിര്‍വികാരതയോടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് M പലതും കണ്ടിട്ടും, പാപമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും തിന്മകള്‍ ഓരോന്നു […]

Njangal Ninne Vilikkunnu

A ഞങ്ങള്‍, നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നാഥാ, കൃപയുമനുഗ്രഹവും ഭണ്ഡാരത്തില്‍ നിന്നിവനില്‍ ലോപമെഴാതെ പൊഴിഞ്ഞാലും A ഞങ്ങള്‍, നിന്നെ വിളിക്കുന്നു —————————————– M ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാമഖിലേശാ നീതാന്‍ പാപ വിമോചകനും F ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാമഖിലേശാ നീതാന്‍ പാപ വിമോചകനും A ഭൂത ദയാമയ മാനസനും കാരുണ്യാര്‍ദ്ര മഹാശയനും A ഞങ്ങള്‍, നിന്നെ വിളിക്കുന്നു

Nara Rakshakanam Mishihaye (Ordination)

A നരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ ഞങ്ങള്‍ ചരിക്കും മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നീ താന്‍ ശോഭനമാക്കുന്നു ശക്തിയിലും, നിന്‍ ബുദ്ധിയിലും A നരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ —————————————– M നീ താന്‍ കനിവൊടു ഞങ്ങളുടെ ദിനകൃത്വങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിപ്പൂ F നീ താന്‍ കനിവൊടു ഞങ്ങളുടെ ദിനകൃത്വങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിപ്പൂ M ആരാധകനാം ദാസനെ നീ പാരം, ബലവാനാക്കണമേ F ആരാധകനാം ദാസനെ നീ പാരം, ബലവാനാക്കണമേ A നരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ

Dhasarkkathmika Nanayamaam

A ദാസര്‍ക്കാത്മിക നാണയമാം A ദാസര്‍ക്കാത്മിക നാണയമാം കക്രാ നല്‍കിയ മിശിഹായേ നിന്‍ തുണ ചിന്തുക നിന്‍ ദാനം കൈകൊണ്ടവനാം ദാസനില്‍ നീ A ദാസര്‍ക്കാത്മിക നാണയമാം

Shuvha Lava Ulavra (Suriyani)

Shuvha Lava Ulavra is the Aramaic (East Syriac) version of the song Thathanumathupol Aathmajanum. Please Note : The following hymn lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation. R ശൂവ്ഹാ ലാവാ, ഉലവ്വറാ വല്ല്, റൂഹാദ് കുദ്‌ശാ അല്‍ മദ്‌ബഹ് കുദ്‌ശാ, നെഹ്‌വേ, ദുക്‌റാനാ ദവ് സുല്‍ത്താ […]

Halleluya (Suriyani)

A ഹല്ലേലുയ്യ, ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ M ശൂവ്ഹാ ലാവാ, ഉലവ്വറാ വല്ല് റൂഹാദ് കുദ്‌ശാ A ഹല്ലേലുയ്യ, ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ F മിന്‍ ആലം വാദമ്മാ ല്‌ആലം ആമ്മേന്‍ വാ…മ്മേന്‍ A ഹല്ലേലുയ്യ, ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ   ENGLISH MEANING Hallelujah, Hallelujah Hallelujah Glory To The Father, And To The Son And To The Holy Spirit Hallelujah, Hallelujah Hallelujah From Eternity And Forever Amen And Amen […]

Daivam Thiranjeduthoru Dhasan

M ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദാസന്‍ ദൈവാത്മാവിന്‍ നിറവാല്‍ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായ് ഈ അള്‍ത്താരയില്‍ അണയുന്നു F ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദാസന്‍ ദൈവാത്മാവിന്‍ നിറവാല്‍ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായ് ഈ അള്‍ത്താരയില്‍ അണയുന്നു A അജഗണമേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം അജപാലകനായ് നമ്മള്‍ ഇടയന്‍ തന്നുടെ വഴികളിലൂടെ ഇടറാതെന്നും നീങ്ങാന്‍ A അജഗണമേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം അജപാലകനായ് നമ്മള്‍ ഇടയന്‍ തന്നുടെ വഴികളിലൂടെ ഇടറാതെന്നും നീങ്ങാന്‍ —————————————– M പ്രാര്‍ത്ഥനയാലെ, നമ്മള്‍ക്കെന്നും ശക്തി പകര്‍ന്നിടാനും പാവന ജീവിത മാതൃകയാലെ പ്രചോദനം പകരാനും F പ്രാര്‍ത്ഥനയാലെ, […]

Nadha Shishyaganathinmel

M ​നാഥാ, ശിഷ്യഗണത്തിന്മേല്‍ വന്നു​ ​നിറഞ്ഞു വസിച്ചവനാം ആശ്വാസക​ ​പരിശുദ്ധാത്മാ ​ആരാധകരിലിറങ്ങട്ടെ 🎵🎵🎵 A ​പരിശുദ്ധാത്മാവേ വേഗം പറന്നിറങ്ങണമേ പൗരോഹിത്യത്തിന്‍ പദവി ദാസന്നേകണമേ —————————————– F ​നിന്‍ തിരുസ്സഭയെ നയിച്ചിടുവാന്‍ നിന്‍ സുവിശേഷം ന​ല്‍കിടുവാന്‍ ദുഃഖിതരെ പരിരക്ഷിപ്പാന്‍ വരമിങ്ങരുളുക ദാസന്നായ് 🎵🎵🎵 A ​പരിശുദ്ധാത്മാവേ വേഗം പറന്നിറങ്ങണമേ പൗരോഹിത്യത്തിന്‍ പദവി ദാസന്നേകണമേ —————————————– M ​പുതിയൊരു ജീവന്‍ പു​ല്‍കാനായ് കുതുകൊടു നിന്‍ വാതില്‍ മുട്ടും ജനമതിനേകട്ടെ ദാസന്‍ ജീവജലം​ ​ -മാമ്മോദീസ 🎵🎵🎵 A ​പരിശുദ്ധാത്മാവേ വേഗം […]

Nithya Purohithan Eeshoye – 3

A ​നിത്യപുരോഹിതനീശോയേ ദാസനെ വെണ്‍പ്രഭ കാട്ടണമേ വൈദിക​ ​ശുശ്രൂഷാത്മകമാം ധര്‍മ്മം ചിതമായ് നിറവേറ്റാന്‍ A ​കൈവരുമോരോ താലന്തും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കനിയണമേ ദി​വ്യാനന്ദം പു​ല്‍കിടുവാന്‍ അര്‍ഹത നല്‍കണമിവനില്‍ നി

Nrupane Vazhikkunnavanam

The Second Qanona (Psalm 89:15-22) A ​നൃപനെ വാഴിക്കുന്നവനാം ​നൃ​പനെ നിന്‍​ ​തിരു​ ​രഹ​സ്യത്തിന്‍ പരികര്‍മ്മത്തിനു പാപിയതാം ദാസന്നേകണേ​ അധികാരം —————————————– M ​വാ​ഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റും നാഥാ, പരിമള​ ​തൈലത്താല്‍ നിന്‍​ ​സുതന്‍ ഞങ്ങടെ സോദരനെ ബലമുള്ളവനാ​യ് തീര്‍ക്കണമേ F ​​നിത്യപുരോഹിതനീശോയെ, നി​​ന്നനുഗാമിയാമിവനെ നിതരാം നിര്‍മ്മലനാക്കുക നീ ​പൂജിത​ ​പൂജയണച്ചിടുവാന്‍ —————————————– F വാ​ഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റും നാഥാ, പരിമള​ ​തൈലത്താല്‍ നിന്‍​ ​സുതന്‍ ഞങ്ങടെ സോദരനെ ബലമുള്ളവനാ​യ് തീര്‍ക്കണമേ M ​പാപക്കറകളെ മായിക്കും ദൈവിക​ ​ജീവന്നുറവിടമാം […]

Shudhiyezhunna Purohithare

R ​അങ്ങയുടെ പുരോഹിതന്മാര്‍ നീതിയും വിശുദ്ധന്മാര്‍ മഹത്വവും ധരിക്കും A ​ശുദ്ധിയെഴുന്ന പുരോഹിതരേ പാപക്കറകളില്‍ നിന്നെല്ലാം നിതരാം ​നിങ്ങടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ കഴുകി വിശുദ്ധി വരുത്തിടുവിന്‍ R നിങ്ങള്‍ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍ A ​ശുദ്ധിയെഴുന്ന പുരോഹിതരേ പാപക്കറകളില്‍ നിന്നെല്ലാം നിതരാം ​നിങ്ങടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ കഴുകി വിശുദ്ധി വരുത്തിടുവിന്‍ R ​പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്‌തുതി ​ ആദിമുതല്‍ എന്നേക്കും ആമ്മേന്‍ A ​ദൈവിക ദൂതന്മാരാകാന്‍ അര്‍ഹതയാര്‍ന്ന പുരോഹിതരേ മലിനതയേറ്റും പാപങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വമകറ്റിടുവിന്‍

Varuvin Dharayude Lavanamitha

A ​വരുവിന്‍ ധരയുടെ ലവണമിതാ പൗരോഹിത്യം കൈക്കൊള്ളാന്‍ A ഉറകെട്ടോര്‍ക്കതു റൂഹായിന്‍ കൃപയാലേ രുചിയരുളുന്നു​ A ഉറകെട്ടോര്‍ക്കതു റൂഹായിന്‍ കൃപയാലേ രുചിയരുളുന്നു​

Ethra Samunnatham Innu Purohitha

M ​എത്ര സമുന്ന​തം, ഇന്നു പുരോഹിതാ നീ ഭരമേറ്റ വിശി​ഷ്‌ട സ്ഥാനം F ​എത്ര സമുന്ന​തം, ഇന്നു പുരോഹിതാ നീ ഭരമേറ്റ വിശി​ഷ്‌ട സ്ഥാനം M ​അഗ്നിമയന്മാര്‍ ദിവാരൂപിക​ള്‍ ​ ​​​ആയതിലത്ഭുതമാര്‍ന്നിടുന്നു F ​അഗ്നിമയന്മാര്‍ ദിവാരൂപിക​ള്‍ ​ ​​​ആയതിലത്ഭുതമാര്‍ന്നിടുന്നു A ​എത്ര സമുന്ന​തം, ഇന്നു പുരോഹിതാ നീ ഭരമേറ്റ വിശി​ഷ്‌ട സ്ഥാനം —————————————– M ​കീര്‍ത്തിതന​ത്രേ​ ​ഗബ്രിയേലെന്നും ശുദ്ധ​ ​മിഖായേല്‍ പരമോന്നതനും F ​കീര്‍ത്തിതന​ത്രേ​ ​ഗബ്രിയേലെന്നും ശുദ്ധ​ ​മിഖായേല്‍ പരമോന്നതനും M ​അവരുടെ സാര്‍ത്ഥക​ ​നാമം തന്നെ […]

Swargathin Vaathil Thurannitha

M ​സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിതാ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദീപം പരന്നിതാ മാനത്തിന്‍ ആനന്ദരാഗമായ് മാലാഖമാരുടെ ഗാനമായ് F ​സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിതാ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദീപം പരന്നിതാ മാനത്തിന്‍ ആനന്ദരാഗമായ് മാലാഖമാരുടെ ഗാനമായ് A സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിതാ —————————————– M ​​പാടുവിന്‍ മാനവരേ​..​ മുദാ ​ഭൂവനം സര്‍വ്വപ്രപഞ്ചമേ F ​​പാടുവിന്‍ മാനവരേ​..​ മുദാ ​ഭൂവനം സര്‍വ്വപ്രപഞ്ചമേ M ​നില്‍ക്കുന്നിതള്‍ത്താര മുന്നിലായ് നിത്യപിതാവിന്‍ പുരോഹിതന്‍ F ​നില്‍ക്കുന്നിതള്‍ത്താര മുന്നിലായ് നിത്യപിതാവിന്‍ പുരോഹിതന്‍ A ​കര്‍ത്താ​വേ നിന്‍ സുവിശേഷത്തിന്‍ ​സത്യവിളംബരം ചെയ്യുവാന്‍ […]

Slosak Avoon Thehve Lan (Suriyani)

Traditional East Syrian hymn of Reception to Ecclesiastical Dignitaries A ​സ്ലോസാക് ആവൂന്‍ തെ​ഹ്‌വേലന്‍ ശൂറാ ​റാമ്മാ ബേസ് ​​ഗാ​വ്‌സാ സ്ലോസാക് തെഹ് വേ സ​യ്‌നാ ക​സ്‌യാ സ്ലോസാക് തെഹ് വേ എ​വ്‌ക്കീനാ A ​സ്ലോസാക് തെഹ് വേ..​.. സ​യ്‌പാ അല്‍ ഈ… ദ​യ്‌ന്‍ സ്ലോസാക് തെഹ് വേ സന്‍ വര്‍ത്തല് റേശന്‍ —————————————– A ​സ്ലോസാക് തെഹ് വേ സ​ക്‌റാ സ്ലോസാക് തെഹ് വേ നത്തോറാ സ്ലോസാക് തെഹ് വേ… ലന്‍ പീര്‍മ്മാദ് […]

Krushilekkonnu Nokkave

M ​​ക്രൂശിലേക്കൊന്നു​ നോക്കവേ ​ എന്‍ ഇരുമിഴികളും, നിറഞ്ഞു പോയി F ക്രൂശിലായ് ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കവേ അകതാരില്‍ അലിവായ്, സ്നേഹ നാഥന്‍ M നൊമ്പര പൂക്കളെ കൈകളിലേന്തി ഞാന്‍ കണ്ണുനീര്‍ തോണിയില്‍, ഏകയായി F മോഹഭംഗങ്ങളെ മണ്ണിലുപേക്ഷിച്ചു മരണംവരിക്കുവാന്‍, ആശിച്ചു പോയി M ആ നേരമീശോ, നാഥന്‍ എന്നരികില്‍ ആത്മീയ ജീവനേകി F ആ നേരമീശോ, നാഥന്‍ എന്നരികില്‍ ആത്മീയ ജീവനേകി A ക്രൂശിലേക്കൊന്നു​ നോക്കവേ ​ എന്‍ ഇരുമിഴികളും, നിറഞ്ഞു പോയി A ക്രൂശിലായ് ചേര്‍ന്നു […]

Anpathimoonnumani Japamalayil

M അന്‍പത്തിമൂന്നുമണി ജപമാലയില്‍ തെളിയുന്നു നിന്‍ മുഖമമ്മേ 🎵🎵🎵 F അന്‍പത്തിമൂന്നുമണി ജപമാലയില്‍ തെളിയുന്നു നിന്‍ മുഖമമ്മേ M ​സ്വര്‍ലോക നാഥേ നിന്‍, സ്‌നേഹഗാഥ മാതൃ സ്‌നേഹത്തിന്‍ സ്‌നേഹ ജ്വാല F നൊന്തുപെറ്റൊരമ്മ തന്‍, ഹൃദയവ്യഥ സാന്ത്വന സ്‌നേഹത്തിന്‍, ജീവഗാഥ M നൊന്തുപെറ്റൊരമ്മ തന്‍, ഹൃദയവ്യഥ സാന്ത്വന സ്‌നേഹത്തിന്‍, ജീവഗാഥ A ​​ജപമാല ചൊല്ലി​,​ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും ഞങ്ങളെ കാത്തിടേണമേ​യെന്‍,​ ​ദൈവമാതേ കണ്ണീരൊഴുക്കി​,​ കേണിടും മക്കളെ കൈവിടല്ലേയെന്‍ മേരിമാതേ A ​​ജപമാല ചൊല്ലി​,​ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും ഞങ്ങളെ കാത്തിടേണമേ​യെന്‍,​ ​ദൈവമാതേ […]

Amma Madiyil Cherth Iruthi

M അമ്മ മടിയില്‍ ചേര്‍ത്തിരുത്തി അന്നെന്നോടു പറഞ്ഞു ഈ അമ്മ നിന്നെ മറന്നാലും ദൈവം നിന്നെ മറക്കില്ല F അമ്മ മടിയില്‍ ചേര്‍ത്തിരുത്തി അന്നെന്നോടു പറഞ്ഞു ഈ അമ്മ നിന്നെ മറന്നാലും ദൈവം നിന്നെ മറക്കില്ല —————————————– M ലോകരെല്ലാം നിന്ദനമേകി നിന്നെ വെറുത്താലും മനസ്സു മുറിയും വാക്കു ചൊല്ലി വേര്‍തിരിച്ചാലും F ലോകരെല്ലാം നിന്ദനമേകി നിന്നെ വെറുത്താലും മനസ്സു മുറിയും വാക്കു ചൊല്ലി വേര്‍തിരിച്ചാലും M ഉറ്റവരെല്ലാം കുറ്റം നല്‍കി നിന്നെ വെടിഞ്ഞാലും എന്‍ കുഞ്ഞേ […]

Mariyambike Varadhayike

M ​മരിയാംബികേ വരദായികേ ​ ​ആശ്രയം നീയേ, വിമലാംബികേ ​ ​അഴലാം, ആഴിയില്‍ അലയുന്ന മക്കള്‍ തന്‍ ​ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അകറ്റേണമേ F ​മരിയാംബികേ വരദായികേ ​ ​ആശ്രയം നീയേ, വിമലാംബികേ ​ ​അഴലാം, ആഴിയില്‍ അലയുന്ന മക്കള്‍ തന്‍ ​ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അകറ്റേണമേ A അമ്മേ, അമലേ, അമലോത്ഭവേ മാതേ, മഹിതേ, മനോഹരിയേ A അമ്മേ, അമലേ, അമലോത്ഭവേ മാതേ, മഹിതേ, മനോഹരിയേ —————————————– M കരളുരുകി കരയും നിന്‍ അരുമയാം മക്കളേ കനിവോടെ കരുതുന്ന […]

Amma Madiyil Iruthi Viralal

M ​അമ്മ മടിയിലിരുത്തി​ വിരലാല്‍ ​ കുരിശു വരപ്പിച്ച സന്ധ്യകളും ഇളംമുട്ടില്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി ഈശോയ്‌ക്കുമ്മ കൊടുത്തതും M ഇന്നുമെന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ വീണ്ടും തെളിയുന്നു തിരിച്ചു നടക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നു M തിരിച്ചു നടക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നു F ​അമ്മ മടിയിലിരുത്തി​ വിരലാല്‍ ​ കുരിശു വരപ്പിച്ച സന്ധ്യകളും ഇളംമുട്ടില്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി ഈശോയ്‌ക്കുമ്മ കൊടുത്തതും F ഇന്നുമെന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ വീണ്ടും തെളിയുന്നു തിരിച്ചു നടക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നു F തിരിച്ചു നടക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നു —————————————– M തൂവെള്ള വസ്‌ത്രവും മുടിയും […]

Prapancha Srishtavin Namam

M ​പ്രപഞ്ച സൃ​ഷ്‌ടാവിന്‍ നാ​..​മം അത്യുന്നതം മഹോന്നതം സൃ​ഷ്‌ടിജാല വൃന്ദങ്ങളേ പാടൂ കര്‍ത്താവിന്‍ സങ്കീര്‍ത്തനം ഓ.. കര്‍ത്താവിന്‍ സങ്കീര്‍ത്തനം A ​ആകാശത്തിന്‍ കീഴില്‍ ഏക രാജനായ്‌​…​ മന്നിടത്തില്‍ രക്ഷകനാം യേശു നീ​…. A ​ആകാശത്തിന്‍ കീഴില്‍ ഏക രാജനായ്‌​ മന്നിടത്തില്‍ രക്ഷകനാം യേശു നീ A ​എല്ലാ നാവും ​നിന്റെ നാമം കീര്‍ത്തിക്കും അങ്ങ് മാത്രം സര്‍വ്വേശ്വരന്‍ A ​അങ്ങ് മാത്രം സര്‍വ്വേശ്വരന്‍ F ​പ്രപഞ്ച സൃ​ഷ്‌ടാവിന്‍ നാ​..​മം അത്യുന്നതം മഹോന്നതം സൃ​ഷ്‌ടിജാല വൃന്ദങ്ങളേ പാടൂ കര്‍ത്താവിന്‍ […]

Thirupadhathil Oru Mezhuthiri

M തിരുപാദത്തില്‍, ഒരു മെഴുതിരി പോലെരിയാമെന്‍ നാഥാ F തവസന്നിധിയില്‍, നറു ചെറുതിരി പോല്‍ തെളിയാമെന്‍ നാഥാ M അഴലിന്‍ വഴിയില്‍, അലയും അഗതിയില്‍ F പകരും കനിവിന്‍ നിന്‍, നിഴലായ് മാറിടാം A സഹന കടലാം നിന്റെ പ്രതിരൂപമായ്‌ മാറിടാം A ഹല്ലേലുയ്യ (ഹല്ലേലുയ്യ), ഹല്ലേലുയ്യ (ഹല്ലേലുയ്യ), ഹാല്ലേലുയ്യ 🎵🎵🎵 A തിരുപാദത്തില്‍, ഒരു മെഴുതിരി പോലെരിയാമെന്‍ നാഥാ 🎵🎵🎵 A തവസന്നിധിയില്‍, നറു ചെറുതിരി പോല്‍ തെളിയാമെന്‍ നാഥാ —————————————– M ഇരുളില്‍ പഥികനു […]

Koodeyund Snehamulla Daivam

M കൂടെയുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ പങ്കാളിയായ് ജീവനുള്ള കാലം മുഴുവന്‍ എന്റെ രക്ഷകന്റെ ദിവ്യഗീതം പാടും 🎵🎵🎵 F കൂടെയുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ പങ്കാളിയായ് ജീവനുള്ള കാലം മുഴുവന്‍ എന്റെ രക്ഷകന്റെ ദിവ്യഗീതം പാടും A ഇമ്പമുള്ള സ്നേഹം, എന്നുമെന്നും നുകരാം ഉന്നതന്റെ വഴിയേ നീങ്ങാം എണ്ണമില്ല നന്മകള്‍ എന്നുമെന്നും വാഴ്‌ത്താം നന്ദിയോടെ ഹല്ലേലൂയാ പാടാം A കൂടെയുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ പങ്കാളിയായ് ജീവനുള്ള കാലം മുഴുവന്‍ എന്റെ […]

Sadharam Ange Pavana Padham

M ​സാദരമ​ങ്ങേ പാവന പാദം തേടിവരുന്നു​​ ഞങ്ങളിതാ ​കാഴ്‌ച്ചകളേന്തും താലവുമായി നില്‍പ്പൂ നിന്നുടെ സന്നിധിയില്‍ F ​സാദരമ​ങ്ങേ പാവന പാദം തേടിവരുന്നു​​ ഞങ്ങളിതാ ​കാഴ്‌ച്ചകളേന്തും താലവുമായി നില്‍പ്പൂ നിന്നുടെ സന്നിധിയില്‍ —————————————– M ​നിന്‍ തിരു മാംസവും രക്തവുമായ് തീര്‍ക്കണമേ ഈ ​കാഴ്‌ച്ചകളെ F ​നിന്‍ തിരു മാംസവും രക്തവുമായ് തീര്‍ക്കണമേ ഈ ​കാഴ്‌ച്ചകളെ M ​ഞങ്ങടെ പ്രാര്‍ത്ഥന​ കൈക്കൊള്ളണേ​ പാപം.. സര്‍വ്വം.. പോക്കണമേ 🎵🎵🎵 A ​സാദരമ​ങ്ങേ പാവന പാദം തേടിവരുന്നു​​ ഞങ്ങളിതാ ​കാഴ്‌ച്ചകളേന്തും താലവുമായി […]

Eeshoyum Njanum Onnayi Theerum

M ​ഈശോയും ഞാനും​,​ ഒന്നായി തീരും ആനന്ദസായൂജ്യ നിമിഷം അള്‍ത്താര​ ​മുന്നില്‍​,​ ആദരവോടെ ഈശോയെ കൈക്കൊള്ളും നിമിഷം അനവദ്യ സുന്ദര നിമിഷം F ​ഈശോയും ഞാനും​,​ ഒന്നായി തീരും ആനന്ദസായൂജ്യ നിമിഷം അള്‍ത്താര​ ​മുന്നില്‍​,​ ആദരവോടെ ഈശോയെ കൈക്കൊള്ളും നിമിഷം അനവദ്യ സുന്ദര നിമിഷം —————————————– M ​ഞാനാണ് ​ജീവന്റെ അപ്പമെന്നോതി എന്‍ ഈശോ അണയും നിമിഷം F ​ഞാനാണ് ​ജീവന്റെ അപ്പമെന്നോതി എന്‍ ഈശോ അണയും നിമിഷം M ​പാപിയാം എന്‍ കൊച്ചു ഹൃദയത്തില്‍ വന്നു […]

Divya Karunyathil Yeshuvum Njanum

M ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍ യേശുവും ഞാനും പൂര്‍ണമായ് ഒന്നാകുന്നു ആഴിയില്‍ വീഴും, ഒരു തുള്ളിവെള്ളം അലിഞ്ഞലിഞ്ഞൊന്നാകും പോലെ F ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍ യേശുവും ഞാനും പൂര്‍ണമായ് ഒന്നാകുന്നു ആഴിയില്‍ വീഴും, ഒരു തുള്ളിവെള്ളം അലിഞ്ഞലിഞ്ഞൊന്നാകും പോലെ —————————————– M ഇന്നലെയോളവും ഞാനുമെന്‍ നാഥനും ഒന്നായി തീര്‍ന്നിരുന്നില്ല F ഇന്നലെയോളവും ഞാനുമെന്‍ നാഥനും ഒന്നായി തീര്‍ന്നിരുന്നില്ല M ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒന്നായ ഞങ്ങള്‍ മേലില്‍ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയില്ല A ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയില്ല A ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍ യേശുവും ഞാനും പൂര്‍ണമായ് ഒന്നാകുന്നു ആഴിയില്‍ വീഴും, ഒരു തുള്ളിവെള്ളം […]

Jeevitharchana Velayayitha

This was the Offertory song sung when Pope John Paul II visited Kerala (Kalamassery) in 1986. M ജീവിതാര്‍ച്ചന വേളയായിതാ മാനസങ്ങളില്‍ പൂജയായ് F സ്നേഹനായകാ ജീവദായകാ സ്വീകരിക്കുകീ പൂവുകള്‍ A ജീവിതാര്‍ച്ചന വേളയായിതാ മാനസങ്ങളില്‍ പൂജയായ് A സ്നേഹനായകാ ജീവദായകാ സ്വീകരിക്കുകീ പൂവുകള്‍ —————————————– M കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌ നീ, പുതിയ കൈത്തിരി കാതുകള്‍ക്ക് നീ, മാധുരി F കണ്ണുനീരിലും, കാണ്മു പുഞ്ചിരി കാഴ്‌ച്ച നല്‍കിടാം, മഞ്ജരി A കാഴ്‌ച്ച നല്‍കിടാം, […]

Sundhara Sheethala Kiranam Veeshum

M സുന്ദര ശീതള, കിരണം വീശും സുവിശേഷം പരമാനന്ദം F സുന്ദര ശീതള, കിരണം വീശും സുവിശേഷം പരമാനന്ദം M സര്‍വ്വജനത്തിനും, ഏകണമേ ദൈവസുതാ നീ, കരുണയോടെ F സര്‍വ്വജനത്തിനും, ഏകണമേ ദൈവസുതാ നീ, കരുണയോടെ A ദൈവസുതാ നീ, കരുണയോടെ A സുന്ദര ശീതള, കിരണം വീശും സുവിശേഷം പരമാനന്ദം —————————————– M വിദ്വേഷം, പക, എന്നിവയാലെ കലുഷിതമായൊരു ലോകത്തെ F വിദ്വേഷം, പക, എന്നിവയാലെ കലുഷിതമായൊരു ലോകത്തെ M സ്‌നേഹം വഴിയായ് ജയിക്കാനായ് തുണയേകണമേ, […]

Yauseppithave Yauseppithave Njangalkku Kavalakane

M യൗസേപ്പിതാവേ യൗസേപ്പിതാവേ ഞങ്ങള്‍ക്കു കാവലാകണേ F യൗസേപ്പിതാവേ യൗസേപ്പിതാവേ സഭയുടെ കാവലാകണേ M ആബാ പിതാവിന്‍ കാരുണ്യം തൂകി ഞങ്ങള്‍ക്കു കാവല്‍ നില്‍ക്കണേ ഈശോ തന്‍ സ്നേഹമേകണേ A യൗസേപ്പിതാവേ യൗസേപ്പിതാവേ ഞങ്ങള്‍ക്കു കാവലാകണേ A യൗസേപ്പിതാവേ യൗസേപ്പിതാവേ സഭയുടെ കാവലാകണേ —————————————– M ഈശോയെ വളര്‍ത്തിയ അപ്പനല്ലേ ഞങ്ങള്‍ക്കുമെന്നും നീ അപ്പനല്ലേ F ഈശോയെ വളര്‍ത്തിയ അപ്പനല്ലേ ഞങ്ങള്‍ക്കുമെന്നും നീ അപ്പനല്ലേ M ഈശോയെ കാണാതെ പോയപ്പോള്‍ വ്യഥയോടെ തേടിയ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ കരുണയല്ലേ F […]

Altharayil Vaazhum Aathma Nadha

M അള്‍ത്താരയില്‍ വാഴും ആത്മനാഥാ മുഴങ്കാല്‍ മടക്കി ഞാന്‍ തിരുസന്നിധിയില്‍ F അഞ്‌ജലികൂപ്പി ഉയര്‍ത്തീടുന്നു എന്‍ അന്തരാത്മാവിന്‍ നെടുവീര്‍പ്പുകള്‍ A അള്‍ത്താരയില്‍ വാഴും ആത്മനാഥാ —————————————– M എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞടങ്ങും കര്‍പ്പൂര കരിയായി F എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞടങ്ങും കര്‍പ്പൂര കരിയായി M തിരുമുമ്പിലുയരും, ധൂപചുരുളായ് തീര്‍നടക്കി മമ ജീവിതം A നിന്‍ തിരു സന്നിധിയില്‍ A അള്‍ത്താരയില്‍ വാഴും ആത്മനാഥാ —————————————– F കാവല്‍ നില്‍ക്കുമൊരു കെടാവിളക്കായി M കാവല്‍ നില്‍ക്കുമൊരു കെടാവിളക്കായി F തിരുമലരടികള്‍, ചവിട്ടി നീങ്ങാന്‍ പൂജാനയരായ് […]

Kanninu Karpoora Dhara Choriyunna

M കണ്ണിനു കര്‍പ്പൂര ധാര ചൊരിയുന്ന കമനീയ രൂപനെ കരളില്‍ പീയൂഷ മാരി പൊഴിയുന്ന യേശുമഹേശനേ A സ്‌തുതി നിനക്ക്, സ്‌തോത്രം നിനക്ക് ആരാധനയും നിനക്ക് F കണ്ണിനു കര്‍പ്പൂര ധാര ചൊരിയുന്ന കമനീയ രൂപനെ കരളില്‍ പീയൂഷ മാരി പൊഴിയുന്ന യേശുമഹേശനേ —————————————– M മാലാഖമാരോടു കൂടെ, ഞങ്ങളും മോഹനമാം ഒരു പാട്ടു പാടാം F മന്ത്രമനോഹര ഗീതികളാലെ മനമുരുകി ഒരു പാട്ടു പാടാം M മന്ത്രമനോഹര ഗീതികളാലെ മനമുരുകി ഒരു പാട്ടു പാടാം A […]

Aazhathil Ninnu Njan Vilikkunnu

സങ്കീര്‍ത്തനം (Psalms) 130 M ആഴത്തില്‍ നിന്നു ഞാന്‍ വിളിക്കുന്നു അങ്ങേ നോക്കി പരംപൊരുളേ മാമക രോദനം കേട്ടിടുവാന്‍ ദൈവമേ നീ ചെവി ചായ്‌ക്കൂ ദൈവമേ നീ ചെവി ചായ്‌ക്കൂ —————————————– M പാപങ്ങള്‍ അവിടുന്നു, സ്‌മരിച്ചീടുകില്‍ പാരിതിലാരു, നിലനില്‍ക്കും F പാപങ്ങള്‍ അവിടുന്നു, സ്‌മരിച്ചീടുകില്‍ പാരിതിലാരു, നിലനില്‍ക്കും M ജഗദീശാ നിന്‍, സവിധത്തില്‍ കരുണയും കൃപയും ഞാന്‍ കാണുന്നു A ആഴത്തില്‍ നിന്നു ഞാന്‍ വിളിക്കുന്നു —————————————– F നേരം പുലരാന്‍, കാത്തിരിക്കും കാവല്‍ക്കാരനെ, പോലെന്നും […]

Daivame Sathya Swaroopane

M ദൈവമേ.. സത്യസ്വരൂപനേ സമൃദ്ധമാം അങ്ങേ കരുണയിന്‍ കോവില്‍ തുറക്കണേ എന്‍ യാചന കേള്‍ക്കണമേ F ദൈവമേ.. സത്യസ്വരൂപനേ സമൃദ്ധമാം അങ്ങേ കരുണയിന്‍ കോവില്‍ തുറക്കണേ എന്‍ യാചന കേള്‍ക്കണമേ —————————————– M പാപത്തിന്‍ ചൂടില്‍ വാടിയ പുല്‍ക്കൊടി ഞാന്‍ നീറുമെന്‍ ആത്മാവ് കേണിടുന്നു F ദാഹജലം.. തേടും, മാന്‍ പേട പോലിതാ ജീവജലം.. തേടി വരുന്നു ഞാന്‍ M ദാഹജലം.. തേടും, മാന്‍ പേട പോലിതാ ജീവജലം.. തേടി വരുന്നു ഞാന്‍ F പിതാവേ, എന്നെ […]

Karal Niranju Nilppu

M കരള്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍പ്പൂ കനക രശ്‌മി വീശി വീശി യേശുവേ, എന്‍ പ്രിയനേ നിന്‍ മധുര രൂപം 🎵🎵🎵 F കരള്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍പ്പൂ കനക രശ്‌മി വീശി വീശി യേശുവേ, എന്‍ പ്രിയനേ നിന്‍ മധുര രൂപം —————————————– M രാവിതെത്ര നീണ്ട താനഹോ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു, നീങ്ങും യാമങ്ങള്‍ F സഖികള്‍ എന്നെ വിട്ടുപോകിലും കതകടച്ചവര്‍ ഉറക്കമാകിലും M ഇല്ല ഞാനുറങ്ങുകില്ല ഉദയ രശ്‌മി വീശുവോളവും മിഴിയടയ്‌ക്കാതെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കും ഞാന്‍ F ഇല്ല […]

Ambike Nadhe Kanyake

M അംബികേ നാഥേ കന്യകേ ത്രിലോക രാജ്ഞിയായ്‌ മേവുന്നോളെ പാടുന്നു ഞങ്ങള്‍ തന്‍ മാനസ വീണകള്‍ നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതകങ്ങള്‍ അമ്മേ നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതകങ്ങള്‍ F അംബികേ നാഥേ കന്യകേ ത്രിലോക രാജ്ഞിയായ്‌ മേവുന്നോളെ പാടുന്നു ഞങ്ങള്‍ തന്‍ മാനസ വീണകള്‍ നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതകങ്ങള്‍ അമ്മേ നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതകങ്ങള്‍ —————————————– M ക്രോവേന്മാര്‍ പേറും രഥമേ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മന്നതന്‍ പൊന്‍പാത്രമേ F ക്രോവേന്മാര്‍ പേറും രഥമേ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മന്നതന്‍ പൊന്‍പാത്രമേ M കാല്‍കുഴയുമ്പോളോരാശ്രയം […]

Karmala Nadhe Vazhka

M കര്‍മ്മല നാഥേ വാഴ്‌ക നിര്‍മ്മല കന്യേ വാഴ്‌ക നിന്റെ മക്കള്‍ക്കഭയം നിരസിക്കരുതെന്‍ അമ്മേ A ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ…. F കര്‍മ്മല നാഥേ വാഴ്‌ക നിര്‍മ്മല കന്യേ വാഴ്‌ക നിന്റെ മക്കള്‍ക്കഭയം നിരസിക്കരുതെന്‍ അമ്മേ A ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ…. —————————————– M കര്‍ത്താവിനെന്നും അമ്മ പാര്‍ത്തട്ടിലെന്നും നീ ധന്യ F കര്‍ത്താവിനെന്നും അമ്മ പാര്‍ത്തട്ടിലെന്നും നീ ധന്യ […]

Swargeeya Rajav Ezhunnallunnu

M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗീയ വൃന്ദങ്ങള്‍ അണിചേരുന്നു തിരുവോസ്‌തിയില്‍, കൂദാശയില്‍ ജീവന്റെ നാഥനെഴുന്നള്ളുന്നു F സ്വര്‍ഗ്ഗീയ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗീയ വൃന്ദങ്ങള്‍ അണിചേരുന്നു തിരുവോസ്‌തിയില്‍, കൂദാശയില്‍ ജീവന്റെ നാഥനെഴുന്നള്ളുന്നു A ഭക്ത്യാ വണങ്ങീടുവിന്‍ സാഷ്‌ടാംഗം വീണീടുവിന്‍ ജീവന്റെ അപ്പമായ്, ആത്മാവിന്‍ ഭോജ്യമായ് ഈശോ എഴുന്നള്ളുന്നു A ഭക്ത്യാ വണങ്ങീടുവിന്‍ സാഷ്‌ടാംഗം വീണീടുവിന്‍ ജീവന്റെ അപ്പമായ്, ആത്മാവിന്‍ ഭോജ്യമായ് ഈശോ എഴുന്നള്ളുന്നു —————————————– M ദിവ്യ കാരുണ്യ നാഥാ ജീവിക്കും ദൈവ പുത്രാ തിരുമാംസ രക്തവും, ആത്മീയ സൗഖ്യവും നീ […]

Kunje Ente Ponne

M കുഞ്ഞേ, എന്റെ പൊന്നേ ഞാന്‍ കൈയില്‍ കരുതുന്ന മുത്തല്ലേ നീ F വാവേ, എന്റെ വാത്സല്യമേ ഞാന്‍ മാറില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ജീവനല്ലേ M നീ എന്‍ സ്വന്തം, നീ എന്‍ ജീവന്‍ അമ്മയായ് ഞാന്‍ നിന്റെ കൂടെ നില്‍ക്കാം F നീ എന്‍ സ്വന്തം, നീ എന്‍ ജീവന്‍ അമ്മയായ് ഞാന്‍ നിന്റെ കൂടെ നില്‍ക്കാം A കുഞ്ഞേ, എന്റെ പൊന്നേ ഞാന്‍ കൈയില്‍ കരുതുന്ന മുത്തല്ലേ നീ A വാവേ, എന്റെ വാത്സല്യമേ ഞാന്‍ […]

Thalarathe Nee Patharathe

M ​​തളരാതെ​, നീ പതറാതെ ​ കരുതാം ഞാന്‍, നീ കരയാതെ F എന്‍ ചിറകിനുള്ളില്‍ ചേര്‍ക്കാം ഈ മുറിവിനാല്‍ മറയ്‌ക്കാം M തിരുനിണമിതിന്നു നല്‍കാം മുള്‍വഴിയേ എന്നും നടത്താം F ​​തളരാതെ​, നീ പതറാതെ ​ കരുതാം ഞാന്‍, നീ കരയാതെ —————————————– M നീ അറിയാതെ, നിന്‍ നിഴല്‍ അറിയാതെ എന്നും നിന്‍ വഴിയേ, ഞാനില്ലേ F നീ പറയാതെ, പദമൊന്നുരിയാതെ നിന്നുള്‍ അറിയാന്‍, കഴിയില്ലേ M നിന്‍ കരം പതറാന്‍ ഇടയാകാതെ, എന്‍ […]

Ullam Karathil Enne Thangidunna

M ​​ഉള്ളം​ കരത്തില്‍ എന്നെ ​താങ്ങീടുന്ന നല്ലിടയനേശു നാഥന്‍ F കണ്ണിന്മണിപോല്‍ കരുതീടുന്ന പ്രാണപ്രിയനേശു മാത്രം M എന്‍ വേദനയില്‍, ആശ്വാസമായ് എന്‍ ഭാരത്തില്‍, എന്‍ താങ്ങായിടും F എന്‍ വേദനയില്‍, ആശ്വാസമായ് എന്‍ ഭാരത്തില്‍, എന്‍ താങ്ങായ് എന്നോട് ചേര്‍ന്നിരിക്കും A എന്നേശു നാഥന്‍, എല്ലാ നാളുമെന്‍ യാത്രയില്‍ A ​​ഉള്ളം​ കരത്തില്‍ എന്നെ ​താങ്ങീടുന്ന നല്ലിടയനേശു നാഥന്‍ —————————————– M സാന്ത്വന വാക്കവന്‍ എന്നില്‍ നല്‍കീടും ആശ്വാസം അവനെന്നില്‍ പകര്‍ന്നിടും അനുദിനം F സാന്ത്വന […]

Amme Amme Mamariye

M അമ്മേ അമ്മേ മാമാരിയേ എന്നീശോ വാണൊരു ആലയമേ അമ്മേ അമ്മേ നിന്‍ ഹൃദയേ എന്നെ ചേര്‍ക്കണമേ 🎵🎵🎵 F അമ്മേ അമ്മേ മാമാരിയേ എന്നീശോ വാണൊരു ആലയമേ അമ്മേ അമ്മേ നിന്‍ ഹൃദയേ എന്നെ ചേര്‍ക്കണമേ —————————————– M ​ജപമാല കൈയ്യിലെടുക്കും ഞാന്‍ അമ്മ തന്‍ കയ്യില്‍ പിടിക്കും F ​സുവിശേഷം കോര്‍ത്തോരാ നൂലില്‍ ഞാന്‍ ജീവിതം കോര്‍ത്തിന്നു നല്‍കും M ​മുത്തുകളെണ്ണി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും ഞാന്‍ അമ്മ തന്‍ മുത്തായി മാറും F ​കൃപകളെല്ലാം ഒഴുകിയെത്തും​,​ […]